zał. nr 6

Komentarze

Transkrypt

zał. nr 6
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH
41-310 DĄBROWA GÓRNICZA UL. DĄBSKIEGO 5/88
telefon 032 262-16-68
INWESTOR
EGZ. NR.
Gmina Będzin z siedzibą w Będzinie
ul. 11 Listopada 20; 42-500 Będzin
TEMAT
Oświetlenie ulicy Rzemieślniczej i ulicy
Produkcyjnej w Będzinie - Łagiszy.
OBIEKT
Sieć kablowa oświetlenia ulicznego.
BRANŻA
NR UMOWY
NR PROJ.
IOŚ.I. 2222-24/06
6/04/07
PRZEDS.
Elektryczna
ZADANIE
-
STADIUM
PB+PR; projekt
budowlanowykonawczy
Projektowana linia kablowa oświetlenia ulicznego oraz słupy ustawione zostały na terenie działek nr: 3763,
3764, 3765/4, 3766, 3767, 3768, 3037; Obręb: Łagisza; k.m.: 9 oraz nr: 3449; Obręb: Łagisza; k.m.: 10; - wg
wypisu z rejestru gruntów.
DANE CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI OBIEKTU:
- zasilanie projektowanego zakresu oświetlenia z istniejącej szafy oświetlenia ulicznego zlokalizowanej
przy ulicy usługowej w rejonie stacji nr 3B1670 „Osiedle Rzemieślnicze”. Rozprowadzenie zasilania za
pośrednictwem istniejącej linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ulicy Usługowej oraz przy ulicy
Łącznej. Punkt włączenia stanowią istniejące latarnie oświetlenia ulicznego usytuowane w rejonie
wyżej wymienionych ulic.
-
linia kablowa oświetlenia ulicznego układana w ziemi;
kabel rozdzielczy typu YKY 4x16mm2;
długość
1.416m.
-
proj. słup stalowe stożkowe ocynkowane z wnęką typu SSO 60/70/4 z wysięgnikiem;
35szt.
-
istn słup betonowe z wnęką typu WZ-6,5 przedłużone wysięgnikiem do wysokości 6,7m;
20szt.
-
oprawa oświetlenia ulicznego typu SGS-102/100W prod. „Philips” na wysokości ~7,3m;
57szt.
-
przecisk sterowany wykonany rurą „Arot” typu SRS 110mm; 5szt;
96m.
inż. Tomasz Mikrut
nr uprawnień proj. 436/85
OPRACOWAŁ inż. Tomasz Mikrut
nr uprawnień proj. 436/85
AUTOR
KLAUZULA BRANŻOWA
ZESPÓŁ SPRAWDZAJĄCY STWIERDZA ŻE OPRACOWANIE PROJEKTOWE ZOSTAŁO SPRAWDZONE I
UZNANE ZA SPORZĄDZONE PRAWIDŁOWO ZGODNIE Z PRZEPISAMI W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I
MOŻE BYĆ SKIEROWANE DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA.
SPRAWDZAJĄCY:
Dąbrowa Górnicza 04.2007r.
Zawartość teczki.
I. Uzgodnienia i opinie.
1.
Odpisy pism.
1.1. Warunki przyłączenia; pismo „Enion” S.A. - BZE. znak WR/300427/06 z dnia 20.10.2006r.
1.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WPP – 7331/71/2006 z
dnia 04.12.2006r. z załącznikiem mapowym – Burmistrz Miasta Wojkowice.
1.3. Uzgodnienie dokumentacji projektowej obiektu - opinia nr 101/2006 z dnia 12.12.2006r:
pismo Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Będzin z fragmentem załącznika mapowego.
1.4. Komplet uzgodnień lokalizacyjnych - wywiady branżowe do uzgodnienia ZUD.
1.5. Wykaz właścicieli i wypis z rejestru gruntów.
1.6. Dokumenty stwierdzające prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane - zgody
właścicieli na wejście w teren działek nr: 3763, 3764, 3765/4, 3766, 3767, 3768, 3037;
k.m.: 9 oraz nr: 3449; k.m.: 10.
1.7. Uprawnienia projektowe autorów opracowania oraz zaświadczenie o przynależności do
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
II. Część opisowa.
2.
Opis techniczny.
3.
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
4.
Obliczenia techniczne.
5.
Zestawienie materiałów podstawowych.
III. Część rysunkowa.
1.
Orientacja.
rys. nr 1E
2.
Plan sytuacyjny linii kablowej oraz napowietrznej typu NLK oświetlenia
ulicznego.
rys. nr 2E
Schemat zasilania linii kablowej oraz napowietrznej oświetlenia ulicznego.
rys. nr 3E
3.
Oświadczenie:
Na podstawie artykułu 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt p.n.:
„Sieć kablowa oświetlenia ulicy Rzemieślniczej i ulicy Produkcyjnej w Będzinie - Łagiszy.”
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dąbrowa Górnicza 04.2007r
Projekt budowlany:
Sieć kablowa oświetlenia ulicy Rzemieślniczej i ulicy Produkcyjnej w
Będzinie - Łagiszy
Inwestor bezpośredni:
Gmina Będzin z siedzibą w Będzinie
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
2. Opis techniczny.
2.1. Charakterystyka ogólna oraz przedmiot opracowania.
Nawierzchnie ulic i chodników na Osiedlu Robotniczym w Będzinie - Łagiszy są w końcowym
stadium realizacji. W chwili obecnej ulica Usługowa oraz ulica Łączna posiadają oświetlenie na
całym swym przebiegu. Natomiast ulica Rzemieślnicza oraz ulica Produkcyjna nie jest oświetlona.
W związku z powyższym dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników oraz ułatwienia komunikacji
Inwestor przewiduje wykonanie oświetlenia przedmiotowej zakresu z nawiązaniem do istniejącego
oświetlenia ulic przyległych.
Niniejszy projekt obejmuje kablowe obwody oświetlenia ułożone w ziemi i zasilające oprawy
oświetlenia ulicznego zabudowane na stalowych słupach oświetleniowych o całkowitej długości 8m
(wystających 7m nad teren). Zasilanie projektowanego zakresu z istniejącej szafy oświetlenia
ulicznego 6-polowej typu „Promes” zlokalizowanej przy stacji transformatorowej nr 3B 1670
„Osiedle Rzemieślnicze” za pośrednictwem istniejącej kablowej sieci oświetlenia ulicznego przy
ulicy Usługowej oraz przy ulicy Łącznej. Punkt włączenia stanowią istniejące latarnie oświetlenia
ulicznego usytuowane w rejonie wyżej wymienionych ulic. Oświetlenie zrealizowane zostanie
przez zastosowanie typowych materiałów i urządzeń uzgodnionych z Urzędem Miasta w Będzinie.
Przedstawione w projekcie rozwiązania wynikają z warunków technicznych zasilania, uzgodnień
roboczych z Inwestorem oraz zostały uzgodnione przez ZUD Będzin.
Niniejsza dokumentacja jest zgodna z Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego i stanowi podstawę do udzielenie pozwolenia budowlanego na wykonanie obiektu
liniowego objętego przedmiotowym projektem.
Dodatkowo zgodnie z zaleceniem Inwestora w niniejszym projekcie przewiduje się przebudowę i
adaptację istniejącego oświetlenia parkowego przy ulicy Usługowej oraz przy ulicy Łącznej na
oświetlenie uliczne.
2.2. Sposób zagospodarowania oraz charakterystyka inwestycji.
2.2.1.Uzasadnienie inwestycji:
W chwili obecnej ulica Rzemieślnicza i ulica Produkcyjna nie posiada oświetlenia. Dla poprawy
bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji przewiduje się wykonanie oświetlenie wyżej
wymienionych ulic. Przedmiotowa dobudowa oświetlenia uzupełnia istniejącą sieć rozdzielczą
oświetlenia zewnętrznego w rejonie opracowania.
2.2.2.Rodzaj inwestycji:
Ze względów estetycznych (istniejąca sieć rozdzielcza nn 1kV w wykonaniu kablowym, zabudowa
niska) przewiduje się budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz montaż w pasie drogowym
wzdłuż obu ulic 35 sztuk 7m słupów stalowych stożkowych z zabudowanymi na wierzchołku słupa
na wysokości ~7,3m za pomocą wysięgnika stalowego oprawami sodowymi 100W. Typ słupów i
opraw oświetleniowych oraz ich lokalizacja została uzgodniona z Inwestorem.
Długość linii kablowej – 1416m, kabel typu YKY 4x16mm2.
Zakres rzeczowy określający zamiar wykonania (ustawienia) urządzeń oraz ich rodzaj zgodnie z
legendą zamieszczoną na załączonym planie sytuacyjnym.
Przewidywany czas realizacji - 3 miesiące.
2.2.3.Planowana zabudowa (zakres rzeczowy):
Przedmiotowa inwestycja to obiekt liniowy podziemny, zabudowany (zlokalizowany) w pasie
drogowym w trawniku wzdłuż ulic i chodników. Ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne
oraz ograniczenie do minimum trudności komunikacyjnych poprzeczne przejście pod ulicami o
nawierzchni utwardzonej wykonane będą metodą przewiertu sterowanego tj. bez rozebrania
nawierzchni jezdni. W przypadku skrzyżowania z wjazdami na posesje przewiduje się otwarte
wykopy połówkowe. Trasę projektowanej linii kablowej oświetlenia ulicznego pokazano na
załączonym planie sytuacyjnym.
2.2.4.Informacja o terenie:
Pas technologiczny o szerokości 1,0m stanowiący granicę opracowania (terenu objętego
wnioskiem) wrysowano na załączonym planie sytuacyjnym z mapą ewidencji gruntów w skali
1:500 zgodnie z legendą zamieszczoną na rysunku. Projektowana linia kablowa oświetlenia
ulicznego oraz słupy ustawione zostały na terenie działek o numerach wg wypisu z rejestru i mapy
ewidencji gruntów.
• Obręb: Łagisza; Karta mapy: 9; działka nr: 3763, 3764, 3765/4, 3766, 3767, 3768, 3037.
• Obręb: Łagisza; Karta mapy: 10; działka nr: 3449.
Na wejście w teren wyżej wymienionych działek uzyskano pisemne zgody właścicieli i
władających, które załączono do niniejszej dokumentacji.
W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się demontażu elementów małej architektury tj.
ogrodzeń, ławek, itp.
2.2.5.Zapotrzebowanie w energię elektryczną:
Zasilanie projektowanego oświetlenia z istniejącej szafy oświetlenia ulicznego przy ulicy
Usługowej za pośrednictwem istniejącej linii kablowej przy ul. Usługowej i ul. Łącznej. Powyższe
jest zgodne z wtp określonymi przez „Enion” S.A. - BZE
2.2.6.Charakterystyka budowlana obiektu:
Kabel oświetleniowy ułożony zostanie bezpośrednio w ziemi na głębokości 0,7m. Latarnie
stanowić będą słupy stalowe stożkowe ocynkowane uliczne o całkowitej długości 8,0m zakopane w
ziemi na głębokości 1,0m. tj. wystające 7,0m nad poziom terenu Na wierzchołkach słupów przy
użyciu wysięgnika stalowego 1-ramiennego zabudowane zostaną oprawy oświetleniowe z lampą
sodową o mocy 100W. Docelowo słupy pomalowane zostaną na kolor ciemno szary farbą
nawierzchniową chlorokauczukową.
2.2.7.Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko:
Linię kablową oświetlenia ulicznego oraz słupy zlokalizowano wzdłuż krawężnika jezdni i wzdłuż
chodnika w trawniku w ten sposób, że nie zachodzi potrzeba wycinki drzew i krzewów.
Powyższe potwierdzono w trakcie wizji lokalnej. Przewiduje się, że roboty ziemne wykonywane
będą ręcznie, a odkład ziemi składowany obok wykopu od strony jezdni i chodnika. Inwestycja
wymaga czasowego „kroczącego” zajęcia terenu w pasie technologicznym o szerokości 1,0m, który
wrysowano na załączonym planie sytuacyjnym. Przewidywana deformacja terenu wystąpi tylko w
czasie prowadzenia robót w pasie o szerokości 1,0m wzdłuż całej trasy linii kablowej oraz w
miejscu stawiania słupów. W okresie 3 miesięcy po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje
teren i przywróci do stanu pierwotnego.
W związku z powyższym przewidywana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko.
2.2.8.Przepisy obowiązujące przy budowie obiektu:
Linię kablową oświetlenia zewnętrznego wykonać zgodnie z normą PN-/E-05125.
2.3. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
umowy zawartej z Inwestorem
warunków technicznych zasilania wydanych przez „Enion” S.A. - BZE.
mapy zasadniczej w skali 1:500 zaktualizowanej w zakresie opracowania
wizji w terenie
Merytoryczną podstawę opracowania projektowego stanowią aktualne przepisy, normy techniczne
oraz akty normatywne obowiązujące w projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji. W
projektowaniu wykorzystane zostały aktualne katalogi kabli i osprzętu kablowego. Opracowanie
stanowi podstawę do rozpoczęcia prac realizacyjnych w zakresie odpowiadającym zakresowi
niniejszego opracowania.
2.4. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt przewiduje:
lokalizację 35 sztuk typowych dla linii kablowej latarni oświetleniowych tj. słupów stalowych
stożkowych ocynkowanych typu SSO 60/70/3 o wysokości 7m.
budowę linii oświetlenia ulicznego w wykonaniu kablowym – trzech obwodów.
przebudowę istniejących 20 latarni parkowych i po ich przedłużeniu adaptację na latarnie
oświetlenia ulicznego o wysokości ~6,7m.
ochronę przeciwporażeniową projektowanej linii kablowej.
2.5. Punkt zasilający - szafa oświetleniowa.
Zgodnie z warunkami przyłączenia zasilanie projektowanego zakresu oświetlenia nastąpi z
istniejącej wolnostojącej szafy oświetlenia ulicznego typu „Promes” zlokalizowanej przy ulicy
Usługowej w rejonie stacji transformatorowej nr 3B 1670 „Osiedle Rzemieślnicze”. Z 6-polowej
szafy wyprowadzone są dwa 3-fazowe obwody zasilające istniejącą sieć oświetlenia na osiedlu
Rzemieślniczym. Zasilanie projektowanego zakresu za pośrednictwem istniejącej sieci kablowej
oświetlenia ulicznego przy ulicy Usługowej oraz przy ulicy Łącznej. Punkt włączenia stanowić
będą istniejące latarnie oświetlenia ulicznego.
W chwili obecnej w szafie zabudowany jest układ pomiarowo-rozliczeniowy bezpośredni 3-fazowy
2-taryfowy energii czynnej. W skład układu pomiarowego wchodzi; zabezpieczenie
przedlicznikowe Ib = 63A zabudowane w rozłączniku bezpiecznikowym RBK-00 oraz licznik C52c/16A. Obwody odbiorcze zabezpieczone są bezpiecznikami instalacyjnymi z wkładką topikową
zwłoczną 32A zabudowaną w gniazdach bezpiecznikowych 63A.
Dla zamówionej zgodnie z wtp mocy przyłączeniowej PZ = 6,5kW zabezpieczenie przedlicznikowe
stanowić będą wkładki bezpiecznikowe mocy o działaniu zwłocznym 16A zabudowane w
istniejącym rozłączniku bezpiecznikowym RBK-00. Wszystkie aparaty i urządzenia w układzie
zasilania do licznika włącznie należy przystosować do plombowania.
Ze względu na zachowanie selektywności zabezpieczeń w projekcie przewiduje się wymianę w
istniejącej szafie oświetleniowej tablicy bezpiecznikowej obwodów odbiorczych. W tym przypadku
w miejsce istniejących 17 gniazd szynowych 63A należy zabudować gniazda szynowe typu
Gbsz 25 z główkami typu Bi-U 25. Do wymienionej tablicy obwodowej należy przyłączyć
istniejące dwa obwody istniejące. Zabezpieczenie obwodów stanowić będą wkładki topikowe
zwłoczne 10A.
2.6. Linia kablowa oświetlenia ulicznego.
Zasilanie projektowanego zakresu z istniejącej szafy za pośrednictwem istniejącej sieci kablowej
oświetlenia ulicznego przy ulicy Usługowej oraz przy ulicy Łącznej. Punkt włączenia stanowić
będą istniejące latarnie oświetlenia ulicznego usytuowane w rejonie wyżej wymienionych ulic.
Projektowane obwody stanowiące sieć oświetlenia ulicznego należy wykonać kablem typu YKY
4x16mm2 ułożonym bezpośrednio w ziemi. Układ pracy linii kablowych dla 55 latarń dwie pętle
rozcięte z drugostronnym nawiązaniem do oświetlenia ulic przyległych. We wszystkich
przypadkach zasilanie podstawowe za pośrednictwem istniejącej sieci kablowej z istniejącej szafy
oświetlenia ulicznego usytuowanej przy ulicy Usługowej. Punkt włączenia stanowią trzy istniejące
latarnie sieci kablowej zlokalizowane przy ulicy Usługowej oraz przy ulicy Łącznej. Drugostronnie
obwody kablowe wprowadzony zostaną do jednej istniejącej oraz jednej projektowanej latarni sieci
kablowej oraz wyprowadzone zostaną na dwa stanowiska słupowe linii napowietrznej przy ulicy
Bory oraz przy ulicy Dąbrowskiej.
W przypadku sieci kablowej projektowane kable nie zostaną podłączone pod słupowe złącza
kablowe i stanowić będą zasilania awaryjne projektowanej linii kablowej w ramach rezerwy
eksploatacyjnej. W przypadku powiązania z istniejącą siecią napowietrzną projektowane kable
należy wyprowadzić na istniejące stanowiska słupowe i nie łączyć elektrycznie z istniejącymi
przewodami linii napowietrznej.
Włączenie latarń w projektowany kabel nastąpi po jego rozcięciu i podłączeniu we wnękach
słupowych z zastosowaniem izolacyjnego czteroelementowego złącza kablowego typu IZK-2 lub
„Sintur”. Typ złącza i producenta ustalić z Inwestorem w trakcie prowadzenia robót.
Jako latarnie projektuje się 8m słupy stalowe stożkowe ocynkowane z wnęką typu SSO 60/70/4. Na
wierzchołkach przedmiotowych słupów na wysokości ~7,3m przy użyciu wysięgników stalowych
1- i 2-ramiennych zabudowane zostaną oprawy oświetleniowe typu SGS-102/100W.
Zasilanie opraw oświetleniowych od słupowego złącza kablowego wykonać kablem YKYżo
3x2,5mm2 ułożonym wewnątrz słupa (3 żyła kabla stanowi przewód ochronny PE).
Zabezpieczeniem oprawy oświetleniowej będzie wkładka bezpiecznikowa o działaniu zwłocznym
6A zabudowana na złączu fazowo-bezpiecznikowym typu IZK-2-01 zainstalowanym we wnęce
słupowej. Zamykanie wnęki wg rozwiązania typowego producenta słupów dla UM w Będzinie.
Kable zakańczać na „sucho” bez stosowania głowic i łączyć za pomocą zacisków kablowych typu
VK-35 tj. V-klemy. Projektowane obwody jako trójniki w istniejących latarniach nie będą
połączone elektrycznie z istniejącą siecią i stanowić będą rozcięcie eksploatacyjne. Na
zakończeniach kabli stosować izolacyjne złącze kablowe typu IZK lub „Sintur” o IP-43 w ilości 4
sztuki na 1komplet zakończenia.
Dodatkowo zgodnie z zaleceniem Inwestora w niniejszym projekcie przewiduje się przebudowę i
adaptację istniejącego oświetlenia parkowego przy ulicy Usługowej oraz przy ulicy Łącznej na
oświetlenie typu ulicznego o wysokości ~6,7m. W związku z powyższym z 20 istniejących
betonowych słupów parkowych typu WZ-6,5 (o wysokości 5,2m) należy zdemontować istniejące
oprawy parkowe typu OPZR-125. Następnie po przedłużeniu istniejących słupów parkowych przez
zastosowanie 1,5m wysięgników stalowych ocynkowanych typu W1 F15 A5/15 przedmiotowe
słupy zostaną zaadaptowane na latarnie uliczne o wysokości ~6,7m. Ze względów konstrukcyjnych
przewiduje się, że wysięgniki mocowane będą przez nasunięcie na górny cokół betonowy
istniejącego słupa i przykręcenie za pomocą trzech śrub M10 rozmieszczonych w dolnej tulei
wysięgnika co 120O. W projekcie przewiduje się również wymianę istniejących słupowych
tabliczek bezpiecznikowych na słupowe złącza kablowe typu IZK lub „Sintur” oraz remont
kapitalny stalowych drzwiczek słupowych i zamków.
Szczegóły wykonania patrz rysunki.
2.7. Rodzaje słupów i opraw.
Oświetlenie uliczne zrealizowane zostanie przy zastosowaniu elementów typowych uzgodnionych z
Inwestorem. Zaprojektowane urządzenia posiadają stosowne certyfikaty, atesty, świadectwa
wyrobów oraz gwarancje producentów. W sieci zaprojektowano następujące urządzenia:
słupy stalowe stożkowe ocynkowane typu SSO 60/70/4; HC = 8m, HO = 7,3m (malowane w
kolorze ciemno szarym) produkcji „Kromiss” - lub podobnego typu.
oprawy typu SGS-102/100W w II klasie izolacji o IP 65 produkcji „Philips” wyposażone w
lampy sodowe typu SON-T PLUS 100W E/10500lm; zamontowane na wierzchołku słupa typu
SSO za pomocą wysięgnika o nachyleniu 15O, tj. na wysokości 7,3m nad terenem.
wysięgniki stalowe 1-ramienne ocynkowane typu W1 F1 A7/15 (malowane w kolorze ciemno
szarym) produkcji „Kromiss” - lub podobnego typu.
wysięgniki stalowe 2-ramienne ocynkowane typu W2 F1 A7/15 (malowane w kolorze ciemno
szarym) produkcji „Kromiss” - lub podobnego typu.
oprawy typu SGS-102/100W w II klasie izolacji o IP 65 produkcji „Philips” wyposażone w
lampy sodowe typu SON-T PLUS 100W E/10500lm; zamontowane na wierzchołku istniejącego
słupa parkowego za pomocą przedłużonego wysięgnika o nachyleniu 15O, tj. na wysokości
~6,7m nad terenem.
wysięgniki stalowe 1-ramienne ocynkowane typu W1 F15 A5/15 (malowane w kolorze ciemno
szarym) produkcji „Kromiss” - lub podobnego typu; jako przedłużenie istniejących słupów
betonowych parkowych typu WZ-6,5.
słupowe izolacyjne czteroelementowego złącza kablowego typu IZK lub Sintur zabudowane we
wnękach słupowych projektowanych i istniejących słupów; wg rozwiązania dla UM w Będzinie.
Jako komplet stosować 2 złącza fazowe IZK-2-02, 1 złącze zerowe IZK-2-03 oraz 1 złącze
fazowo-bezpiecznikowe IZK-2-01
połączenie pomiędzy złączem bezpiecznikowym, a oprawą wykonać kablem typu YKYżo
3x2,5mm2 (3 żyła stanowi przewód ochronny PE).
na słupach zainstalować tabliczki ostrzegawcze typu 081/75x105.
2.8. Roboty ziemne.
Wzdłuż projektowanych kabli przebiegają ciągi istniejącego uzbrojenia, których trasy wynikają z
planu sytuacyjnego rys. nr 2E.
Wszystkie roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego w czasie realizacji uzbrojenia oraz ze względu
na zagospodarowanie i ukształtowanie terenu winny być wykonane ręcznie pod nadzorem
inspektora nadzoru i przedstawicieli zainteresowanych instytucji. Przed rozpoczęciem wszelkich
robót należy wykonać wykopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych tras urządzeń
podziemnych. W tym przypadku odspojenie gruntu może się odbywać tylko sposobem ręcznym bez
użycia kilofów.
W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie
wymaganej normą odległości co najmniej 0,5m od istniejących sieci, ogrodzeń i ścian budynków.
Wykopy (rów kablowy) z uwagi na ruch osób niezatrudnionych przy robotach, należy odgrodzić
poręczami ochronnymi o wysokości 1,1m i zaopatrzyć w odpowiednie tabliczki ostrzegawcze, a w
nocy w światło ostrzegawcze. W przypadku wykonania wykopu poprzecznego do ciągu pieszego na
rowie kablowym należy zabudować pomost z poręczami. Trasę sieci zaprojektowano w trawniku
wzdłuż jezdni i chodnika.
Ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne oraz zagospodarowanie terenu przejście pod
utwardzonymi nawierzchniami ulic należy wykonać metodą przecisku sterowanego tj. bez otwarcia
nawierzchni jezdni. Przewiduje się przewiert sterowany wykonany rurą „Arot” typu SRSφ110mm.
W pozostałych przypadkach przy skrzyżowaniu projektowanego kabla z wjazdami na poszczególne
posesje przejście należy wykonać metodą otwartego przekopu połówkowego. Rodzaj przejścia oraz
miejsce wykonania patrz plan sytuacyjny.
Uwaga:
1. Przy stawianiem słupów należy zwrócić uwagę na zachowanie „linii słupów”. W związku z
powyższym w pierwszym etapie należy zastabilizować w terenie (wytyczyć) skrajne słupy
prostoliniowego odcinka sieci oświetleniowej. W etapie drugim pomiędzy ustawione słupy
skrajne należy w utworzoną przez nie linię wstawić (uzupełnić) pozostałe słupy odcinka.
2. Posadowienie słupów wykonać zgodnie z rozwiązaniem typowym producenta.
2.9. Szczegóły układania kabli.
Trasa kabli zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wynikają z planu sytuacyjnego rys.
nr 2E. Ułożenie kabli należy wykonać zgodnie z normą PN-/E-05125 oraz w oparciu o „Katalog
Detali Typowych” BPT i ST BW Warszawa. Z istotnych spraw należy przestrzegać:
głębokości ułożenia kabla w ziemi - 70cm
głębokości ułożenia kabla w rurach pod drogami - 100cm
układania kabla w środku 20cm warstwy piasku na całej długości trasy linii kablowej,
promienia zgięć kabla niemniejszego od 10-krotnej średnicy kabla,
oznaczenia trasy kabla w ziemi przez ułożenie 25cm nad kablem folii z tworzywa sztucznego w
trwałym kolorze niebieskim o grubości 0,5mm i szerokości pasa 0,4m,
oznaczenie kabla w ziemi przez założenie oznaczników kablowych tzn. pasków plastikowych z
wybitymi cechami kabla – relacji, roku ułożenia, napięcia, przekroju, przeznaczenia i
właściciela.
układania kabli w ziemi linią falistą z zapasem 3% długości,
pozostawienia zapasu kabla 1kV w postaci półpętli nie mniejszej niż 1m przy przepustach
rurowych pod drogami przy wprowadzeniu do słupa,
ochrony rurowej kabla 1kV do wysokości 2,5m przy wyprowadzeniu na słup linii
napowietrznej. Stosować osłony rurowe z polietylenu „Arot” typu SV 50 o długości 3,0m.
Końce rury uszczelnić taśmą „denso” lub pianką poliuretanową.
ochrony rurowej kabla przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem oraz przy zmniejszeniu
wymaganych normą odległości przy zbliżeniu i skrzyżowaniu. Stosować rury „Arot” typu
DVK-110mm o długości przeszkody i po 100cm w obie strony od miejsca skrzyżowania (od
skrajni przeszkody). Końce rury uszczelnić taśmą „denso” lub pianką poliuretanową.
ochrony rurowej kabla przy skrzyżowaniu z drogą kołową wjazdem. Stosować rury„Arot” typu
DVK-110mm oraz SRS-110mm (przeciski) o długości przeszkody i po 100cm w obie strony od
miejsca skrzyżowania (od skrajni przeszkody). Końce rury uszczelnić taśmą „denso” lub
pianką poliuretanową.
2.10. Skrzyżowanie kabli między sobą i z innymi urządzeniami podziemnymi.
Każdy z krzyżujących się kabli energetycznych i sygnalizacyjnych ułożonych bezpośrednio w
ziemi powinien być chroniony przed uszkodzeniami w miejscu skrzyżowania i na długości po
50cm w obie strony od miejsca skrzyżowania Ochronę tę stanowi podwójna warstwa cegieł
ułożona nad kablem włączonym do sieci o napięciu znamionowym do 1kV, z wyjątkiem kabli
należących do różnych zakładów, które powinny mieć osłony otaczające. Kable włączone do
sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV powinny być zabezpieczone osłoną
otaczającą.
Zbliżenia do sieci gazowej wykonać zgodnie z Dz. U. nr 139 z dnia 07.12.1995,
Rozporządzenie nr 686.
Przy skrzyżowaniu z rurociągami podziemnymi kable ułożone bezpośrednio w ziemi chronić
przez zastosowanie rury ochronnej lub podwójnej warstwy cegieł.
2.11. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.
Zgodnie z informacją uzyskaną w „Enion” S.A. – BZE; Rejon Dystrybucji Będzin układ pracy sieci
zasilającej (typ uziemienia systemu) – TN.
Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) projektuje się samoczynne
wyłączenie zasilania dla układu sieciowego - TN-C-S.
W linii kablowej ochrona dodatkowa projektowanych słupów stalowych i wysięgników polega na
samoczynnym odłączeniu zasilania przez urządzenie zabezpieczająco-przetężeniowe (bezpiecznik
instalacyjny z wkładką bezpiecznikową o działaniu zwłocznym 10A w szafie oświetleniowej oraz
6A w instalacyjnym złączu kablowym zlokalizowanym we wnęce słupa) w przypadku zwarcia o
pomijalnej impedancji pomiędzy przewodem fazowym, a przewodem ochronnym PE a częścią
przewodzącą dostępną (masą słupa). Ochronę słupów wykonać przewodem ochronnym PE przez
połączenie przewodem typu LgY 16mm2 zacisku ochronnego słupa (masy) z zaciskiem ochronnoneutralnym PEN (złącza zerowego IZK-2-03) w linii zasilającej. Również zaprojektowane oprawy
oświetleniowe typu SGS-102 nie podlegają ochronie przeciwporażeniowej ponieważ posiadają II
klasę ochronności
Ponadto należy na końcach linii wykonać uziemienia robocze przewodu neutralnego zerowego „N”.
Uziemienie wykonać płaskownikiem FeZn 40x3mm o długości 30m ułożonym na dnie rowu
kablowego pod podsypką. Długość ułożonego płaskownika winna zapewnić wymaganą normą
wartość rezystancji mniejszą od 30 omów. Sprawdzić pomiarem.
2.12. Ochrona przed korozją.
Wszystkie metalowe elementy które nie posiadają fabrycznego zabezpieczenia przed korozją,
należy oczyścić do II stopnia czystości, a następnie pomalować farbą rdzoochronną. Malować
dwukrotnie farbą podkładową chlorokauczukową, emalię nawierzchniową chlorokauczukową
nakładać trzykrotnie. Malowanie dotyczy w szczególności projektowanych słupów stalowych,
wysięgników oraz drzwiczek stanowiących zamknięcia wnęk słupowych.
2.13. Wytyczne realizacji modernizacji.
Prace przy budowie i montażu nowej linii kablowej oświetlenia ulicznego będą wykonywane przy
wyłączonych spod napięcia poszczególnych odcinkach istniejącej sieci, w pobliżu której
prowadzone są prace montażowe. Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania
harmonogramu niezbędnych wyłączeń czynnych urządzeń energetycznych i jago zatwierdzenia w
„Enion” S.A. - BZE.
2.14. Uwagi końcowe.
Zgodnie z Prawem Budowlanym Dz. U. nr 89 z dnia 1994r. przy wykonywaniu prac budowlanomontażowych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby dla których zgodnie z
odrębnymi przepisami wydano:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych.
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną (w
wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono polskiej normy), jeżeli nie są objęte
certyfikacją na znak bezpieczeństwa.
certyfikacją na znak bezpieczeństwa.
W trakcie wykonawstwa ustalić z Inwestorem numerację słupów.
Istniejące oprawy oświetleniowe parkowe typu OZPR-125 przekazać na składowisko UM w
Będzinie lub w miejsce wzajemnie uzgodnione.
Pozostałe odzyskane w trakcie demontażu urządzenia i materiały należy w zależności od rodzaju
surowca objąć złomowaniem lub utylizacją. Środki pozyskane ze sprzedaży złomu należy
przekazać na rachunek UM w Będzinie. Potwierdzenie przelewu oraz dokumenty potwierdzające
przeprowadzenie złomowania i utylizacji zdemontowanych urządzeń oświetlenia ulicznego wraz
z protokołem likwidacyjnym Wnioskodawca winien dostarczyć do UM W Będzinie w terminie
14 dni od dokonania demontażu.
3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
3.1. Cel, zakres i podstawa opracowania.
Celem niniejszego opracowania zgodnie z Art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. –
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) jest zawarcie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze względu na specyfikę realizacji
obiektu budowlanego będącego oparciem sporządzanego przez kierownika budowy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Art. 21a ust. 1 ww. ustawy.
Zakres opracowania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).
3.2. Zakres robót i kolejność realizacji.
Celem niniejszych robót budowlanych jest budowa linii kablowej oświetlenia ulicy Rzemieślniczej
oraz ulicy Produkcyjnej w Będzinie - Łagiszy. Zakres robót budowlanych związanych z realizacją
kablowej sieci rozdzielczej oświetlenia ulicznego wraz z montażem stanowisk słupowych obejmuje:
• Wytyczenie geodezyjne w terenie trasy linii kablowej oraz lokalizację stanowisk słupowych.
• Mechaniczne wykonanie pod ulicami przecisków sterowanych.
• Ręczne wykonanie w ziemi wykopu liniowego o szerokości 0,4 i głębokości 0,8m.
• Wykonanie na dnie rowu kablowego podsypki z piasku o grubości 10cm.
• Ułożenie w rowie kablowym kabli o masie 1m do 0,73kg.
• Wykonanie nadsypki z piasku o grubości 10cm oraz zasypanie wykopu.
• Ręczne wykonanie wykopów o gł. 1,1 i powierzchni dna 0,5m2 pod stanowisko słupowe
• Montaż i ręczne stawianie słupów stalowych ulicznych o długości 8m o masie do 100kg.
• Montaż na słupach sieci kablowej przy użyciu podnośnika wysięgników stalowych.
• Montaż na wysięgnikach przy użyciu podnośnika opraw oświetleniowych z wciągnięcie kabli i
montażem osprzętu sieciowego.
• Wykonanie podłączenia kabli i przewodów zasilających.
• Roboty demontażowe i remontowe w istniejącej sieci oświetlenia.
• Próby montażowe.
3.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
•
Obszar zewnętrzny w miejscu montażu oraz w miejscu wyładunku i załadunku na samochód
skrzyniowy i dłużycę słupów, wysięgników i bębnów kablowych o masie do 1,0t. Na czas
prowadzenia robót montażowych przewiduje się wygrodzenie i wyłączenie z użytkowania
przedmiotowego terenu.
• Obszar zewnętrzny w punkcie podłączenia projektowanych linii kablowych nn 1kV z
istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi tj. związany z robotami prowadzonymi w
sąsiedztwie czynnych urządzeń energetycznych. Na czas prowadzenia robót przewiduje się
wyłączenia spod napięcia czynnych urządzeń energetycznych. Na powyższy zakres należy
opracować harmonogram wyłączeń, który należy zatwierdzić w „Enion” S.A. - BZE.
• Obszar zewnętrzny w bliskim sąsiedztwie ustawionych słupów, tj. w miejscu wykonywania
prac monterskich na wysokościach przy użyciu podnośnika samochodowego. Na czas
prowadzenia robót montażowych przewiduje się wygrodzenie i wyłączenie z użytkowania
przedmiotowego terenu.
• Obszar zewnętrzny w miejscu prowadzenia prac w bliskim sąsiedztwie pasa drogowego. Na
czas prowadzenia robót należy wykonać projekt organizacji ruch pojazdów oraz oznakowanie
poziome i pionowe jezdni.
3.4. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót budowlanych.
Roboty budowlane których, charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
• ryzyko przygniecenia przez słupy stalowe lub bębny kablowe w miejscu montażu i w trakcie
wyładunku przez dźwig z samochodu skrzyniowego.
• ryzyko przygniecenia przez ww. elementy w trakcie poziomego przemieszczania związanego z
montażem urządzenia na placu budowy.
• ryzyko upadku z wysokości do 8m.
• ryzyko kolizji ze sprzętem lub potrącenia pracowników przez pojazdy samochodowe
przejeżdżające w sąsiedztwie prowadzenia robót.
•
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
3.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych.
Instruktaż pracowników należy przeprowadzić w oparciu o szczegółowe zasady bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem zasad
wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia i w ich sąsiedztwie oraz
stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zgodnie ze specyfiką
wykonywania poszczególnych robót budowlanych w zakresie branży elektroenergetycznej oraz
robót wykonywanych przy użyciu dźwigów i podnośników samochodowych i prowadzenia tych
robót w bliskim sąsiedztwie jezdni.
3.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie:
•
•
•
•
•
•
•
•
Wszystkie roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego w czasie realizacji uzbrojenia winny być
wykonane ręcznie pod nadzorem inspektora nadzoru i zainteresowanych instytucji.
Przed rozpoczęciem wszelkich robót ziemnych, należy wykonać wykopy kontrolne celem
ustalenia rzeczywistych tras istniejących urządzeń podziemnych. W tym przypadku odspojenie
gruntu może się odbywać tylko sposobem ręcznym, tj. bez użycia kilofów.
W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie
wymaganej normą odległości co najmniej 0,5m od istniejących sieci.
Wykopy z uwagi na ruch osób niezatrudnionych przy robotach, należy odgrodzić poręczami
ochronnymi o wysokości 1,1m i zaopatrzyć w odpowiednie tabliczki ostrzegawcze. Powyższe
dotyczy również strefy ochronnej w miejscu składowania słupów na placu budowy oraz w
sąsiedztwie projektowanej lokalizacji stanowisk słupowych w czasie pracy dźwigu i podnośnika
samochodowego.
W przypadku wykonania wykopu poprzecznego do ciągu pieszego na rowie kablowym należy
zabudować pomost z poręczami.
Prace przy budowie i montażu linii kablowej nn 1kV będą wykonywane przy wyłączonych spod
napięcia urządzeniach elektroenergetycznych w pobliżu których prowadzone są prace
montażowe. Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania harmonogramu niezbędnych
wyłączeń czynnych urządzeń energetycznych i jego uzgodnienia w „Enion” S.A. - BZE.
Wykonanie prac elektroenergetycznych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Na czas prowadzenia robót w pasie drogowym należy wykonać projekt organizacji ruch
pojazdów oraz oznakowanie poziome i pionowe jezdni.
3.7. Uwagi końcowe do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Sposób stosowania zabezpieczeń, warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych
związanych z budową linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz z montażem
słupów stalowych i demontażem urządzeń przy użyciu dźwigu lub podnośnika samochodowego
regulują przepisy zawarte w szczegółowych rozporządzeniach, w tym w szczególności
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r. Nr 47 poz. 401).
Dąbrowa Górnicza 04.2007r.
Opracował: .......................
inż. T. Mikrut
5. Zestawienie materiałów podstawowych.
L.p.
Wyszczególnienie
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Kabel typu YKY 4x16mm2.
Kabel typu YKY 3x2,5mm2.
Oprawa oświetlenia ulicznego SGS-102 z lampą sodową 100W
Rura osłonowa „Arot” typu DVKφ110mm
Rura osłonowa „Arot” typu SRSφ110mm - przecisk
Rura osłonowa „Arot” typu SV 50mm z uchwytem 8 x ŻF 50
Rura osłonowa dzielona wzdłużnie „Arot” typu A 120 PS - przyjęto
Piasek nienormowany na podsypkę.
Folia z tworzywa sztucznego niebieska gr. 0,5mm.
Słup stalowy stożkowy ocynkowany SSO 60/70/4 pomalowany
Wysięgnik 1-ramienny W1 F1 A7/15 do słupa SSO.
Wysięgnik 2-ramienny W2 F1 A7/15 do słupa SSO.
Wysięgnik 1-ramienny W1 F15 A5/15 do słupa istn WZ-6,5.
Złącze oświetleniowe słupowe IZK lub „Sintur”; 1 komplet 4 sztuki
Płaskownik uziemienia FeZn 40x3mm.
Przewód LgY 16mm2 - ochronny PE.
Gniazdo szynowe typu Gbsz 25A z główką Bi-U 25A
Żerdź żelbetowa typu ŻN-10.
Belka ustojowa B-60 ze śrubą M16x380.
Trzon hakowy skośny THS/N95
Trzon hakowy skośny THS/N80
Izolator N-95
Izolator N-80
Zacisk odgałęźny SLIP 22.1
Bezpiecznik napowietrzny z osłoną SV 19.25
Uchwyt dystansowy słupowy SO 79.6
Osłonka końca przewodów PK 99.025
Jedn. Ilość
3
4
m
1.416
m
399
kpl.
57
m
231
m
96
m
6
m
57
3
m
86
2
m
429
szt.
35
szt.
33
szt.
2
szt.
20
kpl.
57
m.
120
m.
28
szt.
18
szt.
1
kpl.
2
szt.
4
szt.
1
szt.
4
szt.
1
szt.
1
kpl.
1
szt.
20
szt.
8

Podobne dokumenty