XIII DNI INTERDYSCYPLINARNE

Transkrypt

XIII DNI INTERDYSCYPLINARNE
Katedra Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej WT UWM w Olsztynie
we współpracy z
Association of Bioethics in Central Europe
Zakładem Etyki, Bioetyki i Filozofii Przyrody WH UWM w Olsztynie
Zakładem Filozofii Chrześcijaoskiej WT UAM w Poznaniu
Katedrą Bioetyki i Etyki Społecznej WT UO w Opolu
Katedrą Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UPJPII w Krakowie
zaprasza na
XIII DNI
INTERDYSCYPLINARNE
pod hasłem
MÓZG - UMYSŁ - DUSZA
Teologia, filozofia i nauki empiryczne
w sporze o adekwatną antropologię
Termin: 12-13 listopada 2012
Problematyka konferencji będzie się koncentrowała wokół następujących pytao:
*
Czy możliwośd farmakologicznego/chirurgicznego wpływu na ludzką świadomośd
uprawnia do stwierdzenia, że ludzki duch jest wytworem procesów biologicznych?
*
Jak może/powinna współczesna antropologia wyjaśniad relację między mózgiem,
umysłem i duszą?
*
Czy klasyczna chrześcijaoska koncepcja osoby jako cielesno-duchowej jedności
powinna zostad poddana reinterpretacji?
*
Czy w świetle współczesnej wiedzy o ludzkim mózgu należy na nowo określid istotę i
zakres ludzkiej wolności oraz odpowiedzialności moralnej?
*
Jakie wnioski dla rozumienia ludzkiej natury wynikają z pogłębionej wiedzy o
działaniu ludzkiego mózgu?
*
Czy próby refleksji interdyscyplinarnej, znane jako neuroteologia i neurofilozofia są
uprawnione i spójne metodologicznie?
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
Prof. UWM dr hab. Stanisław Bafia (Katedra Filozofii i Kultury Chrześcijaoskiej na Wydziale Teologii
UWM w Olsztynie, kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej w Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II w Krakowie)
S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz (kierownik Katedry Etyki Szczegółowej na Wydziale Filozofii w
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie)
Prof UWM. dr hab. Józef Dębowski (kierownik Katedry Epistemologii, Logiki i Metodologii Nauk w
Instytucie Filozofii w Uniwersytecie Warmiosko-Mazurskim w Olsztynie)
Ks. prof. UPJP II dr hab. Michał Drożdż (kierownik Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej na
Wydziale Nauk Społecznych w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie)
Prof. dr hab. n. med. Marek Harat (kierownik Kliniki Neurochirurgii Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką w Bydgoszczy)
Prof UWM dr hab. Krzysztof Kościuszko (kierownik Katedry Etyki, Bioetyki i Filozofii Przyrody w
Instytucie Filozofii w Uniwersytecie Warmiosko-Mazurskim w Olsztynie)
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz (dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Uniwersyteice
Warmiosko-Mazurskim w Olsztynie, prezes Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji)
Ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (kierownik Katedry Teologii Moralnej i Etyki Społecznej na Wydziale
Teologicznym w Uniwersytecie Opolskim w Opolu)
Prof. dr hab. Sigrid Müller (kierownik Katedry Teologii Moralnej na Wydziale Teologii Katolickiej w
Universität Wien)
Prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz (zakład Filozofii Chrześcijaoskiej na Wydziale Teologicznym w
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek (kierownik Zakładu Logiki i Metodologii na Wydziale Filozofii w
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach)
KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
Ks. prof. dr hab. Marian Machinek (przewodniczący) - UWM Olsztyn
Ks. dr Zdzisław Kieliszek - UWM Olsztyn
Dr Slavomir Dlugos - KTF Universität Wien
Mgr Maria Nowina-Konopka - UKSW Warszawa
Mgr Małgorzata Prusak - UWM Olsztyn
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy kierowad na adres e-mail:
[email protected]
W zgłoszeniu należy podad:
Imię i nazwisko;
Stopieo, tytuł naukowy lub zawodowy;
Jednostkę zatrudnienia lub instytucję patronacką;
Adres korespondencyjny oraz e-mail;
Temat wystąpienia;
Streszczenie wystąpienia (zob. zasady przygotowania streszczeo);
Przewidywany czas jednego wystąpienia: ok. 20 min (zależnie od liczby uczestników).
Termin nadsyłania zgłoszeo: do 1 czerwca 2012
Termin powiadomienia o przyjęciu zgłoszonego wystąpienia: 30 czerwca 2012.
Opłata konferencyjna wynosi 150 PLN (studenci 50 PLN). W ramach opłaty konferencyjnej
organizatorzy zapewniają obrady w profesjonalnie przygotowanej sali z projektorem
multimedialnym. Każdy uczestnik otrzyma także księgę streszczeo.
Organizatorzy mogą zapewnid także obiady (poniedziałek i wtorek) w budynku Wydziału
teologii w Olsztynie. Opłata za nie powinna zostad dołączona do opłaty konferencyjnej, które
w tym wypadku będzie wynosiła 180 PLN (studenci - 80 PLN).
DANE DO PRZELEWU OPŁATY KONFERENCYJNEJ
Nr konta: 03 1240 5598 1111 0010 2275 7059
Tytuł przelewu: (wpisujemy numer subkonta, tytuł przelewu oraz dane uczestnika), a zatem:
1102.1111, Opłata za udział w XIII Dniach Interdysc., imię i nazwisko uczestnika.
Jeżeli Paostwo chcą otrzymad fakturę VAT za opłatę konferencyjną, prosimy o zaznaczenie
tego w zgłoszeniu i podanie niezbędnych danych:
Nazwa instytucji;
Adres (obowiązkowo z kodem pocztowym)
NIP instytucji
W przypadku osoby prywatnej - imię, nazwisko, dokładny adres.
Brak tych danych uniemożliwi wystawienie faktury.
ZASADY PRZYGOTOWANIA STRESZCZEO
Prosimy o przygotowanie streszczenia według następujących zasad:
Imię i nazwisko autora wraz z afiliacją;
Tytuł w j. polskim i angielskim;
Tekst streszczenia w j. polskim oraz j. angielskim;
Objętośd streszczenia – nie więcej niż 1 strona A4 – ok. 1800-2000 znaków ze spacjami;
czcionka Times New Roman /12, interlinia 1,5; tekst wyjustowany;
Pliki tekstowe w formacie „*.doc” lub „*.docx” (Word);
Marginesy standardowe (wszystkie 2.5cm);
Autorzy zaakceptowanych i wydrukowanych streszczeo otrzymają od organizatorów po
jednym egzemplarzu Księgi streszczeo.
Organizatorzy zamierzają opublikowad teksty najlepszych referatów w ramach dodatkowego
numeru punktowanego czasopisma "Forum Teologiczne".
Termin nadsyłania tekstów: 15 grudnia 2012.
Autorów prosimy o zapoznanie się ze sposobem redakcji tekstów na stronie:
http://www.uwm.edu.pl/ft/index.php?page=uwagi_dla_autorow
Artykuły nadesłane do druku podlegad będą odrębnej procedurze recenzyjnej, niezależnej od
kwalifikacji na konferencję.
NOCLEG
Uczestnicy zamawiają noclegi we własnym zakresie. Wśród wielu możliwości noclegów w
Olsztynie i okolicy proponujemy sprawdzid:
Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny w Gietrzwałdzie (12 km od miejsca obrad)
http://sql.slaskdatacenter.pl/gietrzwald/
Dyrektor: Ks. Krzysztof Bielawny, tel. 606 758 273.
Hotelik Rezydent w Olsztynie (2 km od miejsca obrad)
http://meteor.turystyka.pl/rezydent-olsztyn,olsztyn.html
Hotel Kur w Olsztynie (2 km od miejsca obrad)
http://www.hotelkur.pl/pl/hotel.html
DOJAZD
Dojazd do Wydziału Teologii UWM w Olsztynie ul. Hozjusza 15:
Z Dworca Głównego w Olsztynie: linia nr 1 MPK;
Z Centrum oraz Dworca Zachodniego: linia nr 1, 27 MPK;
WAŻNE TERMINY:
1 czerwca 2012 r.
30 czerwca 2012 r.
30 września 2012 r.
ostateczny termin nadsyłania zgłoszeo
termin powiadomienia o przyjęciu zgłoszonego wystąpienie
termin uiszczenia opłaty konferencyjnej w wysokości XXX PLN
12-13 listopada 2012
XIII Dni Interdyscyplinarne
OSOBA ODPOWIEDZIALNA
za kontakt z uczestnikami:
Ks. dr Zdzisław Kieliszek
tel.: 602 119 805
e-mail: [email protected]