Zawiadomienie - Śląski Klub Golfowy

Komentarze

Transkrypt

Zawiadomienie - Śląski Klub Golfowy
..
..
..
..
.
ul. Sowia 14
41-100 Siemianowice Śląskie
+48 32 608 33 71
http://www.skgolf.pl
e-mail: [email protected] skgolf.pl
Śląski Klub Golfowy
Siemianowice Śląskie, dnia 16.03.2015 r.
Zawiadomienie
Z upoważnienia Zarządu Śląskiego Klubu Golfowego zawiadamiam, że w dniu 30
marca 2015 r. o godz. 1730 w Hotelu „VACANZA”, Siemianowice Śl. ul. Olimpijska 4,
odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Śląskiego Klubu Golfowego.
W przypadku braku kworum, drugi termin zebrania ogłasza się na dzień 30 marca
2015 r. o godz. 1745. Wszystkie podjęte na tym zebraniu uchwały będą prawomocne.
Menedżer ŚKG
Zbigniew Górecki
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania:
1.
2.
3.
4.
Otwarcie Walnego Zebrania
Wybór przewodniczącego i sekretarza (protokolanta) Walnego Zebrania
Wybór Komisji Skrutacyjnej
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 3 o nie udzieleniu Zarządowi
absolutorium, podjętej na Walnym Zebraniu Członków ŚKG w dniu 12 marca 2015r.
W zależności od wyników głosowania nad powyższą uchwałą, ewentualnie:
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2014r.
Jeżeli w wyniku głosowań nad powyższymi uchwałami Zarząd nie uzyska
absolutorium, to jego członkowie złożą oświadczenia Nadzwyczajnemu Walnemu
Zebraniu ŚKG o rezygnacji odpowiednio: z funkcji prezesa i członków zarządu – ze
skutkiem natychmiastowym.
Uwzględniając możliwość złożenia przedmiotowych rezygnacji w dalszym porządku
obrad przewiduje się:
6. Wybór Prezesa Zarządu ŚKG
7. Wybór czterech członków zarządu ŚKG
............................
The Silesian Golf Club
Poland

Podobne dokumenty