Warszawa, 2011-06-03 Sz. P. Joanna Berdzik, Dyrektor Ośrodka

Komentarze

Transkrypt

Warszawa, 2011-06-03 Sz. P. Joanna Berdzik, Dyrektor Ośrodka
Warszawa, 2011-06-03
Sz. P. Joanna Berdzik,
Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Sz. P. Krystyna Szumilas,
Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej
S z. P. Kr zyszto f St a no wski
P od se kret a rz S tan u, Min iste rst wo S p ra w Zag ra ni cznych
Sz. P.P iot r I wa szkie wicz
Dyr ekt o r Zesp o łu Dep ar ta me nt u Wsp ółp ra cy Ro zwoj owe j
Mi nist e rst wo S p ra w Zag ra n icznych
Szanowi Państwo,
W związku z uruchomieniem nowej wersji portalu Scholaris pragniemy zwrócić Państwa uwagę na
fakt, że nowy regulamin tej platformy edukacyjnej uniemożliwia upowszechnianie materiałów edukacyjnych
opublikowanych na wolnych licencjach (w szczególności punkty 3 i 4 § 14 regulaminu). Dotyczy to nie tylko
organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnych tworzących takie materiały, ale również publikacji
edukacyjnych finansowanych ze środków budżetu państwa przez instytucje publiczne. Zdaniem Koalicji
Otwartej Edukacji sytuacja ta budzi poważne wątpliwości prawne i skłania do pytań o efektywność
wydatkowania funduszy publicznych.
Przykładem dobrej praktyki tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych jest np. program
Departamentu Wdrażania Programów Rozwojowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polska Pomoc”, w
Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi
Fundacja Nowoczesna Polska
Koalicja Otwartej Edukacji
Marszałkowska 84/92 lok. 125
e-mail: [email protected]
tel./fax +48 22 621 30 17 http://koed.org.pl
którym konkurs na realizację zadania „Pomoc rozwojowa 2011”. Zgodnie z regulaminem konkursu „Pomoc
rozwojowa 2011” wszystkie treści powstałe w wyniku projektu muszą zostać udostępnione na zasadach
licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
Innym pozytywnym przykładem takiego projektu jest realizowany z funduszy europejskich
podręcznik dla dzieci polskich mieszkających za granicą „Włącz Polskę”, który publikowany jest na licencji
Creative Commons – Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
Materiały powstałe w wyniku powyższych projektów nie będą mogły być opublikowane na portalu
Scholaris tylko i wyłącznie z powodu kształtu jego regulaminu. Należy więc rozważyć kwestię efektywnego
wykorzystywania środków publicznych, i zbadać, czy nie zachodzi konflikt pomiędzy przedsięwzięciami
różnych instytucji publicznych związanych z edukacją. Przede wszystkim należy zaś sprawdzić, czy takie
wykluczenie możliwości publikowania jest zgodne z polskim i europejskim prawem.
Jeśli Scholaris pretenduje do miana Narodowego Systemu Edukacji Wirtualnej, to blokowanie
możliwości publikowania treści stworzonych w wyniku publicznego konkursu ministerialnego wydaje się co
najmniej kontr-efektywne. Warto zauważyć, że oprócz treści tworzonych przez instytucje publiczne jest
szereg instytucji pozarządowych tworzących materiały edukacyjne na wolnych licencjach. Wśród nich można
wymienić, np. projekty Fundacji Nowoczesna Polska „Wolne podręczniki” i „Wolne Lektury”, efekty
konkursów realizowanych przez Fundację Orange, materiały w języku polskim z serwisów „Wikipedia”,
„Wikibooks” i „Wikiźródła” prowadzonych przez Wikimedia Foundation, niektóre polskie biblioteki cyfrowe,
np. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Otwarte Zasoby Edukacyjne są coraz bardziej liczącym się trendem światowym. Świadczą o tym np.
doświadczenia amerykańskie, gdzie zarówno na poziomie stanowym (m. in. Kalifornia), jak i federalnym
realizowane są obecnie publiczne projekty tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych o wartości 2
miliardów dolarów.
Można wreszcie zastanawiać się nad spójnością polskiej polityki dotyczącej otwartości w kontekście
Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi
Fundacja Nowoczesna Polska
Koalicja Otwartej Edukacji
Marszałkowska 84/92 lok. 125
e-mail: [email protected]
tel./fax +48 22 621 30 17 http://koed.org.pl
niedawnej deklaracji premiera Tuska, że „to, co powstaje za publiczne pieniądze, jest własnością publiczną,
a więc także tych, którzy chcą z tego korzystać w sposób wybrany przez siebie”.
Zdaniem Koalicji Otwartej Edukacji właściwym rozwiązaniem jest przyjęcie tej zasady, i po usunięciu
przeszkód regulaminowych wdrożenie jej w życie poprzez takie ukształtowanie konkursów na tworzenie
treści dydaktycznych, by ich owoce były dostępne na wybranej wolnej licencji. Koalicja Otwartej Edukacji
deklaruje swoją pomoc w realizacji tego zadania.
Z poważaniem
Jarosław Lipszyc
przewodniczący Koalicji Otwartej Edukacji
Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi
Fundacja Nowoczesna Polska
Koalicja Otwartej Edukacji
Marszałkowska 84/92 lok. 125
e-mail: [email protected]
tel./fax +48 22 621 30 17 http://koed.org.pl