Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 23 poz. 138

Komentarze

Transkrypt

Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 23 poz. 138
Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 23 poz. 138
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 21 stycznia 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych
z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego
duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła
lub ich duplikatów
(Dz. U. z dnia 12 lutego 2009 r.)
Na podstawie art. 15 ust. 2 oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281) zarządza się, co
następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia,
wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z
wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz. U. Nr 132, poz. 917
oraz z 2008 r. Nr 94, poz. 602) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do
niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
______
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr
216, poz. 1599).
1)
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2009 r.
(poz. 138)
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA DOKONANIE OPISU SŁOWNEGO I GRAFICZNEGO KONIA,
ZIDENTYFIKOWANIE KONIA W PRZYPADKU KONI PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ,
KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ, KONI RASY KŁUSAK ORAZ KUCÓW
SZETLANDZKICH, ZAREJESTROWANIE KONIA, WYDANIE PASZPORTU KONIA
LUB JEGO DUPLIKATU, DOKONANIE ZMIAN W REJESTRZE KONIOWATYCH,
DORĘCZENIE PASZPORTU KONIA LUB JEGO DUPLIKATU, CZYNNOŚCI
ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM PASZPORTÓW BYDŁA LUB ICH DUPLIKATÓW
ORAZ ZA DORĘCZENIE PASZPORTU BYDŁA LUB JEGO DUPLIKATU
Lp.
Rodzaj czynności
1
dokonanie opisu słownego i graficznego konia
zidentyfikowanie konia w przypadku koni pełnej krwi angielskiej, koni
czystej krwi arabskiej, koni rasy kłusak oraz kuców szetlandzkich
zarejestrowanie konia
wydanie paszportu konia
wydanie duplikatu paszportu konia
dokonanie zmian w rejestrze koniowatych
wydanie paszportu bydła
wydanie duplikatu paszportu bydła
doręczenie przesyłki poleconej za
o masie do 50 g
potwierdzeniem odbioru zawierającej o masie ponad 50 g do 100 g
wydany paszport lub paszporty konia
o masie ponad 100 g do 350 g
lub bydła, lub duplikat lub duplikaty
o masie ponad 350 g do 500 g
paszportów konia lub bydła*)
o masie ponad 500 g
do 1 000 g
o masie ponad 1 000 g
do 2 000 g
2
3
4
5
6
7
8
9
Wysokość
opłaty w
złotych
31,30
23,69
33,80
2,70
81,00
5,40
1,33
1,33
5,55
5,75
5,90
6,50
8,90
10,40