REGULAMIN 7. FORUM Wychowania Przedszkolnego 1

Transkrypt

REGULAMIN 7. FORUM Wychowania Przedszkolnego 1
magazyn o wychowaniu i edukacji dzieci
REGULAMIN 7. FORUM Wychowania Przedszkolnego
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem 7. FORUM Wychowania Przedszkolnego jest miesięcznik BLIŻEJ
PRZEDSZKOLA, którego wydawcą jest Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
(z siedzibą w Krakowie, 30-437, ul. Józefa Kostrzewskiego 17), zwane dalej "Organizatorem".
1.2. Termin i miejsce: 7. FORUM odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia 2012 r., w Krakowie,
w auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33.
1.3. Organizator organizuje 7. FORUM według ustalonego programu, który jest dostępny
na stronie www.forum.blizejprzedszkola.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
programu.
1.4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania 7. FORUM bez podania przyczyny.
1.5. W przypadku odwołania 7. FORUM Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym
fakcie Uczestników konferencji i w terminie 21 dni roboczych od momentu odwołania
7. FORUM zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Uczestnika konto.
1.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony
Organizatora.
1.7. Adres e-mail Organizatora: [email protected]
2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa w 7. FORUM
2.1. Zgłoszenie na 7. FORUM zostaje przyjęte po wypełnieniu przez uczestnika formularza
zgłoszenia (dostępnego na www.forum.blizejprzedszkola.pl) drogą on-line i uiszczeniu
przelewem wpłaty na rachunek bankowy po otrzymaniu faktury VAT.
2.2. Jednym z warunków prawidłowego wypełnienia formularza zapisów jest podanie przez
uczestnika aktywnego adresu e-mail, do którego ma on pełny i bieżący dostęp. Na podany w
formularzu adres e-mail Organizator będzie przesyłał uczestnikowi ważne informacje organizacyjne. Jest to jedyna droga, którą Organizator będzie przekazywał ważne i aktualne komunikaty związane z 7. FORUM.
2.3. Wysokość opłaty za uczestnictwo 7. FORUM jest podana w formularzu zapisów na
stronie www.forum.blizejprzedszkola.pl. Opłata ta dotyczy uczestnictwa w trzech dniach
7. FORUM. Organizator przyjmuje jedynie pełną opłatę. Nie ma możliwości zapłacenia
za częściowe uczestnictwo (jedno-dwu dniowe) w 7. FORUM. Opłata za udział w FORUM
może być zmieniona przez Organizatora w każdym momencie ze względu na promocje dla
Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 30-437 Kraków, ul. J. Kostrzewskiego 17, tel. 12 631 04 10, fax. 12 262 50 34, NIP: 678-136-67-32
www.blizejprzedszkola.pl, e-mail: [email protected]
magazyn o wychowaniu i edukacji dzieci
prenumeratorów miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA i Uczestników poprzednich edycji
7. FORUM.
2.4. W przypadku, gdy zgłoszenie Uczestnika zostanie przyjęte i okaże się, że nie będzie
mógł on uczestniczyć w 7. FORUM, może ubiegać się o zwrot pełnej wpłaconej opłaty
uczestnictwa. Rezygnacja musi być zgłoszona w formie pisemnej jednak nie później niż do
dnia 11 kwietnia 2012 r. Uczestnikowi, który rezygnuje z 7. FORUM po tym terminie lub też
będzie nieobecny na 7. FORUM, nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej kwoty oraz do
otrzymania certyfikatu uczestnictwa. Istnieje możliwość odstąpienia swojego udziału w
7. FORUM innej osobie jednakże po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora drogą
e-mail (najpóźniej do 11 kwietnia 2012 r.).
2.5. Rezygnacja z 7. FORUM wymaga formy pisemnej (mail: [email protected]
lub fax 12 262 50 34).
2.6. Uczestnik ma prawo do:
a) uzyskania niezbędnych informacji dotyczących programu, terminu i miejsca 7. FORUM;
b) otrzymania od Organizatora materiałów konferencyjnych oraz certyfikatu uczestnictwa;
2.7. Koszt pobytu, przejazdu i noclegów Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.8. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
2.9. Liczba uczestników jest ograniczona. W przypadku dużej liczby chętnych decyduje kolejność zgłoszeń (wypełnienia formularza on-line i wpłata na konto Organizatora).
3. Zasady uczestnictwa i korzystania z propozycji kulturalnych przygotowanych
dla Uczestników 7. FORUM.
3.1. Propozycje kulturalne zaplanowane są na dzień 19 kwietnia 2012 r., (na godziny popołudniowo-wieczorne). Są one przewidziane dla Uczestników 7. FORUM, którzy zapisując się
na FORUM zgłoszą chęć uczestnictwa w zwiedzaniu Muzeum Narodowego w Sukiennicach
lub wycieczce po Krakowie (liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia).
3.2. Koszty uczestnictwa w propozycjach kulturalnych zamieszczone są na stronie internetowej www.forum.blizejprzedszkola.pl.
3.3. Uczestnik może wybrać wyłącznie jedną z propozycji.
3.4. Uczestnik, który zdecyduje się na jedną z propozycji, będzie poinformowany drogą emailową (do dnia 26 marca 2012 r., o szczegółowym planie związanym z wybraną propozycją).
3.5. Istnieje możliwość odstąpienia swojego udziału w wybranej przez siebie propozycji,
jednakże po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Organizatora drogą e-mailową [email protected] najpóźniej do 11 kwietnia 2012 r.
3.6. W przypadku gdy Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w wybranej przez siebie propozycji i nie odstąpi swojego udziału innej osobie, zwrot całkowitej kwoty będzie dokonany
Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 30-437 Kraków, ul. J. Kostrzewskiego 17, tel. 12 631 04 10, fax. 12 262 50 34, NIP: 678-136-67-32
www.blizejprzedszkola.pl, e-mail: [email protected]
magazyn o wychowaniu i edukacji dzieci
do 14 dni. Taką informację należy przesłać drogą e-mailową [email protected] do
Organizatora najpóźniej do 11 kwietnia 2012 r.
3.7. Uczestnikowi, który rezygnuje z wybranej przez siebie propozycji kulturalnej
po 11 kwietnia 2012 r., nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej kwoty.
3.8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zwiedzania Muzeum Narodowego
i wycieczki po Krakowie w dn. 19 kwietnia 2012r. Zainteresowani Uczestnicy zostaną o tym
fakcie poinformowani drogą e-mail do dnia 26 marca 2012 r. W takim przypadku koszty zostaną zwrócone wszystkim Uczestnikom, którzy opłacili fakturę VAT.
Zwrot zostanie dokonany w ciągu 14 dni od dnia wysłania e-maila Uczestnikowi.
3.9. Szczegółowy program propozycji kulturalnych będzie zamieszczony w dniu 8 lutego
2012 r.
4. Postanowienia końcowe
4.1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U.
133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator 7. FORUM nie przekazuje, nie
sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub
instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu,
adres e-mail, NIP płatnika w przypadku wystawienia FV) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami 7. FORUM oraz przesyłania informacji o działalności Organizatora.
4.2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas 7. FORUM.
4.3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z
7. FORUM.
4.4. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika 7. FORUM jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu.
4.5. Regulamin obowiązuje od 1 lutego 2012 r.
4.7. Wszelkie uaktualnienia związane z organizacją 7. FORUM są wprowadzane na bieżąco
na stronie internetowej projektu: www.forum.blizejprzedszkola.pl.
Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 30-437 Kraków, ul. J. Kostrzewskiego 17, tel. 12 631 04 10, fax. 12 262 50 34, NIP: 678-136-67-32
www.blizejprzedszkola.pl, e-mail: [email protected]