Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy publicznym

Transkrypt

Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy publicznym
Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy
publicznym Gimnazjum w Marcinowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8728522 w. 22.
•
•
Adres strony internetowej zamawiającego: www.msciwojow.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów: www.bip.msciwojow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy
publicznym Gimnazjum w marcinowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa
wielofunkcyjnej sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach oraz dostawa z
montażem wyposażenia sali i sprzętu sportowego i uzyskanie w imieniu zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie sali
sportowej. Sala sportowa wykonana w konstrukcji szkieletowej, opartej na słupach żelbetowych i przykrytej dachem
konstrukcji łukowej, wykonanej w technologii ABM, z warstwą termiczną i izolacją dźwiękoszczelną tzw. systemem steel
waves, wyposażona jest w boiska sportowe do koszykówki, tenisa, siatkówki, halowej piłki ręcznej i nożnej. 1.1. Wymiary
budynku sali sportowej : a/ powierzchnia zabudowy - 1655,10 m2 b/ powierzchnia użytkowa - 1514,50 m2 c/ kubatura13955,00 m2 1.2. Wyposażenie budynku sali: a/ sanitarne - woda zimna pitna, ciepła woda użytkowa z zasobnikiem wody o
poj 1000 l. zasilany grzałkami elektrycznymi, kanalizacja sanitarna ścieków bytowych, kanalizacja odprowadzenia wód
opadowych, b/ przeciwpożarowe - system hydrantów wewnętrznych o średnicy ø 25, c/ wentylacyjno-grzewcza zapewniająca
dostarczanie świeżego powietrza i pokrycie zapotrzebowania na ciepło poprzez układy składające się z: gruntownego
wymiennika ciepła, centrali went. z odzyskiem ciepła, recyrkulacją i pompą ciepła, d/ elektryczne: oświetlenie, gniazd
wtykowych, oświetlenie awaryjne, oświetlenie kierunkowe, połączeń wyrównawczych, zasilania układów wentylacyjnych,
montaż profesjonalnej tablicy wyników sportowych, e/ zabezpieczenia ochronne: przeciwporażeniowe, przeciwpożarowe,
przed przepięciami, instalacja odgromowa budynku. 1.3 Roboty drogowe : a/ droga dojazdowa w granicach działki 130 m2,
plac manewrowy 400 m2, droga (zjazd na drogę lokalną poza granicami działki) 46 m2 - warstwa wierzchnia kostka
granitowa 7x9 1.4 Sala posiadać będzie innowacyjną izolację dźwiękochłonną steel waves, wykonaną z blachy stalowej z
membraną z wełny szklanej. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja budynku wykonana zostanie w systemie Geotermal. 1.5
Dostawa z montażem obejmuje wyposażenie sali do: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej halowej, wyposażenie
gimnastyczne sali, dostawę drabinek gimnastycznych, dostawę sprzętu do tenisa stołowego i ziemnego oraz akcesoriów sprzętu sportowego. 2. Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w projektach technicznych, w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz w przedmiarach robót stanowiących integralną część SIWZ.
Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej placu budowy, w celu zapoznania się z warunkami wykonania robót budowlanych
objętych niniejszym zamówieniem. 3. Szczegółowy wykaz dostaw i montażu wyposażenia oraz sprzętu sportowego został
określony w przedmiarze robót- wyposażenie sali..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.21.22.22-8, 37.40.00.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
•
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium, w kwocie 90.000,00 zł (słownie:
dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•
•
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1 spełniają warunki określone w art. 22
ust.1 Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp i złożą
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, 1.2 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i złożą dokumenty to potwierdzające, 1.3
wybudowali obiekt o charakterze sportowym (rozpoczęty i zakończony - oddany do użytkowania, w szczególności: salę
sportową, salę gimnastyczną, salę do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, wielofunkcyjną salą sportową) o wartości brutto
powyżej 3,5 mln. zł, 1.4 dysponują osobami, które posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i
są wpisane do właściwej izby samorządu zawodowego (po jednej w każdej z branż),: a/ w branży konstrukcyjno budowlanej, b/ w branży sanitarnej, c/ w branży elektrycznej , d/ w branży drogowej, lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających wymagane
uprawnienia budowlane, 1.5 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a
posiadają ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 5 mln
złotych, bez ograniczeń sumy ubezpieczenia oraz z dodatkową klauzulą odpowiedzialności za podwykonawcę, b wniosą
wadium w wymaganym terminie, w wysokości i formie zgodnie z zapisami rozdziału IX. 2. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu zostanie dokonana według metody zero - jedynkowej czyli spełnia-nie spełnia, na postawie
przedłożonych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń i wymaganych załączników.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu określone w rozdziale V jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:
1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 Pzp w z art.22 ust.1. 1.2 aktualny odpis
z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające
dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert; 1.3 wykaz wykonanych obiektów o charakterze sportowym (rozpoczęty i zakończony oddany do użytkowania, w szczególności: salę sportową, salę gimnastyczną, salę do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej,
wielofunkcyjną salę sportową) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia nin. postępowania, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości brutto powyżej 3,5 mln zł, z podaniem ich wartości oraz
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane z należytą
starannością (referencje). 1.4 wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane wymienione w rozdziale V pkt 1.4 wraz z
dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia i zaświadczeniem o wpisie do właściwej izby samorządu
zawodowego. 1.5 aktualną polisę OC, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale V pkt 1.5 lit.
a/; 1.6 dokument potwierdzający wniesienie wadium, w kwocie i w jednej z form, na zasadach określonych w rozdziale IX .
2. Dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, lub osobę upoważnioną.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.msciwojow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Mściwojów, Mściwojów 43
59-407 Mściwojów.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.04.2009 godzina
10:30, miejsce: Urząd Gminy Mściwojów, Mściwojów 43 59-407 Mściwojów pok. 22 (sekretariat).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013