40_akcje Jakub i Agata

Transkrypt

40_akcje Jakub i Agata
Temat: Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych „MONNARI TRADE”
S.A. akcjonariuszy Spółki.
Raport bieŜący nr 40/2009
Data: 2009-06-18
Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, Zarząd "MONNARI TRADE" S.A. informuje,
Ŝe otrzymał w dniu dzisiejszym, tj. 18 czerwca 2009 r. od Deutsche Banku PBC S.A.
zawiadomienie o zbyciu w dniu 17.06.2009 r. 141.500 szt. akcji na okaziciela "MONNARI
TRADE" S.A. naleŜących do akcjonariusza Spółki - Pana Jakuba Banasiaka po cenach
wskazanych w poniŜszej tabeli.
Wolumen
Cena
45 400
3 348
1 628
2 000
21 273
6 563
1 545
6 050
1 540
4 000
1 281
46 872
3,45 zł
3,46 zł
3,48 zł
3,47 zł
3,40 zł
3,36 zł
3,39 zł
3,38 zł
3,37 zł
3,41 zł
3,42 zł
3,35 zł
PowyŜsze transakcje zostały dokonane na zlecenie Deutsche Banku PBC S.A. celem spłaty
kredytu.
Przed zbyciem akcji Spółki Pan Jakub Banasiak posiadał 2.179.905 akcji (w tym: 2 000 000
akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, oraz 179.905 akcji na okaziciela), co
stanowiło 16,29 % udziału w kapitale zakładowym i dawało 19,55 % w ogólnej liczbie
głosów.
Obecnie Pan Jakub Banasiak posiada 2.038.405 akcje Spółki (w tym: 2.000.000 akcji
imiennych uprzywilejowanych co do głosu oraz 38.405 akcji na okaziciela), co stanowi
15,23 % w kapitale zakładowym i daje 18,89 % w ogólnej liczbie głosów.
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, Zarząd "MONNARI TRADE" S.A.
informuje równieŜ, Ŝe otrzymał w dniu dzisiejszym, tj. 18 czerwca 2009 r. od Deutsche
Banku PBC S.A. zawiadomienie o zbyciu w dniu 17.06.2009 r. 94.163 akcji na okaziciela
"MONNARI TRADE" S.A naleŜących do akcjonariusza Spółki - Pani Agaty Banasiak po
cenach wskazanych w poniŜszej tabeli.
Wolumen
Cena
12 784
240
40 478
1 543
400
400
4 108
34 210
3,34 zł
3,38 zł
3,20 zł
3,16 zł
3,23 zł
3,22 zł
3,21 zł
3,15 zł
PowyŜsze transakcje zostały dokonane na zlecenie Deutsche Banku PBC S.A. celem spłaty
kredytu.
Przed zbyciem akcji Spółki Pani Agata Banasiak posiadała 2.131.432 akcji (w tym: 2 000 000
akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, oraz 131.432 akcji na okaziciela), co
stanowiło 15,93 % udziału w kapitale zakładowym i dawało 19,32 % w ogólnej liczbie
głosów.
Obecnie Pani Agata Banasiak posiada 2.037.269 akcje Spółki (w tym: 2.000.000 akcji
imiennych uprzywilejowanych co do głosu oraz 37.269 akcji na okaziciela), co stanowi
15,22 % w kapitale zakładowym i daje 18,88 % w ogólnej liczbie głosów.