OPIS PRZEDMIOTU Animacja społ.-kult. pracy socjalnej

Komentarze

Transkrypt

OPIS PRZEDMIOTU Animacja społ.-kult. pracy socjalnej
Załącznik Nr 1.11
……………………………………
pieczątka jednostki organizacyjnej
OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA
ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
CZEŚĆ „A”*
(opis przedmiotu i programu nauczania)
OPIS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
Wydział
Instytut/Katedra
Kierunek
Specjalność/specjalizacja
Poziom kształcenia
Profil
Forma studiów
Rok/semestr
Tytuł /stopień naukowy (zawodowy).
Imię i nazwisko prowadzącego przedmiot/
koordynatora przedmiotu
Liczba godzin dydaktycznych i formy zajęć
Liczba punktów ECTS
Rygory zaliczenia
Typ przedmiotu
Język wykładowy
Przedmioty wprowadzające
i wymagania wstępne
Efekty
kształcenia
Animacja społ.-kult. pracy socjalnej,
opiekuńczej, resocjalizacyjnej
Pedagogiki i Psychologii
Instytut Pedagogiki / Zakład Myśli Społecznej
i Edukacji Środowiskowej
Pedagogika
Animacja społeczna i zarządzanie kulturą
I stopień
ogólnoakademicki
stacjonarne
II, III
dr Katarzyna Marszałek
15 w, 15 ćw
Zaliczenie z oceną
specjalnościowy
polski
-
Efekty kierunkowe
Efekty przedmiotowe
K_W06 ma podstawową wiedzę o rodzajach
więzi społecznych, o rządzących nimi
prawidłowościach oraz występujących w nich
zaburzeniach
K_W07 ma elementarną wiedzę o różnych
rodzajach struktur społecznych i instytucjach
życia społecznego oraz zachodzących między
nimi relacjach
K_W12 ma elementarną wiedzę o
projektowaniu i prowadzeniu badań w
pedagogice i innych naukach społecznych, a w
szczególności o problemach badawczych,
metodach, technikach i narzędziach
badawczych; zna podstawowe tradycje
paradygmatyczne badań społecznych, z których
wywodzą się poszczególne metody
K_W21 posiada podstawową wiedzę z zakresu
rozpoznawania zaburzeń biopsychospołecznych,
wiedzę o tworzeniu warunków sprzyjających
optymalnemu rozwojowi jednostek jak również
wiedzę o działaniach pomocowych,
interwencyjnych, ratowniczych podejmowanych
wobec jednostek oraz grup społecznych
K_W25 ma wiedzę na temat sposobów edukacji
społeczeństwa w zakresie profilaktyki i
racjonalnych zachowań w sytuacjach
kryzysowych
W01 ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych w
różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia
społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami
W02 ma podstawową wiedzę z zakresu rozpoznawania zaburzeń
biopsychospołecznych oraz wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu
badań, wiedzę o tworzeniu warunków sprzyjających optymalnemu
rozwojowi jednostek jak również wiedzę o działaniach pomocowych,
interwencyjnych, ratowniczych podejmowanych wobec jednostek
oraz grup społecznych w oparciu o prace socjalną i pedagogikę
opiekuńczą, resocjalizacyjną
K_U10 potrafi posługiwać się podstawowymi
ujęciami teoretycznymi w celu analizowania,
interpretowania oraz projektowania działań
edukacyjnych potrafi generować rozwiązania
konkretnych problemów pedagogicznych i
prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz
przewidywać skutki planowanych działań
K_U18 potrafi identyfikować czynniki ryzyka,
błędy i zaniedbania zdrowotne, i wskazywać
zachowania antyzdrowotne wraz z
możliwościami przeciwdziałania im
K_U20 potrafi rozpoznawać różnorodne
przyczyny ewentualnych zdarzeń kryzysowych i
reagować w celu ich uniknięcia lub
minimalizacji skutków
K_K03 ma przekonanie o roli i znaczeniu
podejmowania działań edukacyjnych, w
szczególności wychowawczych, opiekuńczych,
kulturalnych, resocjalizacyjnych, pomocowych
i ratowniczych w środowisku społecznym; jest
gotowy do podejmowania wyzwań
zawodowych; podejmuje zadania i angażuje się
w realizację indywidualnych i zbiorowych
działań zawodowych
.....................................................
data
U01 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi
pracy socjalnej i pedagogiki opiekuńczej, resocjalizacyjnej w celu
analizowania, interpretowania oraz projektowania działań społecznoanimacyjnych potrafi generować rozwiązania konkretnych
problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich
rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań
K01 potrafi rozpoznawać różnorodne przyczyny ewentualnych
zdarzeń kryzysowych i reagować w celu ich uniknięcia lub
minimalizacji skutków, potrafi identyfikować czynniki ryzyka,
posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi pracy
socjalnej i pedagogiki opiekuńczej, resocjalizacyjnej
.........................................................................................................................................
podpis prowadzącego/koordynatora przedmiotu
PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU
Rok akademicki: 2016/2017 Semestr: zimowy
Nazwa przedmiotu
Animacja społ.-kult. pracy
opiekuńczej, resocjalizacyjnej
Wydział
Pedagogiki i Psychologii
Instytut/Katedra
Instytut Pedagogiki
Społecznej i Edukacji
Środowiskowej
Kierunek
Pedagogika
Specjalność/specjalizacja
Animacja społeczna i zarządzanie kulturą
Opisywana forma zajęć
wykład
Liczba godzin dydaktycznych
15 w
Tytuł /stopień naukowy (zawodowy).
Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia
Dr Katarzyna Marszałek
/
socjalnej,
Zakład
Myśli
Treści programowe realizowane podczas zajęć
Praca socjalna, polityka społeczna, opieka, opieka wychowawcza, wychowanie opiekuńcze,
resocjalizacja ustalenia pojęciowe; Modele działania w pracy socjalnej, pedagogice opiekuńczej,
resocjalizacji; Metody pracy socjalnej, resocjalizacyjnej i opiekuńczej; Instytucje pomocy
społecznej, opieki, resocjalizacji; Klient pomocy społecznej- zasady pierwszego kontaktu; Praca
socjalna, opieka, resocjalizacja a animacja społeczno-kulturowa
Metody dydaktyczne
wykład
Metody i kryteria oceniania
zaliczenie ustne lub zaliczenie pisemne lub realizacja
projektu
Rygor zaliczenia
Zaliczenie z oceną
Literatura podstawowa
Ambrozik W, Pedagogika resocjalizacyjna, Kraków
2016
Badora S., D. Marzec (red.), System opieki
kompensacyjnej w zjednoczonej Europie, 2002
Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie,
Olsztyn, 2006,
Kolankiewicz M, Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i
instytucjonalne formy opieki, Warszawa 1998
Deptuła M., Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka
w szkole i środowisku lokalnym, Bydgoszcz 2004
Grvin C, D., Seabury B. A., Działania interpersonalne
w pracy socjalnej część 1 i 2, Katowice 1998,
Nucoń A.W., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności
w pracy socjalnej i ich kształcenia, Katowice 1998,
Orłowska M., Malinowski L.(red.), Praca socjalna w
poszukiwaniu metod i narzędzi, Warszawa 2000,
Robertis C., Metodyka działania w pracy socjalnej,
Katowice 1998,
Szmagalski J., Teoria pracy socjalnej a ideologia i
polityka społeczna, Warszawa 1996,
Konopczyński M., Pedagogika resocjalizacyjna,
Kraków 2014.
Literatura uzupełniająca
data
data
Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania
pedagogicznego, Katowice 2007,
Kromolicka B. (red.), Praca socjalna w organizacjach
pozarządowych, Toruń 2005,
Malinowski L., Orłowska M.(red.), Praca socjalna
służbą człowiekowi, Warszawa 1998,
Murynowicz-Hetka E. (red.), Pedagogika społeczna
cześć 1 i 2., Warszawa 2007,
Radziewicz- Winnicki A., Pedagogika społeczna,
Warszawa 2008,
Szmagalski J. (red.), Superwizja pracy socjalnej,
zastosowania i dylematy, Warszawa 2005,
Żakiewicz A., Praca socjalna Ośrodków Pomocy
Społecznej, Wrocław 2002,
James R. K., B.E. Gilliland, Strategie interwencji
kryzysowej, Warszawa 2007,
Greenstone J. L., Sharon C. Leviton, Interwencja
kryzysowa, Gdańsk 2002
podpis prowadzącego daną formę zajęć
podpis koordynatora przedmiotu
PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU
Rok akademicki: 2016/2017 Semestr: zimowy
Nazwa przedmiotu
Animacja społ.-kult. pracy
opiekuńczej, resocjalizacyjnej
Wydział
Pedagogiki i Psychologii
Instytut/Katedra
Instytut Pedagogiki
Społecznej i Edukacji
Środowiskowej
Kierunek
Pedagogika
Specjalność/specjalizacja
Animacja społeczna i zarządzanie kulturą
Opisywana forma zajęć
konwersatoria
Liczba godzin dydaktycznych
30 ćw
Tytuł /stopień naukowy (zawodowy).
Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia
Dr Katarzyna Marszałek
/
socjalnej,
Zakład
Myśli
Treści programowe realizowane podczas zajęć
Praca socjalna, polityka społeczna, opieka, opieka wychowawcza, wychowanie opiekuńcze,
resocjalizacja ustalenia pojęciowe; Modele działania w pracy socjalnej, pedagogice opiekuńczej,
resocjalizacji; Metody pracy socjalnej, resocjalizacyjnej i opiekuńczej; Instytucje pomocy
społecznej, opieki, resocjalizacji; Klient pomocy społecznej- zasady pierwszego kontaktu; Praca
socjalna, opieka, resocjalizacja a animacja społeczno-kulturowa
Metody dydaktyczne
Praca indywidualna i w grupach
Metody i kryteria oceniania
zaliczenie ustne lub zaliczenie pisemne lub realizacja
projektu
Rygor zaliczenia
Zaliczenie z oceną
Literatura podstawowa
Ambrozik W, Pedagogika resocjalizacyjna, Kraków
2016
Badora S., D. Marzec (red.), System opieki
kompensacyjnej w zjednoczonej Europie, 2002
Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie,
Olsztyn, 2006,
Kolankiewicz M, Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i
instytucjonalne formy opieki, Warszawa 1998
Deptuła M., Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka
w szkole i środowisku lokalnym, Bydgoszcz 2004
Grvin C, D., Seabury B. A., Działania interpersonalne
w pracy socjalnej część 1 i 2, Katowice 1998,
Nucoń A.W., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności
w pracy socjalnej i ich kształcenia, Katowice 1998,
Orłowska M., Malinowski L.(red.), Praca socjalna w
poszukiwaniu metod i narzędzi, Warszawa 2000,
Robertis C., Metodyka działania w pracy socjalnej,
Katowice 1998,
Szmagalski J., Teoria pracy socjalnej a ideologia i
polityka społeczna, Warszawa 1996,
Konopczyński M., Pedagogika resocjalizacyjna,
Kraków 2014.
Literatura uzupełniająca
Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania
pedagogicznego, Katowice 2007,
Kromolicka B. (red.), Praca socjalna w organizacjach
pozarządowych, Toruń 2005,
Malinowski L., Orłowska M.(red.), Praca socjalna
służbą człowiekowi, Warszawa 1998,
Murynowicz-Hetka E. (red.), Pedagogika społeczna
cześć 1 i 2., Warszawa 2007,
Radziewicz- Winnicki A., Pedagogika społeczna,
Warszawa 2008,
Szmagalski J. (red.), Superwizja pracy socjalnej,
zastosowania i dylematy, Warszawa 2005,
Żakiewicz A., Praca socjalna Ośrodków Pomocy
Społecznej, Wrocław 2002,
James R. K., B.E. Gilliland, Strategie interwencji
kryzysowej, Warszawa 2007,
Greenstone J. L., Sharon C. Leviton, Interwencja
kryzysowa, Gdańsk 2002
podpis prowadzącego daną formę zajęć
data
podpis koordynatora przedmiotu
data
CZĘŚĆ „B”
(opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia)
Opis sposobu realizowania i sprawdzania efektów kształcenia dla przedmiotu
z odniesieniem do form zajęć i sprawdzianów
Efekty kształcenia a
Metody oceniania efektów kształcenia
forma zajęć
Efekty kształcenia
Forma zajęć
Efekty kształcenia
dla **
Metody oceniania***
dla przedmiotu
kierunku
przedmiotu
K_W06, K_W07,
K_W12, K_W21,
W01
W, ćw
Zaliczenie, projekt
K_W25
K_U10, K_U18,
U02
W, ćw
Zaliczenie, projekt
K_U20
K_K03
K01
Zaliczenie, projekt
W, ćw
.....................................................
data
......................................................................................................................................
podpis prowadzącego daną formę zajęć
.....................................................
data
......................................................................................................................................
podpis koordynatora przedmiotu