Kalendarium pracy szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie w roku

Transkrypt

Kalendarium pracy szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie w roku
Kalendarium pracy szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie w roku szkolnym 2016/ 2017
Działania
Data
1.
Wypełnienie danych w dziennikach lekcyjnych klas II, III i IV
31.08.2016 r.
2.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego oddanie rozkładów materiału przewodniczącym Komisji
Przedmiotowych
01.09.2016 r.
3.
Złożenie planów pracy Komisji Przedmiotowych u dyrektora szkoły
01.09.2016 r.
4.
Złożenie programów rozkładu materiału nauczanego przedmiotu do zatwierdzenia u przewodniczących
komisji przedmiotowych
01.09.2016 r.
5.
Praktyka zawodowa klas IIIa, III b, IIIe – 10 dni
01. 09.– 14.09.2016 r.
6.
Praktyka zawodowa klas III c, III d, III f – 20 dni
01.09.– 28.09.2016 r.
7.
Przygotowanie propozycji zajęć dodatkowych dla uczniów oraz ustalenie terminu i miejsca odbywania zajęć 07.09.2016 r.
8.
Wypełnienie danych w dziennikach lekcyjnych- klasy pierwsze – języki obce
09.09.2016 r.
9.
udostępnienie listy olimpiad przedmiotowych i konkursów przedmiotowych
12.09.2016 r.
L/P
10. Kontrola dzienników
12.09.2016r.
11. Spotkanie rodziców klas wszystkich, godz.16.30 Rada Rodziców 17.15
16.09.2016 r.
12. Przekazanie informacji o zasadach organizacji egzaminów zewnętrznych(egzaminu maturalnego i egzaminu
z przygotowania zawodowego uczniom klas maturalnych ) spotkanie dyrektora z klasami maturalnymi ,
wybory do władz Samorządu Szkolnego
30.09.2016 r.
13. Zebranie od uczniów deklaracji dotyczącej wyboru przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
23.09.2016 r.
14. Wyjazd uczniów klas maturalnych do Częstochowy
23.09.2016r.
15. Dzień Patrona Szkoły, ślubowanie klas pierwszych
13.10.2016r.
16. Egzaminy zawodowe
06- 21.10.2016r.
17. Szkoleniowe posiedzenie RP. Dyżur dla rodziców 16.00- 17.00
21.10.2016 r.
18. Dyżur dla rodziców 16.00- 17.00
25.11.2016r.
19. Poinformowanie uczniów o proponowanych ocenach klas IV z przedmiotów ekonomicznych
egzaminacyjnych, wpis do dziennika.
02.12.2016 r
Nauczyciel, który wystawił ocenę ndst informuje pisemnie wychowawcę klasy o zagrożeniach.
Wychowawca przekazuje pisemną inf. uczniom dla rodziców z prośbą o potwierdzenie (zwrot inf.)
20. Klasyfikacja klas IV z przedmiotów ekonomicznych egzaminacyjnych, wpis, zakończenie nauki tych
przedmiotów- 15 tygodni
16.12.2016 r
21. Poinformowanie uczniów o proponowanych ocenach klas III z przedmiotów ekonomicznych
egzaminacyjnych, wpis do dziennika.
22.12.2016r.
Nauczyciel, który wystawił ocenę ndst informuje pisemnie wychowawcę klasy o zagrożeniach.
Wychowawca przekazuje pisemną inf. uczniom dla rodziców z prośbą o potwierdzenie (zwrot inf.)
22. Zimowa przerwa świąteczna
23. 12.2016 r.31.12.2016r.
23. Poinformowanie uczniów o proponowanych ocenach za semestr I, wpis do dziennika.
21.12.2016 r.
Nauczyciel, który wystawił ocenę ndst informuje pisemnie wychowawcę klasy o zagrożeniach.
Wychowawca przekazuje pisemną inf. uczniom dla rodziców z prośbą o potwierdzenie (zwrot inf.)
24. Wywiadówka dla wszystkich klas- 16.30,
16.00 RR,
21.12.2016 r.
25. Klasyfikacja klas III z przedmiotów ekonomicznych egzaminacyjnych, wpis, zakończenie nauki tych
przedmiotów – 18 tygodni
13.01.2017 r.
26. Ferie zimowe
16- 27.01 2017 r.
27. Praktyka zawodowa klas II a, b, e
30.01.-24.02.2017 r.
28. Złożenie przez wychowawców sprawozdań przewidywanych wyników klasyfikacji u dyrektora
30.01.2017 r.
29. Konferencja klasyfikacyjna RP
31.01.2017 r.
30. Konferencja plenarna RP
02.02.2017 r.
31. Studniówka III LO, IV T
04.02.2017r.
32. II semestr
06.02. 2017 r.
33. Rada pedagogiczna szkoleniowa, Dyżur dla rodziców 16.00- 17.00
10.03.2017 r.
34. Opracowanie i ogłoszenie oraz przesłanie do OKE harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego
Zg. z harmonogramem
OKE
35. Rekolekcje wielkanocne
.04.2017r.
36. Przeprowadzenie klasyfikacji klas III LO, IV T. Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach
końcowych, wpis propozycji do dziennika.Nauczyciel, który wystawił ocenę ndst informuje pisemnie
wychowawcę klasy o zagrożeniach
07.04.2017 r.
37. Wywiadówka – spotkanie z rodzicami wszystkich klas, poinformowanie o przewidywanych ocenach
końcowo rocznych klas maturalnych
07.04.2017 r.
38. Wiosenna przerwa świąteczna
13 – 18.04. 2017 r.
39. Wpisanie wszystkich ocen do dziennika.
21.04.2017r.
Złożenie przez wychowawców sprawozdań przewidywanych wyników klasy u dyrektora szkoły
40. Konferencja klasyfikacyjna klas III LO, IV T
24.04.2017 r.
41. Powołanie i przeszkolenie zespołów nadzorujących, przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego
zgodnie z harmonogr.
OKE
42. Złożenie świadectw do podpisu u dyrektora szkoły
do 27.04.2017 r. do 12.00
43. Zakończenie zajęć w klasach III LO, IV T ,Rozdanie świadectw ukończenia szkoły
28.04.2017 r.
44. Oddanie pełnej dokumentacji kl. III LO i IV T /dzienniki, arkusze ocen /
28.04.2017 r.
45. Egzaminy maturalne pisemne
Od 04 do 29 maja
egz. maturalny z j. polskiego(pp)
04.05.2017 r.
egz. maturalny z matematyki (pp)
05.05.2017 r.
egz. maturalny z j. angielskiego (pp)
08.05.2017 r.
46. Egzamin maturalny część ustna kl. III LO, IV T
od 05 do 29 maja 2017 r.
47. Dyżur dla rodziców 16.00- 17.00
12.05.2017r.
48. Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach końcowych. Wpisanie wszystkich ocen do dziennika
02.06.2017 r.
49. Wywiadówka – spotkanie z rodzicami, pisemne poinformowanie rodziców nieobecnych na wywiadówce o
zagrożeniu oceną ndst , 16.00 RR, 16.30
02.06.2017 r.
50. Złożenie materiałów do sprawozdań z pracy Komisji Przedmiotowych
5.06.2017 r.
51. Wpisanie wszystkich ocen do dziennika.
16.06.2017 r.
52. Złożenie sprawozdań przewidywanych wyników klasyfikacji końcowej
16.06.2017 r.
53. Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe, technik ekonomista - Etap pisemny
12.06. 2017 r. godz. 12.00
54. Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe, technik ekonomista - Etap praktyczny
13.06. 2017 r.
55. Konferencja klasyfikacyjna RP
19.06.2017r.
56. Złożenie świadectw do podpisu
21.06.2017 r.
57. Uroczyste zakończenie roku szkolnego
23.06.2017 r.
58. Konferencja plenarna RP
26.06.2017 r.
59. Nabór do klas I Liceum i Technikum, ustalenie list przyjętych kandydatów do klas I
Czerwiec, lipiec 2017 r.
60. Poprawkowe egzaminy maturalne, część pisemna
23 sierpnia 2017 r. godz.
9:00
61. Poprawkowe egzaminy maturalne ,część ustna
25–29 sierpnia 2017 r.
62. Poprawkowe egzaminy dla uczniów kl. I, II, III LO, i kl. I, II, III, IV Tech. ,
24.08. - 28.08.2017r.
63. Zebranie Komisji Przedmiotowych
29.08.2017r.
64. Konferencja RP
30.08.2017r.
65. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
01.09.2017 r.

Podobne dokumenty