RB Nr 41 – Powiadomienie o transakcji dokonanej

Transkrypt

RB Nr 41 – Powiadomienie o transakcji dokonanej
RB Nr 41 – Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą
pełniącą obowiązki zarządcze (22.12.2016)
Zarząd STALPRODUKT S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 22 grudnia
2016 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie
nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE parlamentu Europejskiego i Rady i
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR),
informujące o zbyciu przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Emitenta akcji spółki
STALPRODUKT S.A.
Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że spółka STP INVESTMENT S.A. - osoba blisko
związana z Prezesem Zarządu Emitenta Panem Piotrem Janeczkiem w dniu 20 grudnia 2016
roku zbyła w transakcji pakietowej posesyjnej 50.000 akcji Emitenta za łączną cenę
25.000.000,00 zł, tj. 500,00 PLN za jedną akcję.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.
Poniżej w/w powiadomienie.
Zawiadomienie o transakcjach dokonanych
przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane
(zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR)
1
Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
a)
Nazwa/Nazwisko
2
Powód powiadomienia
a)
Stanowisko/status
b) Pierwotne powiadomienie/zmiana
3
a)
a)
Pierwotne powiadomienie
Brak
Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu finansowego,
Akcje zwykłe na okaziciela notowane na GPW o kodzie
rodzaj instrumentu
PLSTLPD00017
Kod identyfikacyjny
b) Rodzaj transakcji
c)
Powiadomienie dotyczy osoby blisko związanej (STP
Investment S.A.) z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u
Emitenta (Stalprodukt S.A.): Osoba pełniąca obowiązki
zarządcze u emitenta: Piotr Janeczek – Prezes Zarządu
Stalprodukt S.A. i jednocześnie prezes Zarządu STP
Investment S.A.
Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej,
prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
Stalprodukt Spółka Akcyjna
b) LEI
4
STP Investment Spółka Akcyjna
ul. Wygoda 69
32-700 Bochnia
Zbycie akcji – transakcja pakietowa posesyjna
Cena i wolumen
Cena
500 PLN
d) Informacje zbiorcze
 Łączny wolumen
 Cena
Łączny wolumen: 50 000
Cena: 500 PLN
e)
Data transakcji
2016-12-20
f)
Miejsce transakcji
XWAR – GPW rynek akcji
Wolumen
50 000