SIWZ - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Komentarze

Transkrypt

SIWZ - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
USŁUGA STROJENIA I KONSERWACJI FORTEPIANÓW I PIANIN AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ZP 262-12/10
AKADEMIA MUZYCZNA
IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO
WE WROCŁAWIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
PONIŻEJ 193 000 EURO
USŁUGA STROJENIA I KONSERWACJI FORTEPIANÓW I PIANIN
AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU.
ZP 262-12/10
Zatwierdzam
........................................................
Wrocław, wrzesień 2010 r.
USŁUGA STROJENIA I KONSERWACJI FORTEPIANÓW I PIANIN AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ZP 262-12/10
ROZDZIAŁY:
I.
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ............................................................................................................................... 2
II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ........................................................................................................................................... 2
III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ......................................................................................................................................... 2
IV.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA..................................................................................................................................... 3
V.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
............................................................................................................................................................................................. 3
VI.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU .......................................................................................................................... 4
VII.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCĄ ....................................................................................................................................................................... 5
VIII.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ................................................................................................................................................ 5
IX.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ............................................................................................................................. 5
X.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ....................................................................................................... 6
XI.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ......................................................................................................................................... 6
XII.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ...................................................................................................... 7
XIII.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO .............................................................................................................. 7
XIV.
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA .................... 8
XV.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA ....................................................................................................................................................................... 8
ZAŁĄCZNIKI:
FORMULARZ OFERTY ...................................................................................................................................................................... 10
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP ..................................... 12
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODTSAW DO WYKLUCZENIA ................................................................................................................. 13
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY ....................................................................................................................................................... 14
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY ..................................................................................................................................................... 15
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA .................................................................................... 16
USŁUGA STROJENIA I KONSERWACJI FORTEPIANÓW I PIANIN AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ZP 262-12/10
I.
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
pl. Jana Pawła II 2, 50 – 043 Wrocław
tel./fax. (071) 355 28 49, ( 071) 355 55 43.
www.amuz.wroc.pl
II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwanej w dalszej części „ustawą Pzp”.
2. Zamawiający nie przewduje udzielenie zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.
III.
1.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zmówienia jest usługa strojenia i konserwacji fortepianów i pianin Akademii Muzycznej
im.
K.
Lipińskiego
we
Wrocławiu
zgodnie
z
nomenklaturą
CPV
–
98396000-5.
Zamówienie w 3 częściach .Ofertę można składać na jedną dowolną, dwie lub wszystkie części zamówienia:
Sala
210
Część I
instrument
Fortepiany Yamaha 2 s.
Sala
219
201 B
Fortepiany August Förster 2 s.
119
215
225
07
206
301 B
Fortepian August Förster
Fortepian Steinway
Fortepian Calisia
Fortepian JBach
Pianino Calisia
Fortepian Bechstein
208
207
223
224
19
Część II
instrument
Fortepiany Yamaha 2 s.
2 instrumenty w tym
jeden fortepian Steinway
Fortepian Blüthner
Fortepian Bechstein
Fortepian Yamaha
Fortepian Yamaha
Pianino Yamaha
122
Fortepian Offberg
310
309
202
217
222
Fortepian Calisia
Fortepian Weinbach
Pianino Legnica
Pianino Weinbach
Pianino Alexander Hermann
121
308
216
221
202B
D3
Pianino Rösler
118
Fortepian Calisia
Fortepian Petrof
Pianino Calisia
Pianino Legnica
Pianino Weinbach
Pianino Alexander
Hermann
Pianino Legnica
Pianino Legnica
314
104B
107
301
Pianino Calisia
Fortepiany Steinway 2 s.
Fortepiany:
Bösendorfer
August Förster
Pianino
Alexander Hermann
17
402 B
107
Część III (klawesyny)
instrument
Klawesyn
18
Sala
102
Klawesyn
103
104
314
Klawesyn
Klawesyn
Szpinet
5
Razem
Fortepiany Steinway 2 s.
Fortepiany:
Bösendorfer
301
August Förster
Pianino
Alexander Hermann
Razem
Razem
22 instrumenty
23 instrumenty
a) usługa w zakresie napraw i konserwacji instrumentów muzycznych tj.: utrzymanie instrumentów
w stałej gotowości do użytku pod względem utrzymania stroju oraz drobnych napraw i regulacjach
mechanicznych ich elementów, wymianie strun. Usługa nie obejmuje remontów instrumentów.
b) obsługa w ww. zakresie 50% - tj. ok. 300 koncertów związanych z procesem dydaktycznym organizowanych
przez Akademię Muzyczną przy użyciu należących do niej instrumentów oraz instrumentów przez nią
wykorzystywanych.
2
USŁUGA STROJENIA I KONSERWACJI FORTEPIANÓW I PIANIN AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ZP 262-12/10
c)
Wykonawca
podejmie
się
strojenia
instrumentów,
z
których
Akademia
Muzyczna
w danej chwili korzysta, a nie należących do niej, również poza jej siedzibą. Wykonawca nie jest zobowiązany
do wykonania usługi jeżeli odległość do miejsca przeznaczenia przekracza 50 kilometrów od granicy miasta
Wrocławia.
d) Wykonawca podejmie nadzór nad ewentualnym przemieszczeniem podległych jego opiece instrumentów
w obrębie pomieszczeń Zamawiającego oraz w miejscach koncertów.
e) Wykonawca zobowiązuje zająć się obsługą zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej oraz egzaminów wstępnych
na Uczelnię.
f) Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia realizacji zamówienia jeżeli zamawiający, w ciągu trwania umowy,
doda lub odejmie jeden instrument.
2. W przypadku wymienionym w punkcie 1 lit. c) Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemne lub ustne zlecenie
w terminie minimum 3 dni przed koncertem.
3. Materiały niezbędne do realizacji ww. usług dostarczy zamawiający.
4. Zamawiający wymaga dyspozycyjności przez 7 dni w tygodniu.
5. Zamawiający nie przewiduje wykonywania zamówienia w okresie letniej przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień).
6. Przydział instrumentów w salach oraz terminy koncertów pozostają w gestii Zamawiającego.
a) zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w trakcie trwania umowy w zakresie przydziału
sal i związanymi z nimi instrumentami zachowując stan ilościowy przypadający na jedną daną część
zamówienia.
b) Powyższe pkt. 6 lit. a) będzie miało również zastosowanie w trakcie sesji egzaminacyjnej, egzaminów
wstępnych i innych okoliczności w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Uczelni.
7. Wykonawca składający ofertę zapewnia liczbę stroicieli do obsługi fortepianów, pianin i klawesynów
w proporcji takiej, aby zadania mogły zostać wykonane sprawnie.
8. Wykonawca musi spełniać warunki określone w SIWZ.
9. W przypadku, gdy Wykonawca składający ofertę nie będzie realizował usługi osobiście Zamawiający wymaga
wyznaczenia przez Wykonawcę pracownika, który będzie realizował zadanie na rzecz Zamawiającego przez cały
okres trwanie umowy. Wyznaczony pracownik musi spełniać warunki wymienione w SIWZ.
10. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez
Wykonawcę lub jego pracownika.
12. W przypadku braku dyspozycyjności, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępstwa na okres swojej
nieobecności w celu zapewnienia ciągłości w świadczeniu usługi. Wyznaczona na zastępstwo osoba musi
spełniać warunki wymienione w SIWZ.
12. Instrumenty znajdujące się w salach 107 i 301 zostały ujęte w części I i II zamówienia. Usługa w tym zakresie
pełniona będzie na zmianę przez wykonawcę części I i II wyłonionego w postępowaniu. Harmonogram obsługi
ww. sal zostanie opracowany i uzgodniony przy udziale wykonawców wybranych w przedmiotowym
postępowaniu.
IV.
V.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy realizować:
od dnia podpisania umowy do dnia 31.XII.2011 r.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania – Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp „O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp”
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia tj: Wykonawca wykaże spełnienie warunku jeżeli wykonał w okresie
ostatnich 3 lat minimum 1 usługę strojenia i konserwacji fortepianów i pianin trwającą nie krócej niż 12
miesięcy przy zachowaniu ciągłości w świadczeniu tej usługi, na rzecz szkół muzycznych II stopnia lub na rzecz
Akademii Muzycznych.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:
Wykonawca wykaże spełnienie warunku jeżeli posiada narzędzia i przyrządy niezbędne do wykonywania
strojenia oraz korekt fortepianów i pianin oraz wykaże, że osoba, która będzie wykonywać usługę będącą
przedmiotem zamówienia posiada:
−
Dyplom Państwowej Komisji Egzaminacyjnej technika lub czeladnika lub mistrza w zawodzie stroiciel lub
korektor lub budowniczy fortepianów i pianin.
−
minimum 3 letnie doświadczenie w strojeniu i konserwacji fortepianów i pianin
2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na podstawie przedłożonych przez
Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdz. VI niniejszej SIWZ, wg zasady spełnia/nie spełnia.
3
USŁUGA STROJENIA I KONSERWACJI FORTEPIANÓW I PIANIN AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU
3.
4.
VI.
ZP 262-12/10
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.
W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w rozdz. V pkt. 1 ppkt 1-3 wykonawca
przedłoży:
1) Oświadczenie „O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp” – wzór stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ
2) wykaz wykonanych lub wykonywanych w wciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) zawierający
minimum 1 usługę strojenia i konserwacji fortepianów i pianin trwającą nie krócej niż 12 miesięcy przy
zachowaniu ciągłości w świadczeniu tej usługi, na rzecz szkół muzycznych II stopnia lub na rzecz Akademii
Muzycznych – z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonywania i odbiorców oraz z załączeniem
dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie - sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ
3) Oświadczenie, iż Wykonawca dysponuje wszystkimi narzędziami i przyrządami niezbędnymi do wykonywania
strojenia oraz korekt fortepianów i pianin - załącznik nr 4 do SIWZ..
4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (oddzielnie dla każdej części).
5) Jeżeli wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca przedłoży:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
3) Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne - załącznik nr 4 do SIWZ
3.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
4.
Dokumenty o których mowa w pkt 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
5.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów o których mowa pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
7.
W przypadku ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniany będzie ich łączny
potencjał kadrowy, łączne kwalifikacje i doświadczenie.
8.
Wykonawcy obowiązani są złożyć ponadto:
1) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub
innych dokumentów rejestrowych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie).
2) Pełnomocnictwo Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ( w formie oryginału lub
kopii poświadczonej notarialnie).
9. Wyżej wymienione dokumenty za wyjątkiem wymienionych w pkt. 8 mają być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę.
4
USŁUGA STROJENIA I KONSERWACJI FORTEPIANÓW I PIANIN AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ZP 262-12/10
10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, o których
mowa w pkt. 1 ppkt 1 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
VII.
VIII.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ
1. Osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 - do 14:00 jest: Piotr Kropidło tel. 071 355 55 43 wew. 114 fax 071 355 28 49
w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia oraz Ewa Sienkiewicz w sprawach związanych
z procedurą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – tel. 071 355 55 43 wew. 123,
fax 071 355 28 49.
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia: oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, w języku polskim – Akademia Muzyczna
im. Karola Lipińskiego, Pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław fax 071 355 28 49.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający jednocześnie przekaże treść odpowiedzi wszystkim uczestnikom, którym doręczono specyfikację,
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego: www.amuz.wroc.pl
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym,
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą musi nastąpić pisemnie.
1.
IX.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną dowolną część, dwie
dowolne lub na wszystkie części zamówienia.
Wykonawca nie może składać oferty na dane zamówienie jednocześnie jako Wykonawca indywidualny i jako
Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Jeżeli Wykonawca przedłoży lub będzie uczestniczył
w więcej niż jednej ofercie dotyczącej przedmiotowego zamówienia, spowoduje to odrzucenie wszystkich ofert,
w których Wykonawca jest zaangażowany.
Oferta wraz z załącznikami, winna być sporządzona w języku polskim – wzór formularza oferty stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej SIWZ.
Oferta winna być sporządzona na maszynie do pisania, na komputerze lub napisana niezmywalnym atramentem
oraz opatrzona podpisem osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych)
status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania
Wykonawcy (ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych bezpośrednio do oferty. Oznacza to, ze jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (ów) (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub kopie poświadczona
notarialnie stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, przed
zawarciem umowy będą oni zobowiązani do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę
zgodnie z ustawą. Umowa ta musi zawierać co najmniej: wyszczególnienie podmiotów występujących wspólnie,
kto jest upoważniony do podpisania umowy, kto jest upoważniony do kontaktów z Zamawiającym, dokładne
określenie celu dla którego realizacji podmioty zawiązały współpracę, oznaczenie czasu trwania umowy
5
USŁUGA STROJENIA I KONSERWACJI FORTEPIANÓW I PIANIN AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
X.
ZP 262-12/10
obejmującego minimum okres pełnej realizacji przedmiotu zamówienia publicznego wydłużony o okres
odpowiedzialności z tytułu gwarancji/rękojmi.
Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane oraz parafowane przez osobę lub
osoby podpisujące ofertę. Zaleca się aby oferta była zszyta bądź spięta w sposób uniemożliwiający jej
zdekompletowanie.
Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SIWZ.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę podpisującą
ofertę.
Zgodnie z ustawą Pzp Wykonawca, przedkładając stosowne oświadczenie, może zastrzec w ofercie,
że Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje zastrzeżone należy dołączyc do oferty
w dodatkowej kopercie z napisem: „Nie udostępniać innym podmiotom, informacje stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp oraz
informacji, których jawność wynika z innych przepisów.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu poniesionych przez Wykonawcę kosztów, bez względu na przebieg lub wynik
postępowania, z zastrzeżeniem zapisów ustawy Pzp.
Oferta winna znajdować się w kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta ma być zaadresowana według
poniższego wzoru:
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
pl. Jana Pawła II 2
50-043 Wrocław
OFERTA – PRZETARG NIEOGRANICZONY:
USŁUGA STROJENIA I KONSERWACJI FORTEPIANÓW I PIANIN
AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU – CZĘŚĆ NR ..........
ZP 262-12/10
Nie otwierać przed dniem 14.IX.2010 r. godz. 10.30
Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.
Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę, zawiadamiając o tym na piśmie, przed terminem składania
ofert.
Każde zawiadomienie o zmianie czy wycofaniu oferty winno być przygotowane, zaklejone, oznakowane i złożone
zgodnie z zapisami rozdz. IX i X SIWZ, a koperta winna być dodatkowo oznakowana jako "Zmiana" lub
"Wycofanie".
Żadna oferta nie może zostać zmieniona po terminie składania ofert.
Koperty oznakowane "Zmiana" zostaną otwarte i odczytane jako pierwsze. Oferty, dla których przedłożono
właściwe zawiadomienie o wycofaniu zgodnie z rozdz. IX i X SIWZ, nie zostaną otwarte, lecz będą zwrócone
Wykonawcom.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we
Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2, 50 – 043 Wrocław, pokój 22 (sekretariat), otwarcie ofert nastąpi
w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 114 (sala Senatu).
2. Termin składania ofert upływa w dniu 14.IX.2010 r. o godzinie 10:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu
14.IX.2010 r. o godzinie 10:30.
1.
XI.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena Ofertowa jest ceną brutto i winna stanowić całkowity koszt przedmiotu zamówienia, którą należy podać
w formularzu ofertowym.
2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich, rozliczenia z Wykonawcą w wyniku zawarcia umowy będą
prowadzone w złotych polskich.
3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (dla każdej części zamówienia) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
4.
Należy podać cenę za zrealizowanie przedmiotu zamówienia z wyodrębnieniem wartości netto, podatku VAT
naliczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i ceny brutto w złotych(oddzielnie dla każdej
części zamówienia).
5.
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
6.
Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6
USŁUGA STROJENIA I KONSERWACJI FORTEPIANÓW I PIANIN AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU
7.
8.
XII.
ZP 262-12/10
Cena podana w ofercie powinna być kompletną, jednoznaczną i ostateczną i powinna stanowić całkowite
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych w pełnym zakresie. Podana w ofercie cena
ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ i udostępnionych w niniejszym postępowaniu
dokumentów towarzyszących oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Terminy i sposób płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych z postępowania;
2) nie zostaną odrzucone.
2.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp.
3.
4.
5.
XIII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kryterium
Znaczenie
procentowe
kryterium
100 %
Maksymalna ilość punktów
jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium
100 punktów
1.
Cena ( C )
wg następującego wzoru:
najniższa cena ofertowa
C1 = ------------------------------------------ x 100
badana cena ofertowa
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy Pzp zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta.
Zamieści informacje, o których mowa w pkt. 1 lit. a) niniejszego rozdziału na stronie internetowej
www.amuz.wroc.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie przy pl. Jana Pawła II 2 we Wrocławiu.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2
ustawy Pzp, albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w przed upływem terminu o którym mowa w pkt. 3, jeżeli w postępowaniu
o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
których mowa w art. 93 ust. 1.
Jeżeli umowę ma podpisać osoba lub osoby reprezentujące Wykonawcę inne niż osoby podpisujące ofertę,
Wykonawca najpóźniej w dniu wyznaczonym zawarcie z nim umowy, przed jej podpisaniem przekaże
zamawiającemu pełnomocnictwo, upoważniające wskazane osoby do zawarcia umowy. Przedłożenie
7
USŁUGA STROJENIA I KONSERWACJI FORTEPIANÓW I PIANIN AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ZP 262-12/10
pełnomocnictwa nie jest wymagane, jeżeli upoważnienie do zawarcia (podpisania) umowy przez wskazane osoby
wynika z dokumentów załączonych do oferty.
7. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy do Zamawiającego:
1) Dyplom Państwowej Komisji Egzaminacyjnej technika lub czeladnika lub mistrza w zawodzie stroiciel lub
korektor lub budowniczy fortepianów i pianin.
odpowiednio dla osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wymienionych w załączniku nr 6 do
SIWZ
XIV.
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
1. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów
dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT.
2. Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do
SIWZ
XV.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wobec czynności:
1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) Odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność
z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopi
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2
ustawy Pzp.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo
w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym
wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia o zamówienia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając
wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do
której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
12. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych
„Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
Załączniki:
8
USŁUGA STROJENIA I KONSERWACJI FORTEPIANÓW I PIANIN AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ZP 262-12/10
FORMULARZ OFERTY – załącznik nr 1
OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP – załącznik nr 2
OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA –– załącznik nr 3
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY – załącznik nr 4
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY – załącznik nr 5
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA – załącznik nr 6
WZÓR UMOWY – załącznik nr 7
9
USŁUGA STROJENIA I KONSERWACJI FORTEPIANÓW I PIANIN AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ZP 262-12/10
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
Do:
Akademia Muzyczna
Im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław
Dotyczy: Usługa strojenia i konserwacji fortepianów i pianin Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Nazwa:
...........................................................................
Siedziba:
...........................................................................
...........................................................................
Reprezentowany przez:
...........................................................................
Adres poczty elektronicznej:
...........................................................................
Nr telefonu:
............................................................................
Nr faksu:
............................................................................
Nr REGON:
...........................................................................
Nr NIP:
...........................................................................
1.
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na usługę strojenia i konserwacji fortepianów i pianin Akademii Muzycznej
we Wrocławiu. oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ za cenę:
CZEŚĆ 1
Wartość netto ...........................................zł
Stawka podatku VAT ....................% wartość podatku VAT ......................................................................zł
Cena ofertowa brutto ..........................................zł
CZEŚĆ 2
Wartość netto ...........................................zł
Stawka podatku VAT ....................% wartość podatku VAT ......................................................................zł
Cena ofertowa brutto ..........................................zł
CZEŚĆ 3
Wartość netto ...........................................zł
Stawka podatku VAT ....................% wartość podatku VAT ......................................................................zł
Cena ofertowa brutto ..........................................zł
Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym:
.................................................................tel. kontaktowy..........................................faks ..............................
.................................................................tel. kontaktowy..........................................faks ..............................
10
USŁUGA STROJENIA I KONSERWACJI FORTEPIANÓW I PIANIN AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ZP 262-12/10
2.
OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się
za związanych określonymi w niej zasadami postępowania – w terminach i pod warunkami w niej określonymi.
3.
OŚWIADCZAMY,
iż
i wykonania umowy.
4.
DEKLARUJEMY, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne,
prawdziwe i rzetelne.
5.
OŚWIADCZAMY,
że
zapoznaliśmy
się
z
postanowieniami
umowy.
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6.
OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizuję osobiście /
............................................................... (niepotrzebne skreślić)
7.
UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa terminu składania
ofert.
8.
OŚWIADCZAMY, iż tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte
w następujących dokumentach:
(podać strony Oferty) ................................... - dołączone do oferty w oddzielnej kopercie.
9.
OŚWIADCZAMY, że zrealizujemy przedmiot zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.XII.2011 r.
uzyskaliśmy
wszystkie
niezbędne
informacje
powierzę
do
realizację
przygotowania
oferty
Zobowiązujemy
się
w niej określonych,
zamówienia
Panu/Pani
10. PRZYJMUJEMY warunki płatności określone we wzorze umowy tj. 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
comiesięcznej prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
11. OFERTĘ niniejszą składamy na ……...... kolejno ponumerowanych stronach.
12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
I.OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP
II.OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
III.OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
IV.DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
V. WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI
VI. .....................................................................................................................................................................
VII. ......................................................................................................................................................................
VIII. ......................................................................................................................................................................
IX. ......................................................................................................................................................................
Nazwisko i imię osoby (osób)upoważnionej (ych) do
podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej (ych) do
podpisania niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
Miejscowość data: ...............................................................................
11
USŁUGA STROJENIA I KONSERWACJI FORTEPIANÓW I PIANIN AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ZP 262-12/10
Załącznik nr 2
......................................................
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP
Do:
Akademia Muzyczna
Im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław
Dotyczy:
Usługa strojenia i konserwacji fortepianów i pianin Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Szanowni Państwo,
oświadczam, że wykonawca/wykonawcy*, którego/których* reprezentuje, spełnia/spełniają* warunki udziału
w postępowaniu oraz wymagania określone w art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) który stanowi, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać
sie wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
2. Posiadają wiedze i doświadczenie.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Data: ………………
Podpis: …………………………........………
(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania
w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego ofertę)
*poprzez odpowiednie przekreślenia należy dostosować treść oświadczenia do statusu podmiotu, który je składa, tj.:
• wykonawcy występującego samodzielnie w postępowaniu;
• pełnomocnika wykonawców (konsorcjum) wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia.
12
USŁUGA STROJENIA I KONSERWACJI FORTEPIANÓW I PIANIN AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ZP 262-12/10
Załącznik nr 3
......................................................
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODTSAW DO WYKLUCZENIA
Do:
Akademia Muzyczna
Im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław
Dotyczy:
Usługa strojenia i konserwacji fortepianów i pianin Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
oświadczam, że wykonawca/wykonawcy*, którego/których* reprezentuje w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, realizowanym przez Akademię Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, którego przedmiotem jest
usługa strojenia i konserwacji fortepianów i pianin Akademii Muzycznej we Wrocławiu nie podlega wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
Data: ………………
Podpis: …………………………........………
(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania
w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego ofertę)
*poprzez odpowiednie przekreślenia należy dostosować treść oświadczenia do statusu podmiotu, który je składa, tj.:
• wykonawcy występującego samodzielnie w postępowaniu;
• pełnomocnika wykonawców (konsorcjum) wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia.
13
USŁUGA STROJENIA I KONSERWACJI FORTEPIANÓW I PIANIN AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ZP 262-12/10
Załącznik nr 4
......................................................
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
Do:
Akademia Muzyczna
Im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław
Dotyczy:
1.
Usługa strojenia i konserwacji fortepianów i pianin Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
społeczne.
2.
Oświadczam, iż dysponuję wszystkimi narzędziami i przyrządami niezbędnymi do wykonywania strojenia oraz
korekt fortepianów i pianin .
(Jeżeli wykonawca polegać będzie na potencjale technicznym innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia).
3.
Oświadczam, że posiadam wymagane doświadczenie (minimum 3 lata) w strojeniu fortepianów i pianin.
4.
Oświadczam, że osoba, której zamierzam powierzyć realizację zamówienia (całości lub części) posiada
wymagane doświadczenie (minimum 3 lata) w strojeniu fortepianów i pianin.
(skreślić, jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie osobiście)
(Jeżeli wykonawca polegać będzie na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów
zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia).
Data: ………………
Podpis: …………………………........………
(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania
w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego ofertę)
14
USŁUGA STROJENIA I KONSERWACJI FORTEPIANÓW I PIANIN AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ZP 262-12/10
Załącznik nr 5
......................................................
(pieczęć Wykonawcy)
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Do:
Akademia Muzyczna
Im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław
Dotyczy: Usługa strojenia i konserwacji fortepianów i pianin Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
wykaz wykonanych lub wykonywanych w wciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) zawierający minimum
1 usługę strojenia i konserwacji fortepianów i pianin trwającą nie krócej niż 12 miesięcy przy zachowaniu ciągłości w
świadczeniu tych usług, na rzecz szkół muzycznych II stopnia lub na rzecz Akademii Muzycznych – z podaniem ich
wartości, przedmiotu, daty wykonywania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, ze usługi te zostały wykonane
należycie.
Lp.
Przedmiot zamówienia
Opis zrealizowanego zamówienia
Wartość
zamówienia
brutto
Termin
realizacji
zamówienia
Adres miejsca
wykonania
zamówienia
Nazwa, adres
Zleceniodawcy
1
2
3
4
5
6
Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te wykonano należycie. Wymagane dokumenty mogą być
złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Data: ………………
Podpis: …………………………........………
(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania
w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego ofertę)
15
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO PN :„ROZBUDOWA AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU AM/ZP/8/09
BUDOWA
SALI
MUZYCZNO-DYDAKTYCZNEJ
WRAZ
Z
INFRASTRUKTURĄ”
CZĘŚĆ NR ……………
Załącznik nr 6
.......................................................
(pieczęć Wykonawcy)
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
Do:
Akademia Muzyczna
Im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław
Dotyczy: Usługa strojenia i konserwacji fortepianów i pianin Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Imię i nazwisko
dysponuje /będzie
dysponował
1
Data: ……………..................…
2
wykształcenie
3
Kwalifikacje zawodowe
(posiadane dyplomy potwierdzające
wykształcenie w zawodzie stroiciel lub
korektor lub budowniczy fortepianów
i pianin)
4)
Doświadczenie/Realizowane zadanie
Przedmiot realizowanego
zadania
Okres realizacji
5
6
Podpis: ………………………………………….……
(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu i na rzecz
Wykonawcy /Wykonawców składającego/składających ofertę