(Dotacje BP na zadania zlecone samorz\271dowi woj.

Komentarze

Transkrypt

(Dotacje BP na zadania zlecone samorz\271dowi woj.
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 ROK
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa na
2014 rok - na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
(w tys. zł)
Dział Rozdz.
Treść
Ogółem
Dotacje celowe na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa
§ 2218
010
Rolnictwo i łowiectwo
9 493
01008 Melioracje wodne
3 061
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
01041 2007 - 2013
6 432
4 824
§ 2219
1 608
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd
województwa
§ 6518
§ 6519
0
3 061
3 061
4 824
1 608