Treœć og³oszenia o konkursie. - Samorząd Województwa Opolskiego

Komentarze

Transkrypt

Treœć og³oszenia o konkursie. - Samorząd Województwa Opolskiego
Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr 814 /2007
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 06 sierpnia 2007r.
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 814/2007
Z DNIA 06 SIERPNIA 2007 r.
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA NACZELNEGO I ARTYSTYCZNEGO
TEATRU IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU
PL. TEATRALNY 12
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria:
1. wykształcenie wyŜsze magisterskie, preferowane :
a) specjalistyczne o kierunku reŜyserskim, aktorskim, wiedzy
o teatrze,
b) w zakresie zarządzania.
2. umiejętności
menadŜerskie
z
uwzględnieniem
predyspozycji
organizowania pracy artystycznej,
3. znajomość zasad ekonomiczno – finansowych i przepisów prawnych
dotyczących funkcjonowania teatru,
4. znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu
komunikatywnym,
5. preferowany co najmniej pięcioletni staŜ pracy zawodowej, w tym trzy
lata na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością teatru,
6. dobry stan zdrowia,
7. niekaralność (patrz pkt 6 dokumentów).
Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać:
1. CV i list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu oraz
zgodą na przetwarzanie danych osobowych „WyraŜam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego
postępowania konkursowego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.)”,
2. koncepcję programową działania i kierowania Teatrem, uwzględniającą
warunki organizacyjno – finansowe instytucji, obejmującą co najmniej
trzy sezony artystyczne z uwzględnieniem Ogólnopolskich Konfrontacji
Teatralnych,
3. kwestionariusz osobowy kandydata,
4. kopie
dokumentów
potwierdzających
posiadane
wykształcenie
i kwalifikacje ( np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa itp.) i inne
dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe ze
szczególnym uwzględnieniem działalności artystycznej,
5. aktualne
zaświadczenie
lekarskie
o
stanie
zdrowia
i
braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
6. oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione
umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
7. oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji
kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty naleŜy składać w terminie 30 dni od daty
opublikowania ogłoszenia na adres: Departament Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14,
45 -082 Opole, z dopiskiem:
„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego
i artystycznego Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu”,
oraz podaniem imienia, nazwiska i danych teleadresowych.
Do ofert mogą być dołączone opinie i rekomendacje.
O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy
konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
Zastrzegamy sobie prawo nie odsyłania i nie odpowiadania na oferty, które
nie uzyskały akceptacji w wyniku przeprowadzonego
postępowania konkursowego.
Dodatkowe informacje, w tym równieŜ o warunkach organizacyjno – finansowych
działalności instytucji moŜna uzyskać w Departamencie Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, pok. 118,
a takŜe pod nr tel. 077/ 54 16 460, 077/ 54 16 463.
Treść ogłoszenia do wglądu na stronie www.umwo.opole.pl