KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W RAJCZY

Komentarze

Transkrypt

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W RAJCZY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
GŁÓWNE KIERUNKI KONCEPCJI PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W RAJCZY
OBEJMUJĄ DZIEWIĘĆ ASPEKTÓW OGÓLNYCH
Priorytetem działań we wszystkich obszarach funkcjonowania szkoły (dydaktyczny,
kulturalny, sportowo-turystyczny, wychowawczy, organizacyjny), jest skierowanie
wszystkich wysiłków na wszechstronny rozwój ucznia z uwzględnieniem jego realnych
możliwości oczekiwań oraz potrzeb i uwarunkowań środowiskowych.
Organizowanie planowych działań dydaktycznych podnoszących jakość nauczania
i uczenia się ucznia oraz efektownego organizowania procesu dydaktycznego w celu
skuteczniejszego dotarcia do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.
Organizowanie planowanie działań wychowawczych służących wdrażaniu uczniów do
odpowiedzialności, samodyscypliny i rozbudzania potrzeby troski o własny rozwój.
Organizowanie i planowanie działań pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających
zainteresowania uczniów i pozwalający im na twórczy rozwój.
Fachowe organizowanie posiedzeń rad pedagogicznych, apeli spotkań i z zespołami ludzi
w pełni identyfikujących się z przyjętymi celami statutowymi i rozwojowymi szkoły oraz
potrzebami szkoły i uczniów.
Dbałość o estetykę wnętrza budynku, która będzie sprzyjać pozytywnym relacjom
uczniowskim, twórczo ich rozwijać, pobudzać ich wyobraźnie i wrażliwość podczas
pobytu w szkole.
Zagospodarowanie i rekultywacja terenów wokół szkoły z uwzględnieniem ciągów
komunikacyjnych dla dowozów uczniów, obszarów rekreacji, wypoczynku i zabawy oraz
terenów edukacyjnych i sportowych.
Pogłębianie współpracy szkoły z rodzicami poprzez zaoferowanie im wsparcia w procesie
wychowawczym i edukacyjnym uczniów oraz zaangażowanie ich w codzienne życie
szkoły i bieżące rozwiązywanie problemów.
Rozwinięcie ścisłej i profesjonalnej współpracy z partnerami szkoły w tym władzami
samorządowymi, organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi
mieszkańcami Rajczy i okolic.
SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJI PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W RAJCZY
ZAMYKA SIĘ NA PIĘCIU PŁASZCZYZNACH DZIAŁAŃ.
Pierwsza płaszczyzna działań obejmuje zakres dydaktyczny nakierowany bezpośrednio
na wszechstronny rozwój ucznia:
 Systematyczne działania na bazie przeprowadzanych ewaluacji wewnętrznych
i bieżących analiz, służące poprawie funkcjonującego systemu edukacyjnego szkoły oraz
podnoszeniu efektywności nauczania.
 zapewnienie optymalnych warunków uczniom do rozwijania różnorodnych
zainteresowań (sportowych, kulturalnych, artystycznych i turystycznych) oraz
zagwarantowanie pełnych możliwości do poszerzania wiedzy, uczenia się, zdobywanie
dodatkowych i przydatnych umiejętności życiowych.
 Wrażanie lepszych rozwiązań: dydaktycznych, organizacyjnych i socjalnych, by stwarzać
uczniom najdogodniejsze warunki do uczenie się i osiągania optymalnych wyników w
nauce.

Przyjęcie działań inspirujących nauczycieli w zakresie: stosowania nowoczesnych metod
pracy, indywidualizacji pracy z uczniem, stosowania różnorodnych środków
dydaktycznych w tym technologii informatycznej oraz podnoszenia kwalifikacji
i doskonalenia zawodowego.
 Rozwijanie kreatywność zarówno wśród nauczycieli przygotowujących proces nauczania
swojego przedmiotu, jak i uczniów, których aktywność uczenia się powinna być
składową każdego działania.
 Rozwijanie bazy edukacyjnej szkoły z gwarancją ograniczeń czasowych dostępu
uczniom i nauczycielom do jej zasobów.
 Poszukiwanie i doskonalenie sposobu pomiaru i analizy efektywności nauczania
i uczenia się uczniów oraz stosowania diagnoz, które skutecznie poprawią koherentne
metody pracy dla szkoły podstawowej i gimnazjum.
Druga płaszczyzna działań obejmuje zakres wychowania i opieki nad uczniami.
Zadaniem szkoły w tej płaszczyźnie jest:
 Podejmowanie działania sprzyjające dobremu przygotowaniu uczniów do życia we
współczesnym społeczeństwie.
 Rozbudzanie wewnętrznych stosunków w szkole tak, by sprzyjały praktykowaniu
demokracji, tolerancji, wzajemnej pomocy i zrozumieniu oraz odpowiedzialności za
swoje postępowanie.
 Podejmowanie działań w bieżącej pracy wychowawczej, które służą zapobieganiu
i eliminowaniu przejawów patologii społecznych i innych niepowodzeń
wychowawczych, m.in. poprzez opracowanie jednolitych, jasnych procedur
postępowania owocujących lepszymi relacjami interpersonalnymi społeczności
uczniowskiej, środowiska nauczycieli i rodziców.
 Aktywizowanie rodziców w podnoszenie efektywności oddziaływań wychowawczych
szkoły, m.in. poprzez włączanie ich do procesu wypracowywania działań w rożnych
aspektach funkcjonowania szkoły.
 Wspólnie działania pedagoga, wychowawców, rodzicami i samorządu uczniowskiego
polegające na stworzeniu najlepszych procedur do szybkiego i skutecznego postępowania
w sytuacjach zagrożeń wychowawczych. Powołanie wychowawców wspierających.
 Wypracowanie na bazie współpracy pedagogów i wychowawców skutecznego sposobu
pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz mających bardzo trudne warunki
materialne.
Trzecia płaszczyzna działań obejmuje zakres polityki kadrowej i nadzoru
pedagogicznego. Płaszczyzna ta jest działaniem ściśle wewnętrznym szkoły i zgodnie z
polityką bezpieczeństwa wszystkie jej szczegóły nie mogą być upublicznione. Do głównych
zadań w tej płaszczyźnie należy:
 Rozwijanie tych działań nauczycieli, które mające na celu intensyfikację własnej pracy
dydaktycznej i pracy zespołowej w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły.
 Prowadzić działania w oparciu o wieloletni model kadrowy wynikający z bezpośrednich
potrzeb społeczności lokalnej, polityki programowej szkoły i ich możliwości
finansowych.
 Prowadzić działania edukacyjno – wychowawcze szkoły w oparciu o wieloletni pan
rozwoju zawodowego nauczycieli.
Czwarta płaszczyzna działań obejmuje zakres działań administracyjnych,
gospodarczych. Działania te obejmują:
 Jednolity, wspólny system organizacji obsługi administracyjnej szkół wchodzących
w skład zespołu, pozwalający na usprawnienie pracy oraz poprawiający relację
środowiska ze szkołą.

Doskonalenie procesu zarządzania tak by sprzyjał rozwojowi szkoły, poprawiał
efektywności działania tworzył drożność w osiąganiu ustalonych celów i dawał
możliwości rozwoju zawodowego. („Zarządzanie przez cele” i „zarządzanie przez
szkolenie).
 kontrowersji, konfliktów pracowniczych i niezadowolenia.
 Pracować w oparciu o jednolite skuteczne wewnątrzszkolne procedury dotyczące
uczniów, rodziców i nauczycieli w tym nauczycieli biblioteki i pedagogów szkolnych.
 Gospodarować środkami określonymi w planie finansowym szkoły w sposób
odpowiedzialny, przemyślany i długofalowy tak, by sukcesywnie wzbogacać bazę
szkolną w nowoczesne urządzenia i pomoce dydaktyczne, wykazać dbałość o stan
techniczny i estetyczny budynku, prowadzić ciągłą modernizację i wyposażenie
poszczególnych pomieszczeń w tym klasopracowni, Urządzać pomieszczenia dla klas
najmłodszych, biblioteki czytelni, i innych pracowni szkolnych.
 Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły i hali sportowej uwzględniając
bezpieczeństwo uczniów, dogodne, szybkie i bezkolizyjne ciągi komunikacyjne dla
zorganizowanych i indywidualnych dowozów uczniów oraz miejsca parkingowe dla
pracowników. Wykonać otwartą zieloną przestrzeń dydaktyczną wokół szkoły dla
edukacji przyrodniczej.
Piąta płaszczyzna działań obejmuje zakres promocji, partnerstwa i współpracy.
W ramach tych działań podejmowane są następujące działania:
 Poszukiwanie pozabudżetowych sposobów finansowania w tym poprzez udział
w projektach.
 Stworzenie warunków wykorzystania budynku do celów pozaedukacyjnych szkoły
dających możliwość rozwoju środowiska lokalnego i pozyskania środków finansowych.
 Współpraca z Samorządem Gminy Rajcza na bazie realizacji wzajemnych oczekiwań
i uczestnictwa szkoły w uroczystościach lokalnych.
 Współpraca szkoły z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rajczy w obszarze działań
pozalekcyjnych i pozaszkolnych związanych z każdą formą aktywności uczniów.
 Współpraca z parafią w celu usprawnienia procesu wychowawczego uczniów oraz
uczestnictwa uroczystościach o charakterze patriotyczno – religijnych.
 Współpraca z placówkami oświatowymi zaprzyjaźnionych gmin oraz partnerskich
miejscowości w Polsce i zagranicą.
 Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami działającymi na terenie gminu Rajcza
i regionu.
 Współpraca z innymi instytucjami działającymi na terenie gminy Rajcza oraz w rejonie
(policja, straż graniczna, straż pożarna)
 Tworzenie dla uczniów i nauczycieli ciągłych możliwości działań o charakterze
publicystycznym, reporterskim, odkrywczym oraz sposobu pozyskiwania i opracowania
lokalnych informacji społecznych, historycznych, przyrodniczych dla rozbudzania
lokalnego patriotyzmu wśród uczniów.
 Poszukiwanie nowych form współpracy szkół z instytucjami i stowarzyszeniami
zewnętrznymi prowadzącymi działania o charakterze dydaktycznym, charytatywnym,
kulturalnym, artystycznym, sportowym i turystycznym.
 Promowanie szkoły w środowisku lokalnym jako miejsca rozwoju kulturalnego,
intelektualnego i poznawczego każdego ucznia.