Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej

Transkrypt

Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej
Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej
– Pana Adama Osińskiego
Życiorys zawodowy
1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
imię i nazwisko: Adam Osiński
zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak
termin upływu kadencji: 25 czerwca 2017 roku
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Pan Adam Osiński pełni funkcję Prezesa Zarządu EBC Solicitors S.A., partnera zarządzającego w
Kancelarii Adwokackiej Osiński i Wspólnicy Spółka komandytowa. Ponadto jest ekspertem w
zakresie rynku NewConnect, prawa cywilnego i handlowego, doradzał przy licznych projektach z
zakresu M&A dla firm polskich oraz zagranicznych. Uprzednio pełnił funkcję szefa działu
prawnego w Dom Książki S.A. w Warszawie.
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta
ma istotne znaczenie dla emitenta
Pan Adam Osiński nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.
4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich
trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo
wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal
wspólnikiem,
Pan Adam Osiński obecnie jest członkiem rad nadzorczych w spółkach:
- Stratego - Doradztwo Księgowe sp. z o.o.
- Talents Group Holding S.A.
- Pro-Log S.A.
- M10 S.A.
- Pylon S.A.
- Propergroup S.A.
- Igoria Trade S.A.
- Midven S.A.
- Acrebit S.A.
- Lsoft S.A.
- Everybody S.A.
- Broad Gate S.A.
- Platinum Hypo S.A.
- Tele - Polska Holdings.A.
- Platinum Properties Group S.A.
- Eastsidecapital S.A.
Pan Adam Osiński w okresie ostatnich 3 lat pełnił rolę członka rad nadzorczych w spółkach:
- Startit Fund sp. z o.o.
- Eattab.com S.A.
- Cowork Polska S.A.
- Legal Stream S.A.
- W Investments S.A.
- Fachowcy.Pl Ventures S.A.
- Opulentia S.A.
- Call Center Tools S.A.
- Mobile Partner S.A.
- Magnifico S.A.
- Infinity8 S.A.
- Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
- Niemczyk i Wspólnicy Ochrona Inwestycji S.A.
- Martynix sp. z o.o.
- Liberty Group S.A.
- Minox S.A.
Aktualnie Pan Adam Osiński jest wspólnikiem Innowacje Polskie sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie oraz akcjonariuszem Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. z siedzibą w Kielcach.
Do 2012 roku Pan Adam Osiński był wspólnikiem Amo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.
Obecnie Pan Adam Osiński jest Prezesem Zarządu Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. z
siedzibą w Kielcach. Do 2011 roku Pan Adam Osiński sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu
w Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie.
5. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana
za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Adam Osiński nie został skazany za przestępstwo oszustwa.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Adam Osiński nie otrzymał sądowego zakazu działania jako
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba
pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja
podmiotu, w którym Pan Adam Osiński pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub
nadzorczego.
7. informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej
albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek
konkurencyjnej osoby prawnej,
Pan Adam Osiński nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności
Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
Pan Adam Osiński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect".

Podobne dokumenty