REGULAMIN KONKURSU

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU
REGULAMIN KONKURSU „Zagadki dla najmłodszych” z Wydawnictwem Jedność
(zwany dalej Regulaminem)
Organizatorem konkursu „Zagadki dla najmłodszych” z Wydawnictwem Jedność (zwany dalej konkursem) w
audycji Zagadkowa Niedziela realizowanego przez Program 3 jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie
(00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14265, wysokość kapitału zakładowego: 8 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej
Organizatorem).
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna w wieku do ukończenia 18 lat zamieszkała na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada zgody, o których mowa w Regulaminie.
2. Zgodę na udział Uczestnika w Konkursie, w tym zgodę na udostępnienie i przetworzenie danych
osobowych Uczestnika niezbędnych do realizacji Konkursu wyraża jego rodzic (opiekun prawny), w trakcie
rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora (rozmowa poza anteną).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także ich małżonkowie,
wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi
pracownikami i współpracownikami we wspólnym pożyciu albo związani z nimi węzłem przysposobienia lub
kurateli.
3. Rodzic (opiekun prawny) Uczestnika wyraża zgodę na publiczne ujawnienie swojego oraz Uczestnika
imienia oraz miejsca zamieszkania na antenie Organizatora.
4. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy.
§2
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs odbędzie się w audycji Zagadkowa Niedziela w dniach od 05.10.2014 do 30.11.2014 r.
2. Podczas audycji Zagadkowa Niedziela prowadzący zadaje pytanie konkursowe.
3. Uczestnicy nadsyłają odpowiedzi mailem pod podany podczas audycji adres.
4. Zwycięzcami jest pięć osób, których odpowiedzi zostaną najwyżej ocenione przez Jury Konkursu,
powołane przez Organizatora. Dokonując oceny Jury weźmie pod uwagę oryginalność i pomysłowość
odpowiedzi.
§3
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
realizacji Konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich
niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy Uczestnik/rodzic (opiekun prawny)
Konkursu posiada prawo wglądu do danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na co każdy Uczestnik/rodzic (opiekun
prawny) wyraża zgodę.
§4
NAGRODY
1. NAGRODY
1. Dla Zwycięzcy Konkursu Organizator przewiduje przyznanie nagrody w postaci zestawu dwóch książek z niżej
przedstawionych:
Wartość
jednostkowa
brutto / egz.
Liczba
Tytuł
24,90
10 Zdumiewające eksperymenty
249,00
14,90
10 Jak się opiekować i zaprzyjaźnić. Koty
149,00
14,90
10 Jak się opiekować i zaprzyjaźnić. Króliki
149,00
22,00
10 Dobranoc... krasnoludki na noc
220,00
24,00
10 Na wsi. Przygody z zagrody
240,00
24,90
10 Świat w liczbach. Ponad 2000 niezwykłych postaci
249,00
25,90
10 Baśnie i legendy polskie
259,00
19,00
10 Pomysłowe origami. Niepowtarzalne papierowe modele
190,00
29,90
10 Świat wiedzy w pytaniach i odpowiedziach
299,00
2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną przesłane w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
4. Nagrody nie są objęte podatkiem dochodowym od wygranej.
5. Nagrody do wygrania danego dnia będą podane w audycji Zagadkowa Niedziela.
Wartość brutto
§5
REKLAMACJE
1. Reklamacje należy zgłaszać do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej na adres: Program 3
Polskiego Radia, ul. Myśliwiecka 3/5/7 00-977 Warszawa.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej polskieradio.pl/trojka (w
zakładce Konkursy).