CENNIK

Komentarze

Transkrypt

CENNIK
CENNIK
USŁUG ZEWN ĘTRZNYCH ŚWIADCZONYCH
PRZEZ WPWiK Sp. z o.o .
(ceny bez VAT)
Zatwierdz ony Uchwał ą Zarz ądu WPWi K Sp. z o. o.
nr 22/ 4/ 2014 z dni a 31. 03. 2014r.,
za kt u a l i zo wa n y Uch wa łą Z a r zą d u W P W iK Sp . z o .o .
nr 41/7/2014 z dnia 19.05.2014r.
za kt u a l i zo wa n y Uch wa łą Z a r zą d u W P W iK Sp . z o .o .
nr 61/13/2014 z dnia 30.09.2014r.
(Tekst jednolity )
Zatwierdzili:
Tomasz Senyk
Wiceprezes Zarządu
Marek Mielniczuk
Prezes Zarządu
Opracowanie zawiera:
1. Cennik usług wodomierzowych
2. Cennik usług sieciowych wodociągowych i kanalizacyjnych
3. Cennik usług transportowych i sprzętowych
4. Cennik usług pozostałych
5. Cennik usług badania próbek wody
CENNIK - USŁUGI WODOMIERZOWE
(ceny ryczałtowe netto w zł)
1
2
3
4
5
Lp.
Rodzaj usługi lub roboty
Symbol
PKWiU
Jednostka
miary
cena
Montaż wodomierza skrzydełkowego DN 15-40mm
na gotowym podejściu (bez kosztu wodomierza)
33.20.91
szt.
32
2. Demontaż wodomierza skrzydełkowego DN 15-40mm
33.20.91
szt.
26
33.20.91
szt.
51
33.20.91
szt.
57
33.20.91
szt.
32
33.20.91
szt.
96
33.20.91
szt.
38
33.20.92
szt.
Wykonanie ekspertyzy wodomierza śrubowego lub
sprzężonego DN 50-150mm w Urzędzie Miar na żądanie
9.
33.20.92
odbiorcy i wskazaniu przez niego dowolnie wybranego
urzędu wykonującego usługi w tym zakresie
szt.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wymiana wodomierza skrzydełkowego DN 15-40mm na
gotowym podejściu (bez kosztu wodomierza)
Montaż wodomierza śrubowego lub sprzężonego
DN 50-150mm na gotowym podejściu (bez kosztu
wodomierza)
Demontaż wodomierza śrubowego lub sprzężonego
DN 50-150mm
Wymiana wodomierza śrubowego lub sprzężonego
DN 50-150mm na gotowym podejściu (bez kosztu
wodomierza) na żądanie odbiorcy
Wykonanie podejścia pod wodomierz skrzydełkowy DN
15-40mm z rur kształtek stali ocynkowanej
Wykonanie ekspertyzy wodomierza skrzydełkowego DN
15-40mm w Urzędzie Miar na żądanie odbiorcy
i po wskazaniu przez niego dowolnie wybranego urzędu
wykonującego usługi w tym zakresie
Wg cen
obowiązujących w
Urzędzie Miar +
10% za usługę
wykonaną przez
WPWiK w zakresie
prowadzenia
sprawy
2
CENNIK - USŁUGI SIECIOWE
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE
(ceny netto w zł)
1
2
3
4
5
Lp
.
Rodzaj usługi lub roboty
Symbol
PKWiU
Jednostka
miary
cena
45.21.41
1 odbiór
51
1.
2.
3.
4.
Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego lub instalacji
wewnętrznej bez próby szczelności
Odbiór techniczny sieci wodociągowej wraz z próbą szczelności
DN 80-500mm
Odbiór techniczny sieci kanalizacyjnej DN 100-600mm wraz z
próbą i studzienkami rewizyjnymi
Przegląd techniczny sieci kanalizacyjnej sanitarnej DN 100-600mm
wraz ze studzienkami rewizyjnymi
Jednorazowe sprawdzenie w nieruchomości podejścia pod
wodomierz,studzienki wodomierzowej lub studni rewizyjnej
Jednorazowe otwarcie lub zamknięcie zasuw sieciowych
DN 50-500mm
Kontrola (przegląd) przykanalika sanitarnego (z dojazdem)
Sprawdzenie prawidłowości przeróbki instalacji wodociągowej
i montaż dodatkowego wodomierza w budynku mieszkalnym lub
studzience (bez dojazdu)
Wykrywanie wycieków wody i ich lokalizacja przy użyciu aparatury
elektronicznej
Ręczne wydobycie osadu (fekalia) ze studni rewizyjnej wraz
z odkładem na odległość do 30m
Oczyszczenie studzienki wodomierzowej przez wydobycie osadu,
gruzu, ziemi lub wylanie wody
Regulacja włazów żeliwnych na studniach rewizyjnch (obniżenie
lub podniesienie wraz z obrukowaniem)
Regulacja wpustów ulicznych lub podwórzowych (obniżenie lub
podniesienie wraz z obrukowaniem)
45.21.41
45.21.41
45.21.41
za każde rozp.
100m
za każde rozp.
100m
za każde rozp.
100m
153
191
102
45.21.41
1 sprawdzenie
102
45.21.41
1 sztuka
38
45.21.41
1 przegląd
77
45.33.20
1 sztuka
64
45.33.20
1 godzina
67
90.00.11
1m
191
90.00.11
1 sztuka
191
90.00.11
1 sztuka
140
90.00.11
1 sztuka
115
14. Regulacja skrzynek ochronnych do zasuw i hydrantów
90.00.11
1 sztuka
77
Kontrola instalacji wewnętrznej wodociągowej lub kanalizacyjnej
a) w małych budynkach mieszkalnych (1-2 rodzinnych)
15.
b) w innych budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej
c) obiektów przemysłowych
45.33.20
45.33.20
45.33.20
1 budynek
1 budynek
1 budynek
38
51
77
16. Zamknięcie wody na instalacji wewnętrznej na żądanie odbiorcy
45.33.20
1 sztuka
32
1 odczyt
26
1 sztuka
77
1 godzina
87
1 godzina
96
1 godzina
91
1 godzina
mb
176
5,88
1m3
7,41
1 tona
150
1kg suchej masy
przyjmowanego osadu
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ponowne dokonanie odczytu wodomierza na żądanie odbiorcy przy
45.33.20
stwierdzeniu, że odczyt poprzedni był prawidłowy
Wymiana obudowy do zasuw wodociagowych DN 50-300 mm bez
18.
45.21.41
kosztu obudowy
Ręczne usuwanie zapchań kanalizacyjnych za pomocą drążków
19.
90.00.11
kanalizacyjnych
17.
20. Badanie kanalizacji za pomocą zadymiania
33.20.52
Pomiar natężenia przepływu ścieków przy użyciu przepływomierza
90.00.11
przenośnego
22. Inspekcja TV kanału (za badanie kanału o długości poniżej 30mb obowiązuje
90.00.11
21.
opłata jak za 30mb)
23 Opłata za nieczystości dowożone z osadników przydomowych
24. Opłata za przyjęcie do utylizacji osadu stałego
25. Opłata za przyjęcie do utylizacji osadu uwodnionego
3
3
CENNIK
USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE
(ceny netto w zł)
1
2
3
4
5
Lp.
USŁUGI TRANSPORTOWE
Obsługa
za 1km - zł
za 1mg - zł
1.
Samochód dostawczy LUBLIN
kierowca
2,76
55,25
2.
Samochód TARPAN
kierowca
2,75
54,99
3.
Samochód RENAULT TRAFIC
kierowca
2,35
46,95
4.
Samochód wywrotka STAR
kierowca
3,43
68,62
5.
Samochód skrzyniowy STAR
kierowca
3,59
71,73
6.
Samochód beczkowóz
kierowca
5,95
118,91
7.
Ciagnik rolniczy URSUS
kierowca
4,96
74,45
8.
Samochód VW Transporter do wideoinspekcji
3 osoby
6,40
128,01
9.
Samochód VW Transporter
kierowca
4,27
85,32
10. Samochód VW Bus
kierowca
4,28
85,54
11. Samochód VW CADDY
kierowca
3,31
66,20
12. Samochód VW Crafter
kierowca
4,79
95,82
13.
Samochód MAN specjalny ssąco-ascenizacyjny
z odzyskiem wody
3 osoby
13,91*
417,46*
14.
Pozostałe samochody do czyszczenia
i pompowania ścieków
3 osoby
8,36
167,22
USŁUGI SPRZĘTOWE
Obsługa
Lp.
15. koparko - ładowarki (Catepilar, Komatsu)
za 1mg - zł
operator
x
92,62
16. Dźwig samochodowy
kier. oper.
x
82,19
17. Sprężarka przewoźna
1 osoba
x
70,64
18. Agregat spawalniczy
1 osoba
x
51,26
19. Motopompa szlamowa
1 osoba
x
38,74
20. Zagęszczarka płytowa 295 CH
1 osoba
x
38,29
21. Zagęszczarka stopowa BS 65Y
1 osoba
x
40,65
22. Piła spalinowa do cięcia nawierzchni
1 osoba
x
47,66
23. Agregat hydrauliczny
1 osoba
x
52,32
24. Agregat prądotwórzczy
1 osoba
x
48,06
25. Zgrzewarka doczołowa
2 osoby
x
53,80
26. Zgrzewarka elektrooporowa
2 osoby
x
53,80
27. Pompa Vogelsang typu R280S
1 osoba
x
35,85
28. Magnetometr
1 osoba
x
28,84
* w uzasadnionych przypadkach mogą być stosowane indywidualne ceny
4
CENNIK - USŁUGI POZOSTAŁE
(ceny netto w zł)
1
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
2
3
4
5
Rodzaj usługi lub roboty
Symbol
PKWiU
Jednostka
miary
cena
45.21.41
1 sztuka
200
45.21.41
1 sztuka
64
45.21.41
1 sztuka
255
x
74.20.34
1 sztuka
1 sztuka
6
1*
Zamknięcie dopływu wody i ponowne jego
otwarcie na skutek zalegania z płatnością
faktury przez odbiorcę
Sporządzenie kosztorysu na wykonanie
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
łącznie z wydrukiem komputerowym
Sporządzenie kosztorysu na wykonanie sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych łącznie z
wydrukiem komputerowym
Wystawienie upomnienia dla dłużników
Wykonanie projektu budowlanego
* W przypadku gdy odbiorca zleci WPWiK Sp. z o.o. budowę przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego
(UWAGA! Cena usługi wykazanej w poz. 5 powyższej tabeli pn.: „Wykonanie projektu
budowlanego” w wysokości 1,00 zł netto obowiązuje do 31.12.2014 roku.
5
CENNIK - USŁUGI BADANIA PRÓBEK WODY
(ceny netto w zł)
1
2
3
4
5
L.p.
RODZAJ ANALIZY/USŁUGI
METODA
ILOŚĆ
CENA
Analiza bakteriologiczna wody
1.
Grupa coli
COLILERT-18
1 szt.
34 zł
2.
Escherichia coli
COLILERT-18
1 szt.
34 zł
3.
Enterokoki
1 szt.
35 zł
4.
Clostridium perfringens
ENTEROLERT-E
METODA FM NA
PODŁOŻU m-CP
1 szt.
33 zł
PN-EN ISO 6222
1 szt.
32 zł
PN-EN ISO 6222
1 szt.
27 zł
5.
6.
Ogólna liczba bakterii w 22±2ºC przez
68±4 godz.
Ogólna liczba bakterii w 36±2ºC przez
44±4 godz.
Pobór próbki wody
7.
Przygotowanie naczyń do poboru próbki wody
1 szt.
11 zł
8.
Pobór próbki wody + oznaczenie chloru na miejscu poboru
1 szt.
15 zł
9.
Pobór próbki wody bez oznaczenia chloru
1 szt.
11 zł
10.
Pobór próbki wody - za każdą godzinę pracy laboranta
Dojazd do klienta + transport próbki wody do laboratorium
1 godzina
28 zł
11.
Wypisanie sprawozdania
za 1 km
3,31
1 szt.
19 zł
6