Sprawa dotyczy: Uprawnienia laureatów i finalistów

Transkrypt

Sprawa dotyczy: Uprawnienia laureatów i finalistów
O kr ę go wa Ko mi sj a E gz a mi n ac yj na w K ra ko wi e : o s. Sz ko l ne 3 7 ,
3 1 – 9 7 8 Kr a kó w
tel.: 12/ 68 32 101-102; fax: 12/ 68 32 100; [email protected];
www.oke.krakow.pl
Sprawa dotyczy: Uprawnienia laureatów i finalistów konkursów/olimpiad
przysługujące gimnazjalistom w 2014/15 roku
Wobec pytań kierowanych przez dyrektorów gimnazjów oraz rodziców uczniów w sprawie
uprawnień laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów w sesji
2015 roku, przekazujemy w formie tabeli uproszczony zapis uprawnień ww. uczniów w zakresie
zwolnienia z odpowiedniej części/zakresu egzaminu gimnazjalnego.
Zapis uprawnień został przygotowany na podstawie analizy aktualnie obowiązujących przepisów
w tym zakresie oraz informacji otrzymanej z MEN 6.02.2015 roku.
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) § 39
ust. 1.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. 2013, poz. 520, ) §1 pkt 10.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.
125), § 11 ust. 2 pkt 2.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i
olimpiad (Dz. U. 2014, poz. 1290), § 1 pkt 1, § 2 ust. 1.
5. Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum
obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 (aktualizacja z dnia 1 grudnia 2014 r.)
pkt. 11.3./s. 33.
Po analizie ww. przepisów przedstawiamy w tabeli uprawnienia laureatów i/lub finalistów
konkursów/olimpiad dla gimnazjalistów.
Kraków, 9.02.2015 roku.
Zatwierdzanie
regulaminu
Kurator oświaty przekazuje
do szkół regulamin
konkursu przeprowadzanego
w danym roku szkolnym,
w terminie
do dnia 30 września
Terminy zawodów drugiego
i trzeciego stopnia
olimpiady planowanej na
kolejny rok szkolny
wymagają
uzgodnienia z ministrem
właściwym do
spraw oświaty
i wychowania, w terminie do
dnia 30 czerwca
Grupy
uczestników
Rok szkolny
2012/2013
Data uzyskania uprawnienia
Rok szkolny
Rok szkolny 2014/2015
2013/2014
Zwolnieni z zakresu
odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego a w przypadku
języka obcego nowożytnego
z części trzeciej tego
egzaminu, czyli
z obu poziomów egzaminu
Zwolnieni z zakresu
matematyki egzaminu
gimnazjalnego
Laureaci konkursu
przedmiotowego,
z zakresu jednego
z grupy przedmiotów
objętych egzaminem
gimnazjalnym
Zwolnieni
z odpowiedniej
części egzaminu
gimnazjalnego
Zwolnieni
z odpowiedniej
części egzaminu
gimnazjalnego
Finaliści Olimpiady
Matematycznej
Gimnazjalistów
Brak zwolnienia
Brak zwolnienia
Laureaci Olimpiady
Matematycznej
Gimnazjalistów
Zwolnieni
z odpowiedniej
części egzaminu,
czyli z zakresu
matematyki
i z zakresu
przedmiotów
przyrodniczych
Zwolnieni
z odpowiedniej
części egzaminu,
czyli z zakresu
matematyki
i z zakresu
przedmiotów
przyrodniczych
Zwolnieni z zakresu
matematyki egzaminu
gimnazjalnego
Brak zwolnienia
Zwolnieni z egzaminu
z języka angielskiego na
poziomie podstawowym
i rozszerzonym/ zwolnieni
z jednego z języków obcych
nowożytnych nauczanych
w gimnazjum jako przedmioty
obowiązkowe, którego uczeń
uczy się w szkole
(spełniających warunki
określone w rozporządzeniu
w prawie organizacji oraz
sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów
i olimpiad)
Zwolnieni
z egzaminu
z języka
angielskiego na
poziomie
podstawowym
i rozszerzonym
Zwolnieni
z egzaminu z języka
angielskiego na poziomie
podstawowym
i rozszerzonym/ zwolnieni
z jednego z języków obcych
nowożytnych nauczanych
w gimnazjum jako przedmioty
obowiązkowe, którego uczeń
uczy się w szkole
(spełniających warunki
określone w rozporządzeniu
w prawie organizacji oraz
sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów
i olimpiad)
Finaliści Olimpiady
Języka Angielskiego
dla Gimnazjalistów /
jednego z języków
obcych nowożytnych
nauczanych
w gimnazjum jako
przedmioty
obowiązkowe,
którego uczeń uczy
się w szkole
(spełniających
warunki określone
w rozporządzeniu
w sprawie organizacji
oraz sposobu
przeprowadzania
konkursów, turniejów
i olimpiad)
Laureaci Olimpiady
Języka Angielskiego
dla Gimnazjalistów /
jednego z języków
obcych nowożytnych
nauczanych
w gimnazjum jako
przedmioty
obowiązkowe,
którego uczeń uczy
się w szkole
(spełniających
warunki określone
w rozporządzeniu
w prawie organizacji
oraz sposobu
przeprowadzania
konkursów, turniejów
i olimpiad)
Brak zwolnienia
Zwolnieni
z egzaminu
z języka
angielskiego na
poziomie
podstawowym
i rozszerzonym