SIWZ A-30-13 - Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im

Komentarze

Transkrypt

SIWZ A-30-13 - Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im
ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL
KLINICZNY
im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956r nr 135/147,
61-545 Poznań, tel. (061) 83-10-331, fax 83-34-421 www.orsk.ump.edu.pl REGON: 000288857 NIP: 783-14-97-917
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i ZAOPATRZENIA
tel.: (61) 83-10-142 (fax.: 107), e-mail: [email protected]
_____________________________________________________________________________________________________________
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
( Przetarg nieograniczony o wartości w przedziale 130 000 – 10 000 000 euro )
ENDOPROTEZY I IMPLANTY ORTOPEDYCZNE
( Nr rejestru A/30/13 )
POZNAŃ 2013 r.
1
SPIS TREŚCI SIWZ
1. Zamawiający.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia.
4. Części zamówienia.
5. Oferty wariantowe.
6. Umowa ramowa.
7. Zamówienia uzupełniające.
8. Aukcja elektroniczna.
9. Termin wykonania zamówienia.
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podst. art.24 ust.1.
12. Sposób obliczenia ceny.
13. Wadium.
14. Sposób przygotowania oferty.
15. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.
16. Sposób porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
17. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami / osoba odpowiedzialna za treści merytoryczne.
18. Termin związania ofertą.
19. Składanie i otwarcie ofert.
20. Kryteria oceny ofert.
21. Formalności dopełniane po wyborze oferty.
22. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
23. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
24. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.
25. Środki ochrony prawnej.
26. Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 7A i Nr 7B do SIWZ.
2
1. ZAMAWIAJĄCY
ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL
KLINICZNY
im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
tel. (061) 83-10-331, fax. (061) 833-44-21
ul. 28 Czerwca 56 nr 135/147, 61-545 Poznań,
Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel. (0-61) 83-10-142 (-242), fax. (0-61) 83-10-107, e-mail: [email protected]
zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
endoprotez i implantów ortopedycznych.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
w przedziale 130 000 – 10 000 000 euro w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych, zwanych dalej
ogólnie implantami, określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ, w którym podano szacunkową ilość
produktów.
Wymagania Zamawiającego:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
10)
11)
12)
Zaoferowane implanty muszą spełniać wymagane prawem warunki dopuszczające do ich
stosowania;
Zamówienia muszą być realizowane zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla wyrobów
medycznych;
Termin ważności dostarczonych implantów musi wynosić przynajmniej 12 miesięcy od dnia
dostarczenia do Zamawiającego;
Na opakowaniu jednostkowym elementów implantów oraz na fakturach musi być
zamieszczana nazwa handlowa, numer katalogowy oraz seria i termin ważności, przed
upływem, którego produkt może być bezpiecznie używany.
Implanty muszą posiadać trwałe oznaczenia umożliwiające ich identyfikację;
Elementy implantów stanowiących komplet (np. endoprotezę) muszą pochodzić od tego
samego producenta;
Dostarczane implanty muszą być sterylne bądź powinny być dostarczane w specjalnych
kontenerach służących jednocześnie za ich opakowanie w czasie sterylizacji o ile zostało to
dopuszczone w opisie pakietu w Załączniku nr 2;
Jeśli Wykonawca proponuje dodatkowy element stanowiący element składowy kompletu
implantów (np. endoprotezę), który nie został uwzględniony w opisie to musi go wycenić w
swojej ofercie;
Wykonawca ma obowiązek utworzenia banku implantów na terenie siedziby
Zamawiającego; stan zapasu Wykonawca będzie uzgadniał na bieżąco z osobą
odpowiedzialną w szpitalu za bank implantów. Nie przewiduje się tworzenia banku implantów
dla pozycji 1-11 w pakiecie 1. W tym przypadku dostawa ma miejsce do Apteki
Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych;
Uzupełnianie stanu zapasu banku implantów będzie realizowane na koszt i ryzyko
Wykonawcy w ciągu 24 godzin, licząc od dnia wysłania zamówienia do Wykonawcy w formie
faksu bądź drogą elektroniczną;
Protokoły przekazywania implantów do „banku implantów” Zamawiającemu oprócz
formy pisemnej powinny być udostępnione na żądanie Zamawiającego również w postaci
3
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
elektronicznej (na płycie CD lub na wskazany adres poczty elektronicznej).
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia kompletnych zestawów instrumentarium do
zakładania implantów oraz napędów akumulatorowych, umożliwiających wykonanie
zabiegów wg oferowanej technologii w ilościach i na warunkach opisanych w pakietach. Do
każdego napędu należy dostarczyć 3 akumulatory oraz ładowarkę;
Przez Instrumentarium Zamawiający rozumie: specjalistyczne narzędzia niezbędne do
wykonywania zabiegów przy wykorzystaniu implantów dostarczanych przez Wykonawcę;
Zamawiający zastrzega sobie prawo (w wyjątkowych wypadkach) do zażądania dostarczenia
dodatkowego zestawu instrumentarium w ciągu 24 godzin od wezwania;
Zestawy instrumentarium do zakładania implantów winny być umieszczone w
odpowiednich kontenerach. W przypadku zestawów instrumentarium przeznaczonych do
zakładania endoprotez, wymagane są kontenery zaworowe.
Wymiana zużytych bądź uszkodzonych elementów instrumentarium lub napędów będzie
realizowana na koszt Wykonawcy (w uzgodnieniu z Kierownikiem Sal Operacyjnych), pod
warunkiem używania powierzonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem;
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia przeprowadzenia w terminach
uzgodnionych ze szpitalem bezpłatnych kursów techniki operacyjnej oferowanych
produktów dla personelu sal operacyjnych oraz operatorów szpitala;
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości implantów w stosunku do
określonej w SIWZ;
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamiany ilości poszczególnych pozycji asortymentu
oferowanego w ramach wartości jednego pakietu w zależności od potrzeb, przy zachowaniu
cen poszczególnych elementów oraz wartości całego pakietu;
Zamawiający dopuszcza podczas realizacji umowy zmiany numerów katalogowych
oferowanych produktów, powstałe w związku ze zmianami modyfikacyjnymi przy
zachowaniu parametrów spełniających wymogi SIWZ i utrzymaniu cen z oferty.
Ponadto Zamawiający wymaga:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Pisemnego oświadczenia, że Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty jako
najkorzystniejszej, zobowiązuje się, w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, do
przekazania Zamawiającemu, w formie pisemnej i elektronicznej (płyty CD/DVD) , „Tabeli
Rozmiarów” z odpowiednio wypełnionymi plikami (wzór pliku oraz instrukcję jego
wypełnienia udostępnia Zamawiający).
Pisemnego oświadczenia, że Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ciągu 3 dni
roboczych (licząc od daty wezwania) dostarczy katalogi z kodami oferowanych produktów
potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów. Zamawiający wymaga dostarczenia tych
dokumentów w wersji pisemnej i na nośniku elektronicznym – płyty CD/DVD.
W katalogu Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formie opisu przynależność
katalogowych numerów kodowych do określonych pozycji cennika. Zamawiający dopuszcza
dostarczenie katalogów w wersji anglojęzycznej.
Pisemnego oświadczenia, że Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w ciągu 3 dni
roboczych (licząc od dnia wezwania) dostarczy próbki oferowanych produktów, które zostaną
zwrócone po sprawdzeniu zgodności z ofertą;
Pisemnego oświadczenia, że Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ciągu 3 dni (licząc
od daty wezwania) dostarczy „Opisy techniki wszczepiania implantów”. Zamawiający
wymaga dostarczenia tego dokumentu w wersji pisemnej i na nośniku elektronicznym –
płyty CD/DVD; Zamawiający dopuszcza dostarczenie opisów technik wszczepiania w wersji
anglojęzycznej.
Płyty CD/DVD z plikami zawierającymi katalogi i opisy techniki wszczepiania implantów
(na żądanie) oraz tabelę rozmiarów muszą być trwale i czytelnie opisane (numer
postępowania, numery pakietów);
W przypadku rozbieżności między formą pisemną, a elektroniczną (na płytach CD/DVD)
katalogów, opisów techniki wszczepiania implantów i tabeli rozmiarów wiążąca jest
4
forma pisemna. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia braków, poprawy wszelkich
nieprawidłowości i niezgodności, tak, aby wersja na nośnikach elektronicznych była
identyczna z pisemną.
7) przedstawienia informacji (katalog, folder, ulotka) lub oświadczenia, że brak jest
przeciwwskazań po wszczepieniu zaoferowanego implantu do wykonywania badań
Rezonansem Magnetycznym lub wskazanie do jakiej wartości Tesli to badanie można
wykonać.
Uwaga! Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, jeśli jej
wykonanie powierzy Podwykonawcy.
4. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Każdy Wykonawca ubiegający się o zamówienie może złożyć tylko jedną ofertę. W ramach tej oferty
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia tzw. oferty częściowej na jedną lub więcej części
zamówienia. Jako część zamówienia uznaje się każdy niepodzielny pakiet z osobna.
5. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. UMOWA RAMOWA
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
8. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
9. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane przez 24 miesiące, licząc od daty zawarcia umowy.
10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy;
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
3) złożą dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego.
Wykonawca polegający na zasobach innych Podmiotów:
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych Podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, zobowiązany jest
5
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych Podmiotów (złożone w formie
oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca polegający na zasobach innych Podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia:
Przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca polegający na zasobach
innych Podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, składa również dokumenty
dotyczące tych Podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, potwierdzające niepodleganie
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących niniejszego warunku. Spełnieniem warunku
będzie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1
ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Wiedza i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących niniejszego warunku. Spełnieniem warunku
będzie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1
ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
3) Potencjał techniczny.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku;
Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących niniejszego warunku. Spełnieniem warunku
będzie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1
ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących niniejszego warunku. Spełnieniem warunku
będzie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1
ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących niniejszego warunku. Spełnieniem warunku
będzie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1
ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
11. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
6
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
I. W CELU WYKAZANIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY NALEŻY ZŁOŻYĆ :
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy.
II. W CELU POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY, NALEŻY ZŁOŻYĆ :
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
RP, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym
w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
7
zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
III.
DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH :
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast:
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej;
- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz aktualnego
zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS;
- aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) zamiast aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11
ustawy - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1) i 2), zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Okres wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
IV. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM :
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy
złożyć :
1) Certyfikaty CE i Deklaracje zgodności wyrobu medycznego. Dokumenty te w ofercie muszą
być przyporządkowane do poszczególnych wyrobów;
V.
INNE DOKUMENTY:
8
1) W przypadku gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru,
należy dołączyć oryginał lub odpis notarialny pełnomocnictwa do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym
postępowaniu i zawarcia umowy, podpisany przez osoby do tego umocowane zgodnie z
odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej.
2) Formularz ofertowy (sporządzony wg wzoru Zamawiającego).
3) Cennik (sporządzony wg wzoru Zamawiającego).
4) Informację (katalog, folder, ulotka) lub oświadczenie, że brak jest przeciwwskazań po
wszczepieniu zaoferowanego implantu do wykonywania badań Rezonansem Magnetycznym
lub wskazanie do jakiej wartości Tesli to badanie można wykonać.
5) Dowód wniesienia wadium.
6) Określenie części zamówienia, która będzie wykonana przez Podwykonawcę (dotyczy tylko
Wykonawcy, który ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy).
7) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
(sporządzona wg wzoru Zamawiającego).
12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
Cenę za wykonanie zamówienia Wykonawca winien określić w Cenniku stanowiącym część oferty,
według poniższych zasad.
1) Wartość netto należy obliczać zgodnie z zasadą:
wartość netto = cena jednostkowa netto x ilość.
2) Wartość brutto należy obliczać zgodnie z zasadą:
wartość brutto = cena jednostkowa netto x ilość + podatek VAT.
3) Ceny jednostkowe brutto należy obliczać zgodnie z zasadą:
wartość brutto
cena jedn. brutto = ----------------------ilość
W przypadku rozbieżności między ceną określoną w Cenniku pisaną słownie i cyfrowo, Zamawiający
uzna za właściwą cenę pisaną cyfrowo.
Poprawa oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych.
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. O poprawie tych omyłek
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
Zamawiający poprawi w ofercie, jednocześnie zawiadamiając o tym Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca,
który popełnił inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
9
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty nie wyrazi zgody na jej poprawienie w
terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia, wówczas jego oferta ulegnie odrzuceniu.
Oferta z rażąco niską ceną.
W celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, a w szczególności
stosownie: oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy
publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
13. WADIUM
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie
pieniężnej winno wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania!
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Pakiet nr 1 – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych)
Pakiet nr 2 – 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 złotych)
Pakiet nr 3 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych)
Pakiet nr 4 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych)
Pakiet nr 5 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych)
Pakiet nr 6 – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych)
Pakiet nr 7 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych)
Pakiet nr 8 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych)
Pakiet nr 9 – 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy 00/100 złotych)
Pakiet nr 10 – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych)
Pakiet nr 11 – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych)
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu;
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- w gwarancjach bankowych;
- w gwarancjach ubezpieczeniowych;
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9
10
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr
42, poz.275).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy:
PKO Bank Polski 12 1020 4027 0000 1802 1079 7183
z dopiskiem „Wadium – A/30/13”
Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia
wadium w innej formie kserokopię potwierdzenia „Za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do
oferty, natomiast oryginał potwierdzenia włożyć do koperty.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzyma wadium wraz z
odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw,
chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (jeżeli Zamawiający
wymagał wniesienia zabezpieczenia);
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
14. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę
3. Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących
każdego z Wykonawców winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
którego kopie dotyczą.
4. Jeśli Wykonawca polega na zasobach innego Podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, kopie dokumentów dotyczących tego Podmiotu winny być poświadczone za zgodność z
11
oryginałem przez Podmiot, którego kopie dotyczą.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Tłumaczenie nie jest wymagane jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie dokumentów w
jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
6. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7. Jeżeli Wykonawca zastrzega sobie nie udostępnianie innym uczestnikom postępowania informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (ustawa z dn. 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Dz. U. Nr 47
z dn. 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) może złożyć dokumenty niejawne w odrębnej
części oferty wyraźnie oznaczając tę część jako „tajną”. Wykonawca nie może zastrzec informacji
dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
8. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z
uwzględnieniem wszelkich modyfikacji oraz zmian wynikających z odpowiedzi na pytania
Wykonawców.
9. Zamawiający proponuje aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz spięte w sposób
zapobiegający możliwości dekompletacji.
15. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek wpłynął po tym terminie lub dotyczy udzielonych wcześniej wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści SIWZ.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ,
bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja była udostępniana na stronie internetowej,
zamieści na tej stronie.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na swojej stronie
internetowej (jeżeli specyfikacja była tam udostępniona).
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ, oraz zamieści informację
na stronie internetowej (jeżeli specyfikacja była tam udostępniona).
W przypadku istotnej zmiany (w szczególności dotyczącej określenia przedmiotu zamówienia,
wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub
sposobu oceny ich spełniania) Zamawiający przedłuży termin składania ofert zgodnie z przepisami
art. 12a ustawy.
Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ
12
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
16. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
Zamawiający ustala, że:
1) Pytania do SIWZ, odwołania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres pocztowy
Zamawiającego [email protected] (odpowiednio na adres
Wykonawcy) lub przy pomocy faksu na nr (61) 83-10-107, przy czym każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie winna potwierdzić otrzymanie przesyłki. Dopuszczalna jest
forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp.
2) Wszelkie dokumenty wymagające formy pisemnej należy przesyłać na adres:
ORTOPEDYCZNO–REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY
im. W. Degi UM w Poznaniu
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147
17. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI /
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA TREŚCI MERYTORYCZNE
1) Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
a) Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – mgr inż. Bożena Grybionko,
e-mail: [email protected] ,
fax. (61) 83-10-107;
b) Referent ds. Zamówień Publicznych – mgr inż. Aleksandra Waraczewska,
e-mail: [email protected] lub [email protected]
fax. (61) 83-10-107.
2) Osoba odpowiedzialna za treści merytoryczne:
mgr farm. Miłosz Cackowski.
18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Każdy Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest związany ofertą do upływu terminu 60 dni. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie (lub na wniosek Zamawiającego) może przedłużyć termin związania ofertą.
Natomiast Zamawiający tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą może
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż
60 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
13
Wykonawca, który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie traci wadium ale
zostanie wykluczony z postępowania.
19. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
Oferty należy składać najpóźniej do dnia 18.10.2013r. do godz. 1000
w Kancelarii Szpitala (pok. 35) przy ul. 28 Czerwca 1956r nr 135/147.
w godzinach urzędowania od 700 do 1435 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania.
Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie i zaadresować według poniższego
wzoru:
Ortopedyczno – Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r nr 135/147, 61-545 Poznań
"Oferta przetargowa – (A/30/13). Nie otwierać przed 18.10.2013r. godz. 1030"
Wskazane jest aby koperta poza oznakowaniem jw. była opisana nazwą i adresem Wykonawcy.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.10.2013r. o godz. 1030 w siedzibie Szpitala – Sekcja Zamówień
Publicznych i Zaopatrzenia (pok. 174).
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert
Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie
nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz odpowiednio terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Powyższe informacje Zamawiający przekaże Wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert, na ich
wniosek.
20. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
- Cena
- waga 100 %,
sposób oceny: minimalizacja
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium, zgodnie
z poniższą formułą:
Minimalizacja:
Wartość minimalna
A = ----------------------------------Wartość badanej oferty
x
waga kryterium
x
ilość członków komisji
Wybór oferty:
Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę, która przedstawia najniższą
cenę.
W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy
składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż przedstawione w złożonych
14
ofertach. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
21. FORMALNOŚCI DOPEŁNIANE PO WYBORZE OFERTY
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.
4) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Informacje określone w punkcie 1) Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.
Zamawiający sporządzi i zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w
terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zawrze umowę przed upływem tego terminu, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art.
93 ust. 1 ustawy.
Jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy.
22. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający
15
nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem Wykonawców w postępowaniu.
23. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
24. ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 60
dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Rozliczenia między
Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
25. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Środki ochrony prawnej, o których mowa w art. 179 – art. 198g ustawy, przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP, o
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
ODWOŁANIE
Do postępowań odwoławczych stosuje się zapisy art. 180 – 198 ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za
pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
Terminy wnoszenia odwołania
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2
ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
16
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
- nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawców, pod
rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego
wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.
Jeżeli odwołanie zostało wniesione po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający skieruje
wezwanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrał jako najkorzystniejszą.
Zamawiający prześle nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o
zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając
Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując Stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia Wykonawca
doręcza Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze
Stron.
Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli Zgłaszający opozycję
uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do
której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo
oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu
albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
Czynności Uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami Strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o
którym mowa w art. 186 ust. 3, przez Uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie
Zamawiającego.
17
Odwołujący oraz Wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie mogą
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych
zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
– Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa – Prawo
zamówień publicznych nie stanowi inaczej.
SKARGA DO SĄDU
Na orzeczenie Izby Stronom oraz Uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
dotyczące skargi zawarte w art. 198 a – 198 g ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stanowią
inaczej.
Załączniki do SIWZ:
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Cennik – Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodów, o których mowa w art. 24 ust.
1 ustawy – Załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy – Załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /informacja o tym, że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SIWZ.
6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania badania Rezonansem
Magnetycznym po wszczepieniu zaoferowanego implantu lub określenie wartości tesli –
Załącznik nr 6 do SIWZ
7. Projekt umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ.
8. Instrukcja uzupełniania pliku Tabela rozmiarów – Załącznik nr 7A do SIWZ.
9. Przykład Tabeli rozmiarów – Załącznik nr 7B do SIWZ
Poznań, dnia 06 września 2013 r.
Zatwierdzam SIWZ wraz z Załącznikami
...................................................
Kierownik Zamawiającego
lub pracownik, któremu Kierownik
powierzył zastrzeżone dla siebie czynności
Sporządził:
18
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Zamawiającego :
Nazwa :
ORTOPEDYCZNO - REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY
im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Siedziba : 61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r nr 135/147
Internet : www.orsk.ump.edu.pl
Dane dotyczące Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):
Nazwa : ..............................................................................................................................................
Siedziba i adres : ................................................................................................................................
Województwo : ..................................................................................................................................
Nr tel. .................................................................................................................................................
Nr faksu : ...........................................................................................................................................
Adres e-mail : ....................................................................................................................................
NIP : ...................................................................................................................................................
Regon : ...............................................................................................................................................
Adres do korespondencji : .................................................................................................................
Konto, na które należy zwrócić wadium:...........................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Osoba przewidziana do kontaktu z Zamawiającym :
Imię i nazwisko : ................................................................................................................................
Nr telefonu i faksu : ...........................................................................................................................
Adres e-mail : ....................................................................................................................................
W postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o numerze rejestru
A/30/13, oferuję wykonanie zamówienia wg cen brutto zawartych w Cenniku stanowiącym część
oferty.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego załączam do oferty:
1) .....................................................................................................................................................
2) .......................... ...........................................................................................................................
3) .....................................................................................................................................................
4) .....................................................................................................................................................
5) .....................................................................................................................................................
6) .....................................................................................................................................................
19
7) .....................................................................................................................................................
8) .....................................................................................................................................................
9) .....................................................................................................................................................
Zastrzeżenie Wykonawcy:
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, zostały złożone w części oferty oznaczonej
„TAJNE”, bowiem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępniane.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Oświadczenia:
1) Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.
2) Oświadczam, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się
do zawarcia umowy na warunkach zgodnych z przedstawionymi w SIWZ wraz z załącznikami
(oraz ewentualną ich modyfikacją).
3) Oświadczam, że na wezwanie Zamawiającego (licząc od dnia wezwania) w ciągu 3 dni roboczych
dostarczę próbki oferowanych produktów.
4) Oświadczam, że na wezwanie Zamawiającego (licząc od dnia wezwania) w ciągu 3 dni roboczych
dostarczę katalogi (w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym - płyty CD/DVD ) z kodami
oferowanych produktów potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów, określonych w SIWZ
(Cennik).
5) Oświadczam, że na wezwanie Zamawiającego (licząc od dnia wezwania) w ciągu 3 dni
roboczych dostarczę „Opisy techniki wszczepiania implantów” (w wersji papierowej i na
nośniku elektronicznym - płyty CD/DVD).
6) Oświadczam, że w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy
się, w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, do przekazania Zamawiającemu, w formie
pisemnej i elektronicznej, „Tabeli Rozmiarów” wypełnionej zgodnie z instrukcją ujętą w
załączniku do SIWZ.
............................... dnia ......................... r.
......................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej /
upoważnionej do podpisania ofert
20
CENNIK
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet M01 Implanty do zespoleń kostnych
L.p.
Opis implantu
Ilość
sztuk
Cena
%
jednostkowa
VAT
netto za element
Cena
jednostkowa
brutto za
element
Wartość netto
Wartość
brutto
Katalogowy
numer kodu
Producent
Gwoździe Kirsznera, trójgraniec, stal, bez płetwy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1,0x150mm
1,0x210mm
1,5x150mm
1,5x210mm
1,5x310mm
1,8x210mm
1,8x310mm
2,0x210mm
2,0x310mm
400
200
500
350
150
100
200
100
200
Gwoździe Kirsznera z ogranicznikiem (oliwką), stal
10
11
1,8x310mm
2,0x310mm
50
75
Grotowkręty Schanza samogwintujące, stal
12
13
14
15
16
17
5,0x180
5,0x200
5,0x250
6,0x180
6,0x200
6,0x250
100
100
100
25
25
40
Klamry kostne stalowe
18
19
20
21
22
3,2x25x40mm
3,2x30x40mm
2,5x15x20mm
2,5x15x25mm
2,5x15x30mm
30
30
30
30
30
21
23
24
25
2,5x20x20mm
2,5x20x25mm
2,5x20x30mm
26
Rozmiary: średnica: 2,4, 3,2,
4,0, 4,8, 6,0, 6,4, długość 130300mm ze skokiem co 10mm
oraz 320, 360, 400
27
Rozmiary: 14x4,5mm - długość
grota: 45, 50mm oraz
16x6,5mm - długość grota
40,50,60,70mm
50
50
30
Gwoździe Rusha stalowe
60
Płyty kątowe stalowe, międzykrętarzowe, samodociskowe, kąt 90°.
160
Razem
Dostawca jest zobowiązany zapewnić na czas trwania umowy odpowiednie zestawy instrumentariów konieczne do wszczepiania/usuwania zamawianych
implantów. Oferent może zaoferować dodatkowe rozmiary implantów, nie ujęte w cenniku. Dla dodatkowych rozmiarów nalezy również podać numery
katalogowe.
Wartość Pakietu nr 1 wyrażona słownie:
- netto: …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. zł
- brutto: ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. zł
............................... dnia ......................... r.
...........................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej /
upoważnionej do podpisania oferty
22
Pakiet M02 Gwoździe teleskopowe
L.p.
Opis implantu
Ilość
sztuk
1
Teleskopowy gwóźdź śródszpikowy
rosnący, zapobiegający złamaniom kości
udowej, piszczelowej i ramiennej. Nie
zaburzający wzrostu kości. Składający się z
2 końcówek: męskiej i żeńskiej. Do
zastosowania u chorych w Osteogenesis
imperfecta, dysplazją szkieletową i różnego
rodzajom deformacji kości. Szczególnie
wskazany u chorych z tzw.: zespołem
"słabej kości" (weak bone disease) o
wąskim kanale szpikowym. Możliwość
zastosowania gwoździa w zabiegach takich
jak wydłużanie/skracanie kości w
połączeniu z zewnętrznymi elementami
mocującymi u pacjentów populacji
pediatrycznej z niskorosłością lub
dorosłych cierpiących na asymetrię
długości kończyn. Średnica od 3,2 do
6,4mm ze skokiem co 8mm. Wykonany ze
stopu Ti6A14V (ASTM-136) oraz
nierdzewnej stali klasy medycznej (316L,
ASTM 138)
40
Cena
jednostkowa
netto za
element
%
VAT
Cena
jednostkowa
brutto za
element
Wartość netto
Wartość
brutto
Katalogowy
numer kodu
Producent
Razem
Instrumentarium (1 komplet) oraz implanty dostarczane na żądanie w ciągu 24 godzin w odpowiednim kontenerze.
Wartość Pakietu nr 2 wyrażona słownie:
- netto: …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. zł
- brutto: ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. zł
............................... dnia ......................... r.
...........................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej /
upoważnionej do podpisania oferty
23
Pakiet M03 Płytki pediatryczne z zawiasem
L.p.
1
2
Opis implantu
Ilość
sztuk
Cena
jednostkowa
netto za
element
%
VAT
Cena
jednostkowa
brutto za
element
Wartość
netto
Wartość
brutto
Katalogowy
numer kodu
Producent
System płytek
zawiasowych/przegubowych do
blokowania chrząstki wzrostowej u
dzieci na kończynie dolnej. Pozwalające
na progresywną osiową korekcję
60
deformacji kostnych u dzieci rosnących.
Rozmiary: 12, 16 i 20mm. System
wykonany ze stali medycznej 316L ASTM
F138
Śruby do płytek o długościach
120
25,30,35mm
Razem
Instrumentarium (1 komplet) oraz implanty dostarczane na żądanie w ciągu 24 godzin w odpowiednim kontenerze.
Wartość Pakietu nr 3 wyrażona słownie:
- netto: …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. zł
- brutto: ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. zł
............................... dnia ......................... r.
...........................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej /
upoważnionej do podpisania oferty
24
Pakiet M04 Płytki pediatryczne proste
L.p.
1
2
Opis implantu
Płyta wykonana z tytanu,
służąca do blokowania
chrząstki wzrostowej u dzieci,
płytka w kształcie cyfry 8, w
rozmiarach 12 i 16mm.
Kodowane kolorami (zielony i
niebieski).
Śruby kaniulowane tytanowe
w rozmiarach 16, 24 i 32mm
Ilość
sztuk
Cena
jednostkowa
netto za element
%
VAT
Cena
jednostkowa
brutto za
element
Wartość
netto
Wartość
brutto
Katalogowy
numer kodu
Producent
60
120
Razem
Instrumentarium (1 komplet) oraz implanty dostarczane na żądanie w ciągu 24 godzin w odpowiednim kontenerze.
Wartość Pakietu nr 4 wyrażona słownie:
- netto: …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. zł
- brutto: ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. zł
............................... dnia ......................... r.
...........................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej /
upoważnionej do podpisania oferty
25
Pakiet M05 Tymczasowa proteza ścięgien
L.p.
Opis implantu
Ilość
sztuk
1
Czasowa proteza ścięgna na
bazie elastomeru
silikonowego, nieprzezierna
dla promieni RTG, przekrój
owalny, 4 rozmiary - od
1,5mm do 3mm średnicy,
długość 48cm. Może być
stosowana jako podpora przy
rekonstrukcji kanału
palcowego.
50
Cena
jednostkowa
netto za element
%
VAT
Cena
jednostkowa
brutto za
element
Wartość
netto
Wartość
brutto
Katalogowy
numer kodu
Producent
Razem
Wartość Pakietu nr 5 wyrażona słownie:
- netto: …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. zł
- brutto: ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. zł
............................... dnia ......................... r.
...........................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej /
upoważnionej do podpisania oferty
26
Pakiet M06 Blaszki do osteotomii otwartej kości piszczelowej
L.p.
Opis implantu
Ilość
sztuk
1
System modularny, dwuelementowy
(implant górny i dolny) w całości
wykonany z tytanu TA6V, pozwalający
na swobodny wybór kata osteotomii
od 4 do 15 mm, regulacja zatrzaskowa,
zabezpieczona ząbkami. Przy małym
kącie osteotomii nie wymagający
zastosowania przeszczepów kostnych.
100
2
Śruby do stabilizacji systemu, o
różnych długościach, dostosowanych
do szerokości nasady piszczeli. Śruby
gąbczaste, tytanowe, średnica 5,5mm,
długość 40-70mm ze skokiem co 5mm.
Śruby korowe, tytanowe, średnica
4,5mm, długość 30-60mm za skokiem
co 2mm.
200
Cena
jednostkowa
netto za
element
%
VAT
Cena
jednostkowa
brutto za
element
Wartość netto
Wartość
brutto
Katalogowy
numer kodu
Producent
Razem
Instrumentarium (1 komplet) oraz implanty dostarczane na żądanie w ciągu 24 godzin w odpowiednim kontenerze.
Wartość Pakietu nr 6 wyrażona słownie:
- netto: …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. zł
- brutto: ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. zł
............................... dnia ......................... r.
...........................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej /
upoważnionej do podpisania oferty
27
Pakiet M07 Implanty kończyny górnej
L.p.
Opis implantu
Ilość sztuk
Cena jednostkowa
netto za element
%
VAT
Cena jednostkowa
brutto za element
Wartość netto
Wartość brutto
Katalogowy numer
kodu
Producent
Implanty do leczenia niestabilości stawu barkowego
1
Miękki implant do barku, wykonany z
plecionki poliestrowej, na sterylnym
podajniku. Średnica 1,4mm.
35
2
Jednorazowy zestaw instrumentarium:
płaszcz, wiertło i obturator.
2
3
Miękki implant do naprawy stożka
rotatorów, wykonany z plecionki
poliestrowej, na sterylnym podajniku.
Średnica 2,9mm. Dwie różnokolorowe,
wzmocnione nici.
35
4
Jednorazowy zestaw instrumentarium:
płaszcz, wiertło i obturator.
2
Implanty do stożka rotatorów
Implanty do zespoleń tkanek miękkich z kością
5
Miękki uniwersalny implant d.o
kotwiczenia z igłami, wykonany z
plecionki poliestrowej, na sterylnym
podajniku. Średnica 1,4mm oraz 1,0mm,
krótki podajnik.
35
Razem
Dostawca jest zobowiązany zapewnić na czas trwania umowy po 1 zestawie instrumentarium do każdego rodzaju implantów lub jednego wspólnego.
Instrumentarium barkowe dostarczane na żądanie w ciągu 24 godzin.
Wartość Pakietu nr 7 wyrażona słownie:
- netto: …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. zł
- brutto: ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. zł
............................... dnia ......................... r.
...........................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej /
upoważnionej do podpisania oferty
28
Pakiet M08 Śruby kaniulowane
L.p.
Opis implantu
Ilość
sztuk
1
Śruby kaniulowane tytanowe i
stalowe, samotnące,
samogwintujące, z drutem
prowadzącym gwintowanym,
wsteczne nacięcie na gwincie.
Rozmiary: 4,5 i 6,5mm (drut
1,6mm), 7,3mm (drut 2,8mm)
200
Cena
%
jednostkowa
VAT
netto za element
Cena
jednostkowa
brutto za
element
Wartość
netto
Wartość
brutto
Katalogowy
numer kodu
Producent
Razem
Instrumentarium - 1 komplet
Wartość Pakietu nr 8 wyrażona słownie:
- netto: …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. zł
- brutto: ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. zł
............................... dnia ......................... r.
...........................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej /
upoważnionej do podpisania oferty
29
Pakiet M09 Endoprotezy kończyny górnej I
L.p.
Nazwa elementu
Ilość
Cena
jednostkowa
netto
%
VAT
Cena
jednostkowa
brutto
Wartość netto
Wartość
brutto
Producent
Kody
katalogowe
Endoproteza stawu ramiennego odwrócona: trzpień: bezcementowy, pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako
cementowany, w rozmiarach 4-20, Zamawiający wymaga zaoferowania 30 typów trzpieni, część panewkowa mocowana za pomocą centralnej śruby
kompresyjnej i czterech obwodowych, podstawa części panewkowej wykonana z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością, średnica głowy części
panewkowej 36 i 41mm, każda w trzech wysokościach, metalowa taca części ramiennej w 3 wysokościach, wkład PE tacy ramiennej w 3 wysokościach.
1
komplet
20
Endoproteza urazowa: trzpień urazowy z 2 bocznymi skrzydełkami, po 3 zaczepy w każdym do odpowiedniego mocowania guzków, rozmiary 4-14 przy czym
każdy z nich może być zastosowany do protezy odwrotnej opisanej powyżej. Pozycjonowanie wysokości osadzenia trzpienia urazowego za pomocą skrętnego
pozycjonera śródszpikowego. Głowa z płynnie regulowanym offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-37mm
2
komplet
10
3
trzpień rewizyjny jako opcja
do w/w zestawu
2
Endoproteza całkowita stawu łokciowego - element ramienny: przynajmniej w 12 rozmiarach, o cylindrycznej powierzchni artykulacji, kształt powinien
uwzględniać 5-stpniową koślawość i rotację wewnętrzną oraz 3-milimetrowy offset lateralny. Trzpień wygięty, pokryty porowatą tytanową okładziną element
łokciowy przynajmniej w 12 rozmiarach, o cylindrycznej powierzchni artykulacji, kształt elementu powinien uwzględniać przednie przesunięcie osi obrotu
stawu w stosunku do osi kości łokciowej oraz offset lateralny i wygięcie trzpienia; zawias: ruchomy, będący połączeniem 2 półsfer, pozwalający na wzajemną
rotację elementów w zakresie 7 stopni. Zawias powinien łączyć dowolne rozmiary elementów łokciowych i ramiennych. Wkładki powinny być wykonane ze
stopu CoCr oraz wzmocnionego PE.
4
komplet
7
Proteza stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka. Implant o trzech stopniach swobody, mocowany bezcementowo, składający się z porowatego trzpienia (4
rozmiary) pokrytego hydroksyapatytem, mikropanewki (2 rozmiary związanej i 2 rozmiary niezwiązanej) pokrytej hydroksyapatytem oraz modularnej główki z
szyjką (2 rozmiary proste i 2 z offsetem).
5
komplet
10
30
Endoproteza całkowita stawu nadgarstkowego - element nadgarstkowy: płyta nadgarstkowa powinna się być napylona porowatym Ti, w 8 rozmiarach,
trzpień sródręczny napylony porowatym Ti, w 3 rozmiarach, głowa nadgarstka w 3 rozmiarach z kontrolą dystrakcji, wymagane śruby mocujące, element
promieniowy napylony porowatym Ti, trzpień kości promieniowej w 4 rozmiarach
5
6
komplet
5
Brzeszczoty do pił oscylacyjnych w rozmiarach odpowiednich do przeprowadzenia operacji wszczepienia w/w endoprotez
brzeszczot
52
Razem
Do pakietu numer M09 Zamawiający wymaga dostarczenia jednego zestawu instrumentarium dla każdej wersji endoprotezy lub jednego wspólnego oraz
jednego napędu akumulatorowego wraz z zestawem 3 zapasowych akumulatorów i ładowarką. Instrumentarium dostarczane na żądanie w czasie 48h od
wezwania.
Wartość Pakietu nr 9 wyrażona słownie:
- netto: …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. zł
- brutto: ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. zł
............................... dnia ......................... r.
...........................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej /
upoważnionej do podpisania oferty
31
Pakiet M10 Endoprotezy kończyny górnej II
L.p.
Nazwa elementu
Ilość
Cena
jednostkowa
netto
%
VAT
Cena
jednostkowa
brutto
Wartość netto
Wartość
brutto
Producent
Kody
katalogowe
Endoproteza stawu łokciowego: niezwiązana składająca się z części ramiennej, części łokciowej, zatyczki łokciowej i głowy kości promieniowej. Endoproteza
modularna, anatomiczna (prawa, lewa), cementowa. Część ramienna wykonana z CoCr, w 3 rozmiarach, anatomiczna (prawa, lewa), z możliwością
zastosowania offsetu, z flanszą umożliwiającą zastosowanie podkładki kostnej. Część łokciowa do wyboru z długim lub krótkim trzpieniem, w 3 rozmiarach,
anatomiczna (prawa, lewa), o przekroju prostokątnym. Wkład polietylenowy w koponencie łokciowym nie grubszy niż 4 mm. Część łokciowa musi mieć
również możliwość śródoperacyjnie na jej łatwe związanie, poprzez zastosowanie zatyczki łokciowej. Głowa kości promieniowej składająca się z min. 2
długości trzpienia i min. 4 wielkości główek. Endoproteza połowicza składająca się z trzpienia ramiennego i komponentu ramiennego (anatomiczny prawy/lewy w min. 6 rozmiarach)
1
2
3
endoproteza związana
proteza głowy kości
promieniowej
endoproteza połowicza
7
2
3
Endoproteza barku urazowo-rekonstrukcyjna: Proteza do mocowania cementowego, dostępna z 3 średnicami trzpienia, odpowiednio ø6,5mm, ø9mm i
ø12mm, z min. 7 rozmiarami głowy protezy ze średnicami od 39mm do 50mm, niecentryczne głowy protezy, umożliwiające mimośrodowy obrót by uzyskać
offset. Anatomicznie dopasowany trzpień protezy bez dodatkowych elementów centrujących. Wysokość głowy protezy związana z jej średnicą. Stały kąt
pochylenia 130 stopni. Część przynasadowa spłaszczona dla lepszego mocowania guzków. otwór w części przynasadowej umożliwiający poprzeczne
umiejscowienie przeszczepu kostnego z głowy kości ramiennej, część przynasadowa porowata pokryta HA z wypolerowanym fragmentem w części
przyśrodkowej dla bezpiecznego mocowania nici. Instrumentarium wyposażone w przyrząd służący do uzyskania przeszczepu kostnego z głowy kości
ramiennej. Możliwość zastosowania adaptera i śródoperacyjna konwersja do protezy odwróconej
4
trzpień ramienny
głowa komponentu
ramiennego
10
6
rewizyjny trzpień ramienny
2
7
komponent panewkowy
10
5
10
Endoproteza barku beztrzpieniowa: proteza typu press-fit mocowana na antyrotacyjnym trzpieniu w kształcie 3-ramiennej gwiazdy; dostępna w 12
rozmiarach i 3 długościach trzpienia, powierzchnia zewnętrzna pokryta hydroksyapatytem o makrostrukturze diamentów dla lepszego mocowania w kości
gąbczastej
8
głowa
10
32
9
podstawa
5
Endoproteza barku odwrócona: proteza do mocowania cementowego, składająca się z: trzpienia z 4 średnicami odpowiednio ø6,5mm, ø9mm, ø12mm,
ø15mm, o długości 100mm, opcjonalnie 150mm, 180mm, 210mm, wkręcanej przynasadowej części ramiennej dostępnej w 2 średnicach, lateralizowanego
polietylenowego wkładu ramiennego dostępnego w 2 średnicach i 3 wysokościach, odpowiednio 6mm, 9mm i 12mm, elementu panewkowego pokrytego HA
mocowanego 4 śrubami (min. 2 blokowane z 30-stopniowym zakresem ruchomości w każdym kierunku, długości od 18-45mm), sferycznej panewki dostępnej
w 2 średnicach odpowiednio 36 i 42mm. Możliwość użycia „spacera” lateralizującego. Możliwość uzycia tzw. Bio-RSA (Zamawiający wymaga takze
odpowiedniego instrumentarium do wycinania przeszczepu BIO-RSA).
endoproteza barku odwrócona
(komplet)
11 "spacer" lateralizujący
10
20
4
Matryce rekonstrukcyjne
13
sterylna matryca kolagenowa
rozm. 3x3 cm
5
14
sterylna matryca kolagenowa
rozm. 5x5 cm
3
sterylna matryca kolagenowa
2
rozm. 5x10 cm
Brzeszczoty do pił oscylacyjnych w rozmiarach odpowiednich do przeprowadzenia operacji wszczepienia w/w endoprotez
16 brzeszczot
50
SUMA
Do pakietu numer M10 Zamawiający wymaga dostarczenia jednego zestawu instrumentarium dla każdej wersji endoprotezy lub jednego wspólnego oraz
jednego napędu akumulatorowego wraz z zestawem 3 zapasowych akumulatorów i ładowarką. Instrumentarium dostarczane na żądanie w czasie 48h od
wezwania.
15
Wartość Pakietu nr 10 wyrażona słownie:
- netto: …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. zł
- brutto: ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. zł
............................... dnia ......................... r.
...........................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej /
upoważnionej do podpisania oferty
33
Pakiet M11 Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego
L.p.
Opis implantu
Ilość
sztuk
1
wkładka stawowa polietylenowa w
minimum 7 grubościach. Wkładka
ruchoma poruszająca się swobodnie
pomiędzy komponentem udowym i
piszczelowym.
40
2
3
4
5
6
komponent udowy cementowany
ze stopu CoCr w minimum 5
rozmiarach
komponent piszczelowy ze stopu
CoCr w minimum 7 rozmiarach,
cementowany
komponent udowy ze stopu CoCr w
minimum 5 rozmiarach,
bezcementowy z możliwością
zastosowania wersji hipoalergicznej
ze stopu TiNbN
komponent piszczelowy ze stopu
CoCr w minimum 7 rozmiarach,
bezcementowy z mozliwością
zastosowania wersji hipoalergicznej
ze stopu TiNbN
ostrze do napędu
Cena jednostkowa
netto za element
%
VAT
Cena jednostkowa
brutto za element
Wartość netto
Wartość brutto
Katalogowy numer
kodu
Producent
20
20
20
20
40
Razem
Do pakietu numer 11 Zamawiający wymaga dostarczenia jednego zestawu instrumentarium dla każdej wersji endoprotezy lub jednego wspólnego oraz jednego napędu
akumulatorowego wraz z zestawem 3 zapasowych akumulatorów i ładowarką. Instrumentarium i napędy dostarczane na żądanie w ciągu 24 godzin od chwili złożenia
zamówienia.
Wartość Pakietu nr 11 wyrażona słownie:
- netto: …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. zł
- brutto: ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. zł
............................... dnia ......................... r.
...........................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej /
upoważnionej do podpisania oferty
34
Załącznik nr 3 do SIWZ
pieczątka firmy
OŚWIADCZENIE
(o braku podstaw do wykluczenia z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z późn. zm.)
Będąc świadomy(a), że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z
postępowania o zamówienie publiczne wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali
zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej
niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia
publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które
wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej
nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co
najmniej 5% wartości umowy;
3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
35
9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
11) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art.
9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku
od dnia uprawomocnienia się wyroku;
12) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną
lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub
urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub
art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku.
w imieniu firmy ..................................................................... z siedzibą w ......................................
oświadczam , że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z wyżej
wymienionych powodów na dzień składania ofert w postępowaniu o nr rej. ..............................
............................... dnia ......................... r.
...........................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej /
upoważnionej do podpisania oferty
36
Załącznik nr 4 do SIWZ
pieczątka firmy
OŚWIADCZENIE
( w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z późn. zm. )
W imieniu firmy ..............................................................................................................................
z siedzibą w ............................................... oświadczam, że przystępując do postępowania o nr rej.
.................................................... :
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności (czynności) związanej z realizacją
przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na wykonanie zamówienia;
3) posiadamy wiedzę i doświadczenie;
4) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym;
5) dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
6) znajdujemy się w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
............................... dnia ......................... r.
...........................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej /
upoważnionej do podpisania oferty
37
Załącznik nr 5 do SIWZ
pieczątka firmy
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej *.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ……………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………,
nr rej. ………………..
- zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.):
1. składamy listę podmiotów,
razem z którymi, na dzień składania ofert, należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z
późn. zm.):
Lp.
1
2
..
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
............................... dnia ......................... r.
...........................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej /
upoważnionej do podpisania oferty
__________________________________________________________________________________
2. informujemy, że na dzień składania ofert nie należymy do grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
............................... dnia ......................... r.
...........................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej /
upoważnionej do podpisania oferty
* należy wypełnić tabelę w punkcie 1 lub zaznaczyć punkt 2.
38
Załącznik nr 6 do SIWZ
pieczątka firmy
OŚWIADCZENIE*
1) W imieniu firmy ..............................................................................................................................
z siedzibą w ..........................................................................................................oświadczam, że
brak jest przeciwwskazań po wszczepieniu zaoferowanego implantu, do wykonywania badania
Rezonansem Magnetycznym.
............................... dnia ......................... r.
...........................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej /
upoważnionej do podpisania oferty
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OŚWIADCZENIE*
2) W imieniu firmy ..............................................................................................................................
z siedzibą w .............................................................................................................oświadczam, że
po wszczepieniu zaoferowanego implantu , badania Rezonansem Magnetycznym można wykonać
do …………… wartości tesli.
............................... dnia ......................... r.
...........................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej /
upoważnionej do podpisania oferty
* należy wypełnić punkt 1 lub punkt 2.
39
Załącznik nr 7 do SIWZ
UMOWA Nr __________ (projekt)
zawarta w dniu ________________ r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r., Dz.U. Nr 113, poz. 759 ze
zm.),pomiędzy:
Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147, 61-545
Poznań, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002848,
posługującym się nadanym numerem REGON: 000288857, oraz NIP: 783-14-97-917,
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,
reprezentowanym przez: Dyrektora - dr n med. Witolda Bieleńskiego,
a
_____________________________________________________
zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,
reprezentowaną przez: __________________________
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie Stronami.
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego implantów,
opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do Umowy.
§2
Właściwości przedmiotu dostawy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie prawem wymagane zezwolenia na sprzedaż
implantów na terytorium Polski, a dostarczane implanty posiadają certyfikat CE i deklarację
zgodności wyrobu medycznego.
2. Wszystkie implanty stanowiące kompletny zestaw (endoprotezę) muszą pochodzić od jednego
producenta.
3. Implanty dostarczane przez Wykonawcę będą sterylne, z zastrzeżeniem produktów opisanych
w Załączniku nr 1 do Umowy. Określony przez producenta termin przydatności do użycia
implantów sterylnych wynosić będzie - w dniu ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego – nie
mniej niż 12 miesięcy.
4. Na każdym opakowaniu jednostkowym implantów zamieszczana będzie w szczególności
ich nazwa handlowa, numer katalogowy, numer serii oraz termin przydatności do użycia.
5. Na każdym implancie znajdować się będzie trwałe oznaczenie umożliwiające jego identyfikację
(nr REF, nr serii).
40
§3
Składanie zamówienia i warunki dostawy
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania implantów opisanych w pakiecie nr 1 poz. 1-11
sukcesywnie, bezpośrednio do Magazynu Apteki Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od
dnia złożenia Zamówienia w formie faksu lub poprzez pocztę elektroniczną, na następujące
numery/adresy:
Faks: ……………………………..
Email: ……………………………
Zamawiający składa zamówienia z częstotliwością i w ilościach uzależnionych od bieżących jego
potrzeb.
1. Pozostałe implanty dostarczane będą do utworzonego przez Wykonawcę na terenie siedziby
Zamawiającego „banku implantów”. Wielkość zaopatrzenia „banku implantów” w poszczególne
rozmiary określonych implantów Wykonawca będzie uzgadniał na bieżąco z osobą wskazaną w §
9 ust. 4 umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać implanty do „banku implantów” na własny koszt i ryzyko,
zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla wyrobów medycznych, w dniach od poniedziałku do
piątku, z wyjątkiem świąt, w godzinach od 7.30 do 1400.
3. Implanty przekazywane będą osobie wskazanej w § 9 ust. 4 umowy lub innego upoważnionego
pracownika „banku implantów”. Potwierdzeniem przekazania implantów do „banku” będzie
podpisanie przez tę osobę protokołu przekazania sporządzonego w formie pisemnej. Dodatkowo,
na życzenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopie
protokołów przekazania w formie elektronicznej, na wskazany przez Zamawiającego adres poczty
elektronicznej lub na elektronicznym nośniku danych.
4. Produkty znajdujące się w „banku implantów” pozostają własnością Wykonawcy do czasu
pobrania ich z banku i zużycia w trakcie zabiegu medycznego.
5. Po każdym zużyciu implantów Zamawiający sporządzi „protokół zużycia” oznaczony
indywidualnym numerem (PAA.......), zawierający w szczególności imię i nazwisko albo
indywidualny numer pacjenta operowanego z wykorzystaniem pobranego z banku implantu, datę
operacji, oddział na którym pacjent był operowany, dane operatora oraz samoprzylepny kod
kreskowy lub nr katalogowy potwierdzający zużycie określonego produktu. Protokół zużycia przed
nadaniem mu numeru „PAA…” zostaje potwierdzony podpisem przez upoważnionego pracownika
Bloku Operacyjnego Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia „banku implantów” w dniach roboczych, w
terminie 24 godzin od momentu przesłania przez Zamawiającego pocztą elektroniczną, na adres
…………………… lub faksem (nr faksu …………………………….) „protokołu zużycia”, o
którym mowa w ust. 6. W przypadku przesłania Wykonawcy „protokołu zużycia” w piątek,
uzupełnienie powinno nastąpić najpóźniej w poniedziałek następnego tygodnia.
§4
Instrumentarium, napędy ortopedyczne
1. Przez okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia sali operacyjnej
w zestawy instrumentarium, rozumiane jako specjalistyczne narzędzia niezbędne do wykonywania
zabiegów przy wykorzystaniu systemu implantów dostarczanych przez Wykonawcę, w rodzaju i
ilości określonej w Załączniku nr 1 do umowy, osobno dla każdego z pakietów.
41
2. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia
dodatkowego kompletu instrumentarium w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia Wykonawcy
stosownego zapotrzebowania poprzez faks lub pocztę elektroniczną.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać instrumentarium w kontenerach na koszt własny. W
przypadki zestawów instrumentarium przeznaczonych do zakładania endoprotez, wymagana jest
ich dostawa w kontenerach zaworowych.
4. Wykonawca zobowiązany jest, na czas realizacji niniejszej umowy, nieodpłatnie udostępnić
Zamawiającemu komplety napędów ortopedycznych, w ilości i na warunkach określonych dla
każdego z pakietów w Załączniku nr 1 do Umowy, niezbędne do płynnego wykonywania
planowanych zabiegów. Do każdego napędu należy dostarczyć 3 akumulatory oraz ładowarkę.
5. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji użytkowania udostępnionych napędów
ortopedycznych oraz do wykorzystywania ich wyłącznie przy zabiegach z użyciem wyrobów
medycznych dostarczanych przez Wykonawcę.
6. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone instrumentarium i napędy ortopedyczne są dopuszczone
do stosowania na terytorium Polski i wolne od wad.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji i instrukcji
niezbędnych do prawidłowego używania instrumentarium i napędów ortopedycznych a także, na
żądanie Zamawiającego, do przeprowadzenia bezpłatnych kursów techniki operacyjnej
oferowanych produktów dla personelu sal operacyjnych oraz operatorów Zamawiającego. Kursy
będą organizowane na terenie siedziby Zamawiającego, w uzgodnionych przez Strony terminach.
8. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącej konserwacji udostępnionych napędów ortopedycznych
i instrumentarium w zakresie, w jakim - zgodnie z instrukcją użytkowania przekazaną przez
Wykonawcę -jest ona możliwa do wykonania przez pracowników Działu Aparatury
Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji oraz wymiany zużytych, uszkodzonych bądź
wadliwych elementów instrumentarium i napędów ortopedycznych na swój koszt w sytuacji, gdy
były one używane przez Zamawiającego zgodnie z ich przeznaczeniem.
10. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o wszelkich
wadach lub uszkodzeniach używanego instrumentarium lub napędów ortopedycznych.
11. Wadliwe, uszkodzone lub zużyte instrumentarium i napędy ortopedyczne Zamawiający zwróci
Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo–odbiorczego. Wykonawca zobowiązany jest przy
tym do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 24 godzin sprawnego instrumentarium lub
napędów ortopedycznych na własny koszt.
12. W przypadku odmowy lub opóźnienia w dostawie instrumentarium lub napędów ortopedycznych,
Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do ich dostarczenia. Wykonanie wezwania
powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od chwili odebrania go przez Wykonawcę. Brak odpowiedzi
ze strony Wykonawcy stanowi podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy bez
wypowiedzenia.
13. Podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia stanowić będzie również
wycofanie przez Wykonawcę instrumentarium lub napędów ortopedycznych, choćby na krótki
okres.
§5
Wystawianie faktur i warunki płatności
1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia faktury za wszczepione pacjentom
42
implanty w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego „protokołu zużycia”, o którym
mowa w § 3 ust. 6, albo – w przypadku produktów dostarczanych bezpośrednio do Magazynu
Apteki Zamawiającego – wraz z ich dostawą.
2. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 3 poniżej, Wystawiane przez Wykonawcę faktury
powinny zawierać w szczególności imię i nazwisko albo indywidualny - zgodny z otrzymanym od
Zamawiającego „protokołem zużycia - numer pacjenta zoperowanego przy wykorzystaniu
produktów ujętych w danej fakturze, nazwę handlową produktu, numer katalogowy produktu
zgodny z „Cennikiem” stanowiącym element Załącznika nr 1 do Umowy, numer serii oraz numer
„protokołu zużycia” (PAA……….), o którym mowa w § 3 ust. 6.
3. Faktury obejmujące wyłącznie produkty dostarczane do Magazynu Apteki Zamawiającego muszą
zawierać nazwę handlową produktu, numer katalogowy produktu zgodny z „Cennikiem”
stanowiącym element Załącznika nr 1 do Umowy, numer serii, a także nadany przez
Zamawiającego numer zamówienia na dostawę ujętych na fakturze produktów.
4. Przewidywana wartość umowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, wynosi __________ zł
netto
+
VAT,
łącznie
______________
zł
brutto
(słownie
złotych:
______________________________________/100), z zastrzeżeniem możliwych zmian tej
wartości wynikających z § 6 ust. 1-5 umowy.
5. Zapłata za dostarczone i wykorzystane produkty następować będzie w terminie 60 dni licząc
od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
6. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii wystawionej
faktury poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: [email protected] bądź na
elektronicznym nośniku danych.
7. W przypadku konieczności wystawienia przez Wykonawcę faktury lub faktur korygujących, 60dniowy termin płatności biegnie od dnia dostarczenia Zamawiającemu ostatniej faktury
korygującej.
8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności
wynikających z realizacji niniejszej umowy.
10. Wykonawca, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, jest zobowiązany
do przekazania Zamawiającemu, w formie elektronicznej, „Tabeli Rozmiarów” wypełnionej
zgodnie z instrukcją ujętą w SIWZ. W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę w toku
realizacji umowy zmiany oznaczeń dostarczanych wyrobów medycznych lub jakiejkolwiek innej
zmiany skutkującej koniecznością modyfikacji treści zawartych w Tabeli Rozmiarów, dokonanej z
zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w § 6 Umowy, lub w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiającego błędów w Tabeli Rozmiarów otrzymanej od Wykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do poprawy lub uzupełniania ww. dokumentu. Zmodyfikowany dokument
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie elektronicznej, w wymaganym przez
Zamawiającego formacie pliku, w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania zmian skutkujących
koniecznością modyfikacji treści Tabeli Rozmiarów bądź też od dnia poinformowania Wykonawcy
o wykrytych błędach. Naruszenie przez Wykonawcę ww. postanowień, niezależnie od
konsekwencji przewidzianych w § 8 ust. 1 pkt 6 umowy, stanowi podstawę do rozwiązania umowy
przez Zamawiającego z powodu rażącego naruszenia jej postanowień.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wdrożenia w czasie realizacji umowy systemu komunikacji
elektronicznej z Wykonawcą w zakresie wymiany faktur lub protokołów zużycia z
wykorzystaniem kodów zastosowań, a Wykonawca zobowiązuje się do aktywnej współpracy z
43
Zamawiającym przy wdrażaniu ww. systemu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 6 ust.
7 umowy.
§6
Warunki zmiany i odstąpienia od umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości implantów w stosunku do określonej
w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych
roszczeń w razie zmniejszenia ilości zakupionych implantów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamiany poszczególnych pozycji asortymentu oferowanego w
ramach pakietu, przy zachowaniu cen poszczególnych elementów oraz wartości całego pakietu, w
przypadku uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza podczas realizacji umowy zmianę numerów katalogowych oferowanych
implantów, wynikającą ze zmian modyfikacyjnych np. dotyczących zmiany miejsca ich
wytwarzania, przy zachowaniu parametrów produktu spełniających wymogi określone w SIWZ i
utrzymaniu cen wyszczególnionych w cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. Zmiany
zostaną wprowadzone po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o konieczności zmiany
numeru katalogowego oraz po podpisaniu aneksu do umowy z załączeniem w formie
elektronicznej pliku „TABELA ROZMIARÓW”, w którym zostaną ujęte nowe numery
katalogowe.
4. Ceny jednostkowe netto za poszczególne implanty, określone w załączniku nr 1 do umowy, mogą
ulec obniżeniu w okresie obowiązywania umowy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto w przypadku wystąpienia
okoliczności wskazanej w ust. 4 lub w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług
VAT. Wzrost cen brutto spowodowany zmianą stawki podatku VAT może nastąpić jedynie w
sytuacji łącznego spełnienia dwóch przesłanek:
1) gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby
jednej ze Stron rażącą stratą w rozumieniu art. 3571 K.c.,
2) zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia
umowy.
6. Okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu w przypadku niewykorzystania przez
Zamawiającego, w terminie wskazanym w § 10 ust. 1, całości objętego umową zamówienia.
7. Strony dopuszczają możliwość zmiany ustalonych w niniejszej umowie zasad przekazywania
faktur i protokołów zużycia w przypadku wdrożenia systemu komunikacji elektronicznej, o którym
mowa w § 5 ust. 11 umowy. Każda ze stron Umowy zobowiązuje się ponieść koszty wdrożenia
ww. systemu, w zakresie ewentualnej konieczności rozbudowy swojej infrastruktury
informatycznej, zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego.
8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§7
Wady implantów, rękojmia
1. Wykonawca udziela 3 letniej rękojmi na dostarczone produkty.
44
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z opisanym w ofercie przetargowej
albo w przypadku dostarczenia towaru lub jego części w uszkodzonym opakowaniu
jednostkowym, Zamawiający odmówi odbioru i sporządzi protokół zawierający przyczyny
odmowy odbioru, który podpiszą obie Strony. Wówczas Wykonawca jest zobowiązany do dostawy
implantów wolnych od wad na swój koszt i ryzyko, w ciągu 24 godzin licząc od momentu
sporządzenia protokołu.
3. O wadach jakościowych stwierdzonych po odbiorze dostarczonych wyrobów Zamawiający
zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Wykonawcę. Zamawiający ma wówczas prawo
żądać dostarczenia implantów wolnych od wad w czasie 24 godzin od chwili poinformowania o
nich Wykonawcy.
§8
Kary umowne, wykonanie zastępcze
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości:
1)
1 % wartości brutto zamówionej partii implantów, pomnożonej przez ilość dni opóźnienia
w jej dostawie, nie mniej jednak niż 100,00 zł;
2)
2 % wartości brutto zamówienia anulowanego przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, określonych w ust. 4 poniżej, nie mniej jednak niż 100,00 zł;
3)
1.000,00 zł za każdy dzień braku dostępności kompletnego instrumentarium w kontenerach
zaworowych, w ilościach określonych zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 umowy;
4)
20% wartości brutto umowy wskazanej w § 5 ust. 3, w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
5)
20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku częściowego odstąpienia
od realizacji umowy, w szczególności w zakresie określonego pakietu, przez Zamawiającego
lub Wykonawcę, z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy;
6)
200,00 zł za każdy dzień opóźnienia w realizacji przez Wykonawcę obowiązków
przewidzianych § 5 ust. 10 Umowy;
7)
2 % kwoty brutto, na którą opiewa dana faktura, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu
jej Zamawiającemu;
8)
50,00 zł, za każdy zawiniony przez Wykonawcę przypadek wystawienia Zamawiającemu
błędnej faktury wymagającej dokonania korekty, w szczególności z powodu wyszczególnienia
w fakturze cen lub produktów niezgodnych z niniejszą umową lub dokonaną dostawą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych określonych w ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania potrącenia kary umownej z wierzytelnością
przysługującą Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.
4. W przypadku poinformowania przez Wykonawcę o braku możliwości dostarczenia implantów
określonych w Załączniku nr 1 do umowy lub upływu określonego w umowie terminu dostawy
Zamawiający, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy oraz anulowaniu złożonego
zamówienia, zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu implantów u innego podmiotu i
obciążenia różnicą cenową Wykonawcy, przy równoczesnym naliczeniu kary umownej określonej
w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy.
45
§9
Osoby upoważnione do kontaktu
1. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia reprezentanta handlowego upoważnionego do
kontaktów z Zamawiającym i odpowiedzialnego za uzupełnianie „banku implantów” oraz za
wymianę znajdujących się w nim implantów w przypadku upływu terminu ich ważności.
2. Przedstawiciel handlowy wykonawcy zobowiązany jest przy tym do bezwzględnego
przestrzegania obowiązującego w siedzibie Zamawiającego Regulaminu dotyczącego zasad
współpracy z przedstawicielami firm z branży medycznej. Naruszenie zawartych w Regulaminie
zasad stanowić będzie podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
3. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym i odpowiedzialną za
prawidłową realizację przedmiotu niniejszej umowy jest .............................................................
4. Osobą wytypowaną przez Zamawiającego do koordynacji prac związanych z prowadzeniem
„banku implantów” jest …………………………………………...
§ 10
Okres obowiązywania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ________________ r. do dnia _______________ r.
2. Umowa może zostać rozwiązana:
1) w każdym czasie, za porozumieniem Stron;
2) przez Zamawiającego, bez wypowiedzenia, z powodu rażącego naruszenia przez Wykonawcę
postanowień umowy.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy, w
szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
................................................
............................................
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
46
Załącznik nr 7A do SIWZ
Załącznik nr 1 do Projektu umowy
INSTRUKCJA UZUPEŁNIANIA PLIKÓW:
Tabela rozmiarów:
Budowa nazwy pliku zawierającego informacje o występujących w ofercie Wykonawcy rozmiarach
poszczególnych elementów danej grupy: RRRR _grupa_Nr_X_ROZMIAR.xls,
Gdzie:
RRRR – rok ogłoszenia procedury przetargowej
X – numer grupy
Lp
pozycji
Nr
grupy
Nazwa
handlowa
Rozmiar
Kod
katalogowy
kod kreskowy
produktu (kod
opakowania)
I
II
III
IV
V
VI
Kod kreskowy
2D
VII
Status
VIII
1. Wszystkie pola zobowiązany jest wypełnić Wykonawca. Kolumn VI i VII nie trzeba wypełniać jeżeli
implanty będą dostarczane w postaci niejałowej w odpowiednich kontenerach lub będą kupowane przez
Aptekę (sposób dostarczania jest określony SIWZ).
2. Opis pól:
I. Lp. pozycji – pochodząca z Cennika liczba porządkowa elementu, którego rozmiar
w danej pozycji tabeli jest uzupełniany. Jeśli np. w Cenniku panewka ma Lp pozycji = 1 oraz
występuje w czterech rozmiarach: S, M, L i XL, wówczas w niniejszej tabeli panewka zajmie 4
pozycje, przy czym Lp. pozycji wszystkich rozmiarów tej panewki winny być oznaczone cyfrą 1.
Format danych: liczba całkowita.
II. Nr grupy – pochodzący z cennika numer grupy, którego rozmiary są wypełniane w niniejszej
tabeli. Format danych: liczba całkowita
III. Nazwa– nazwa uzupełnianego elementu. Nazwa, która będzie obowiązywała w obiegu, w tym
będzie wymagana na fakturze. Format danych: tekst - maksymalnie 70 znaków
IV. Rozmiar – rozmiar w jakim występuje dany element. Jeśli dany element występuje w 4
rozmiarach, wówczas dany element będzie zajmował 4 pozycje tabeli, przy czym w kolumnie
rozmiar w każdej z pozycji będzie inny rozmiar. Format danych: tekst - maksymalnie 50 znaków
V. Kod katalogowy – kod katalogowy danego elementu w danym rozmiarze. Kod unikatowy w skali
całego dokumentu. Format danych: tekst - maksymalnie 50 znaków
VI. Kod kreskowy produktu (kod opakowania) – kod odczytywany z kodu kreskowego zawartego na
opakowaniu producenta umożliwiający identyfikacją produktu o danym numerze katalogowym.
Format danych: tekst - maksymalnie 50 znaków.
VII. Kod kreskowy 2D (kod opakowania) – kod odczytywany z dwuwymiarowego kodu kreskowego
zawartego na opakowaniu producenta umożliwiający identyfikacją produktu o danym numerze
katalogowym. Format danych: tekst - maksymalnie 50 znaków. UWAGA! Jeśli produkt na
opakowaniu nie posiada dwuwymiarowego kodu kreskowego, należy wówczas w kolumnie
wpisać „nie dotyczy”.
VIII. Status – określa status danej pozycji. Format danych: D lub U, gdzie D – pozycja do dodania do
umowy – podczas składania oferty wszystkie pozycje będą przyjmowały status D, natomiast U –
pozycja do usunięcia z umowy – status będzie wykorzystywany tylko w przypadku aneksowania
umów z tytułu wycofania danej pozycji z umowy.
47
Załącznik nr 7B do SIWZ
Załącznik nr 2 do Projektu umowy
PRZYKŁAD:
Rozmiarówka: zawartość pliku o nazwie 2011_Grupa_Nr_225_ROZMIAR.xls
Lp
pozycji
Nr
grupy
Nazwa
Rozmiar
Kod
katalogowy
kod kreskowy
produktu (kod
opakowania)
Kod kreskowy
2D
Status
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
1
225
Handlowa_panewka
S
Aaabbb01
419999801
4048844033593
D
D
1
225
Handlowa_panewka
M
Aaabbb02
419999802
4048844033595
1
225
Handlowa_panewka
L
Aaabbb03
419999803
4048844033597
D
1
Handlowa_panewka
XL
Aaabbb04
419999804
4048844033599
D
2
225
225
Handlowy_trzpień
XS
Handlowy_trzpień
S
4188888801
4188888802
D
225
Ggg01
Ggg02
4048844033100
2
4048844033102
D
2
225
Handlowy_trzpień
M
Ggg03
4188888803
4048844033104
D
2
225
Handlowy_trzpień
L
Ggg04
4188888804
4048844033106
D
2
225
Handlowy_trzpień
XL
Ggg05
4188888805
4048844033108
D
3
225
Handlowa_śruba
10
767676
910000034
4048844033110
D
3
225
Handlowa_śruba
15
767678
910000035
Nie dotyczy
D
3
225
Handlowa_śruba
20
767680
910000036
Nie dotyczy
D
4
225
Handlowa_głowa
1
45890
92777771
Nie dotyczy
D
4
225
Handlowa_głowa
2
45891
92777772
Nie dotyczy
D
4
225
Handlowa_głowa
3
45892
92777773
Nie dotyczy
D
4
225
Handlowa_głowa
8
45897
92777774
Nie dotyczy
D
4
225
Handlowa_głowa
5
45894
92777775
Nie dotyczy
D
4
225
Handlowa_głowa
6
45895
92777776
Nie dotyczy
D
4
225
Handlowa_głowa
7
45896
92777777
Nie dotyczy
D
4
225
Handlowa_głowa
4
45893
92777778
Nie dotyczy
D
100
225
Handlowy haczyk
1
345r
22222111
Nie dotyczy
D
100
225
Handlowy haczyk
2
346r
22222112
Nie dotyczy
D
100
225
Handlowy haczyk
3
347r
22222113
Nie dotyczy
D
48