DZPZ / 333 / 191 / 2014 Olsztyn, dnia 19 sierpnia 2014 r. 1

Komentarze

Transkrypt

DZPZ / 333 / 191 / 2014 Olsztyn, dnia 19 sierpnia 2014 r. 1
DZPZ / 333 / 191 / 2014
Olsztyn, dnia 19 sierpnia 2014 r.
ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Przedmiot zapytania dotyczy: Mikroskop biologiczny
I. Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn
Strona: www.wss.olsztyn.pl
E-mail: [email protected]
Godziny urzędowania: 7.00 – 14.00
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wszczyna postępowanie do 30 tys euro na podstawie art. 4 ust 8 ustawy pzp, w
powiązaniu z art. 6a ustawy pzp – Zamawiający stosuje procedurę właściwą dla części zamówienia,
wydzielając ją z postępowania na dostawę urządzeń medycznych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu biologicznego.
Charakterystyka mikroskopu:
1. Statyw mikroskopu LED – 1 szt.
2. Czterogniazdowa miska obiektywowa
3. Wbudowany oświetlacz LED
4. Wbudowana centrowana przysłona polowa
5. Przewód zasilający – 1 szt.
6. Olejek immersyjny – 1 szt.
7. Nasadka trinokularowa z portem do podłączenia kamery – 1 szt.
8. Możliwość obracania pod kątem 360 stopni.
9. Okulary o powiększeniu 10x – 2 szt.
10. Pole widzenia 20 mm
11. Regulacja dioptryjna w zakresie +/- 5 dioptrii
12. Kondensator Abbego o aperturze numerycznej N.A. 1,25 – 1 szt.
13. Obiektyw 10x N.A. 0,25, W.D. 10,5 – 1 szt.
1
DZPZ / 333 / 191 / 2014
Olsztyn, dnia 19 sierpnia 2014 r.
14. Obiektyw 20x N.A. 0,40, W.D. 1,2 – 1 szt.
15. Obiektyw 40x N.A. 0,65, W.D. 0,56 – 1 szt.
16. Obiektyw 100x Oil N.A. 1,25, W.D. 0,20 N.A. 1,25, W.D. 0,20 – 1 szt.
17. Adapter do podłączenia kamery – 1 szt.
18. Łącznik z gwintem typu „C” do podłączenia kamery – 1 szt.
19. Mikroskopowa kamera cyfrowa – 1 szt.
20. Rozdzielczość 8 mln pikseli
21. Zapis zdjęć w popularnych formatach JPEG, JPEG 2000, BMP
22. Zapis wideo w formacie AVI
23. Zapis w rozdzielczości 3264x2448 pikseli
24. Podłączenie do komputera za pomocą portu USB
25. Oprogramowanie do sterowania kamerą z poziomu PC – 1 szt.
26. Możliwość dokonywania pomiarów kąta, odległości, obwodu oraz zliczanie ręczne obiektów.
27. Prosta edycja obrazów – rozjaśnianie, przyciemnianie, zmiana nasycenia barw, redukcja
szumów.
III. Termin wykonania zamówienia:
-
6 tygodni od dnia podpisania umowy
IV. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
2. Folder-katalog z opisem oferowanego asortymentu – z zaznaczeniem spełniania wymogów
technicznych opisanych powyżej.
3. Formularz cenowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia
VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława
Masłowska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89 53 86 228.
Ofertę należy przesłać do dnia 22 sierpnia 2014 r., na adres e-mail: [email protected]
2
DZPZ / 333 / 191 / 2014
Olsztyn, dnia 19 sierpnia 2014 r.
VII. Załączniki .
Załączniki składające się na integralną cześć zaproszenia:
1. Załącznik nr 1 – wzór formularz cenowy
2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy
DYREKTOR
Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)
3