Uchwała 140-VII załącznik Nr 5

Transkrypt

Uchwała 140-VII załącznik Nr 5
Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr VII/140/2011
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30.06.2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
§*
Nazwa zadania/podmiotu
1
2
3
4
5
kwota dotacji
przedmiotowej
podmiotowej
celowej
6
7
8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych
1.
801
80104
2310
Odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające
do przedszkoli w innych jst
7 608
2.
852
85201
2320
Opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w
placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie
innych powiatów
660 000
3.
852
85204
2320
Opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w
rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
420 000
4.
750
75023
2330
Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa
Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
34 260
5.
900
90001
2330
Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego
35 000
6.
921
92105
2330
Wsparcie
Elbląskiej
Wiosny
Teatralnej
Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego
40 000
7.
921
92108
2480
Elbląska Orkiestra Kameralna
914 600
8.
921
92110
2480
Centrum Sztuki Galeria El
906 150
9.
921
92116
2480
Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida
4 274 070
1
Lp.
Dział
Rozdział
§*
kwota dotacji
Nazwa zadania/podmiotu
przedmiotowej
10.
921
92118
2480
Muzeum Archeologiczno - Historyczne
11.
700
70001
2650
Zarząd Budynków Komunalnych
podmiotowej
celowej
1 580 350
1 727 575
dopłata do usług remontowych nieruchomości
komunalnych - 251.113m2 x 6,80zł ≈ 1.707.575
dopłata do usług związanych z zagospodarowaniem
terenów zieleni wewnątrzosiedlowych - 285.714m2 x
0,07zł ≈ 20.000
12.
926
92604
2650
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1 974 000
dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej
pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom
kultury fizycznej - 1.160h x 119zł = 138.040
dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej
pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom
kultury fizycznej - 680h x 70zł = 47.600
dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej
pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom
oświatowym - 1.400h x 90zł = 126.000
dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej
pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom
oświatowym - 1.360h x 52zł = 70.720
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku
przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej 1.080h x 207zł = 223.560
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku
przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym 1.050h x 155zł = 162.750
dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska
piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8
stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.208h x 78zł =
94.224
2
Lp.
Dział
Rozdział
§*
kwota dotacji
Nazwa zadania/podmiotu
przedmiotowej
podmiotowej
celowej
dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska
piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8
stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.720h x 12zł =
20.640
dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na
stadionie
miejskim
przy
ul.
Agrykola
8
stowarzyszeniom kultury fizycznej - 400h x 32zł =
12.800
dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego
na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8
stowarzyszeniom kultury fizycznej - 695h x 47zł =
32.665
dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul.
Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej 872h x 112zł = 97.664
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon"
przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej 2.068h x 12zł = 24.816
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze
sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1
stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.400h x 57zł =
136.800
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z
naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1
stowarzyszeniom kultury fizycznej - 576h x 118zł =
67.968
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na
stadionie
miejskim
przy
ul.
Krakusa
25
stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.178h x 125zł =
147.250
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na
stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom
kultury fizycznej - 1.080h x 60zł = 64.800
3
Lp.
Dział
Rozdział
§*
kwota dotacji
Nazwa zadania/podmiotu
przedmiotowej
podmiotowej
celowej
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego
przy
ul.
Mazurskiej
6
(Park
Modrzewie)
stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.144h x 40zł =
45.760
dopłata do usług wynajmu kąpieliska miejskiego przy
ul. Spacerowej 1 - 1.169h x 393,45zł ≈ 459.943
13.
754
75405
3000
Komenda Miejska Policji - wpłaty na fundusz celowy
30 000
Komenda Miejska Policji
"Bezpieczny Elbląg"
18 000
-
realizacja
programu
Komenda Miejska Policji - poprawa warunków pracy
funkcjonariuszy KMP w Elblągu
14.
754
75406
3000
10 000
Straż Graniczna w Elblągu - realizacja programu
"Bezpieczny Elbląg"
Razem
8 000
3 701 575
7 675 170
1 262 868
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
1.
801
80104
2540
Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"
521 693
2.
801
80104
2540
Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"
113 632
3.
801
80104
2540
Przedszkole Niepubliczne "Bratek"
508 061
4.
801
80104
2540
Przedszkole Niepubliczne "Bajka"
396 049
5.
801
80104
2540
Przedszkole Niepubliczne "Wiki"
557 855
6.
801
80104
2540
Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki"
531 538
7.
801
80104
2540
Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia"
565 659
4
Lp.
Dział
Rozdział
§*
kwota dotacji
Nazwa zadania/podmiotu
przedmiotowej
Dzieci
Niepublicznego
podmiotowej
8.
801
80104
2540
Stowarzyszenie Rodziców
Przedszkola Katolickiego
9.
801
80110
2540
Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"
10.
801
80120
2540
Uzupełniające
Liceum
Dorosłych "Żak"
11.
801
80120
2540
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"
12.
801
80120
2540
13.
801
80120
2540
14.
801
80120
2540
15.
801
80120
2540
16.
801
80120
2540
17.
801
80120
2540
18.
801
80120
2540
19.
801
80120
2540
20.
801
80123
2540
21.
801
80130
2540
22.
801
80130
2540
23.
801
80130
2540
Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus
95 000
24.
801
80130
2540
Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy
Cosinus
60 000
25.
801
80130
2540
Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus
23 000
Ogólnokształcące
celowej
483 537
118 021
dla
Liceum
Ogólnokształcące
dla
Dorosłych
"Jagiellończyk"
Uzupełniające
Liceum
Ogólnokształcące
dla
Dorosłych "Jagiellończyk"
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul.
Browarna
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych ul. Browarna
Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
Cosinus
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus
Profesja Centrum Kształcenia Kadr
Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych
Profesja Centrum Kształcenia Kadr Uzupełniające
Liceum Ogólnokształcące
Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla
Dorosłych
Profesja Centrum Kształcenia Kadr Policealna Szkoła
Rozwoju Zawodowego
Szkoła
Policealna
Elbląskiego
Uniwersytetu
Robotniczego
183 765
155 208
58 140
44 400
57 304
60 180
334 876
300 505
62 795
67 800
14 758
202 000
31 000
5
Lp.
Dział
Rozdział
§*
Nazwa zadania/podmiotu
kwota dotacji
przedmiotowej
podmiotowej
26.
801
80130
2540
Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych
Cosinus
27.
801
80130
2540
Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus
100 000
28.
801
80130
2540
Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus
203 000
29.
801
80130
2540
Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"
46 617
30.
801
80130
2540
Policealna Szkoła Administracyjna "Żak"
165 312
31.
801
80130
2540
Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"
206 271
32.
801
80130
2540
Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"
79 089
33.
801
80130
2540
34.
801
80130
2540
35.
801
80130
2540
Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus
36.
801
80130
2540
Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus
73 814
37.
801
80130
2540
Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystyki Cosinus
22 315
38.
801
80130
2540
Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i
Mienia Cosinus
53 160
39.
801
80130
2540
Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych
64 612
40.
854
85401
2540
Stowarzyszenie na Rzecz
Próchnik, Krasny Las i Okolic
38 580
41.
854
85419
2540
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczy
42.
853
85311
2580
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
"Żak"
Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników
Ochrony
Rozwoju
Dzielnicy
celowej
24 000
230 502
9 720
162 827
1 843 746
164 400
6
Lp.
Dział
Rozdział
§*
kwota dotacji
Nazwa zadania/podmiotu
przedmiotowej
podmiotowej
celowej
43.
801
80101
2590
Zespół Szkół Pijarskich
547 802
44.
801
80110
2590
Zespół Szkół Pijarskich
707 181
45.
801
80120
2590
Zespół Szkół Pijarskich
42 940
46.
921
92120
2720
Prace remontowe
zabytkowych
47.
750
75095
2360
Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku
48.
851
85149
2360
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
4 000
49.
851
85149
2360
Darując Krew Ratujesz Życie
3 000
50.
851
85149
2360
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
3 000
51.
851
85154
2360
Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki
alkoholowej
50 000
52.
851
85154
2360
Dofinansowanie
popołudniowych
świetlic
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
prowadzonych przez organizacje pozarządowe
100 000
53.
851
85154
2360
Dofinansowanie
wypoczynku
letniego
organizowanego przez organizacje pozarządowe
120 000
60 000
70 000
i
konserwatorskie
obiektów
54.
851
85154
2360
Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego,
pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk
zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przmocy
domowej
55.
851
85154
2360
Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym
56.
851
85154
2360
57.
852
85201
2360
Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i
młodzieży
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej
wsparcia dziennego
200 000
90 000
50 000
88 000
7
Lp.
Dział
Rozdział
kwota dotacji
§*
Nazwa zadania/podmiotu
720 000
105 000
przedmiotowej
58.
852
85203
2360
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
polegających na prowadzeniu środowiskowych
domów samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
59.
852
85226
2360
Prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego
60.
852
85228
2360
61.
852
85295
2360
62.
900
90013
2360
Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu
63.
900
90095
2360
Realizacja programu edukacji ekologicznej
64.
630
63003
2360
65.
630
63003
2360
66.
630
63003
2360
67.
630
63003
2360
68.
750
75095
2360
69.
750
75095
70.
750
75095
Świadczenie
usług
opiekuńczych
na
rzecz
mieszkańców Elbląga przez Stowarzyszenie PCK
oraz Stowarzyszenie "Lazarus"
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej,
polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego
pozbawionych
podmiotowej
celowej
1 168 530
500 000
568 277
25 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie
ferii zimowych
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie
wakacji letnich
Popularyzacja
krajoznawstwa
i
turystyki
kwalifikowanej
Integracja
społeczności
lokalnej
poprzez
upowszechnianie rekreacji
Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji
Pozarządowych
20 000
2360
Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich
20 000
2360
Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo,
informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe
Prowadzenie
Miejskiego
Centrum
Usług
Wolontarystycznych
25 000
45 000
94 000
10 000
90 000
8
Lp.
Dział
Rozdział
§*
kwota dotacji
Nazwa zadania/podmiotu
przedmiotowej
71.
851
85154
podmiotowej
celowej
2360
Prowadzenie działań profilaktyczno - edukacyjnych na
rzecz dzieci i młodzieży z dzielnicy Warszawskie
Przedmieście w Elblągu
25 000
18 000
1 675 944
72.
851
85156
2360
Zaspokajanie
niezbędnych
potrzeb
bytowych,
opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych
poprzez opłacanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
73.
852
85202
2360
Zaspokajanie
niezbędnych
potrzeb
bytowych,
opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych
74.
852
85203
2360
75.
852
85228
2360
76.
854
85407
2360
77.
854
85495
2360
78.
900
90095
2360
79.
921
92105
2360
80.
921
92105
2360
81.
921
92105
2360
Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji
Kryzysowej
Świadczenie usług opiekuńczych w formie pomocy
sąsiedzkiej
Organizacja zajęć warsztatowych dla dzieci i
młodzieży z uzdolnieniami oraz przeprowadzenie
miejskiego przeglądu młodych talentów
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w Świetlicy
Dworcowej
Realizacja programu edukacji ekologicznej
Wspieranie znaczących niekomercyjnych publikacji i
wydawnictw związanych z tematem lub osobą twórcy
z Elbląga
Wspieranie programów popularyzujących wśród
mieszkańców Elbląga kultury różnych narodów,
mniejszości narodowych i etnicznych
Wspieranie znaczących projektów artystycznych
wzbogacających
życie
kulturalne
Miasta
w
szczególności przedsięwzięć o zasięgu ogólnopolskim
i międzynarodowym
172 000
50 000
30 000
70 000
5 000
41 000
9 000
70 000
9
Lp.
Dział
Rozdział
§*
kwota dotacji
Nazwa zadania/podmiotu
przedmiotowej
82.
921
92105
2360
Wspieranie twórczości elbląskich artystów, w
szczególności promocja kultury lokalnej w kraju i
zagranicą
83.
921
92105
2360
Rok Miłosza 2011r.
84.
921
92105
2360
85.
921
92105
2360
86.
926
92605
2360
87.
926
92605
2360
88.
926
92605
2360
89.
926
92605
2360
Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
programów
skierowanych do dzieci i młodzieży
Wspieranie projektów artystycznych wzbogacających
życie kulturalne elbląskiej Starówki, organizowanych
podczas wakacji, w ramach Elbląskiego Lata
Kulturalnego
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i
młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w
zawodach w różnych dyscyplinach, których celem jest
przygotowanie elbląskich klubów sportowych do
rywalizacji zwłaszcza w ramach młodzieżowego
systemu sportu
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu w środowisku
osób niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie zajęć
oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach
sportu
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla
dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Elbląga
Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa
sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży
szkolnej
90.
926
92605
2360
Wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w
ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z
miastami partnerskimi oraz udział ekip zagranicznych
w imprezach organizowanych w Elblągu
91.
926
92605
2360
Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów
podmiotowej
celowej
17 000
5 000
58 000
40 000
1 549 440
30 000
90 000
28 000
20 000
16 000
10
Lp.
Dział
Rozdział
§*
kwota dotacji
Nazwa zadania/podmiotu
przedmiotowej
92.
926
92605
2360
93.
150
15013
2837
94.
150
15013
2839
podmiotowej
Organizacja III Elbląskiego Biegu Ulicznego
Piekarczyka
Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności
elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie 14
wysoko
wykwalifikowanych
pracowników
w
kluczowych branżach regionu: teleinformatycznej,
ochrony środowiska, przemysłu odlewniczego i
metalurgii oraz elektrotechnicznego i meblowego
Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności
elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie 14
wysoko
wykwalifikowanych
pracowników
w
kluczowych branżach regionu: teleinformatycznej,
ochrony środowiska, przemysłu odlewniczego i
metalurgii oraz elektrotechnicznego i meblowego
Razem
Ogółem
celowej
10 000
472 600
83 400
0
10 332 664
8 814 191
3 701 575
18 007 834
10 077 059
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22