SIWZ - SWPP system PGE

Komentarze

Transkrypt

SIWZ - SWPP system PGE
ZAMAWIAJACY:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie,
ul. Węglowa 5,
97-400 Bełchatów,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi –Śródmieścia
XX Wydział Gospodarczy w Łodzi pod numerem KRS 0000032334,
REGON: 000560207,
NIP: 769-050-24-95
kapitał zakładowy 6 964 382 240zł, kapitał wpłacony 6 964 382 240zł ,
Organizator postępowania :
Wydział Logistyki i Handlu
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrociepłownia Rzeszów
ul. Ciepłownicza 8
35-959 Rzeszów
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
dotycząca postępowania niepublicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
p.n. „Wykonanie usługi czyszczenia kotłów WR-25 oraz WP-120, elektrofiltrów i multicyklonów w PGE
GiEK S.A .- Oddział Elektrociepłownia Rzeszów”
RZESZÓW, październik 2013
INFORMACJE OGÓLNE
1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie
wykluczony z postępowania.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca
zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) modyfikacji treści SIWZ – przed terminem składania ofert;
b) przedłużenia terminu składania ofert,
c) unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn,
d) wezwania wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów wskazanych w
SIWZ albo złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie;
e) żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, oświadczeń lub dokumentów,
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ stosuje się postanowienia „Regulaminu zakupów PGE Górnictwo i
Energetyka Konwencjonalna S.A.” (treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.pgegiek.pl) oraz
Kodeksu Cywilnego.
8. Zamawiający zastrzega, że warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia umowy jest uzyskanie wymaganej
zgody organów Spółki.
9. Wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego zamówienia, w tym
również treść i warunki umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu
zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron, przy czym PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub
wykonywania danego zamówienia (umowy) spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., przez wzgląd na zakres
istniejącego powiązania kapitałowego.
Rozdział I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1.
1.1.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Do oferty winny być
załączone dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami punktu 2 Instrukcji dla Wykonawców.
1.2. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
1.3. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz powinna
być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania wiążących oświadczeń woli przez Wykonawcę, co
winno być wykazane dołączonymi do oferty dokumentami. Załączniki powinny być podpisane przez osobę (osoby)
uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
1.4. Dokumenty przedstawione w ofercie powinny być w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
1.5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą
ofertę.
1.6. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego podany
na pierwszej stronie oraz będzie posiadać oznaczenia:
„Wykonanie usługi czyszczenia kotłów, elektrofiltrów i multicyklonów”
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było
odesłać ofertę w przypadku jej spóźnienia.
1.7. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert
określonym w rozdz. I pkt. 5 SIWZ.
1.8. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie
z postanowieniami punktu 1.6. a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub
„WYCOFANE”.
1.9. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
1.10. . W ofercie należy podać ceny jednostkowe (czyli za wykonanie czyszczenia poszczególnych urządzeń) netto
wykonania usług (bez podatku VAT) oraz cenę netto (bez podatku VAT) i cenę brutto (z podatkiem VAT) za
wykonanie całości zamówienia. Ceny winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia.
1.11. Zamawiający informuje, że Wykonawca ma możliwość zastrzeżenia dokumentu/ów stanowiącego/ych tajemnicę
przedsiębiorstwa Wykonawcy. W takim przypadku należy umieścić ten dokument/y w odrębnym załączniku wraz
z oświadczeniem (adnotacją), że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być
ogólnie udostępniane.
1.12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw podwykonawców.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD
WYKONAWCÓW
2.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
2.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień,
2.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym w szczególności:
2.1.2.1. w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania (a jeśli okres działalności jest krótszy to w
tym okresie) wykonali, co najmniej 5 usług czyszczenia kotłów, w tym 3 usługi czyszczenia kotłów
wodno-rusztowych o mocy co najmniej 25 Gcal i 2 usługi czyszczenia kotłów wodno-pyłowych o
mocy co najmniej 70 Gcal (usługa rozumiana jest jako jednorazowe czyszczenie kotła).
2.1.3. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do terminowego i prawidłowego wykonania
zamówienia w tym w szczególności:
2.1.3.1. dysponują osobami posiadającymi uprawnienia kwalifikacyjne „E” Grupa 2 w zakresie: obsługi
lub konserwacji, remontów wydane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dn. 2003.04.28 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r.
nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami) - wszyscy pracownicy, którzy będą wykonywać
zamówienie;
2.1.3.2. dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do pracy na wysokości - wszyscy pracownicy,
którzy będą wykonywać czynności objęte zamówieniem do wykonywania, których niezbędne
jest posiadanie tych uprawnień.
2.1.3.3. dysponują min. 2 osobami posiadającymi uprawnienia do prac alpinistycznych.
2.1.3.4. dysponują min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do montażu i odbioru rusztowań.
2.1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2.2. Ocena spełniania warunków, wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły 0-1 „spełnia”-„nie
spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia w/w warunki.
2.3. Na potwierdzenie wymogów określonych w pkt. 2.1. Wykonawcy złożą następujące dokumenty:
2.3.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2.3.2. Zaświadczenie
z
właściwego
Urzędu
Skarbowego
o
nie
zaleganiu
z
podatkami,
z opłatami związanymi z działalnością lub zaświadczenie, że uzyskano zgodę na zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.3.3. Zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskano zgodę na zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.3.4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania usług potwierdzających
spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 2.1.2.1. powyżej (na formularzu stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ),
z podaniem ich przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców, podpisany przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy,
2.3.5. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt.
2.3.4.
2.
Wykaz wszystkich pracowników Wykonawcy, którzy będą wykonywać zamówienie wraz z informacją na
temat posiadanych przez nich uprawnień podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji
Wykonawcy (na formularzu stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ)
2.3.7. Odpis/y aktualnego/ych dokumentu/ów potwierdzającego/ych uprawnienia o których mowa w pkt. 2.1.3.1. –
2.1.3.4.
2.3.8. Oświadczenie złożone na formularzu jak w załączniku nr 2 do SIWZ podpisane przez osobę upoważnioną
do reprezentacji
Dopuszcza się przedstawienie kserokopii dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.3.1-2.3.3. i 2.3.5. oraz 2.3.7.
potwierdzonego „za zgodność” przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
W przypadku podpisania oferty przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy do oferty powinno być
dołączone pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność” przez osobę
upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy), jeżeli upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych
do oferty.
Przy spełnianiu warunków udziału wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i
ludzkim podwykonawców. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami podwykonawców przedstawiając ich zobowiązanie do udziału w realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby podwykonawcy, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia posiadali kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia
2.3.6.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.
4.
4.1.
KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena netto za kompleksowe wykonanie zamówienia -- waga 100 %
P cena = 100 pkt X (Cmin/ Cof) X 100%
gdzie:
P cena - ilość punktów uzyskanych za cenę
Cmin - najniższa cena ofertowa stanowiąca sumę iloczynu cen jednostkowych czyszczeń
poszczególnych urządzeń i ilości przewidywanych zleceń (czyszczeń)
Cof
- cena ofertowa stanowiąca sumę iloczynu cen jednostkowych czyszczeń poszczególnych
urządzeń i ilości przewidywanych zleceń (czyszczeń)
5.
5.1.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w PGE GiEK S.A. – Oddział Elektrociepłownia Rzeszów z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy
00
Ciepłowniczej 8, nr pokoju 211 (Kancelaria ogólna) nie później niż do dnia 15.11.2013 r. do godziny 11 .
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone
Wykonawcom nieotwarte.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
8.
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ
Wykonawca może zwrócić się w sposób określony w pkt. 12 SIWZ do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień - pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie
później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia SIWZ przez publikację tego wyjaśnienia na stronie internetowej
Zamawiającego z pouczeniem, że wyjaśnienie jest wiążące dla wykonawców biorących udział w postępowaniu.
TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia wyznaczonego na
termin składania ofert. Oferta wybrana w wyniku postępowania przetargowego zachowuje swą ważność do dnia
podpisania umowy, jednak przez okres nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych, liczonych w sposób opisany
powyżej.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu. Wykonawca może przedłużyć termin związania
ofertą z własnej inicjatywy.
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert jest niejawne.
9.
9.1.
INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT.
Zamawiający może wykluczyć z postępowania:
1) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia
udzielonego im przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonali je z nienależytą starannością;
2) Wykonawców, którzy znajdują się w sporze z PGE S.A. lub spółką GK PGE, w szczególności, jeżeli spór
dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz PGE S.A.
lub Spółki GK PGE;
3) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań
koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego;
4) Wykonawców, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku do których wszczęto
postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, bądź naprawcze;
5) Wykonawców, którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowania o popełnienie przestępstwa nie
dają rękojmi należytego wykonania zamówienia.
9.2. Zamawiający może odrzucić ofertę jeżeli :
1) jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści SIWZ;
2) zawiera rażąco niską cenę wykonania przedmiotu Zamówienia niepublicznego;
3) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia
niepublicznego lub nie zaproszonego do składania Ofert;
4) zawiera istotne błędy w obliczeniu Ceny;
5) Wykonawca nie zgadza się na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści jego Oferty;
6) jest ona nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
10.
AUKCJA ELEKTRONICZNA. NEGOCJACJE HANDLOWE
10.1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie
negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej na warunkach określonych poniżej.
10.2. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie
aukcji, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.
Parametrem licytowanym będą ceny jednostkowe netto czyszczeo poszczególnych urządzeo przy zachowaniu
pozostałych danych.
Do porównania ofert brana będzie pod uwagę łączna cena netto za kompleksowe wykonanie przedmiotu
zamówienia, tj. suma iloczynu cen jednostkowych czyszczeo poszczególnych urządzeo i ilości przewidywanych
zleceo (czyszczeo).
P cena = (Cmin/ Cof) X 100%
10.3. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców w tym wymagania techniczne.
o Aukcja jest jednoetapowa. Podstawowy czas trwania aukcji elektronicznej wynosić będzie 20 minut.
o Zamknięcie aukcji elektronicznej nastąpi w chwili upływu Podstawowego czasu trwania aukcji
elektronicznej pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe
postąpienie. Jeśli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji elektronicznej zostanie złożona nowa
oferta w takim przypadku aukcja zostanie automatycznie przedłużona od momentu złożenia nowej
oferty o 5 minut plus liczba sekund dopełniająca rozpoczętą minutę, o ile nie padnie kolejna,
przedłużająca ją oferta.
o Po zalogowaniu za pośrednictwem strony internetowej www.swpp.gkpge.pl do systemu aukcyjnego
przy użyciu otrzymanego loginu i hasła, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej
składanie ofert. W czasie trwania aukcji Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci
elektronicznej.
o Oferty składne przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryteriów oceny
ofert. Aukcja elektroniczna odbywać się będzie według reguły zniżkowej aukcji angielskiej, co oznacza,
że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona niższa od aktualnie
prowadzącej oferty. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej
przez siebie oferty cenowej.
o W trakcie aukcji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o
pozycji złożonych przez nich ofert, a także punktacji złożonych przez nich ofert. Do momentu
zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację
Wykonawców.
Wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu, których oferty nie podlegają odrzuceniu,
otrzymają drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu oferty instrukcje oferty systemu
aukcyjnego w postaci „Podręcznika Uczestnika Systemu Aukcyjnego” oraz login i hasło umożliwiające
się zalogowanie do systemu.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO AUKCJI WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE
ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ „PODRĘCZNIKA UCZESTNIKA SYSTEMU AUKCYJNEGO”.
Udział w aukcji elektronicznej wymaga posiadania urządzeń informatycznych spełniających następujące
wymagania techniczne:
Komputer klasy PC Pentium z systemem Microsoft Windows;
Szerokopasmowy dostęp do Internetu (np. DSL, Neostrada),
Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej lub Microsoft Internet Explorer w
wersji 5.5 lub nowszej;
Włączona obsługa skryptów i cookies (domyślnie).
W przypadku awarii systemu aukcyjnego zamawiający ma prawo wstrzymać aukcję. Niezwłocznie po
usunięciu awarii zamawiający informuje o terminie wznowienia aukcji wszystkich Wykonawców
zaproszonych do udziału w aukcji na adres e-mail podany w formularzu oferty.
W zakresie nieuregulowanym powyżej stosuje się postanowienia „Regulaminu prowadzenia aukcji
elektronicznych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.” (regulamin jest dostępny na stronie
www.pgegiek.pl).
o
10.4.
10.5.
10.6.
11. WADIUM
11.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Wadium powinno obejmować okres związania ofertą.
11.2. Forma wadium.
11.2.1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
11.2.2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej
winna ona zawierać następujące elementy:
a) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, wskazanie Zamawiającego, czyli
beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
b) wskazanie Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie
ich siedzib,
c) nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,
d) wskazanie sumy gwarancyjnej,
e) określenie terminu ważności gwarancji,
f)
zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia pełnej sumy wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku gdy
zajdą ku temu okoliczności, określone w pkt. 11.6
11.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
11.3.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj.:
PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Rzeszów , ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów
BOŚ SA O/Rzeszów NR 16154011312001621283000001
z dopiskiem: „Wadium - czyszczenie kotłów, elektrofiltrów i multicyklonów”.
11.3.2. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium w formie niepieniężnej powinien być złożony w oddzielnej kopercie zaadresowanej jak
oferta z dopiskiem „Wadium – czyszczenie kotłów, elektrofiltrów i multicyklonów”.
11.4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
11.5. Zwrot wadium.
11.5.1. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11.6.
11.5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy zakupowej oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
11.5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
Utrata wadium.
Zamawiający może zatrzymać wadium w sytuacji, gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej,
odmówił podpisania Umowy zakupowej, uchyla się od pisemnego potwierdzenia oferty złożonej w aukcji
elektronicznej, albo nie wniósł w terminie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
12.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem) oraz drogą elektroniczną.
12.2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest :
Renata Rzucidło fax. 17/ 87 56 785, e-mail: [email protected]
Zamawiający
13. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NIEPUBLICZNEGO.
13.1. Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający prześle wszystkim Wykonawcom zawiadomienie o wynikach
postępowania oraz określi termin i miejsce zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Umowa ta winna być
zawarta nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
13.2. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca, którego oferta została wybrana :
1) uchyla się od zawarcia umowy;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) uchyla się od pisemnego potwierdzenia oferty złożonej w aukcji elektronicznej,
Zamawiający może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert uznanych za ważne
chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
Ponadto
Zamawiający
może
zdecydować,
o
wykluczeniu
wykonawcy
z
udziału
w postępowaniach zakupowych prowadzonych w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ppkt 1) - 3) powyżej.
13.3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie przed podpisaniem
umowy do wypełnienia Kwestionariusza Badania Powiązań Dla Celów Podatkowych według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
13.4.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenie należytego
wykonania Umowy w wysokości określonej w Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).
13.5.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania lub
niewykonania umowy.
13.6.
Zabezpieczenie może być wniesione
1) w pieniądzu;
2) w gwarancjach bankowych;
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
13.7.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może zaliczyć kwotę
wniesionego wadium na poczet zabezpieczenia.
13.8.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy tj.:
PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Rzeszów , ul. Ciepłownicza 8 35-959 Rzeszów
BOŚ SA O/Rzeszów NR 16154011312001621283000001
z dopiskiem: „Zabezpieczenie– czyszczenie kotłów, elektrofiltrów i multicyklonów ”.
13.9.
W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej z treści tej gwarancji musi w szczególności wynikać:
1)
zobowiązanie
Gwaranta
do
zapłaty
do
określonej
w
gwarancji
kwoty,
niedowołanie
i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności
związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy
2)
termin obowiązywania gwarancji.
13.10. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający nie
dopuszcza w treści gwarancji w szczególności zapisów uzależniających wypłatę od spełnienia jakichkolwiek
warunków lub od dostarczenia innych dokumentów poza oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 13.9. ppkt.1 (w
szczególności protokołów odbioru, faktur, opinii biegłego itp.)
13.11. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej elementów, o których mowa w pkt. 13.9 lub zawierającej
jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
13.12. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod
warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości.
13.13. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej beneficjentem
gwarancji jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów
13.14. Zasady zwrotu pokrycia określone są w Istotnych postanowieniach umowy (zał. nr 5 do SIWZ )
Rozdział II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na czyszczeniu powierzchni ogrzewalnych kotłów WR-25 i
WP- 120 po stronie spalin wraz z ich urządzeniami pomocniczymi zainstalowanych w PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów w okresie od 01.01.2014r do 31.12.2015r. według poniższego
zestawienia:
1.1.
Kocioł WR - 25 – łączna powierzchnia jednego kotła - 1498 m2

Komora paleniskowa kotła WR-25 – pow. 337 m

Podgrzewacz wody – pow. 1000 m

Kanał spalin od kotła do WS – pow. 87 m

Wentylatory spalin WPWDs 90 1,8 A+K – 8m

Ruszt i strefy podmuchu – pow. 48 m

Leje popiołu – pow. 18 m
2
2
2
2
2
2
Przewidywana ilość czyszczeń wynosi: 4 x I kwartał 2014r, 6 x II kwartał 2014r, 1 x III kwartał 2014r,
4 x IV kwartał 2014r, 4 x I kwartał 2015r, 4 x II kwartał 2015r, 1 x III kwartał 2015r., 3 x IV kwartał 2015r
1.2.
Multicyklon MC-150-YA1 – łączna powierzchnia jednego multicyklonu 172 m2
Przewidywana ilość czyszczeń wynosi: 4 x I kwartał 2014r, 6 x II kwartał 2014r, 1 x III kwartał 2014r,
4 x IV kwartał 2014r, 4 x I kwartał 2015r, 4 x II kwartał 2015r, 1 x III kwartał 2015r., 3 x IV kwartał 2015r
1.3.
Kocioł WP-120 – łączna powierzchnia jednego kotła – 7679,6 m2
2

Komora paleniskowa - pow. 1300 m

Pęczek konwekcyjny - pow. 1770 m

Obrotowy podgrzewacz powietrza – pow. 4080 m

Kanał spalin od kotła do EF (2 szt.) – pow. 224 m

Kanał spalin od EF do WS (4 szt.) – pow. 172,8 m

Wentylator WPWDs 125 (2 szt.) - pow. 24 m

Wentylator WPWD 125/1,8 A/K (2 szt.) – pow. 24 m

Podajnik węgla (3 szt.) - pow. 30 m

Pyłoprzewody (4 szt.) – pow. 54,8 m
2
2
2
2
2
2
2
2
Przewidywana częstotliwość czyszczeń wynosi: 1 x I kwartał 2014r, 1 x II kwartał 2014r., 1 x IV kwartał 2014r.,
1 x I kwartał 2015r., 1 x II kwartał 2015r., 1 x IV kwartał 2015r.
1.4.
Elektrofiltr kotła WP-120 – łączna powierzchnia jednego urzadzenia – 11060 m2
Czynna konstrukcja wewnętrzna elektrofiltra – pow.11060 m

2
Przewidywana częstotliwość czyszczeń wynosi: 1 x I kwartał 2014r, 1 x II kwartał 2014r., 1 x IV kwartał 2014r.,
1 x I kwartał 2015r., 1 x II kwartał 2015r., 1 x IV kwartał 2015r.
1.5.
Inne urządzenia i instalacje – powierzchnia łączna – 1540 m2

Kanał główny spalin - pow. 1500 m

Lej stalowy komina – pow. 40 m
2
2
Przewidywana częstotliwość czyszczeń wynosi: 1 x II kwartał 2014r, 1 x II kwartał 2015r.
Powyższe czyszczenia będą wykonywane w etapach każdorazowo zlecanych przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do:
przedstawienia oferty cenowej z wyspecyfikowaniem punktów od 1.1 do 1.5 zgodnych z opisem przedmiotu
zamówienia.
rozpoczęcia (w siedzibie Zamawiającego) usługi czyszczenia wskazanych przez Zamawiającego urządzeń i
instalacji w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od momentu otrzymania od Zamawiającego Zlecenia.
Zamawiający nie dopuszcza czyszczenia kotłów metodą na mokro.
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 -
Wzór oferty;
Formularz - Oświadczenie;
Formularz - Wykaz usług
Formularz - Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą wykonywać zamówienie
Istotne postanowienia umowy
Kwestionariusz Badania Powiązań Dla Celów Podatkowych