Sygn. akt UZP/ZO/0-2899/05 Zespołu Arbitrów z dnia 13

Komentarze

Transkrypt

Sygn. akt UZP/ZO/0-2899/05 Zespołu Arbitrów z dnia 13
Sygn. akt UZP/ZO/0-2899/05
WYROK
Zespołu Arbitrów z dnia 13 października 2005 r.
Zespół Arbitrów w składzie:
Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Krzysztof Sadowy
Arbitrzy: Piotr Borkowski
Justyna Anna Morawska - Laska
Protokolant Katarzyna Kawulska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13.10.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez
P.P.H. Go West Sp. z o.o., Warszawa, ul. Lewicpolska 16A
od oddalenia przez zamawiającego Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st.
Warszawy, Warszawa, ul. Polna 1
protestu z dnia 22 września 2005 r.
orzeka:
1. Oddala odwołanie.
2. Kosztami
postępowania
obciąża
P.P.H.
Go
West
Sp.
z
o.o.,
Warszawa,
ul. Lewicpolska 16A
i nakazuje:
1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 480 zł 99 gr
(słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dziewięć
groszy)
z kwoty wpisu uiszczonego przez P.P.H. Go West Sp. z o.o., Warszawa, ul.
Lewicpolska 16A
2) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr
(słownie: xxx)
przez xxx na rzecz xxx
3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr
(słownie: xxx)
przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek środków specjalnych
UZP
4) dokonać zwrotu kwoty 1 193 zł 01 gr
(słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt trzy złote jeden grosz)
z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz P.P.H. Go
West Sp. z o.o., Warszawa, ul. Lewicpolska 16A.
3. Uzasadnienie
Zamawiający – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy wszczął
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na
dostawę kominiarek strażackich specjalnych w ilości 1700 sztuk.
W dniu 22.09.2005 r. firma P.P.H. Go West Sp. z o.o. w Warszawie – Odwołujący
wniosła protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w
Strona 2 z 6
zakresie określenia przedmiotu zamówienia, zawartego w pkt II „Przedmiot zamówienia” i w
załączniku nr 2 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt II. „Warunki jakie muszą spełniać
oferowane kominiarki”. Składający protest zarzucił, iż opis wyrobu i wymagania są niezgodne z
aktualną sytuacją prawną i procedurami postępowań o zamówienie publiczne w PSP Komenda
Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie i Komendant Miejski PSP nie ma podstaw
prawnych i delegacji do określenia wymagań i opisu przedmiotu umundurowania czy odzieży
specjalnej.
Składający protest podniósł w szczególności, w uzasadnieniu protestu, iż zgodnie z art. 61
ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, obowiązek określenia szczegółowych wymagań wobec
przedmiotów
umundurowania,
odzieży
specjalnej
i
środków
ochrony
indywidualnej
użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej, ich wzorce i cechy techniczne spoczywa na
Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Z kolei Minister Spraw Wewnętrznych i
Administracji zobowiązany został określić, w drodze rozporządzenia, tabele należności, wzory z
uwzględnieniem opisu przedmiotu umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony
indywidualnej.
Ponadto, składający protest podniósł, iż przepis § 7 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie umundurowania
strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 71, poz. 650) zalicza kominiarkę do
zasadniczych przedmiotów odzieży specjalnej, jednakże nie zawiera jej opisu i wymagań, jakie
winna spełniać, tj. szczegółowych wymagań, wzorców, cech technicznych i jakościowych, a także
nie upoważnia do ich określenia poszczególne jednostki organizacyjne Państwowej Straży
Pożarnej.
Wskazując na brak uregulowań prawnych w zakresie określenia szczegółowych wymagań
odnoszących się do odzieży specjalnej, w tym do kominiarek, składający protest wniósł o
Strona 3 z 6
unieważnienie postępowania przetargowego i doprowadzenie SIWZ, poprzez zmianę,
do
zgodności z prawem i procedurami.
Pismem z dnia 23.09.2005 r. Zamawiający odrzucił protest. W rozstrzygnięciu protestu
podzielił wyrażone w proteście stanowisko o braku uregulowań prawnych odnośnie wymagań
dotyczących kominiarek strażackich. Wyjaśnił, iż w tej sytuacji opisał przedmiot zamówienia w
sposób jednoznaczny, stosując normy zharmonizowane. Równocześnie stanął na stanowisku, że
brak przepisów wykonawczych dotyczących środków ochrony indywidualnej nie może skutkować
wstrzymaniem zakupów przedmiotów, które są konieczne do wykonywania zadań przez straż
pożarną.
W dniu 30.09.2005 r. firma P.P.H. Go West Sp. z o.o. wniosła odwołanie do Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych, na podstawie art. 184 ustawy Prawo zamówień publicznych,
podtrzymując w ww. piśmie procesowym zarzuty zawarte w proteście oraz wniosek o
unieważnienie przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne.
Zespół Arbitrów po rozpoznaniu odwołania w oparciu o przedłożoną dokumentację
postępowania oraz wyjaśnienia stron postępowania uznał, iż odwołanie nie zasługuje na
uwzględnienie oraz ustalił, co następuje:
Przedmiotem wszczętego i prowadzonego przez Zamawiającego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa kominiarek strażackich. Opis przedmiotu
zamówienia Zamawiający zawarł w SIWZ, w pkt II.1 oraz w zał. Nr 2 do SIWZ, w pkt II
załącznika, pn: „Warunki jakie muszą spełniać oferowane kominiarki”.
Odwołujący zakwestionował dopuszczalność, w obowiązującym stanie prawnym,
określenia przez Zamawiającego oraz inne jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej
przedmiotu zamówienia i wymagań dotyczących środków ochrony indywidualnej - kominiarek
Strona 4 z 6
strażackich. Równocześnie stwierdził na rozprawie, że w sytuacji niewykonania przez
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministra właściwego do spraw
wewnętrznych delegacji ustawowej zawartej w art. 61 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.
o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1230), Zamawiający określając
przedmiot zamówienia powinien kierować się obowiązującymi normami. Co prawda sporne
między stronami jest, które z norm są obowiązujące, jednakże tej kwestii Zespół Arbitrów nie
rozstrzygał, gdyż nie była ona przedmiotem protestu. W ocenie Zespołu Arbitrów, Zamawiający
nie naruszył w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, normujących sposób opisu przedmiotu zamówienia, w tym przepisu art. 29 ustawy.
W szczególności Zamawiający nie opisał przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby
ograniczać uczciwą konkurencję. Ponadto należy wskazać, iż zarzut dotyczący nieprawidłowego
opisania przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak informacji czy kominiarka ma być jdno-, czy
dwuwarstwowa oraz czy ma być wykonana z dzianiny, czy też dziana nie został podniesiony w
proteście. Ponadto, Zespół Arbitrów badając zarzuty protestu i odwołania stwierdził, iż
Odwołujący nie wskazał podstawy prawnej żądania unieważnienia postępowania.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 191
ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Strona 5 z 6
Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. Nr 19, poz. 177) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia –
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu
Okręgowego w ................................................1
Przewodniczący Zespołu Arbitrów: ...................................................................
Arbitrzy: ...................................................................
...................................................................
1
Nie dotyczy postępowań wszczętych przed dniem 2 marca 2004 r.
Strona 6 z 6