FEPSAC JAKO EUROPEJSKA ORGANIZACJA PSYCHOLOGÓW

Transkrypt

FEPSAC JAKO EUROPEJSKA ORGANIZACJA PSYCHOLOGÓW
FEPSAC JAKO EUROPEJSKA ORGANIZACJA PSYCHOLOGÓW SPORTU
MARCIN KRAWCZYŃSKI
Streszczenie:
W artykule dokonana została prezentacja Europejskiej Federacji Psychologii Sportu
(FEPSAC) jako organizacji skupiającej osoby prowadzące badania w tym zakresie. Ukazano
również historyczne uzasadnienie i wartość aspektów psychologicznych w procesie
przygotowania zawodników do walki sportowej. Na tym tle przybliżenie zakresów działań
FEPSAC, takich jak badania naukowe, edukacja, oraz aplikacja uzasadnia wartością
wizytówkę jednej z organizacji europejskich.