Regulamin konkursu Piosenki z Tuwimem

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkursu Piosenki z Tuwimem
Regulamin konkursu Piosenka z Tuwimem
1. Organizatorem konkursu jest Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i
Młodzieży „Młodzi Artyści”.
2. Przedmiotem konkursu jest tekst do piosenki dziecięcej lub młodzieżowej inspirowany
twórczością Juliana Tuwima.
3. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6-21 lat mieszkający na
terenie Polski.
4. Obowiązują 3 kategorie wiekowe: szkoła podstawowa 6-12 lat, gimnazjum 13-16 lat,
liceum i szkoła wyższa 16-21 lat.
5. Do zgłaszanego tekstu piosenki należy dołączyć dane kontaktowe: imię, nazwisko,
adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
6. Każdy uczestnik może przesłać dwa teksty konkursowe.
7. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej wykonane, publikowane lub nagradzane w
innym konkursie.
8. Fundacja ma prawo do wprowadzania zmian w treści nadesłanych na konkurs tekstów,
na potrzeby dostosowania ich do tworzonych piosenek.
9.
Fundacja
ma
prawo
do
publikowania,
przetwarzania,
powielania
rozpowszechniania w dowolnej formie nadesłanych prac konkursowych.
oraz
10. Konkursowe teksty można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail
[email protected] do dnia 21 czerwca 2013 roku.
11. Zwycięzców wyłoni Rada Artystyczna powołana przez Fundację, wyniki zostaną
opublikowane w mediach oraz na stronie internetowej organizatora.
12. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej. Przewidziane są
także wyróżnienia.
13. Nagrodami będzie sprzęt muzyczny oraz zaproszenie na najbliższe warsztaty
wokalno-taneczne organizowane przez Fundację.
14. Autorzy zwycięskich tekstów do piosenek wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie
kompozycji w działaniach promocyjnych oraz we wszelkich wydawnictwach Fundacji bez
ograniczeń czasowych, z uwzględnieniem przepisów prawa autorskiego.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu
Narodowego Centrum Kultury - Kultura - Interwencje
15. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście i
nie naruszają praw osób trzecich.
16. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833) w
zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Fundacją.
16. Autor tekstu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w
przypadku, gdyby tekst do piosenki naruszał prawo (w szczególności prawa autorskie)
osób trzecich.
17. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu o wyjaśnienie treści
niniejszego regulaminu.
18. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu przez Organizatora.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
20. Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adresy email:
[email protected] lub [email protected]
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu
Narodowego Centrum Kultury - Kultura - Interwencje