DOM A U K CYJNY

Komentarze

Transkrypt

DOM A U K CYJNY
okl_336x235s5g12_184str.qxd
1/21/14
9:26 PM
Page 1
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
DOM AUKCYJNY
OKNA SZTUKI
AUKCJA 32 (182 )
16 lutego 2014
Maria i Andrzej Ochalscy
Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI
05-822 Milanówek
ul. Grodeckiego 17
WARSZAWA, 16 II 2014
okl_336x235s5g12_184str.qxd
1/21/14
9:26 PM
Page 2
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Maria i Andrzej Ochalscy
Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI
Aukcja 32 (182)
w niedziel´, 16 lutego 2014
w Klubie Ksi´garza
Rynek Starego Miasta 22/24
poczàtek aukcji o godz. 10.30
Wystawa przedaukcyjna
w dniu aukcji od godz 8.30
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
fotografia cyfrowa – Agata Ciołek (tel. 22 822 73 74)
opracowanie graficzne – ALFA T¸UMACZENIA i DTP
D. Stukach i V. Stukach Spó∏ka Jawna – 0 601 156 866
katalog dost´pny w internecie:
www.artinfo.pl, www.ochalscy.eu
bliższe informacje, zamówienia
pocztowe,telefoniczne i mailowe
w Domu Aukcyjnym,
05-822 Milanówek, ul. Grodeckiego 17
tel. 503 122 535
tel. (22) 755 83 11
[email protected]
[email protected]
katalog płatny 20 PLN
przelewem na konto
lub bezpośrednio w dniu aukcji
konto: Dzieła Sztuki, Maria Ochalska
66 1020 1097 0000 7902 0003 2409
Wydawca: Maria Ochalska, Dzieła Sztuki, Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Stare druki
strona 4
Literatura
24
Książki o sztuce
56
Teatr, dramat
70
Książki dla dzieci i młodzieży
Historia
Judaica
Regionalia, podróże
46
84
116
119
Z ilustracji książkowej w Polsce Ludowej
126
Ikonografia
136
Autografy, dedykacje, listy,
dokumenty rękopiśmienne
146
Varia
154
Indeksy
174
3
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
4
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Stare druki
1
ALEXANDER AB ALEXANDRO
(Alessandri de Alessandro) – Genialium
dierum libri sex, varia ac recondita eruditione
referti... Coloniae (Kolonia) [1551]. Excudebat Iaspar Gennepaeus. Folio, s. [80], 370,
blok bez oprawy, zachowana jedna deska obciągnięta skórą. K. tytułowa (w drzeworycie)
uszkodzona, z dużym ubytkiem ilustracji,
przedstawia sceny z życia i prace Heraklesa.
Na kilku k. plamy, ślady zalania. Na k. tyt.
(słabo czytelne): „Bibliothecae Varsauiensis Scholar: Piarum [...] D. Hyaciński...” Na
k. ostatniej, częściowo zamazane: „Bibliothecae Canonensis Can: Reg: [...] anno 1677
Leopoli”. Także u góry s. 1 – zamazany napis wł. E. XII, 109 (podaje wyd. późniejsze,
z 1594 r.).
Alexander ab Alexandro (1461-1523),
był włoskim prawnikiem urodzonym i działającym w Neapolu. Dzięki pieniądzom z synekury, którą zawdzięczał papieżowi, mógł
pędzić beztroskie życie badacza w Rzymie.
Jego główne dzieło, tu oferowane Dies Geniales ukazało się po raz pierwszy w Rzymie
w 1522 r. i było podobnie jak Noce Attyckie
(Noctes Atticae) Aulusa Gelliusa, czy Saturnalia
Macrobiusza, różnorodnym zbiorem materiałów i ciekawostek dotyczących filologii klasycznej, starożytności, prawa, snów i duchów;
charakteryzuje się dość dużą łatwowiernością
w przyjmowaniu często bałamutnych informacji. Egz. do oprawy. Bardzo rzadkie.
240
2
[ASSERMET François] Perspiciliorum pro nasutis Protestantibus, Pars II. Speculi veridici contra Calvinistas et Lutheranos...
reimpressa anno... 1726. Varsaviae [Warszawa] Typis Schol. Piar., 1728. 4˚, s. 336, [24].
E XII, 250. Tłumaczenie wydanego
w 1715 r. dzieła franciszkanina François
Assermeta, którego część pierwsza zatytułowana: Speculum veridicum wyszła anonimowo
w Toruniu u Nicolaia w 1725 r. Prezentowana część druga ukazała się w Warszawie
w 1728 r.
Oprawiona współcześnie przez Jerzego Filipowicza w skórę zamszową; blok książki nieprzycięty. Na okł. facsimile k. tytułowej dzieła.
2
Na k. tyt. pieczęć heraldyczna Zbigniewa
Rzeszotarskiego de Lehndorff.
Dzieło polemiczne, antyprotestanckie. Na
k. ostatniej Facultas – imprimatur Jana Joachima Tarły, podówczas biskupa poznańskiego
(zm. 1733), datowane 1 I 1728.
160
3
[BENIOWSKI
Maurycy-August]
Voyages et mémoires de Maurice-Auguste
Comte de BENYOWSKY, Magnat des Royaumes d’Hongrie et de Pologne, etc. etc.
CONTENANT ses Opérations militaires en
Pologne, son exil au Kamchatka, son Evasion
et son Voyage à travers l’Océan pacifique, au
Japon, à Formose, à Canton en China, et les
détails de l’Etablissement qu’il fut chargé par
la Ministère François de former à Madagascar.
T. I-II. A Paris 1791 Chez F. Buisson.
8˚, s. [4], VIII, 466; [4], 486. Opr. skóra, w 2 woluminach, z szyldzikami. W T. I od
s. 430 do końca i w t. II od s. 431 – nieznaczne ślady zalania. Poza tym stan bardzo dobry.
5
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
4
3
E. 12, 476. Wydanie 1 francuskie; pierwodruk w języku angielskim (1790) był przekładem francuskiego rękopisu.
2 100
4
[BIBLIA WUJKA] Biblia to iest Księgi Starego y Nowego Testamentu, według
łacińskiego przekładu starego, w Kościele
Powszechnym przyiętego, na Polski ięzyk
z nowu z pilnością przełożone, z dokładaniem
textu Żydowskiego y Greckiego, y z wykładem Katholickim, trudnieyszych mieysc, do
obrony Wiary swiętey powszechney przeciw
Kacerztwom tych czasów należących przez
Jakóba Wujka z Wągrowca SJ. Kraków 1599.
W Drukarni Łazarzowey.[Przedmowę napisał
prymas St. Karnkowski, który był też wydawcą edycji]. Folio. S. od 241 do 1479, [1],
k. 15 [brak początkowych: k. [13], s. 1-240
oraz końcowych 8 kart regestru]. Winietki,
inicjały, finaliki w drzeworycie. Druk gocki
w dwu kolumnach.
6
4
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Drobne naddarcia nielicznych kart; ślady
zalania na kilkudziesięciu kartach; niewielkie
zabrudzenia. Bez oprawy; część zachowana
zszyta w grzbiecie, kilkanaście k. luzem. Strony 1161-1168 błędnie wszyte po s. 1176. Na
s. 1057/1058 znaczny ubytek tekstu, strony
podklejone; s. 325/326, 369/370, 517/518,
1045/1046 – reperowane, niekiedy z minimalnym ubytkiem tekstu. Na k. tytułowej
„Nowego Testamentu Pana Naszego Jesvsa
Christvsa” – napis proweniencyjny: „Vincentii
Kubicki Anno Dni 1800”.
Ze względu na rzadkość pierwszego wydania Biblii Jakuba Wujka, przedstawiamy
egzemplarz niekompletny, zawierający Stary
Testament od Księgi Sędziów począwszy,
zatem bez Pięcioksiągu i Księgi Jozuego – oraz
całkowity Nowy Testament. „Przekład Wujka był najlepszym ówczesnym przekładem Pisma św.; stanowił syntezę wkładu wszystkich
dotychczasowych polskich tłumaczy Biblii,
odznaczał się wysokimi walorami językowymi. Do drugiej połowy XIX w. nie było w Polsce nowego katolickiego tłumaczenia Biblii,
a liczba wydań Biblii Wujka do początków
XX w. przekroczyła 20” (Aleksandra Witkowska). „Umiał on w sposób wyważony, świadomy, krytyczny i twórczy korzystać z dorobku
ówczesnej polszczyzny” (Danuta Bieńkowska
w: Biblia a kultura Europy, Łódź 1992).
Piękny druk renesansowy, wykonany
w najlepszej ówcześnie typografii polskiej.
Rzadkie. E. XIII, 15-16; E. XXXIII, 380.
Jakub Wujek (1541-1597), jezuita, teolog,
wybitny polemista. Całość najważniejszego
polskiego przekładu Pisma św. ukazała się po
śmierci tłumacza – za życia ogłosił jedynie
Nowy Testament (w 1593 r.).
10 000
5
[BIBLIA ZIARNKI] La Saincte Bible Françoise. Selon la vulgaire Latine reveuë
par le commandement du Pape Sixte V et imprimée de l’authorité de Clement VIII, avec
sommaires sur chaque livre du Nouveau Testament extraicts des Annales du Cardinal Baronius, plus les moyens pour discerner les Bibles
Françoises Catholiques d’avec les Huguenotes
… par Pierre Frizon… Illustree et ornee d’un
grand nombre de figures en taille douce …
T. 1-2. Paris (Paryż) 1621. Jean Richer, Pierre
Chevalier. Folio, t. 1 – s. [8], 583, [1]. Brak
k. tyt. i frontyspisu; w tekście 28 akwafort
według rysunków Ziarnki; t. 2 s. [4], 864 +
3 mylnie liczbowane; w tekście 23 miedzioryty z portretami proroków i apostołów, sygn.
I. Messager, L. Gaultier i 21 akwafort według rysunków Ziarnki, 2 mapy (akwaforty);
5
w obu tomach liczne winietki, inicjały, finaliki
w drzeworycie.
acc.:
Pierre FRIZON – Moyens pour discerner
les Bibles Françoises Catholiques d’avec les
Huguenotes et explication des passages de
l’Ecriture, selon le sens des Peres qui ont vescu avant et durant les quatre premiers Concile oecumeniques. Paris (Paryż) 1621. Chez
Jean Richer, s. 90, [54].
Współopr. skóra z epoki, grzbiet siedmiopolowy, bordiura radełkiem.
Wydanie pierwsze. Monumentalny, bogato ilustrowany katolicki przekład Pisma
Świętego na język francuski, zwany Biblią
Frizona (od nazwiska tłumacza) lub Biblią
Ziarnki (od nazwiska ilustratora). Biblia dedykowana królowi Francji Ludwikowi XIII.
Dzieło ilustrowane akwafortami Jana Ziarnki
(ok. 1575-1630), znanego polskiego malarza,
sztycharza i ilustratora oraz częściowo (portrety) przez innych artystów.
Ilustracje do Biblii Frizona należą do
największych osiągnięć w dorobku Jana
Ziarnki, urodzonego we Lwowie malarza
i sztycharza. Na przełomie wieków wyjechał
do Paryża, gdzie pozostał do śmierci. Był cenionym rytownikiem wykonującym portrety,
7
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
5
8
widoki, sceny religijne i sceny historyczne
z życia ówczesnej Francji (m.in. słynna rycina
„Sabat czarownic”, ilustracje do „Księgi Apokalipsy”, zaślubiny Ludwika XIII z Anną Austriaczką – tzw. Karuzel Wielki). Ziarnko (we
Francji znany jako Jean le Grain) był pierwszym polskim artystą, który odnosił sukcesy
poza krajem. Mimo długiego pobytu we Francji nie zapomniał o polskim rodowodzie, dodając do nazwiska przydomki „Polonus” lub
„Leopoliensis”. Ilustracje wykonane do oferowanej edycji Biblii stanowią jedno z najsłynniejszych dzieł w dorobku artysty. Ponad 30
rycin sztychował sam Ziarnko (według katalogu A. Potockiego – 35, dokładna ich liczba
jest trudna do określenia ze względu na całkowity brak sygnatur na rycinach lub drobne, często niewidoczne sygnatury artysty).
Pozostałe zostały wykonane przez znanych
rytowników francuskich: Leonarda Gaultiera,
Michela Lasne’a, Clementa Mellana, Jeana
Messagera i Melchiora Taverniera (ok. 15641641), nadwornego grafika królów Francji..
W końcowej części drugiego tomu tekst
Frizona wyjaśniający różnice między francuskimi edycjami Biblii katolickich i hugenockimi.
Jak pisze A. Potocki, Ziarnko jest autorem
wszystkich sztychowanych w Biblii Frizona
narracyjnych kompozycji, co wynika z porównania z innymi, sygnowanymi pracami artysty. Zamieszczone w oferowanym egzempla-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
lustrium Hospitum Corona, A. A. LL.&Philosophiae Baccalaurei, Rito Solenni, pronuntiarentur; Fraterni Applausûs ergo Ab Antonio
Boryszowski, Ejusdem Laureae Candidato
Metris plectrisq; Pòéticis celebratae. Cracoviae Typis Collegij Majoris Universitatis.
Annô Domini 1743tio Die 20. Aprilis. Folio,
k. [11].
Na odwrocie str. tytułowej drzeworyt
z herbem Ciołek. Dedykowane Zygmuntowi
Łubieńskiemu, kasztelanowi sandomierskiemu. Oda do św. Jana Kantego. Wiersze dla
egzaminatorów: Laurentego Sałtszewicza, Antoniego Krzanowskiego I Michała Czyrnickiego. Wiersze do laureatów: Józefa Niklewicza,
Baltazara Chylińskiego, Antoniego Rayszela,
Błażeja Bykowskiego, Alberta Churchockiego.
Na zakończenie wiersz Józefa Niklewicza do
autora. Ślady działalności kołatka, bez szkody dla tekstu. E. XIII, 284.
800
6
rzu akwaforty to wysokiej klasy grafiki doby
baroku, sugestywnie oddające sceny biblijne.
W egzemplarzu, efektownym i dobrze zachowanym, brak jedynie k. tytułowej i frontyspisu w tomie 1; na s. 1-70 ślady kołatka; na
wielu k. nieznaczne ślady zalania. Plamy na
s. 16 „Moyens…”. Tylna wyklejka naddarta,
z ubytkiem. Oprawa z epoki; ślady starych
podklejeń skóry na grzbiecie, minimalne
ubytki górnej części grzbietu oprawy.
Rzadkość antykwaryczna.
Literatura: A. Potocki, Katalog dzieł Jana
Ziarnki malarza i rytownika polskiego z XVI
i XVII wieku, Kraków 1911; St. Sawicka, Jan
Ziarnko, peintre-graveur polonais et son activité
à Paris au premier quart du XVIIe siècle, Paryż
1938.
20 000
6
BORYSZOWSKI Antoni – Primae
Laureae amaeno vere, In Coronamentum
Eruditae Virtuti VI. VV. DD. Candidatorum,
reflorescantes […] Spectante Nobilissima Il-
7
[BOURDALOÜE Louis] – Sermons
du père … de la Compagnie de Jesus pour les
dimanches. Tome second. Lyon 1716. Anisson i Posuel, 12°, [4], 390, [38], inicjały i finaliki w drzeworycie, opr. skóra z epoki, na
grzbiecie ślady złoc., brzegi k. barwione
Tom drugi zbioru kazań na niedziele. Ojciec Ludwik Bourdaloüe (1632-1704), błyskotliwy francuski kaznodzieja jezuicki, znany ze swych homilii, które wygłaszał niczym
teatralne monologi. Został wyświęcony na
kapłana w 1665 r. W 1669 r. zostaje przeniesiony do Paryża, gdzie jego kazania odnoszą ogromny sukces, tak że wygłasza je przed
samym Ludwikiem XIV. Bourdaloüe odegrał
ogromną rolę w sprawie odwołania Edyktu
Nantejskiego, był również bliskim przyjacielem Bossueta. Ostatnie lata życia poświęcił
służbie ubogim, chorym i więźniom.
Otarcia i spękania skóry opr. przy grzbiecie. Stan dobry.
160
8
CORPUS Iuris Canonici emendatum
et notis illustratum. Gregorii XIII. Pontif.
Max. iussu editum, Indicibus variis, et novis... Lugduni [Lyon] 1591. 4°, s. [68], szp.
1271; [20], szp. 754; [12], szp. 406; [8], szp.
158, [80]. Współopr. pergamin z epoki, ślepo
tłocz. radełkiem z ramkami i zdobieniami na
obu licach, w zwierciadłach wizerunki zbrojnych postaci. Opr. podniszczona, w pudełku
współczesnym.
Zbiory prawa kanonicznego, które powstały od XII do XV w., obejmowały: Dekret
Gracjana z ok. 1140 r., Dekrety papieża Grze-
9
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
9
DEDINGER Johann – Oeconomia
animae, seu conciones variae, funerales; de
morte: adventuales; de judicio: quadragesimales; de inferno: paschales; de coelo. E probatissimis authoribus concinnante R. P. F. Joanne Dedinger Ord. S. Dominici, Praedicatore
Generali... Monachij (Monachium) 1675. Typis & impensis Joannis Jaecklini, Typographi
Electoralis, & Bibliopolae. 4°, s. [8], 1014,
[16 – indeksy], liczne winietki w drzeworycie. Opr. skóra współcz., na licu ślady zalania
i przypalenia (księga uratowana z pożaru).
Na k. przedtyt. odręcznie: „Jacobi Casimiri
Okleyski [?]...” przekreślone oraz „Joannis
Bryczyński Canonici et Officialis...”
Zbiór łacińskich kazań okolicznościowych
dominikańskiego predykanta z okazji pogrzebów: o sądzie; wielkopostnych: o piekle
i wielkanocnych o niebie.
Liczne ślady po owadach, często ze szkodą dla
tekstu. Dolna część k. 1013/1014 urwana z niewielką stratą tekstu. Stan ogólny dostateczny.
300
10
gorza IX z 1234 r., Liber sextus papieża Bonifacego VIII z 1298, Clementinae – papieża
Klemensa V z lat 1314 i 1317, Extravagantes
papieża Jana XXII i Extravagantes communes
z XIV-XV w. Opracowane w jednolity układ na
soborze trydenckim, znane były pod wspólną
nazwą Corpus Iuris Canonici (po raz pierwszy w ten sposób nazwane w 1580). Przepisy
prawne w nim zawarte obowiązywały aż do
1917 r.
Grzbiet opr. zerwany i odchodzący od
opr., przednia okł. luzem ze śladami klejenia.
Pergamin pomarszczony, miejscami przetarcia
na krawędziach oraz zaplamienia. Gdzieniegdzie marginalia z XVI-XVII w., niekiedy doklejone. Kilkanaście doklejonych zakładek na
starym średniowiecznym papierze ułatwiających korzystającemu poruszanie się po dziele.
Wewnątrz stan ogólny dobry.
500
10
10
FENELON François de SALIGNAC
de la MOTTE – Les aventures de Telemaque,
fils d’Ulysse… Nouvelle edition. Enrichie de
figures en taille-douce. A Maestricht, Chez
J. E. Dufour & Ph. Roux, Imprimeurs-Libraires associes. M.DCC.LXXXII. (1782).
8º, s. XXVIII, 484, tabl. il. 3 (miedzioryty
z akwafortą), mapa 1: Carte des voiages de
Telemaque (miedzioryt z akwafortą), na s. 1
winietka (miedzioryt z akwafortą).
Wyrwana ilustracja między s. 18 i 19. Opr.
skóra z epoki, złoc., przetarcia. Na s. przedtyt.
notatka własn. „Pierre de Novicow/1807”, na
s. tyt. podpis własn. „Thiery”, ekslibris Józefa
Zawadzkiego. Na wyklejce przedniej okł. nalepka „a Moscou Chez F. Courtener.”
400
11
[FRYDERYK II Wielki, król Prus]
Oeuvres diverses du Philosophe de Sans-Souci. Tome troisieme. [b.m. – Berlin?] 1761.
B.w. 8˚, s. [12], 194, inicjały i finaliki w drzeworycie. Opr. psk z epoki z szyldzikiem i inicjałami „P. B.” [Paweł Biernacki]. Piecz. własnościowe „z Księgozbioru /E. W. J.” i napis
na k. tytułowej „Paul et Constance Biernacki”
oraz późniejszy dopisek „à Pauline leur petit
fils”. Niewielki ubytek u góry grzbietu i przetarcia papierowych okładzin oprawy. Stan
bardzo dobry. Tylko tom trzeci.
Liczne pisma króla Prus – „filozofa z SansSouci”, do władców Europy, także do Stanisława
Augusta; również korespondencja z Wolterem.
240
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
12
12
GIRARD [Gabriel] – Synonymes
françois... Nouvelle édition... Tome second.
À la Haye (Haga) 1776. Chez Les Libraires
Associés. 8°, s. 350, opr. skóra z epoki, grzbiet
ze złoc., szyldzik, brzegi k. barwione. Tylko
t. 2 [brak t. 1]. Na k. przedtyt. pieczęć heraldyczna z h. Rawicz i Topór pod koroną hrabiowską, z napisem „Stępel [!] ekonomiczny
IW. Antoniego hr. Ostrowskiego. 1818”.
Proweniencja: Antoni Jan Ostrowski
(1782-1845) gen., senator, wojewoda, założyciel Tomaszowa Maz., pisarz i ekonomista.
Od s. 298-350: Table alphabétique des
synonymes contenus dans les deux volumes;
od s. 351-600: D’OLIVET – Remarques sur la
langue françoise.
200
13
GŁOWACKI Ignacy – Gladius Evaginatus pro Defensione Immunitatis Ecclesiasticae. Seu Immunitas Ecclesiastica Jure
tum Divino tum Humano in aliquibus, etiam
statutis Regni Poloniae Adversus Impugnatores suos propugnata. à R.P. Ignatio Głowacki,
Societatis Jesu Theologo Anno Domini 1725.
Calissii [Kalisz]. Typis Collegii Karnkoviani
Societatis Jesu. 4°, k. [4], 425, [2]. Opr. wtórna pł. Napisy własn.: „Ex Libris Joannis Wędrychowski” z r. 1730 i pieczęć: „Biblioteka
XX. Węgrowskich”. E. XVII, 190.
Ignacy Głowacki (1667-1729), rektor kolegiów jezuickich w Rawie i Grudziądzu. Tytuł dzieła na miarę epoki: Miecz wydobyty ku obronie
nietykalności kościelnej. Czyli nietykalność kościelna prawem tak boskim jak i ludzkim w czymkolwiek, także statutami Królestwa Polskiego,
przeciwko prześladowcom swym występująca.
15
Ubytek połowy tekstu na k. [2], drobne
ubytki u dołu karty tyt. (poza tekstem), ślady
po zalaniu na kilkunastu pierwszych kartach.
Poza tym stan dobry.
240
14
[HISTORIA Polski] Anecdotes du
Nord comprenant le Suède, la Danemarck,
la Pologne, & la Russie depuis l’origine de
ces monarchies jusqu’a present. Paris (Paryż)
1770. Chez Vincent, Imprimeur – Libraire
rue S. Severin. 8˚, s. IV, 216; 156; 215, [1],
208, [2]. Opr. z epoki: skóra, grzbiet sześciopolowy bogato zdobiony tłoczonym złotem
ornamentem roślinnym, wyklejki marmoryzowane, brzegi kart barwione.
Dzieje Szwecji, Danii, Polski i Rosji doprowadzone do czasów wydania dzieła. Obok
tekstu tabele dynastii panujących w poszczególnych krajach.
Napis własnościowy: „Antonin Jacobson
[?]”. E. XXI, 71 podaje [pod hasłem LA PLACE]: „Nie podpisani autorowie: Pierre Ant. de
la Place, J. Fr. de la Croix marquis de Castries
et Ant. Hornot”.
800
11
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
rej genealogia Niemyskich; Wiersz do św. Jana
Kantego; Panegiryki egzaminatorów i kandydatów: Adalbert Biegaczewicz, St. M. Ficzkiewicz, Albert Foltański, Adalbert Jarzeński, Adalbert Krzanowski, St. M. Patelski,
A. A. Paprocki, J. A. Piątkiewicz, Jan Sebastian Skwarcz, Kazimierz Stęplowski; wiersz
J. S. Skwarcza na cześć autora. E. XVIII,
463.
800
16
15
JAKLIŃSKI Józef Antoni – Academus
gratiarum. D. Joannes Cantius Confessor, Regni Poloniae Patronus […] a Iosepho Antonio
de Jasienná Iakliński […] Panegyrico cultu
demonstratus. Anno Domini M. D. CC. XIX.
[1719] Die 22. 8bris. Cracoviae, Typis, Successorum Hebanowski. Folio, k. [12], na odwrocie k. tytułowej miedzioryt przedstawiający św. Jana Kantego w otoczeniu studiujących
księgi. Stan bardzo dobry. E. XVIII, 387.
900
16
JANOWSKI Florian Jan Nepomucen
(de Janowka) – Floralia, primo vere, A Jagellonica Pallade […] a V. Floriano Joanne Nepomuceno de Janowka Janowski, Ejusdem
Laureae Candidato, Metricô Calamô In vim
fraterni affectûs descripta. Anno Domini
1744. Die verò 31. Martij. Cracoviae Typis
Universitatis. Folio, k. [11].
Drzeworyt z herbem i obszerna dedykacja
Leopoldowi St. Kostce Niemyskiemu, w któ-
12
17
[KROMER] Marcina Kromera Biskupa Warmienskiego O sprawach, dzieyach
y wszytkich inszych potocznościach Koronnych Polskich: ksiąg XXX przez Marcina
Błazowskiego z Błazowa: Wyraźnie ná polski ięzyk przetłumaczone, przydatkámi i dowodami niektoremi poniekąd utwierdzone,
y własnym onegoż kosztem z druku ná świat
podane. Cum Gratia et Privilegio S. R. M.
w Krakowie w Drukárni Mikołaiá Lobá Roku
Pańskiego 1611. Folio, k. [5], s. 599, [9] – Regestr. Drzeworytowe inicjały.
Opr. skóra; brak tylnej okładki, grzbiet
luzem. Braki: s. 41-64; 105-108; dwie k. Regestru. Liczne reperacje stron. Pieczątki:
„Z księgozbioru Igna.[cego] Machczyńskiego
z Sosnowa”, takiż wpis odręczny z datą „Roku
1838mego” Na k. tytułowej dawniejsze, atramentem: „JStraszewski” oraz „Joanni Kutyński”. Karta tytułowa zachowana z uzupełnionymi marginesami i minimalnym zaklejeniem
części jednego wersu. W k. [2] podklejony
margines, w k. [5] podobnie, tu z niewielkim
zaklejeniem części marginaliów. Dwie k. Regestru z podklejonymi marginesami. Minimalny ubytek tekstu n s. 582 (podklejenie).
Narożnik dolny s. 239 /240 reperowany. Na
kilkunastu kartach śladowe plamy z inkaustu
(np. 39/40), zabrudzenia kilku stron: 264,
265, 529, 536, 537. Liczne przybrudzone
marginesy kart przy grzbiecie.
„Na odwrocie strony tytułowej w drzeworycie herby królestwa polskiego, szwedzkiego
i W.X.Lit. i na pochwałę tychże 16 wierszy”
(E. XX, 285). Pierwsze polskie wydanie
kroniki Kromera, dzieła napisanego po
łacinie (wyd. 1555 r.). Biskup warmiński,
historyk i dyplomata w służbie Zygmunta
Augusta, Marcin Kromer (1512-1589) reprezentował m.in. Polskę na Soborze Trydenckim. Jego Kronika „głosząc wielkość i chwałę
państwa polskiego, wywarła ogromny wpływ
na polską, a także czeską historiografię aż po
schyłek XVIII w.” (M. Kamler).
9 000
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
18
LIGUORI Alphonso de – Theologia
moralis…adcedit [!] etiam praestantissimi
theologi dissertatio prolegomena…T. I-III.
Bononiae (Bolonia) 1763, Bassani (Bassano)
1772-1773. Sumptibus Remondinianis, T. I:
s. [8], LXXX, 276. T. II: s. XVI, 276. T. III:
s. 204.
Acc.: [Benedykt XIV]. Epitome doctrine moralis, et canonicae…Benedicti XIV,
Pontificis Maximi excerptae ab illustrissimo
Joanne Dominico Mansi…in hac novissima
editione. Bassani 1773, Venetiis apud Remondini, s. XXXVI, winietki, finaliki i inicjały w drzeworycie. Współopr. folio, skóra
z epoki, 5 zwięzów wypukłych. Na k. przedtyt. odręczny wpis „Ex Libris Aegidii Bernardi
Bzińkowski m(anu) p(ropria)”.
T. 1 w piątej edycji, tomy 2 i 3 w siódmej.
Fundamentalne dzieło z teologii moralnej.
Św. Alfons Maria Liguori (1696-1787) – włoski duchowny katolicki, założyciel Zakonu
Redemptorystów, biskup, kaznodzieja i poeta, święty katolicki i Doktor Kościoła.
Syn neapolitańskiego arystokraty Józefa
i Anny, był niezwykle uzdolniony w dziedzinie
literatury, malarstwa i muzyki. Jego kolędy są
do dziś popularne we Włoszech, a zwłaszcza
najsłynniejsza: Tu scendi dalle Stelle (Zstąpiłeś
z gwiazd dalekich, o Królu nieba). W 1890
Giuseppe Verdi powiedział: „Bez tej pastorałki Alfonsa Liguoriego Boże Narodzenie
nie byłoby Bożym Narodzeniem”. W wieku
30 lat został księdzem. Założył Zgromadzenie Redemptorystów – wspólnotę posłaną do
najbardziej opuszczonych i ubogich. Zasługi
związane z tą działalnością sprawiły, że został
biskupem. Był również odnowicielem teologii moralnej. Dla potrzeb studentów swojego
seminarium i kapłanów napisał oferowaną tu
wielotomową Teologię moralną, a dom generalny OO. Redemptorystów w Rzymie stał się
międzynarodowym centrum badań w tej dziedzinie nauki. Papież Pius VII beatyfikował go
15 września 1816 roku, a papież Leon XII kanonizował 26 maja 1839 roku. Ogłoszono go
Doktorem Kościoła w 1871. Pius XII w połowie ubiegłego stulecia ogłosił go patronem
spowiedników i moralistów.
Drobne uszkodzenia skóry opr. przy zwięzach, stan wewnętrzny dobry.
400
17
19
[LOCKE John] Two Treatises of Civil Government: In the Former, The False
Principles and Foundation of Sir Robert Filmer, And His Followers, Are Detected and
Overthrown. The Latter is an ESSAY corcerning The True Original, Extent and End of
13
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
19
20
Civil-Government. London: Printed for
Awnsham and John Churchill, at the Black
Swan in Pater-Noster-Row. 1698. 8˚, s. [6],
358. Opr. skóra z epoki, grzbiet uzupełniony
(sk. z szyldzikiem), późniejszy. Lico oprawy
luźne. Wydanie drugie, identyczne z wyd. 1
(1690).
Dwa traktaty o rządzie Johna Locke’a –
jednego z najwybitniejszych filozofów epoki
Oświecenia – ukazały się w r. 1690. Zawarta w Traktatach „prezentacja myśli politycznej Locke’a stanowi jeden z najważniejszych
dokumentów w historii myśli liberalnej”
(Copleston). W pierwszym traktacie autor
polemizuje z przedstawioną przez sir Roberta Filmera (Patriarcha, 1680) teorią boskiego
prawa królów do władzy; w drugim – rozwija
własną teorię polityczną, m.in. o naturalnej
równości i wolności ludzi, prawie własności
jako szczególnym uprawnieniu naturalnym;
koncepcja oparcia „społeczeństwa politycznego” na wspólnej zgodzie oznacza, iż władza
ma do wypełnienia powierzone jej obowiązki
– istnieje po to , by dbać o wspólne dobro.
W Przedmowie Locke wyraża nadzieję, że to,
co napisał, „przyczyni się do umocnienia Tronu naszego Wielkiego Odnowiciela, obecnego
Króla Williama [Wilhelma Orańskiego] i dowiedzie jego prawa do zgody ludu, która jedynie stanowi o prawowitości rządów”.
580
14
20
[LUBOMIRSKI Teodor] Josephus
Solatorium Patriae Augmentum, Theodorus
Munus Caelorum praestantissimum Ignatius
Luminum Congeries Celsissimus Purpuratorum Parentum Celsissimi Domini D. Theodori Comitis In Wisnicz & Jarosław LUBOMIRSKI, Sacri Romani Imperij Principis,
Scepusiensis Capitanei, nec non Celsissimae
D. Elisabethae Annae LUBOMIRSKA neonatus Caesarum, Ducum, Principum, Senatorum, Lectissimus Sanguis Officioso Apollinis
Lubomirsciani Cultu, Collegij Podolinensis
Scholarum Piarum In Fascijs adoratus. Anno
à Nato universorum Solatio 1727. Cracoviae
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Typis Jacobi Matyaszkiewicz S.R.M. Typographi. Folio, k. [14].
Na odwrocie s. tytułowej drzeworyt z herbem Szreniawa. Następnie teksty dokumentów cesarskich dotyczących rodu Lubomirskich oraz „Carmen Genethliacum” (k. 7-14).
Wydawcą panegiryku było Collegium Podolniense Scholarum Piarum. E. nie notuje [jedynie IX, 110 – w chronologicznym wykazie
druków XVIII-wiecznych, pod datą 1727,
hasło „Lubomirski” – przekręcony tytuł, jako:
Josephus Theodori Lubomirski neonatus.
Cracov. Matyasz].
1 000
21
MARTIALIS (Marcjalis) M[arcus]
Val[erius] – [Epigrammata] Ex Museo Petri Scriverii. Amstelredami (!) [Amsterdam].
1621 Apud Guiljel: Iansonium. 16°, s. 318, k.
tyt. w miedziorycie, opr. pergamin współcz.
Edycja w typie miniatur Elzewira. Odręcznie: „Henr./Elver/A.1645” oraz grecka
sentencja u dołu karty. Dwie pierwsze i dwie
ostatnie karty książki zaplamione, z lekko postrzępionymi od używania marginesami. Poza
tym stan dobry. Po k. tyt. następuje „De nova
Martialis editione Hvgonis Grotii Carmen ad
Petrvm Scriverivm”. Stan dobry. Niewielki
ślad zalania.
240
22
MEDICINA Salernitana. Id est,
Conservandae Bonae Valetudinis praecepta,
cum luculenta et succinta Arnoldi Villanouani In singula capita exegesi, per Johannem
Curionem recognita & repurgata. Nova Editio
Melior, & aliquot Medicis Opusculis (quae
sequens pagella exhibet) auctior. Francofurti,
Excudebat Ioannes Saurius, Impensis Vincentii Steinmeyeri. Anno M. DC. XII [1612]
16˚, s. [32], 478, [2]. Sygnet drukarski. Opr.
pergamin z epoki, tłocz. Na k. tyt. odręcznie: „Liber B. V. M. in Henrichau Bibliothecae 1729”. Na odwrocie piecz. „Ex Biblioth:
Gymnasii Nisseni”.. Odręcznie, na wyklejce:
„Magnos magna decent Joannes”. Na s. 9
przedostatni wers zamazany. Poza tym stan
bardzo dobry.
acc. [współoprawne]
Catulli /Tibulli /Properti Opera Que
exstant omnia, ad vetustiss. cod. Bibliothecae Jac. Grasseri fideliter edita, Quibus accesserunt Corneli Galli fragmenta. Lugduni
[Lyon] M DCVII [1607], k. 16, s. 17-335,
[1]. Brak s. 201-204 i 333-334.
ad 1: „Medicina Salernitana” [od Salerno
w pd Włoszech], najstarsza w Europie szkoła medycyny, wspominana już w kodeksach
21
z IX w. Zawiera instrukcje zachowania zdrowia, higieny, zasady diety, prostą terapeutykę.
Opatrzona komentarzem Arnolda z Villanovy, po raz pierwszy ukazała się w tej wersji,
opracowanej przez Johannesa Curio (15101561) we Frankfurcie w r. 1559.
ad. 2: Catullus, Tibullus i Propertius,
poeci starożytnego Rzymu, byli łączeni już
w edycjach piętnastowiecznych (np. Wenecja, 1491). Tu – w eleganckiej edycji lejdejskiej z dodatkiem kilku elegii G. Corneliusa
Gajusa (69-26 p.n.e).
Gajus Valerius Catullus, pol. Katullus
(ok. 84-54 p.n.e). Jego utwory zachowały
się w rękopisach średniowiecznych w formie
zbioru Catulli Veronensis Liber. Parafrazowa-
15
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
22
23
ny (m. in. przez Jana Kochanowskiego) i tłumaczony także w Polsce.
Albius Tibullus (ok. 54-19 p.n.e), poeta
elegijny, widoczny wpływ jego sielanek u Kochanowskiego i Krzyckiego; tłumaczyli m.in.
Kazimierz Brodziński i Fr. Dmochowski.
Sextus Propertius, pol. Propercjusz (ok. 50
p.n.e – ok. 2 n.e), autor czterech ksiąg elegii, erudyta, retor. Na polski przekładali jego
wiersze m.in. Fr. Dmochowski i Euzebiusz
Słowacki.
600
dzenie się był zamykany przez swego ojca
(Barbier II, 1247). Oferowana książka jest
nie tylko wymownym świadectwem protestu
przeciwko despotyzmowi, ale stanowi gorącą
i osobistą mowę na rzecz wolności indywidualnej i głębokie dzieło erudycyjne, w którym
zebrano wymowne świadectwa historyczne.
Stanowi także przejmujący obraz administracji penitencjarnej rozpadającej się Monarchii
Francuskiej. Po uwolnieniu kariera polityczna
Mirabeau była bardzo krótka, gdyż trwała zaledwie od 1789 do 1791, ale miał ogromny
wpływ na przebieg wydarzeń. Oferowany tom
jest tym cenniejszy, że posiada drugą część,
która była niszczona przez władze i policję
pruską na prośbę władz francuskich. Osadzenia we francuskich więzieniach stanu takich
jak Bastylia, lub Zamek w Vincennes pod
Paryżem jedynie na podstawie listu z podpisem i pieczęcią króla, były uważane wówczas
za symbol despotyzmu monarchii francuskiej i stały się jednym z powodów rewolucji
w 1789 r.
Spękania skóry przy grzbiecie, wycięta ostatnia pusta karta. Poza tym stan we-
23
[MIRABEAU Gabriel Honoré Riquetti de] Des lettres de cachet et des prisons d’état.
Ouvrage posthume, composé en 1778. Hambourg (Hamburg), właściwie: Neuchâtel, 1782.
B. w. 8º, s. XIV, [2], 366, [2]; 237, [3], współopr.
skóra z epoki.
Pierwsze wydanie. Komplet. Miał być
napisany przez hr. de Mirabeau (1749-1791)
w czasie jego pobytu w donżonie w zamku
Vincennes pod Paryżem w latach 1777-1780.
Trudno bliżej określić datę powstania tego
dzieła, ale hr. Mirabeau znał doskonale ten
typ więzienia, gdzie za skandaliczne prowa-
16
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
wnętrzny bardzo dobry. Literatura: Cioranescu 45191, Barbier II 1246, Quérard VI-156.
Lettre de cachet – opieczętowany list,
w którym władca skazuje bez sądu na więzienie. Od kary związanej z takim listem można
było odwoływać się jedynie do króla.
500
24
[PATENT Różańcowy] Odprawuiący
ROZANIEC święty, Odpust zupełny otrzyma;
tenże za umarły ofiaruiąc Duszę z Czysca wybawi… K.1, 32 x 19 cm, druk jednostronny.
B.m.r. wyd. [ok. 1749]. U góry karty drzeworyt 8,5 x 5,5 cm; pieczęć papierowa. Dopiski
piórem w miejscach do tego przeznaczonych:
„… przyiołem Dominika Woyne do Arcybratstwa rozanca Świentego” i data „1749 …Lipca… 28”. Pod bordiurą, u dołu strony odręcznie: „Ego Frater Andreas Zielinski presbiter
[?] Sacretissimi […]”. Naderwane fragmenty
dolnej krawędzi druku; poza tym stan dobry.
300
25
[POSSELT Franz] Apodemik oder die
Kunst zu reisen. Ein systematischer Versuch
zum Gebrauch junger Reisenden aus den gebildeten Ständen überhaupt und angehender Gelehrten und Künstler insbesondere.
Zweyter Band. Leipzig 1795 in der Breitkopfischen Buchhandlung. 8°, s. VI, 598. Opr.
wtórna: ppł. XIX w. z tłocz. i złoc. tyt. na
grzbiecie.
Apodemik, czyli rzecz o sztuce podróżowania, XVIII-wieczny poradnik dla podróżników z różnych stanów w teorii i praktyce.
Traktuje podróżowanie, jako naukę, sztukę
i rozrywkę, zwłaszcza dla młodych uczących
się ludzi pragnących zapoznać się z innymi
kulturami. Osobny rozdział poświęcono też
sztuce obserwacji w podróży, łącznie z prowadzeniem dzienników podróży itp. Zawiera
również przydatne podróżnikom rady, jak zabieranie własnej kołdry i pościeli albo wręcz
rozkładanego łóżka, aby uniknąć brudu zajazdów i uciec przed gryzącymi insektami ich
legowisk (tak podróżował wtedy Goethe!).
Brak t. 1. Rzadki poradnik.
240
26
[RADZIEJOWSKI Michał] Leben
des Cardinals Michael Radzieiowski Erz-Bischofs zu Gnesen, und Primas Regni in Polen,
aus bewährten Nachrichten und Urkunden
mit unpartheyischer Feder entworten Von
einem genauen Kenner der polnischen Geschichte. Stockholm 1737 auf Kosten Olaus
Karlaknapp. Carlskron, gedruckt durch Adalbert de Groy. 8˚, k. [6], s. 94, portret Ra-
24
dziejowskiego w miedziorycie. Psk z epoki,
grzbiet czteropolowy, złoc. napisy. Stan dobry. Literatura: Enc. Orgelbranda XIII, 531;
NK 1, 23.
W t. XVIII Karol Estreicher przypisuje
autorstwo pracy J. Z. Jungschultzowi, rektorowi szkół elbląskich. W t. XXVII wydawca,
Stanisław Estreicher, prostuje omyłkę ojca,
dociekając autorstwa dzieła na s. 414-415.
Być może autorem jest inny profesor elbląski, Georg Daniel Seyler (1686-1765); w grę
wchodzi również autorstwo M. Gerlacha.
Wyd. 1.
Michał RADZIEJOWSKI (1641 Radziejowice – 1705 Gdańsk, syn Hieronima),
kardynał, arcybiskup gnieźnieński i prymas.
W 1673 kapelan Jana Sobieskiego pod Chocimiem, po elekcji jego współpracownik.
W 1704 r. zawiązał proszwedzką konfederację generalną i zdetronizował Augusta II.
Znawca sztuki, odbudowywał rezydencje arcybiskupie.
360
17
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
26
27
SÉVIGNÉ Madame la marquise de
Marie de Rabutin-Chantal – Recueil des lettres de Madame la marquise de …à Madame
la comtesse de Grignan sa fille. Nouvelle édition. Tome I. Paris 1738 Rollin fils, Libraire.
8°, portret autorki w miedziorycie, s. XXX,
452, [4], finaliki i ozdobniki w drzeworycie.
Opr. współcz., psk ze złoc., brzegi k. barwione. Na przedniej okładzinie tłoczony złotem
superekslibris heraldyczny rycerza maltańskiego W.O. Biernackiego-Poraya (ekslibris
również wewnątrz egz.).
Tom pierwszy zbioru listów Marii de Rabutin Chantal, markizy de Sévigné (16261696), do swej córki hrabiny de Grignan.
Napisała około 1700 listów. Naturalny,
spontaniczny ich charakter przełamał dotychczasowy kanon korespondencji. Markiza
pochodziła ze starej burgundzkiej szlachty
i została wprowadzona w paryskie środowisko
dworu królewskiego po swym ślubie w roku
1644 z Henrykiem de Sévigné, bretońskim
szlachcicem, który przepuścił większość jej
posagu zanim zginął w pojedynku w roku
18
1651. Mme de Sévigné chociaż nadal bywała
w salonach paryskiej socjety, całkowicie poświęciła się wychowywaniu dzieci. W 1669 r.
jej córka wyszła za mąż za hrabiego Grignan
i przeniosła się z nim razem do Prowansji.
Większość listów powstała w ciągu pierwszych siedmiu lat po rozstaniu. Markiza opisuje w nich bieżące nowiny ze sfer arystokracji, wybitne postaci ówczesnego Towarzystwa,
komentuje wydarzenia światowe oraz życie
codzienne w Paryżu. Ten gawędziarski styl
nadaje listom markizy nieprzemijający walor
świadectwa epoki.
Listy markizy de Sévigné, obejmujące
prawie pięćdziesiąt lat niezwykle burzliwego
okresu kultury francuskiej (1648-1696) stanowiły ulubioną lekturę pisarzy od Woltera
po Virginię Woolf. Od ich pierwszej publikacji w 1726 r., zajmują trwałą pozycję w historii literatury francuskiej i nadal stanowią kopalnię informacji dla historyków badających
czasy Ludwika XIV.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
28
Drobne rdzawe plamki. Poza tym stan bardzo dobry. Ładny egz. Rzadka XVIII-wieczna
edycja. Por. poz. 692.
250
28
SIEKIERSKI Jan Franciszek – Statuae Virtuti & Honori XIV. VV. DD. Primae
Laureae Candidatorum, Dum, In Alma Universitate Cracoviensi […] AA. LL. & Philosopiae Baccalaurei, Ritu Solenni In Divi
Jagelonis Archilycaeo crearentur, A Joanne
Francisco Siekierski, Ejusdem Laureae Candidato, artificio poetico, erectae. Anno Domini
1748. Die 2da Mensis Maji. Cracoviae Typis
Collegii Majoris. Folio, k. [10].
Na odwrocie strony tytułowej miedzioryt
z herbem Junosza pod kapeluszem kardynalskim. Dedykacja dla Referendarza Wielkiego
Koronnego Józefa Załuskiego; Oda na cześć
św. Jana Kantego; Podziękowania dla profesorów; wiersze ku czci 13 bakałarzy [nazwiska
29
podaje Estreicher]; wiersz Karola Marxena
dla autora. E. XXVIII, 16.
800
29
SIERAKOWSKI Ignacy – Congressus
Septem Artium Liberalium Eruditae Virtuti &
Honori VII. VV. DD. Primae Laureae Candidatorum, applaudens; Dum In Alma Universitate Cracoviensi Post praemissum Examen.
[…] AA. LL. & Philosophiae Baccalaurei Ritu
Solenni crearentur Per Ignatium de Sierakow
Sierakowski, Artificio Poéticô In vim Fraterni
affectus praesentatus. Annô 1755. Domini
Die 19. Mensis Novembris. Crcoviae [!] Typis Collegii Majoris. Folio, k. [5], na odwrocie
k. tyt. miedzioryt przedstawiający św. Jana
Kantego w stroju profesorskim, sygnowany
„Paulus Jędrzeiowski sc.”, w Zamościu [Zamoscij]. Pełny wykaz egzaminatorów i bakałarzy u Estreichera. E. XXVIII, 59.
700
19
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
30
30
[SŁOWNIK] Nouveau Dictionnaire
du Voyageur, François – Alleman – Latin, et
Alleman – François – Latin, enrichi de tous
les mots, & de toutes les belles Expressions…
Septieme et derniere edition. Nouvellement
Reveue, Corrigée & Augmentée considerablement. A Geneve, Chez Perachon & Cramer.
M. DCC. XXXII. [1732]. Tylko część francusko-niemiecko-łacińska. 8˚, k. tyt., [4], 1032
(druk dwuszpaltowy), tabl. 1 z miedziorytem sygnowanym „L: Béger sculp”. Opr. psk
z epoki, złoc. na grzbiecie, szyldzik. Napisy
wł., m.in. „Józefa Lekszyckiego”. K. tyt. podklejona.
300
31
SOLDADINI Paweł – Columnae Virtuti & Honori VII. VV. DD. Primae Laureae
Candidatorum, Dum In Alma Universitate
Cracoviensi […] Praesente Magnorum Hospitum Coronâ, Artium Liberalium & Philosophiae Baccalaurei Ritu solenni crearentur,
A. V. Paulo Soldadini, Ejusdem Laureae Can-
20
32
didato Artificiô Poéticô erectae. Anno Domini
1745. Die 23tia. Mensis Octobris. Cracoviae
Typis Universitatis. Folio, k. [5]. Na odwrocie
k. tyt. miedzioryt przedstawiający św. Jana
Kantego [por. poz. 29], sygnowany „Paulus
Jędrzeiowski Sc.”, w Zamościu [Zamoscij].
Wiersz na cześć św. Jana Kantego. Dedykacje
egzaminatorom i wiersze na cześć kandydatów. Wiersz Sebastiana Kruzela dla autora.
E. XXIX, 30.
700
32
STADNICKI Franciszek – Scintilla sole major Inter Eliae flammas virtutem
splendore refulg[e]ns D. Maria Magdalena
de Pazzis, Annuâ suae festivitatis recurrente
die in Basilica Celebrrimi Conventûs Cracoviensis Majoris & Perantiquae Regularis Observantiae P. P. Carmelitarum, Stylo Oratorio.
In Numeroso Magnorum Hospitum Concursu, A Francisco de Zmigrod Stadnicki […],
adumbrata. Annô quô Sol Iustitiae Christus
Saluti humana illuxit 1727. Die 25. Maji.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Cracoviae, Typis Collegii Majoris Vniversitatis Cracoviensis. Folio, k. [13]. Na odwrocie
k. tytułowej drzeworyt z herbem Stadnickich;
czterowiersz pod nim podpisany przez Jana
Stadnickiego, studenta retoryki. Dedykacja
Piotrowi Stadnickiemu, kasztelanowi sandeckiemu. E. XXIX, 155.
800
33
[STATUT litewski] Statut Wielkiego
Xsięstwa Litewskiego, Naprzód, zá Náiáśnieyszego Hospodara Zygmvnta III. w Krakowie
w Roku 1588, Drugi raz w Wilnie, w Roku
1619, z pokazaniem zgody y W. X. L. Trzeci
raz, zá Náiáśnieyszego K. I. M. Władysława
IV, w Warszawie. w Roku 1648, Z przydaniem
Constitucyi od Roku 1550, do 1647. Teraz
zaś, Czwarty raz, zá Szczęśliwie Pánuiącego,
Náiáśnieyszego Krola Iego Mosci Jana Trzeciego Z przyłożeniem pod Artykuły, Constitucyi
Sejmowych od Seymu Roku 1550, aż do Seymu Roku 1690. Oboygu Národom służących,
(Textu samego niczym nie naruszáiąc) Drukowany, w Wilnie, w Drukarni Akademiey Societatis Iesv. Roku Pańskiego 1693. Folio, k. tyt.
i k. [20]. s., 421, [1], 54, [10].
W egzemplarzu brak k. tyt. i k. z dedykacjami oraz na końcu – ostatnich k. Regestru
rozdziałów [są s. 1-48] oraz Regestru alphabetowego [s. 10]. Brak oprawy. Egzemplarz rozszyty. Pierwsza k. w zachowanym egzemplarzu: Do Czytelnika – podklejona ze szkodą dla
tekstu. Przy grzbiecie – ślady po owadach. Na
niewielu k. ślady zalania u dołu. Zaplamienia,
zwłaszcza s. 148-151, bez szkody dla tekstu.
Na s. 257-258 ubytek tekstu u dołu karty.
„Do czytelnika łáskáwego. Po czwarte tenże
Státut Wielk: X. Lit: Xięgę práwá pospolitego,
uważny Czytelniku, w niedostatku Exemplarzow, dla potrzeby każdego y Rzeczyposp: na
świat z druku wydáiąc, nie godziło mi się nic od
szczyrego przełożenia z Ruskiego, ábo ráczey
Słowieńskiego ięzyka, ná rzecz Polską, odstępowáć, y sens popráwowáć, gdyż to nie moia rzecz
cudze słowá poćiosywáć…”. E 29, 238.
400
34
[ŚPIEWNIK] Neues Hirschbergisches
GESANGBUCH, welches aus 1500 alten
und neuen Geistreichen Liedern besteht…
Mit Censur. Hirschberg [Jelenia Góra]
1775. Gedruckt und verlegt von Immanuel
Krahn. 16,5 cm, s. 847, [19]-Register. Brak
s. 495/496. Reperowane s. 81/82, 129/130,
617, 619, 621, 623. S. 31/32 uszk., z drobnymi ubytkami tekstu. Urwany dolny róg
s. 343/344. Na s. 613-656 u góry kart nieznaczne ślady po kołatku. Uszkodzony pra-
wy margines jednej z kart Registru. Oprawa:
skóra z epoki.
[współoprawne:]
ANDÄCHTIGER Beter heilige HERZENS-FLAMMEN; oder: Geistreiches GebetBuch, welches die auserlesensten Kirchenund Haus-Gebete, reinen und gottseliger
Theologen, in sich hält. Hirschberg [b. r.], bey
Immanuel Krahn. S. 140, [4]-Register. Brak
s. 31/32; 97-100; 111/112.
[współoprawne:]
Der ganze PSALTER des Königs und Propheten Davids, verdeutscht durch D. Martin
Luther. Mit jedes Psalms kurzen Summarien
und beygefűgten nűtzlichen Registern. Hirschberg [b. r.], bey Immanuel Krahn. S. [88].
[współoprawne:]
Die Sonn- und Festtäglichen EPISTELN
und EVANGELIA, wie solche in der Evangelischen Kirchen gelesen und erkläret werden. Hirschberg [b. r.], bey Immanuel Krahn. S. [80].
[współoprawne:]
Die GESCHICHTE des Leidens, Sterbens,
der Auferstehung und Himmelfahrt unsers
Herrn JESU CHRISTI, ingleichen die Sendung
des heiligen Geistes, nach den vier Evengelisten zusammen getragen; Nebst der Historie
von der Zerstöhrung der Stadt Jerusalem, dem
kleinen Cathechismo Lutheri, und der ungeänderten Augspurgischen Confession. Hirschberg
[b.r.], bey Immanuel Krahn. S. [82]. Ostatnia
k. reperowana, zabrudzona. Przetarcia skóry
oprawy, zwłaszcza grzbietu. Brak zapięcia.
400
35
YOUNG Eduard – KLAGEN, oder
Nachtgedanken űber Leben, Tod und Unsterblichkeit. In neun Nächten. Nebst Desselnen
sieben Charakteristischen Satiren auf die
Ruhmbegierde, die allgemeine Leidenschaft.
Aus dem Englischen ins Deutsche űbersetzt,
durchgehendens mit kritischen und erläuternden Anmerkungen begeitet, und mit dem
Originale nach der von dem Verfasser selbst
besorgten letzten Ausgabe herausgegeben,
von Johann Arnold Ebert… Erster Band [tylko tom pierwszy z dwóch]. Verbesserte und
vermehrte Auflage. Leipzig, im Schwickertschen Verlage, 1790. 4˚, s. [8], 408, tabl.
1. Tekst dwujęzyczny: angielski i niemiecki.
Frontispis w miedziorycie, sygn. „L. P. Boitard inv.”. Okładki ochronne z epoki z szyldzikiem. Przetarcia, drobny ubytek dolnej
części grzbietu oprawy; s. 81/82 przybrudzona, niewielkie naddarcia bez szkody dla tekstu. Przekład niemiecki, opublikowany wraz
z oryginałem, poematu „The Complaint”.
200
21
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
35
36
MINEJA marcowa, Moskwa, sierpień,
rok 7292 od stworzenia świata [= 1784].
Drukarnia Synodalna. Folio, k. [1], [210],
[16] (w numeracji cyrylickiej); druk dwubarwny, 3 drzeworyty w tekście, tablica w miedziorycie. Wszystkie brzegi kart złocone. Oprawa z epoki: skóra, tłoczone wzory, złocenia.
Grzbiet siedmiopolowy z tłoczonym tytułem
dzieła. Na licu i tylnej okładzinie – superekslibris rodziny carskiej: tłoczony złotem wizerunek dwugłowego orła z berłem i jabłkiem
w szponach, potrójnie ukoronowanego. Na
szkaplerzu orła wizerunek św. Jerzego walczącego ze smokiem. Wyklejki marmoryzowane.
Dołączona materiałowa zakładka z epoki.
Na wyklejce przedniej owalna drukowana
kartka biblioteczna: „Gatczinskoj Dworcowoj
Cerkwi / 10A, kn. IV”. Na odwrocie wyklejki
odręcznie: „Gatczinskoj Pridwornoj Troickoj Cerkwi [Dworska Cerkiew Świętej Trójcy] / 13” i nr inwentarzowy „G. 42806”.
22
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Trzy drzeworyty z przedstawieniami:
Trójcy Św. (k. [1]), Ukrzyżowania [k. 1]
i Zwiastowania (k. 143). Miedzioryt
[28 x 18,5 cm] zatytułowany „Miesiąc marzec”, sygnowany trudno czytelnie], przedstawia świętych na każdy dzień miesiąca. K. [1]
zawiera dedykację dla Imperatorowej Jekatieriny Aleksiejewnej [tj. Katarzyny II] i rodziny
carskiej oraz kolofon.
Minimalne przetarcia krawędzi oprawy
i narożników, poza tym stan oprawy dobry.
Stan tekstu i rycin bardzo dobry; jedynie na
k. 146 urwany fragment bocznego marginesu,
na tablicy miedziorytniczej uszkodzony dolny narożnik.
Mineje to księgi cerkiewne podzielone
według miesięcy. Zawierają żywoty świętych
na poszczególne dni roku liturgicznego oraz
inne teksty, np. hagiograficzne i nauki Ojców
Kościoła.
Proweniencja: Biblioteka dworskiej cerkwi
Św. Trójcy w Gatczynie – rezydencji carów
Rosji od 1783 r.
Literatura: A. S. Ziernowa, T. I. Kamieniewa – Swodnyj katalog russkoj kiriłowskoj
pieczati XVIII wieka, Moskwa 1968.
15 000
36
23
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
24
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Literatura
38
LITERATURA na emigracji. Antologia „Nowej Polski” pod redakcją Antoniego
Słonimskiego. Łódź 1946 Wydawnictwo „Poligrafika”. 24,5 cm, s. 380, [3], liczne ilustr.
w tekście, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na
licu i grzbiecie.
Antologia opracowana przez Antoniego
Słonimskiego (1895-1976), który wraz z Karolem Estreicherem założył w 1942 r. (działający do 1946 r.) miesięcznik „Nowa Polska”.
Niewielkie spłowienie i przetarcie złoceń na
grzbiecie, wpis własnościowy, wewnątrz stan
bardzo dobry.
90
39
[antologia] Proza polska 1939-1945.
Zebrał dr Stanisław Lam. Tom III: Pokolenie
podziemia. Nowele i opowiadania. Okładka
wg rysunku J. Rzewuskiej. Paryż [ok. 1946]
Księgarnia Polska w Paryżu. 17,5 cm, s. 153,
[2]. Brosz. wydawnicza z ilustr. na okładce.
Egz. w znacznej części nierozcięty.
50
40
[antologia] Ziemia polska w pieśni.
Antologia. Ułożył i wstępem opatrzył Jan
LORENTOWICZ. Z 12 reprodukcyami obrazów artystów polskich. Warszawa [1913]
Nakład Gebethnera i Wolffa. 19 cm, s. [4],
XVI, 527, [1], 12 tablic z reprodukcjami malarstwa. Opr. wydawnicza: pł. tłocz., ilustr. na
licu oprawy. Wiersze 102 poetów, od Jana Kochanowskiego po Bolesława Leśmiana. Niewielkie zabrudzenia oprawy. Na k. przedtyt.
odręczna dedykacja z 1919 r.
90
41
ANTONIEWICZ Mikołaj Bołoz –
Anna Oświęcimówna. Poemat dramatyczny
w pięciu oddziałach przez… Drugie poprawne
wydanie z illustracyami Artura GROTTGERA. Wiedeń 1873 nakładem autora; w Drukarni O.O. Mechitarystów. 23,5 cm, s. VI,
[2], 218, 11 tablic ilustr. w litografii, tablica
z litografowaną dedykacją. Opr. wydawnicza:
pł. tłocz., tytulatura złocona, naklejona ilustr.
na licu oprawy. Litografie wg rysunków Artura Grottgera (1837-1867). „Odcisk w c.k.
nadwornym zakładzie litogr. Reiffensteina
i Boscha w Wiedniu”. Wyd. 1, nieilustrowane
– Lipsk 1856. E. XIX, 1, 159. Banach 712.
38
39
25
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
43
ASNYK Adam – Dzieła poetyckie.
Wydanie zupełne. Opracował Zygmunt
Michałowski. Tom I-III. Warszawa [1947]
Wydawnictwo J. Kubickiego w Warszawie.
19,5 cm, s. 294, [2]; 307, [5]; 267, [1]. Opr.
wydawnicza w 3 wol.: pł. tłocz., złocenia na
licu okładek i grzbietach; szyldziki. Stan bardzo dobry. NK 13, 106.
150
44
BANDROWSKI Juljusz Kaden –
Rzymianie Wschodu. Warszawa 1928 Sekcja
Bibljofilów Koła Polonistów S. U. W., tłoczono w Drukarni Wł. Łazarskiego. 21 cm, s. 54.
Broszura wydawnicza. Nakład 1000 egz.
numerowanych, w tym 50 na ręcznie czerpanym papierze mirkowskim; pierwsze 250
egz. z własnoręcznym podpisem autora; egz.
nr 35. Polski tekst wystąpienia w Berlinie
18 grudnia 1927 r., gdzie Kaden-Bandrowski
na zaproszenie niemieckiego Penclubu mówił
o cechach swoistych literatury polskiej. Na
k. przedtytułowej, odręcznie: „Kochanemu
Na wielu k. napisy wł., atramentem. Wyklejki
przybrudzone. Przetarcia i zaplamienia oprawy. Stan ilustracji i tekstu dobry.
240
42
[ARIOSTO Ludovico] Ludowika Aryosta Orland Szalony. Przekładania Piotra Kochanowskiego. Wydał Jan Czubek. (Wydawnictwa Akademii Umiejętności w Krakowie.
Biblioteka Pisarzy Polskich. Nr 50-52). T. 1-3.
Kraków 1905 Nakładem Akademii Umiejętności. 19,5 cm, s. XCIV, 379, [1]; [2], 456; [2],
474, opr. wtórna: ppł. ze złoc. na grzbiecie.
Wydanie 1 polskie całości epopei. Wielokrotnie wznawiany, najdłuższy europejski
epos rycerski, pisany w formie rymowanej,
składający się z 46 pieśni, autorstwa włoskiego poety Ludovica Ariosta (1474-1533).
Pierwsze wydanie ukazało się w 1516 r.
w Ferrarze. Polskie tłumaczenie Piotra Kochanowskiego (1566-1629; bratanka poety Jana
Kochanowskiego) wydane zostało w 1799 r.
(pieśni I-XXV), a w całości dopiero w oferowanej edycji. W t. 2 brak s. 449-450, oprócz
tego stan dobry.
200
26
41
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Panu Andrzejowi Ryszkiewiczowi świetnemu
bibliotekarzowi z uściskiem dłoni ofiarowuje
M. Toporowski [?] XII. 1947”. Niewielkie zagniecenia i zabrudzenia okładki.
140
45
BELMONT Leo – Lew Tołstoj. Życie
i dzieła. Zarys biograficzno-krytyczny. Kraków 1904 Nakład Księgarni D. E. Friedleina.
19 cm, s. [4], 138, [2]. Broszura wydawnicza
[niewielkie ubytki okładek i grzbietu]. Piecz.
„Biblioteka Stanisława Fuksa” i tegoż napis
wł. z 1940 r
60
46
BIAŁOBŁOCKI Bronisław – Szkice
literackie. Warszawa 1932 Instytut Gospodarstwa Społecznego. 19,5 cm, s. X, [2], 135,
[2], portret autora. Broszura wydawnicza.
Biblioteka publicystów 1880-1900. Zawiera: Życie fikcyjne i obrzędowe (Przyczynek
do studiów nad Deotymą i kierunkiem naszej literatury); Miłość w sferze dostatków…
[o W. Marrené-Morzkowskiej]; Marji Konopnickiej Poezje; Współczesna beletrystyka
rosyjska [G. Uspieńskij, M. Złotowratskij];
Zniżenie ideału; Nadprodukcja inteligencji.
Przedmowa Ludwika KRZYWICKIEGO.
Bronisław Białobłocki (1861-1888), krytyk
literacki związany z ruchem socjalistycznym,
publikował w „Przeglądzie Tygodniowym”.
Wydanie pierwsze książkowe.
70
47
BIEDRZYCKI Emil – Zarys dziejów
literatury rumuńskiej (z antologią poezji).
Lwów 1935 Liga Polsko-Rumuńska we Lwowie; odbito w Zakładzie Graficznym Karola
Doroszyńskiego we Lwowie; skład główny
w Księgarniach S.A. Książnica-Atlas, Lwów
– Warszawa. 23 cm, s. [8], 170, [1], ilustr.
w tekście. Broszura wydawnicza. Na k. tytułowej dedykacja autora dla Tadeusza Hollendra „na pamiątkę wspólnej pracy” oraz napis
wł. „T. Hollender”. Pierwsze polskie opracowanie historii literatury rumuńskiej.
Tadeusz Hollender (1910-1943), poeta,
satyryk, redaktor lwowskich „Sygnałów”,
rozstrzelany przez Niemców. W antologii znajdują się liczne wiersze spolszczone
wspólnie przez T. Hollendra i autora Zarysu…Rzadkie.
180
48
BIRUTA. Część pierwsza. Wydawca
Józef Krzeczkowski. [Wilno] 1837 Nakładem
wydawcy. Wytłoczono u Teofila Glücksberga.
15 cm, s. [8], 368, tablica w litografii – „Biruta”, lit. A. Pieńkowski; rozkł. litografowana tablica nut. Opr. wtórna: psk z epoki;
przetarcia, niewielki ubytek grzbietu oprawy.
Zachowana litografowana okładka broszury
wydawn. Ślady zalania, zaplamienia. Blok
książki pęknięty. Piecz. „Właściciel Bronisław
Terlecki”.
Kompletny, bardzo rzadki pierwszy tom
almanachu wileńskiego. M.in. proza Ignacego Chodźki, wiersze [pierwodruki] J. I.
KRASZEWSKIEGO: Biruta, Pogrzeb rybaka,
Czy powróci, Umieram; szkic historyczny tegoż
Pożar zamku wileńskiego. Obszerna rozprawa Litwa pod względem cywilizacyi w trzech pierwszych
jej chrześciaństwa wiekach. E 2, 501.
400
49
BIRUTA. Część druga. Wydawca Józef Krzeczkowski. 1838. Nakładem wydawcy.
Wilno w Drukarni S. Blumowicza. 15 cm, s.
[8], 230, [2], tablica w litografii (Kiejstut w lit.
27
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
51
BRAUN Jerzy – Ballada o Warszawie. Warszawa 1946 b. wyd. Druk: Zakład
Salezjański, Dział Grafiki. 21 cm, s. 14, [2].
Brosz. wydawnicza z ilustr. na okładce. Minimalne ślady zalania w górnym narożniku.
Wyd. 1 książkowe. Utwór ukazał się w konspiracyjnej „Kulturze Jutra”, nr 10 (1942).
50
52
BRODZIŃSKI Kazimierz – O literaturze. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Sanok 1856 Nakład i druk Karola Pollaka.
19 cm, s. [4], 468, [2]. Pomyłki paginacji – od
s. [463]; mylnie wydrukowano: 473 i następne: 744, 475, 276, 277 i 273. Opr. wtórna:
psk, grzbiet uszk., przetarcia. Piecz. i napis
wł. „Karol H. Kirschner”. Piecz. „Bibliotheca
Jagiellonica. Dublet”. Zawiera m. in. słynną
rozprawę „O klasyczności i romantyczności…”, „O krytyce”, „O satyrze”, „O elegii”,
„Listy o polskiej literaturze”.
90
49
Klukowskiego), rozkł. tablica litografowanych
nut. Opr. wtórna: psk z epoki (z uszk. grzbietem). Zachowane broszurowe okładki z litografią Kiejstut w więzieniu („Wynalazł Kraszewski”). Ślady zalania, plamy, zażółcenia.
Piecz. wł. „Właściciel Bronisław Terlecki”.
Kompletny, bardzo rzadki drugi – ostatni tom
almanachu wileńskiego. M.in. wiersze Adama
MICKIEWICZA (W imionniku M. S.; Wilk
i brytan), J. I. KRASZEWSKIEGO (Kiejstut).
Tegoż pierwodruki: Było nas dwoje, szkice Hogarth; Bekieszówka pod Wilnem, fragment Wilna
od początków jego…
400
50
BOROWSKI Tadeusz – Pożegnanie
z Marią. Opowiadania. Okładkę projektowała M[aria] HISZPAŃSKA. Warszawa 1948
Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”. 21 cm,
s. 178, [2]. Wyd. 1. Ekslibris St. MarczakaOborskiego. Grzbiet broszury oryg. reperowany, z drobnymi ubytkami. Zawiera, poza opowiadaniem tytułowym, Dzień na Harmenzach,
Proszę państwa do gazu, Śmierć powstańca i Bitwę
pod Grunwaldem.
120
28
53
BRODZIŃSKI Kazimierz – Pisma. Tom I-II. Warszawa 1821 Nakładem
N. Glücksberga Księgarza i Typografa Króle:
Uniwersytetu. 16,5 cm, s. [4], 227; 223, [7].
Współoprawne: psk z epoki. Ost. karta t. II
z ubytkami bez szkody dla tekstu. Nieznacznie poplamione pierwsze k. t. I i ostatnie
t. II. Całość edycji utworów wierszem autora
„Wiesława”. E 1, 152.
120
54
BRZĘKOWSKI Jan – Wyprawa do
miasteczka. Londyn 1966 Oficyna Poetów
i Malarzy. 21,5 cm, s. 111, [1]. Broszura wydawnicza. Wyd. 1 tomu opowiadań z dołączonymi trzema „Nowelami przedwojennymi”:
Buty N˚ 138; Harry Bon i literatura; Szczepionki
prof. Krochmala. Niewielkie odbarwienie górnego narożnika przy grzbiecie oprawy; poza
tym stan dobry.
80
55
CHMIELOWSKI Piotr – Współcześni poeci polscy. Szkice nakreślone przez…
Petersburg 1895 Nakładem K. Grendyszewskiego. 17,5 cm, s. [6], 494, [2]. Opr. wtórna: ppł., złoc. napisy na grzbiecie. Napis wł.
„Witold Emilija Węcławscy”. Na k. tytułowej
pieczątka „Stanisław Lebiedź” i tuszem –
„ekslibris” z rysunkiem dzbana.
80
56
CONRAD żywy. Książka zbiorowa
wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich
na Obczyźnie. Redakcja Wit Tarnowski.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Londyn 1957 B. Świderski. 21 cm, s. 300
[4], ilustracje w tekście, 10 tablic ilustr. Opr.
wydawnicza: pł. z obwolutą. M.in. Czesław
Miłosz – Stereotypy u Conrada; Jerzy Stempowski (pseud. Paweł Hostowiec) – Bagaż
z Kalinówki; St. Vincenz – Conrad a konwencje; J. H. Retinger – Dwie narodowości Conrada; Wit Tarnowski – Niedoceniona powieść
Conrada [o Wykolejeńcu]. Minimalny brak
fragmentu obwoluty, poza tym stan bardzo
dobry.
200
57
DANTE Alighieri – Boska Komedya.
Tłómaczenie Juliana Korsaka. Z wstępem
i objaśnieniami. Nowe wydanie. Tom I-III.
Złoczów [1897-1899]. Nakładem i drukiem
księgarni Wilhelma Zukerkandla. 14 cm,
s. 298; 248; 244. Opr. wtórna (w 3 wol.): ppł.
Opublikowany w popularnej, miniaturowej
serii „Biblioteki Powszechnej” [nr 228-232,
262-265, 275-278] przekład poety i tłumacza, przyjaciela Adama Mickiewicza, Juliana
Korsaka (1807-1855).Jako pierwszy przełożył całość Boskiej Komedii, wydaną w 1860 r.,
już po śmierci poety – tu wznowioną.
100
58
DESZKIEWICZ Jan Nepomucen –
Grammatyka języka polskiego. Rzeszów 1846
Drukiem Franciszka Skielskiego. 22,5 cm,
s. XII, IV, 464. Egz. nierozcięty. Bez oprawy.
Grzbiet okł. ochronnych zachowany. Skasowane pieczęcie biblioteczne, m.in. „Lwiwska
Dierżawna Obłasna Biblioteka”. E 1, 302.
120
58
59
ERENBURG Ilja – Rwacz. Roman.
[Paryż] 1925 w tipografii de Navarre. 19,5 cm,
s. 448, [4]. Broszura wydawnicza. Wydanie 1.
Jedna z powieści rosyjskiego pisarza i publicysty (1891-1967), przedstawiających realia
okresu NEP-u (wydanie polskie – 1929), powstała w czasie jego pobytu we Francji, jako
korespondenta prasy moskiewskiej.
100
60
FELDMAN Wilhelm – Współczesna
literatura polska 1864 – 1923. Wydanie siódme z 53 ilustracjami. Przygotował do druku
i uzupełnił okresem 1918-1923 Stanisław
Lam. Warszawa – Lwów [1924] Nakładem
H. Altenberga; Gebethner i Wolff. 22 cm,
s. IV, 596, ilustracje w tekście, tablica ilustr.
[portret W. Feldmana]. Opr. wydawnicza: pł.,
złocona tytulatura na grzbiecie i licu oprawy.
90
56
29
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
59
62
61
[Franciszek z Asyżu, św.] MODLITWY i pieśni św. Franciszka z Asyżu.
Tłumaczyła Marja Winowska. Warszawa
MCMXXXIV [1934] Verbum. 18 cm, s. 66,
[2]. Broszura wydawn. Nakład 1525 egz. Niewielkie plamy na okładkach. Wewnątrz stan
dobry. „Składano i tłoczono czcionką Adama Półtawskiego w Doświadczalnej Pracowni Graficznej Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł.
Układ graficzny projektował i odbiciem kierował Adam Półtawski” (z kolofonu).
50
64
GRABOWSKI Piotr ks. – Polska niżna, albo Osada polska, na cześć i chwałę Panu
Bogu wszechmogącemu i na wiele zacnych
ozdób i pożytków rzeczypospolitej polskiej,
a osobliwie na ochronienie pogranicznych
państw od Tatar, i na uczciwe opatrzenie rozpłodzonych synów koronnych, pachołków
chudych, podana… 21 cm, s. 77. [współoprawne:] ZWIERCIADŁO Rzeczypospolitej
Polskiej na początku roku 1598 wystawione,
s. 23. „Zeszyt jeden” wydania Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków 1859 Nakład Wydawnictwa Biblioteki Polskiej. Egz. nieobcięty. Okładki ochronne broszurowe zachowane.
Nieaktualne piecz. biblioteczne.
70
62
GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons –
Pieśni. Ilustrował Marian STACHURSKI. Warszawa 1965 Czytelnik. 17,5 cm, s. 21, [3], 11
całostronicowych ilustr. (w paginacji). Opr. wydawnicza: tekt. z barwną obwolutą. Dołączona
fotograficzna reprodukcja [k. 2, 12,5 cm] dedykacji poety z Nieborowa z 1952/1953 r.
60
63
GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons –
Zaczarowana dorożka. Warszawa 1948 Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”. 18,5 cm,
s. 113, [3]. Brosz. wydawnicza. Wyd. 1. Piecz.
„Ex Libris Natalii Bojarskiej” i napis wł.
70
30
65
GRUDZIŃSKI Stanisław – Dwie
mogily. Poemat na tle podań ludu ukraińskiego osnuty. Warszawa 1879 Maurycy Orgelbrand. 17,5 cm, s. [6], 51, [3]. Broszura
wydawnicza. Wyd. 1. Egz. nierozcięty.
St. Grudziński (1852-1884), poeta, prozaik, autor m.in. „Powieści ukraińskich”.
E. XIX, IX, 274.
80
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
66
HACKER Emil – Stanisław Wyspiański. [Kraków-Lwów-Cieszyn 1908] Nakładem
„Naprzodu” w Krakowie, „Głosu” we Lwowie,
„Robotnika Śląskiego” w Cieszynie. Odbito
w Drukarni Wład. Teodorczyka. 15 cm, s. 71,
[3], reprod. autoportretu St. Wyspiańskiego.
Broszura wydawnicza z reprod. winiety St.
Wyspiańskiego na okładce. Broszura reperowana; grzbiet podklejony. Zabrudzenia okładki. Brak k. przedtytułowej. Rzadkie.
100
67
HARLENDER Zdzislaw – Czciciele Dadźbóg Swarożyca. Warszawa 1937
Nakładem autora, skład główny: Instytut
Wyd. „Biblioteka Polska”. 19 cm, s. 240, [1].
„Renesans pogaństwa – to zwycięstwo prostego ducha nad ciemnymi umysłami wschodu,
triumf wiedzy nad wiarą, symbolów życia
nad symbolami cierpienia, poezji nad fanatyzmem” – autor we wstępie.
70
68
HŁASKOWA Jadwiga – Zwycięża
Duch. Powieść. Warszawa b. r. Skład główny Biblioteka Dzieł Wyborowych. 18,5 cm,
s. 266. Brosz. wydawnicza z ilustr. na okładce. Powieść historyczna z kresów wschodnich
w poł. XVII wieku. Minimalne ubytki grzbietu broszury.
60
64
69
IRZYKOWSKI Karol – Benjaminek.
Rzecz o Boyu-Żeleńskim. Warszawa 1933
Nakładem Księgarni F. Hoesicka. 19 cm,
s. 189, [3]. Opr. wtórna: pł. ze złoc. napisami
na licu i grzbiecie. Na k. przedtytułowej dedykacja autora: „Koledze J. E. Płomieńskiemu w sojuszu /Karol Irzykowski 7. I. 1933”.
Wyd. 1. brawurowego pamfletu. W Dodatku
(od. s. 131) także polemiki z Antonim Słonimskim.
150
70
IRZYKOWSKI Karol – Czyn i słowo.
Glossy sceptyka. Lwów 1913 Nakładem Księgarni Polskiej B. Połonieckiego. 20,5 cm, s. [8],
404, [4]. Opr. wtórna: pł. ze złoconymi napisami na licu i grzbiecie; okładki broszury oryg.
zachowane. Wyd. 1 szkiców krytycznych o ówczesnej literaturze i jej horyzontach myślowych.
Klasyczny tom polskiej krytyki literackiej.
90
71
IRZYKOWSKI Karol – Walka o treść.
Studja z literackiej teorii poznania. I. Zdobnictwo w poezji. II. Treść i forma. Warszawa 1929 Nakładem Księgarni F. Hoesicka.
66
31
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
20 cm, s. X, 278, [2]. Opr. wtórna: pł. Nas
k. tyt. napis własnościowy „HBojarska”.
Cz. 1 to rozprawa z r. 1913 z póżniejszymi
uzupełnieniami; tu (do s. 68) liczne podkreślenia i glosy ołówkowe na marginesach.
Cz. 2. zawiera polemikę z teorią czystej formy St. I. Witkiewicza. Wydanie 1.
90
72 IŻYCKI Władysław – Ksiądz Makary. Opowiadanie Macieja Choiny z Puław napisał… Bochnia 1864 Nakład i druk
Wawrzyńca Pisza. 13,5 cm, s. [2], 85, [1].
E. 2, 176.
[współoprawne:]
CZARNA krówka. Legienda. S. 54, [2].
Pieczęć „Bibliothek des k. k. Krakauer Gymnasiums”. Opr. wtórna: ppł.
80
73
73 JÁROSY Fryderyk – Mumje. Przekład
z niemieckiego Mariana Hemara. Okładka
projektu Jana MUCHARSKIEGO. Warszawa 1930 Wydawnictwo Alfa. 20,5 cm,
s. 167, [4]. Wyd. 1 polskie. Przedmowa
Mariana Hemara. Okładka reprodukowana:
P. Rypson, s. 323.
120
74
JARRY Alfred – Ubu Król czyli Polacy. Przełożył i przedmową opatrzył Tadeusz
Żeleński (Boy). Warszawa 1936 Towarzystwo
Wydawnicze „Rój”. 19 cm, s. 179, [12 – inseraty wydawnictwa]. Broszura wydawnicza.
Ekslibris St. Marczaka-Oborskiego i napis wł.
„St. Marczak-Oborski”. Wyd. 1 przekładu
skandalizującej, groteskowej sztuki z polskimi
konotacjami, w „rodzaju dramatycznego dadaizmu”. Obszerna (s. 5-50), dziś już klasyczna, przedmowa tłumacza. Niewielkie ubytki
grzbietu broszury oryg. Brak obwoluty.
150
77
32
75
JEDNIODNIÓWKA Tow. Literatów
i Dziennikarzy Polskich „Na wpisy szkolne”.
Warszawa, Bracka N˚5, 7 maja 1915 r. Redaktor: Ignacy Baliński. 25 cm, s. 50, ilustracje.
Od s. 36 – inseraty. Opr. wtórna: papier z naklejoną okładką broszury oryg. Napis wł. Poezje m.in. J. Ejsmonda, J. Lemańskiego, Miriama [wł. Z. Przesmycki], Tadeusza Micińskiego
(Elogium Oyczyzny), A. Nowaczyńskiego. Proza
Zofii Nałkowskiej, A. Niemojewskiego, artykuły Br. Chlebowskiego, Romana Dmowskiego,
St. Kozickiego, Tadeusza Korzona [pod mało
taktownym tytułem Żebranina w szkolnictwie
polskim], Al. Kraushara i in. Rzadkie.
120
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
76
KARPIŃSKI Światopełk – Poemat
o Warszawie. Warszawa 1938 J. Mortkowicz.
22,5 cm, s. 41, [3], 9 tablic ilustracyjnych
(fotografie warszawskie Tadeusza Przypkowskiego). Opr. wydawnicza: pł. ze złoceniami
(tytulatura, sygnet wydawcy) na licu oprawy.
Wyd. 1. Niewielkie zabrudzenia oprawy, poza
tym stan dobry.
80
77
KLEIST Henryk – Penthesileia. Tragedia. Przekład Witolda Hulewicza. Rzecz
o Penthesilei napisał Zygmunt Falkowski.
Lwów [1938] Nakładem Filomaty; odbito
500 egzemplarzy w Drukarni Naukowej we
Lwowie. 21 cm, s. [8], 195, [3]. Broszura wydawnicza, z reprod. tzw. „czary Penthesilei”
na okładce. Częściowo zatarta pieczątka „…
Załuczkowski” na okł. Grzbiet broszury reperowany; drobne ubytki i zabrudzenia okładki; wewnątrz stan dobry. Pierwszy polski
przekład poświęconej Amazonkom tragedii
H. von Kleista (1777-1811), autora „Rozbitego dzbana” i „Księcia Homburga”, najwybitniejszego pisarza niemieckiego przełomu
klasycyzmu i romantyzmu.
90
78
78
KOCHANOWSKI Jan – Dzieła
wszystkie. Wydanie pomnikowe. Tom pierwszy. Warszawa 1884 [Komitet wydawniczy]
W Drukarni Józefa Ungra. 26,5 cm, s. [6],
XI, [3], VIII, 379, [5], 2 tablice z podobiznami okładek pierwszych wydań Psałterza Dawidów i Pieśni, tablica z portretem Jana Kochanowskiego w drzeworycie (sygn. „A. Regulski
Sc”). Opr. wtórna: psk z epoki, pł. z tłoczeniami, złoc. tytulatura na grzbiecie. Tylko t. 1
z czterech; ukazywały się do 1897 r.
150
79
KOPROWSKI Jan – Droga do Warszawy. Haltern (Westfalia) 1946 Nakładem
Tygodnika „Na Obczyźnie”. 21 cm, s. 44.
Broszura wydawnicza. Wydanie 1. Tomik poezji, m.in. Szopen w powojennej Warszawie, Ulica
Świętokrzyska, Wokulski w Paryżu, Cieniom Konrada, Julianowi Przybosiowi.
60
80
KRASIŃSKI żywy. Książka zbiorowa
wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich
na Obczyźnie. Redakcja: Władysław Günther.
Londyn 1959 B. Świderski. 21 cm, s. 314, [6],
12 tablic ilustr. Opr. wydawnicza: pł. z obwolutą. M.in.: Ignacy Chrzanowski – Osobowość
Krasińskiego; Edward Raczyński – Ze wspomnień; Claude Backvis – Poeta ruin; Ignacy
75
33
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
83
LECHOŃ Jan – Poezje zebrane 19161953. Londyn 1954 Nakładem „Wiadomości”. Wydanie amerykańskie Wincentego
Bejtmana. Portret Lechonia rysował Zdzisław
CZERMAŃSKI. 21,5 cm, s. 188, 1 ilustr.
Opr. wydawnicza: pł. Miejscami spłowiałe
płótno oprawy, poza tym stan bardzo dobry.
Napis wł. „Marta Suzin”.
90
84
LEWES G[eorg] – Dzieje żywota
i utworów Goethego oraz zarys wieku jego
i współczesnych mu mężów znakomitych;
podług ogłoszonych i nieogłoszonych drukiem źródeł. Dzieło…z angielskiego przełożył
i własnemi uwagami, w tekście samem i dopiskach poczynionemi, powiększył A. Nowosielski. Tom I-II. Petersburg 1860 w Drukarni Jozefata Ohryzki. 23,5 cm, s. [2], II,
151, [1]; 154-530, [1]. Opr. wtórna w 1 wol.:
ppł. z szyldzikiem. Nieaktualne pieczęcie wł.
Rdzawe plamki typowe dla użytego papieru.
Grzbiet opr. ze śladami reperacji. Rzadkie.
E 2, 589.
120
82
Wieniewski – Prawda i ułuda historyczna
w Irydionie; Oskar Halecki – Krasiński jako filozof historii; Wł. Folkierski – Nieboska komedia
w perspektywie XX wieku. Minimalne naddarcia i zaplamienia obwoluty; poza tym stan bardzo dobry.
200
81
KRASZEWSKI Józef Ignacy – Dola
i niedola. Powieść z ostatnich lat XVIII wieku. Część I-II. Warszawa 1878 Druk Józefa
Ungra. [Tomy II i III Wydania Jubileuszowego – Wyboru pism J. I. Kraszewskiego].
18 cm, s. [4], 375; [4], 378, [2]. Opr. wydawnicza, w 2 wol.: pł. tłocz., z portretem autora na licach i złocenia na grzbietach oprawy.
Wyd. 1. – 1864.
150
82
LASKOWSKI Kazimierz – „Kulturtraeger”. Powieść. Warszawa 1925 Bibljoteka Domu Polskiego [Tylko część pierwsza
z dwóch]. 18 cm, s. 124, [4]. Egz. nierozcięty.
Broszura wydawnicza z barwną okładką sygnowaną „PLAKAT”. Piecz. „K. Zwoliński Księgarnia Zakopane”. Wydanie 3; wyd. 1 – 1898.
50
34
85
LITERATURA polska na obczyźnie
1940-1960. Praca zbiorowa wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie
pod redakcją Tymona Terleckiego Tom pierwszy – drugi. Londyn 1964-1965 B. Świderski.
23 cm, s. 606, [1]; 797. Opr. wydawnicza
w 2 wol.: pł., złoc. napisy na grzbietach oprawy. Stan bardzo dobry.
240
86
MALCZEWSKI Antoni – Marya.
Powieść ukraińska przez… z 8 fotografiami
podług rysunku E. M. Andriollego. Wydanie
trzecie [właściwie czwarte] Warszawa 1883
Nakład Gebethnera i Wolffa. 23 cm, k. tyt.,
s. 68, 8 tablic ilustr., okł. z ilustr. Opr. wydawnicza płócienna z tłoczeniami na okładzinach, licu i grzbiecie, brzegi kart złocone.
Tekst i ilustracje w ozdobnych, podwójnych
ramkach. Pieczątka „Seyfarth & Czajkowski
we Lwowie”. Dedykacje: na k. tyt. i na odwrocie wyklejki (z 1991 r.). Nieliczne rdzawe
plamki na kilkunastu stronach, poza tym stan
bardzo dobry. Banach 800 [mylnie podaje rok
wyd. 1884], repr. na s. 309.
Pięknie wydany, wielokrotnie wznawiany
(wyd. 1 – 1825) najsłynniejszy utwór Antoniego Malczewskiego (1793-1826), inspirowany tragicznymi dziejami hr. Gertrudy
z Komorowskich Potockiej, porwanej i utopionej w r. 1771 na rozkaz teścia, Fr. Salezego Potockiego. Jedne z najlepszych ilustracji
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
w artystycznym dorobku Michała Elwiro
Andriollego (1836-1893). Ilustracje powielano w fotografii, którą stosunkowo krótko
stosowano wówczas w zdobieniu książki – co
stanowiło interesujący przejaw poszukiwań
nowych sposobów graficznego wykorzystania
rysunków.
250
87
MICKIEWICZ Adam – Listy i przemówienia. Część I i II. [Tomy II i III Dzieł
prozą]. Wydał Tadeusz Pini. Wydanie zupełne, z portretami i podobiznami autografów
poety. Nowogródek 1934 Nakładem Komitetu Mickiewiczowskiego. 24 cm, s. [4], 256,
8 tablic ilustr., tabl. faksymilowa; [4], 207,
6 tablic ilustr., faksymile. Druk dwuszpaltowy. Opr. wydawnicza, pł. ze złoc. napisami,
sygnowana „INTROLIGATOR Sp. z o.o. Kraków, Zwierzyniecka 20”. Piecz. wł. „Jerzy Turowski”. Lekkie spłowienia grzbietu i części
oprawy. Poza tym stan bardzo dobry.
180
88
MYSTKOWSKI Zbigniew – Godziny czekania. Ilustracje – Wacław Bulzacki.
Wydanie piąte. Bramsche [1946 J. Brauner.
18,5 cm, k. [1], 19, [1]. Sześć drzeworytów
(w paginacji). Broszura wydawnicza. Pierwsze wydania, w numerowanych nakładach
50 egz., powstały w oflagach Neubrandenburg
i Grossborn. Drzeworyty odbijano ręcznie
z klocków drewnianych. Niniejsze wydanie
jest drukarskim powieleniem poprzednich.
90
89
NORWID Cypryan – Listy. Część
pierwsza (1-401). Część druga (402-846). Warszawa 1937 Wydanie i nakład Z. Przesmyckiego. 18,5 cm, s. [cz.1:] XIX, [2], 545, [2]; {cz.2:]
[8], 487, [1]. Egz. części pierwszej nierozcięty. Blok części drugiej pęknięty. Tomy ósmy
i dziewiąty pierwszego wydania kompletnego
„Wszystkich Pism Cypryana Norwida…”.
160
90
NORWID Cypryan – Pisma dramatyczne. Część pierwsza: Noc tysiączna druga
– Zwolon – Wanda – Krakus – Za kulisami
(Tyrtej). Część druga: Aktor – Pierścień wielkiej damy – Miłość czysta u kąpieli morskich
– Kleopatra. Warszawa 1937 Wydanie i nakład Z. Przesmyckiego. 18,5 cm, s. [cz. 1:]
IX, 296, [2]; [cz. 2:] 444, [2]. Egz. części
pierwszej nierozcięty. Tomy trzeci i czwarty
pierwszego wydania kompletnego „Wszystkich pism Cypryana Norwida…”
120
92
91
NORWID Cyprian – Pisma polityczne i filozoficzne. Zebrał i ułożył Zenon Przesmycki (Miriam). Wydał i przedmową poprzedził Zbigniew Zaniewski. Londyn 1957
Oficyna Poetów i Malarzy. 19,5 cm, s. XXXI,
[1], 256, 4 ilustr. (reprod. naklejone). Broszura wydawnicza. Egz. Nr 575 [nierozcięty].
Ekslibris St. Marczaka-Oborskiego.
100
92
NORWID żywy. Książka zbiorowa wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Redakcja: Władysław Günther. Londyn 1962
B. Świderski. 21 cm, s. 314, [6], ilustr. w tekście,
10 tablic ilustracyjnych. Opr. wydawnicza: plast.
z obwolutą. M.in.: Al. Janta – Na tropach Norwida w Ameryce; Mieczysław Paszkiewicz – Norwid w Anglii; Stefan Legeżyński – Lata paryskie
Cypriana Norwida; Jerzy Gőmőri – Norwid-poeta
nowoczesny; Tymon Terlecki – Norwidowe Pójdź
za mną; Marian Bogusz-Szyszko – Norwid-plastyk; Z. L. Zaleski – Norwidowa poetyka i diale
ktyka milczenia; ks. Józef Jarzębowski – Katolicki
profil Norwida. Minimalne naddarcia i zaplamienia obwoluty, poza tym stan bardzo dobry.
200
35
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
im. Ignacego Domeyki /Buenos Aires”. NK,
t. 17 II nie notuje.
60
96
OSTROWSKA Bronisława – Aniołom dźwięku. Warszawa [1913] Nakład Gebethnera i Wolffa. 17 cm, s. [4], 252. Broszura
wydawnicza. Winieta okładkowa B. Małkowskiego. Wyd. 1. Napis wł. Niewielkie ubytki
grzbietu broszury; plamki na oryg. okładce;
wewnątrz stan dobry. Bronisława Ostrowska
(1881-1928), poetka, autorka książek dla
dzieci (m.in. Bohaterski Miś), świetna tłumaczka symbolistów francuskich.
60
98
93
NOWACZYŃSKI Adolf – Wielki
Fryderyk. Powieść dramatyczna. Pierwszy
tysiąc. Warszawa-Kraków 1910 Gebethner
i Wolff, G. Gebethner i Spółka. 21 cm, s. VIII,
352. Opr. wtórna: ppł., złocona tytulatura na
grzbiecie. Piecz. „Ze zbiorów Wojciecha Zakrzewskiego”. Wyd. 1 najsłynniejszego dzieła
wielkiego pamflecisty.
90
94
NOWAKOWSKI Zygmunt – Lajkonik na wygnaniu. Felietonów sto i jeden (19501962). Londyn 1963 Nakładem Komitetu Obchodu Jubileuszowego. 21,5 cm, s. 471, portret
autora. Opr. wydawnicza: pł., złoc. napisy na
grzbiecie. Wydanie z przedmową Edwarda Raczyńskiego, dla uczczenia 50-lecia pracy pisarskiej wybitnego felietonisty i pisarza.
80
95
ORZESZKOWA Eliza – Powracająca fala (z „Nad Niemnem”). [Szkocja 1946]
Wydawnictwo Literackie Oddz[iału] Opieki
nad Żołn[ierzami] I Kor[pusu]. 20 cm, s. 20
[maszynopis powielany]; Opr. wtórna: ppł.
Pieczątki: „Biblioteki Związku Polaków w Argentynie”; „Biblioteca Union de los Polacos
en la Republica Argentina”; „Tow. Polskie im.
gen. Władysława Sikorskiego /Sociedad Polonesa en Berazategui”; „Biblioteka Polska
36
97
POE Edgar Allan – Opowieści nadzwyczajne. Przekład i słowo wstępne Bolesława LEŚMIANA. T. I-II. Warszawa [1913]
Nakład i druk Zakł. Graf. Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów. 16 cm, s. XXIX, 212, [4],
tablica z portretem autora; [247], 5. Opr.
wydawnicza w 2 wol.: pł., tłoczenia. Piecz.
„Z księgozbioru Haliny Luxemburg”. Biblioteka Literacko-Artystyczna pod redakcja Jana
Lorentowicza, poz. 10. Jedyne przekłady
w dorobku wielkiego poety.
140
98
POL Wincenty – Mohort. Rapsod rycerski z podania przez… z 24 illustracyami
Juliusza KOSSAKA. Lwów [1883] Nakładem
Księgarni F. H. Richtera (H. Altenberga).
Drukiem F. A. Brockhausa w Lipsku. 36 cm,
s. [4], 200, 17 drzeworytów w tekście wg
rys. Juliusza Kossaka (rytowali Z. Szymański
i A. Zajkowski). Wyd. 5 (1 – 1854), pierwsze ilustrowane. Tekst w ozdobnej, podwójnej ramce. Zachowane bibułkowe przekładki
do tablic ilustr. Strony 109/110 uzupełnione
ręcznie, włącznie z narysowaną ozdobną ramką. Brak drzeworytu ze s. 110. Na s. 140 rysunek piórem, bez szkody dla tekstu. Poza tym
stan bardzo dobry. Opr. wydawnicza: płótno
z tłoczeniami i barwieniem na licu, złocenia
na licu i grzbiecie (introligatorów lipskich
Hübela i Dencka). Banach 792; tamże reprodukcja drzeworytu przedstawiającego Mohorta, na s. 355. Egzemplarz z Biblioteki książąt
Czetwertyńskich (piecz. heraldyczna na k.
tytułowej). W Objaśnieniach autor dołączył,
począwszy od 3 wydania trzy artykuły o koniach: O angielskich koniach i wyścigach u nas;
O tarantowanych i srokatych koniach; O maściach
i odmianach w koniach (tu na s. 187-200).
300
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
99
PRUS Bolesław – Faraon. Z 10 ilustracjami J. Holewińskiego. Warszawa- KrakówLublin [1923] Nakład Gebethnera i Wolffa.
33 cm, s. [4], 274, tabl. ilustr. 10 na osobnych
nienumerowanych kartach, każda poprzedzona bibułką z fragmentem tekstu. Opr. wydawnicza: pł. złocone, tłoczone na licu i grzbiecie
(grzbiet po konserwacji). Na wyklejce dedykacja datowana „Dubno 25 XI 25”
Jedna z najpiękniej ilustrowanych edycji powieści Bolesława Prusa (1847-1912).
Wydana in folio, odbita na dobrym papierze
w kolumnach dwułamowych, ujętych w ornament drukarski. Dwutonowe reprodukcje rysunków Józefa Holewińskiego (1848-1917),
malarza, drzeworytnika, ilustratora.
280
100 PRZYBYSZEWSKI Stanisław – Śluby.
Poemat dramatyczny w trzech aktach. Wilno
1923 Nakładem i drukiem Ludwika Chomińskiego. Zdobiła i graficznie ułożyła Kazimiera ADAMSKA-ROUBA. 22 cm, s. 115, [3],
ilustr. w tekście. Brosz. wydawnicza z ilustracją
na okładce. Nakład 2500 egz. numerowanych
i podpisanych przez autora „na papierze bezdrzewnym krajowym”; egz. nr 1121 i autograf St. Przybyszewskiego. Minimalne ubytki
grzbietu broszury; poza tym stan bardzo dobry.
Śluby wystawiono w Krakowie (1906), Lwowie
(1907), Warszawie (1908). Pierwsze wydanie
osobne – 1906. NK 15, 319.
120
37
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
burska. T. I – VIII. 12 cm, s. 56, il. 1; 72; 52;
63; 84; 68; [2], IV, [2], 58; 44. Opr. wtórna
w obu wol.: ppł. Na wyklejce t. 1-4 pieczątka: „Oprawione przez Uchodźców Polskich
Ośrodka P.C. K. w Hyéres – Francja – 1941”.
Biblioteka Ludowa Polska, t. 43-50. W t. 1
zamieszczono Do czytelników i autora kilka
słów wydawcy Stefana Witwickiego do wyd. 1
(Paryż 1839-1841) oraz obszerną Przedmowę
do wydania drugiego St. Ropeleskiego (1841).
Przedmowa anonimowa do t. VII podaje informacje o edycjach dotychczasowych i wiadomości o Henryku Rzewuskim, odkrytym
autorze Pamiątek… Jest to właściwie szóste,
nie trzecie wydanie. NK 9, 109.
100
100
101 ROSENTHALOWA B., Dr. – Kobiety
w życiu Goethego. Kraków 1933 Nakładem
Księgarni S. A. Krzyżanowskiego. 20 cm,
s. 59, [3]. Broszura wydawnicza. Okł. z sylwetkowym portretem Goethego.
80
102 ROSTWOROWSKI Karol Hubert –
Judasz z Kariothu. Dramat w pięciu aktach.
Kraków 1913 G. Gebethner i Spółka. Druk
W. L. Anczyca i Spółki. 22,5 cm, s. [12], 206,
5 tablic z ilustracjami Józefa MEHOFFERA.
Opr. wtórna: ppł. Ekslibris i napis wł. St. Marczaka-Oborskiego. Wyd. 1.
120
103 ROSTWOROWSKI Karol Hubert –
Kajus Cezar Kaligula. Dramat w czterech aktach. Kraków 1917 Nakład S. A. Krzyżanowskiego. 19 cm, s. [4], 159, [3], tablica (portret
autora). Broszura wydawnicza. Piecz. “Biblioteka Uczniów Gimnazyum w Myślenicach”.
Drobny ubytek grzbietu broszury; okładka
przybrudzona. Wydanie 1.
90
104 [RZEWUSKI Henryk] Pamiątki JPana Seweryna Soplicy Cześnika Parnawskiego.
Wydanie 3-e. Paryż [1868] Księgarnia Luxem-
38
105 RYCHARSKI Lucyan Tomasz – Literatura polska w historyczno-krytycznym zarysie. Podług gruntownych badań napisał…
Tom I. (część estetyczna – Dzieje literatury
od najdawniejszych czasów do epoki Jezuickiej włącznie). Kraków 1868 Nakład i własność Księgarni J. M. Himmelblaua. 21,5 cm,
s. XIII, [3], 319, [1]. Opr. wtórna z epoki:
pł., złoc. napisy na grzbiecie; złoc. monogram
„A. M.” na licu opr. Tom pierwszy (z dwóch);
niewielkie przetarcia grzbietu oprawy. E 4,
147.
90
106 SĘP SZARZYŃSKI Mikołaj – Rytmy polskie. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków 1858 Nakładem Wydawnictwa Biblioteki Polskiej. 21 cm, s. 39, [1];
WISZNIOWSKI Tobiasz – Treny. Wydanie
Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków 1858
Nakładem Wydawnictwa Biblioteki Polskiej.
S. 41-69, [1]. „Zeszyt jeden” Bibl. Polskiej
K. J. Turowskiego. Egz. nieobcięty. Zachowane ochronne okładki broszurowe.
60
107 SATYRA prawdę mówi… 19181939. Opracowali: Zbigniew Mitzner i Leon
Pasternak. Opracowanie graficzne Mieczysław BERMAN. Warszawa 1963 Czytelnik.
20,5 cm, s. 567, 48 tablic ilustr. z 96 reprodukcjami rysunków z lat międzywojennych.
Opr. wydawnicza: pł. z obwolutą. Ekslibris
St. Marczaka-Oborskiego. Minimalne ubytki i niewielkie rozdarcie obwoluty; wewnątrz
stan bardzo dobry.
100
108 SIEMIEŃSKI Lucyan – Poezye oryginalne i przekłady poetyczne. Warszawa
1876 Nakład i druk S. Lewentala. 20,5 cm,
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
s. 138, [2]. Opr. wtórna: ppł., złoc. tytulatura na grzbiecie. Biblioteka Najcelniejszych
Utworów Literatury Europejskiej. Literatura
polska. Piecz. „Biblioteka Naucz. M. Okr.
Szkolnego we Lwowie”; „Naukowo-Pedagogiczna Biblioteka m. Lwiw” (cyrylicą); naklejka „Państwowa Biblioteka Pedagogiczna
we Lwowie”; ekslibris „Biblioteka Naucz.
Szkół Powszech. m. Lwowa”, sygnowany
„R. Mękicki. 1925”.
80
109 SŁONIMSKI Antoni – Teatr w więzieniu. Powieść. Warszawa 1922 Towarzystwo Wydawnicze „Ignis”. 18 cm, s. 190.
Oprawa wtórna: ppł. Piecz. wł. : „Julian Marynowski”. Wyd. 1.
80
110 SŁOŃSKI Edward – Maj ostatni.
Wiersze o wiośnie i miłości. [Warszawa]
1922 Polska Agencya Wydawnicza. 16,5 cm,
s. 64. Brosz. wydawnicza; okładka projektu
autora, sygnowana. W górnej części tomiku
ślady zalania. Wydanie 1. Także przekłady
czterech wierszy Waldemara Briusowa.
50
111 SŁOWACKI Juliusz – Dzieła pod
redakcją Manfreda Kridla i Leona Piwińskiego z przedmową Jana Lechonia. T. 1 – 24.
Warszawa 1930-1931 Bibljoteka Arcydzieł
Literatury. 21 cm, s. XXVII, [12], 410, [4],
tablica z repr. portretu Słowackiego; 379, [1];
296, [4]; 427, [3]; 367, [3]; 273, [3]; 304,
[4]; 353, [3]; 250, [4]; 256, [6]; 268, [4];
217, [3]. Oprawa wydawnicza w 12 wol.: pł.,
tłoczenia, złoc. na licach i grzbietach oprawy. Paginacja ciągła w każdej parze wspólnie
oprawionych tomów. Piecz. wł. „Łyszkowski
Janusz”. Stan zachowania dobry.
600
112 [SŁOWNIK] M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego. 70 000 wyrazów,
4 300 rysunków. Tom I-III. Warszawa 1916
Wydawnictwo M. Arcta. 18 cm, s. [10], 1048;
[6], 895, [1]; [6], 688, ilustr. w tekście. Opr.
wtórna w 1 wol.:psk. ze złoc. tytulaturą na
grzbiecie. Pieczątki: „Ex libris Tadeusza SasKulczyckiego”
300
113 STAFF Leopold – Tęcza łez i krwi.
Wydanie drugie. Warszawa 1921 Instytut
Wydawniczy „Bibljoteka Polska”. 15,5 cm,
s. 197, [3]. Opr. wydawnicza: pł. tłocz., na
licu i grzbiecie napisy złoc. Niewielkie prze-
111
tarcia i rozbarwienia lica i grzbietu oprawy;
wewnątrz stan bardzo dobry. Na wyklejce,
odręcznie: „Nagroda udzielona przez Redakcję Kuriera Warszawskiego panu inż. Józefowi
Modrzejewskiemu (Lublin), za rozwiązanie
wszystkich szarad…” i podpis Ferdynanda
Hoesicka; dat. 14/I 1929. Wydanie 1. tego
zbioru wierszy ukazało się w Charkowie
w 1918 r.
70
114 [STRUTYŃSKI Juliusz] Poezye Berlicza Sasa (Juliusza Hr. Strutyńskiego) i wspomnienia jego wierszem. Wydanie pośmiertne.
Kraków 1878 Nakładem Aleksandry Strutyńskiej. 17,5 cm, s. 328, III, tablica w litografii
M. Salba – portret autora. Opr. wtórna: ppł.
biblioteczne. Piecz. Biblioteki Związku zaw.
prac. kolejowych w Rzeszowie. E. 7, 182.
Syn oficera napoleońskiego i księżniczki
Lubomirskiej, Juliusz Strutyński (1810-1878)
urodził się i wychował na Kijowszczyźnie,
był oficerem armii carskiej, po czym osiadł
w Galicji. Wspomnienia wierszem opatrzył
komentarzem historyczno-obyczajowym, już
prozą pisanym – niezmiernie interesującym,
z powodu jego koligacji ziemiańskich i arystokratycznych.
120
115 [SURVILLE Clotilde de] Marguerite-Éléonore Clotilde de Vallon et Chalys,
39
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Madame de Surville – Poésies inédites de…,
Poëte Français du 15e siécle, publiées par
Mrs de Roujoux et Ch. Nodier; ornées de
gravures dans le genre gotique, d’après les
dessins de Colin, élève de M. Girodet. Paris
MDCCCXXVII [1827] Nepreu, Libraire-Éditeur. 22 cm, s. [6], XVII, [1], 327, 4 ryciny
w tekście, 4 tablice ilustracji w miedziorycie
z akwafortą. Opr. wtórna: psk, grzbiet pięciopolowy ze złoc. napisami i datą „1824” [!].
Superekslibris: monogram wiązany „ML” pod
koroną książęcą. Stan bardzo dobry.
Bibliofilskie wydanie niepublikowanych
utworów XV-wiecznej poetki oraz sylwetki
poetów jej współczesnych.
240
116 SZANIAWSKI Franciszek Ks. - Kazania. Tom pierwszy. Warszawa 1819 w Drukarni J. C. K. Mości Rządowéy. 19,5 cm, s. 396,
[3]. Egz. nieobcięty i nierozcięty, w papierze
ochronnym [przeznaczony do oprawy]. E 4,
430.
Franciszek Ksawery Szaniawski (1768 –
1830). Tylko pierwszy z trzech tomów Kazań.
100
115
117 [SZYMONOWIC] Szymon Szymonowicz i jego czasy. Rozprawy i studja. Zamość 1929 Nakładem Komitetu Obchodu
300-nej rocznicy zgonu Szymona Szymonowicza; Drukarnia „Sztuka” we Lwowie.
25 cm, s. VIII, 330, [1]. 3 tablice ilustr., tabl.
rozkł. (plan i widok Zamościa w XVI w.).
Brosz. wydawnicza. Brak k. tytułowej. Minimalne ubytki grzbietu broszury. Wewnątrz
stan dobry. Zawiera m. in. rozprawy: Józefa
Kallenbacha, Józefa Skoczka, Tadeusza Sinki,
Wiktora Weintrauba, Henryka Życzyńskiego
– o Szymonowiczu; St. Łempickiego, Al. Kossowskiego, J. Krzyżanowskiego, R. Pollaka –
o kulturze Zamościa w końcu XVI i początkach XVII wieku.
100
118 [TARNOWSKI Stanisław] Czyściec
Słowackiego. Realistyczno-fantastyczny, satyryczno-symboliczny, dżwiękowo-kolorystyczny
… poemat modernistyczny. Wydanie drugie.
Wiedeń 1903 Nakładem Manza. 19,5 cm, s. 39,
[1], brosz. wyd. Rymowana satyra na modernistów, w której występują m.in. Słowacki, Krasiński i Mickiewicz. Utwór wydany anonimowo
przez Stanisława Tarnowskiego (1837-1917),
historyka i krytyka literatury, publicysty, który
za redagowanie w 1863 r. (wraz z J. Szujskim)
pisma konspiracyjnego „Naprzód”, został aresz-
40
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
towany i uwięziony przez władze austriackie na
dwa lata we Lwowie i Ołomuńcu. Grzbiet reperowany. Podklejenie taśmą okładki, oprócz tego
stan dobry.
90
119 TARNOWSKI Stanisław – Historya
literatury polskiej. Tom I-VI. Kraków 19001907 nakładem autora. W Drukarni „Czasu”
pod zarządem Józefa Łakocińskiego. 22 cm,
XVII, [3], 396; [8], 444; ]4], 553; [4], 429;
[4], 505; XI, [1], 367 (tom VI cz. 1); XIV,
[2] 654 (tom VI cz. 2). Opr. wtórna jednolita, w 7 wol.: psk z epoki, grzbiety tłocz.,
złocenia, tytulatura złotem. Górne krawędzie
kart złocone. „Expemplarz Józefa Rostafińskiego”, podane drukiem na odwrocie k. tytułowych każdego z wolumenów. W t. 1 pod
tym odręczna dedykacja autora: „pamiątka
7go Czerwca 1900 roku /z szczerej przyjaźni
autora/ St. Tarnowski”. Grzbiet oprawy t. IV
reperowany, z niewielkim ubytkiem u dołu.
Poza tym stan oprawy i tekstu bardzo dobry.
Piękne, secesyjne wyklejki w t. I-V. Oprawa ze
świetnego warsztatu introligatorskiego. NK
16/1, 11.
Józef ROSTAFIŃSKI (1850-1928), wybitny botanik, historyk nauk przyrodniczych.
Od 1878 aż do śmierci kierował katedrą
botaniki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W r. 1900 wydał fundamentalne dzieło Średniowieczna historia naturalna w Polsce, rok później – Przewodnik do oznaczania roślin w Polsce
dziko rosnących, wznawiany w dwudziestu wydaniach aż do 1979 r.
480
120 TARNOWSKI Stanisław – Historya
literatury polskiej. T. 1-5. Wyd. 2 przejrz.
i dopełnione. Warszawa 1906 Gebethner
i Wolff. 22,5 cm, s. X, 447; 504; 612; 478;
556. Opr. ppł. z epoki, jednolita ze złoc. tyt.
na grzbiecie. Tom I obejmuje wiek XVI, t. 2 –
XVII, t. 3 – XVIII, t. 4 – XIX (do 1830); t. V
– lata 1831-1850 XIX w. Brak 2 części tomu
V obejmującego dalsze lata XIX w.
Dzieło arystokraty, profesora i rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezesa
Polskiej Akademii Umiejętności, znawcy polskiego Odrodzenia i romantyzmu. Stanowi
pionierską prezentację historii kultury duchowej. Nacechowane rezerwą wobec pozytywizmu, krytykowane za brak zrozumienia
literatury najnowszej.
W t. 1-2 wycięte (i podklejone) okienka
na kartach tyt. po znakach własnościowych.
Poza tym stan bardzo dobry.
360
121
121 TETMAJER Kazimierz Przerwa –
Panna Mery. Powieść. Tom I-II. Warszawa
[1927]. Bibljoteka Groszowa. 17 cm, s. 134,
[2]; 121, [7]. Opr. wydawnicza w 2 wol.: ppł.,
złoc. napisy na grzbietach, ilustr. na okładkach. Wydanie 1 – 1901. Stan bardzo dobry.
NK 16, s. 38.
100
122 TETMAJER Kazimierz Przerwa –
Zatracenie. Romans. T. I-II. Okładki projektu
Artura Horowicza. Warszawa [1928] Bibljoteka Groszowa. 17 cm, s. 158, [2]; 159. Opr.
wydawnicza w 2 wol.: ppł., złocone napisy
na grzbiecie, ilustr. na okładkach sygnowane „Horowicz”. Kontynuacja powieści Anioł
śmierci; wyd. 1 – 1905.
Artur Horowicz (1898 Warszawa – 1962
Londyn), rysownik, grafik reklamowy, ilustrator; legionista. Ilustrował m.in. „Dywizjon
303”.
100
123 TRZPIS H. – Próchno Berenta. Wrażenia psychologiczno-estetyczne. Kraków
1907 nakładem autora. Czcionkami Drukarni A. Kozańskiego w Krakowie. Skład gł.
G. Gebethner i Spółka. 19 cm, s. 51. Broszura
41
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
122
wydawnicza. Nowy Korbut 13, 231 [błędny
podtytuł: „Wrażenia psychologiczno-literackie”]. Recenzję tej rozprawki zamieściła
w „Książce” z 1908 r. J. Dicksteinówna. Egz.
nierozcięty. Ekslibris Andrzeja Ryszkiewicza
(proj. Zygmunta Kamińskiego). Rzadkie.
90
124 TUWIM Julian – Polski słownik pijacki i Antologia bachiczna. Ilustrował Feliks
TOPOLSKI. Warszawa MCMLIX [1959]
Spółdzielnia
Wydawnicza
„Czytelnik”.
21 cm, s. 354, [2], liczne ilustracje w tekście, 8 tablic barwnych. Opr. wydawnicza: pł.
z tłoczonymi napisami na grzbiecie i rys. na
grzbiecie i licu oprawy. Brak obwoluty.
100
125 UJEJSKI Kornel – Poezje… Nowe
wydanie z wyboru autora. T. I-II. Lipsk 1866
F. A. Brockhaus. 18 cm, s. VIII, 243, [1]; VII,
[1], 195, [1]. Współopr. psk z epoki, złoc. napisy na grzbiecie. Biblioteka Pisarzy Polskich
t. XLII i XLIII. Ekslibris Lecha Kokocińskiego. Minimalny ubytek górnej części grzbietu
oprawy.
100
42
123
126 WEYSSENHOFF Józef – O sztuce pisarskiej Pawła Cazin z dołączeniem czterech jego nowel, z pięcioma ilustracjami. Warszawa 1928 Gebethner i Wolff. 18 cm, s. 137, [2], 5 tablic ilustr.
Opr. wtórna: ppł., złoc. napisy na grzbiecie. Odręczna dedykacja z 1928 r. Stan bardzo dobry.
90
127 WIECH [wł. Stefan Wiechecki] – Helena w stroju niedbałem czyli królewskie opowieści pana Piecyka. Ilustracje Antoniego UNIECHOWSKIEGO. Okł. i obwoluta Kazimierza
HOLEWIŃSKIEGO. Warszawa [1949] Nakład
Gebethnera i Wolffa. 20 cm, s. 271, [1], liczne
ilustr. całostronicowe [w paginacji]. Opr. wydawnicza: pł. z napisem na grzbiecie. Brak obwoluty.
60
128 WIECH [wł. Stefan Wiechecki] – Do
wyboru do koloru. 100 felietonów. Okładkę
i ilustracje projektował Jerzy ZARUBA. Warszawa 1950 Nakładem Gebethnera i Wolffa.
20,5 cm, s. 339, [1], ilustr. całostronicowe
w paginacji. Opr. wydawnicza: ppł., tekt.
Okładki tekturowe zabrudzone. Nieliczne
plamy wewnątrz.
60
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
129 WOJCIECHOWSKI Konstanty –
„Pan Tadeusz” Mickiewicza a romans Waltera
Scotta. Kraków 1919 Nakładem Akademji
Umiejętności. 23 cm, s. [4], 146, [2]. Opr.
wtórna: ppł. Niewielkie ubytki grzbietu oprawy.
60
130 WYSPIAŃSKI Stanisław – Achilleis.
Sceny dramatyczne. Kraków 1903 Nakładem
autora. Odbito w Drukarni Uniw. Jag[iellońskiego]. Skład w Księgarni Gebethnera.
19,5 cm, s. 174, [2]. Opr. wtórna: pł., złoc. na
grzbiecie; złoc. monogram „J. B.”. Na k. tytułowej pieczątka „Stanisław Lebiedź i niefortunny pieczątkowy „ekslibris” – rysunek
dzbana. Na odwrocie k. tyt. i przedtytułowej
– skreślone tuszem, nieaktualne pieczątki.
Poza tym stan dobry. Wydanie 1, w typograficznym układzie autora.
120
131 ZBYSZEWSKI Karol – Z Marszałkowskiej na Piccadilly. Londyn 1943.
16,6 cm, s. 72. Brosz. wydawnicza z ilustr. na
okładce. Na k. tytułowej pieczęć: „EX LIBRIS
/K. R. L.”. Zbiór krótkich tekstów o Polakach
i Anglikach, także opowiadań z cyklu „Żołnierze których znam” – świetnego felietonisty, autora Niemcewicza od przodu i tyłu.
60
132 [ZDANOWICZ] Rys dziejów literatury polskiej podług notat Aleksandra Zdanowicza oraz innych źródeł opracował i do
ostatnich czasów doprowadził Leonard Sowiński. Tom I-V. Wilno 1874-1878 Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 20,5 cm,
s. XII, 760; VIII, 501; VIII, 791: XI, [5], 837;
VIII, 342, [1]. Opr. wtórna, w 5 wol.: pł. ze
złoc. napisami na grzbiecie; okładki broszurowe zachowane w t. III i IV. Napisy wł. „Szynkiewicz”. Brak k. przedtytułowych w tomach
II i IV. Stan zachowania tekstów bardzo dobry. Al. Zdanowicz (1805-1868) ukończył
wydział filozoficzny Uniwersytetu Wileńskiego; od 1834 był przez 30 lat nauczycielem
łaciny, francuskiego i historii w Instytucie
Szlacheckim w Wilnie. Redaktor naczelny
i współautor Słownika języka polskiego (Wilno
1861). Ojciec powstańczego naczelnika Wilna, Ignacego Zdanowicza, wraz z nim aresztowany we wrześniu 1863 r.; syna stracono na
szubienicy w grudniu tegoż roku.
480
133 [ZIMOROWICZOWIE] Sielanki Józefa Bartłomieja i Szymona Zimorowiczów.
Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego.
Przemyśl 1857 Nakładem Michała Dzikowskiego, dzierżawcy drukarni gr[eko] k[atolickiej] kapituły. 19 cm, s. 162 [błędnie podano 152]. Opr. wtórna, pł. Napis atramentem
„Dar Marji Bieńkowskiej dla Czytelni” i piecz.
[cyrylicą] „Miska Biblioteka Czerwonoarmijskogo Rajonu m. Lwowa”.
60
134 ZNICZ. Noworocznik wydany przez
Józefa Krzeczkowskiego. Wilno 1834 Drukiem
T. Glücksberga, księgarza i typografa Cesarskiej
Medyko-Chirurgicznej Akademii. 15 cm, s. XIV,
224, 2 tablice litografowane, 2 rozkł. tablice nut
(w litografii), 1 tabl. przerysu. Opr. wtórna: psk
z epoki. Pieczęcie: „Właściciel Bronisław Terlecki”. Liczne zażółcenia, ślady zalania, przybrudzenia niektórych kart. Na k. przedtytułowej
plama z atramentu. Kompletny, z zachowanymi litografiami, pierwszy tom bardzo rzadkiego,
wileńskiego noworocznika literackiego. M.in.
pierwodruki MICKIEWICZA Wyjątek z tragedii Szyllera Don Carlos; Ant. Edwarda ODYŃCA Fijołek; Pożegnanie do Ł.; Fr. KARPIŃSKIEGO; J. I. KRASZEWSKIEGO wiersze: Wieńce.
Fantazja; Duchy. Melodya i proza: Podróż po mojej
szkatułce; Majster i czeladnik. Ilustracje w Litografii Przybylskiego: portret Franciszka Karpińskiego (rys. Karol Rypiński), Kościółek św. Anny
w Wilnie (rys. J. Rypiński). E 2, 501.
400
135 ZNICZ. Wydany przez J[ózefa] Krzeczkowskiego 1835. Nakładem wydawcy. Wilno.
W drukarni J. Zawadzkiego. 15 cm, s. XII,
312, 4 tablice litografowane, 2 tablice nut, litografowane (jedna rozkładana). Opr. wtórna:
psk z epoki. Zachowana okładka broszurowa,
oryginalna, sygn. „Smokowski” [Wincenty
SMOKOWSKI] i „Wilno, Lith. Przybylskiego”.
Pieczęcie: „Właściciel Bronisław Terlecki”. Liczne zażółcenia, ślady zalania, niektóre k. przybrudzone. Grzbiet oprawy odchodzi od bloku
książki. Kompletny, z zachowanymi litografiami, egzemplarz bardzo rzadkiego, wileńskiego
noworocznika literackiego. M.in. pierwodruki
MICKIEWICZA: scena II. aktu I Don Carlosa
oraz wiersz Dwa słowa; J. I. KRASZEWSKIEGO: Dumanie nad Horyniem oraz Raj i piekło
- fantasmagoria historyczna. Ilustracje (w Litografii Przybylskiego): portret Symona F. Żukowskiego, rys. Wincenty SMOKOWSKI; widok wnętrza kaplicy św. Kazimierza w kościele
katedralnym wileńskim; Karola Rypińskiego
naśladowania z Verneta: Koń stepowy wśród wilków i Koń stepowy wśród dzikich koni.
400
43
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
136 ŻEROMSKI Stefan – Międzymorze. Warszawa-Kraków MCMXXIV [1924]
Wydawnictwo J. Mortkowicza. Nakład T-wa
Wydawniczego w Warszawie. 20,5 cm, s. [8],
143, 1 tablica (fot. autora). Broszura wydawnicza. Wyd. 1. K. przedtytułowa obcięta
z niewielką stratą dla tekstu. Minimalny ubytek w dołu grzbietu broszury.
100
137 ŻEROMSKI Stefan – Snobizm i postęp. Warszawa-Kraków 1923 Wydawnictwo
J. Mortkowicza. 18 cm, s. [8], 200. Okładki
z oprawy wydawniczej, tekturowej – grzbiet
zastąpiony płótnem. Wyd. 1.
100
138 [ŻEROMSKI] Wspomnienia o Stefanie Żeromskim. Zebrał Emil Lucjan Migasiński. Warszawa 1927 nakładem autora.
Druk Jan Świętoński i S-ka, Kopernika 34.
23,5 cm, s. 55. Broszura wydawnicza. Na okł.:
W pierwszą rocznicę śmierci. Rzadkie.
90
134
139 [ŻMICHOWSKA] Narcyssa i Wanda. Listy Narcyzy Żmichowskiej do Wandy
Grabowskiej (Żeleńskiej). Wydał i wstępem
poprzedził Tadeusz Żeleński (Boy). Warszawa 1930 Dom Książki Polskiej Spółka akcyjna. 20,5 cm, s. XXXVI, 381, [2]. Okładka
broszurowa; k. przedtytułowa oraz tytułowa
zabrudzone. Wewnątrz stan dobry.
90
140 ŻÓRAWCE. Wilno MCMX [1910]
Nakład autorów. Złożono i odbito w Drukarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie Bernardyńska Nr 3. 30 cm, s. 135, ilustr. w tekście,
nuty, 4 tablice rep rod. barwnych. Broszura
wydawnicza z reprodukcją [„druk intaglio”]
rys. Ferdynanda Ruszczyca. Grzbiet oprawy
doklejony. Wiersze Wł. Rogowskiego, Ludwiki Rogowskiej, Mary Morozowiczówny,
Jerzego Jankowskiego; proza Benedykta Hertza, Wandy Stanisławskiej; szkic o Słowackim
Al. Zwierzyńskiego. Okładka, k. tytułowa,
3 plansze reprod. z cyklu Wspomnienia z Włoch,
4 rys. w tekście – Ferdynanda RUSZCZYCA.
Plansza z repr. barwną Impromptu – Piotra Bohusza. Cztery rys. w tekście – Wandy Stanisławskiej.
160
135
44
141 ŻUŁAWSKI Jerzy – Zwycięzca. Powieść. T. I-II. Warszawa 1928 Bibljoteka
Groszowa. 17 cm, s. 173, [3]; 188, [4]. Opr.
wydawnicza w 2 wol.: ppł., złocone napisy
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
na grzbiecie; ilustr. na okładkach sygnowane
„HOROWICZ”. W obu tomach nieznaczne
plamy na okładce. Poza tym stan bardzo dobry. Wydanie 1 – 1910. NK 16, s. 366. Artur
Horowicz (1898-1962), rysownik, grafik reklamowy, ilustrator; legionista. Por. poz. 122.
100
142 ŻYCIE i praca pisarza polskiego. Na
podstawie ankiety Związku Zawodowego Literatów Polskich w Warszawie. Przedmowa
Ludwika Krzywickiego. Warszawa 1932 Instytut Gospodarstwa Społecznego; Wydawnictwo Zw. Zaw. Literatów Polskich. 25 cm,
s. [4], VI, 255, 1 [4 – Lista członków Zw.
Zaw. Literatów Polskich w Warszawie], [8 –
Z głosów prasy o wydawnictwach Instytutu
Gospodarstwa Społecznego]. Broszura wydawnicza; okł. przybrudzona, reperowana.
Na k. przedtytułowej żartobliwa dedykacja
Stanisława LEMA: „Najdroższemu koledze
Stasiowi Zielińskiemu oddani +Heniek Sienkiewicz oraz +Bolek Prós Zza grobu, w maju
1962!”.
100
140
45
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Książki dla dzieci i młodzieży
143 ANCZYC Wł[adysław] L[udwik] –
Perły. Wydanie piąte[?]. Warszawa 1940 Nakład Gebethnera i Wolffa. Ilustracje i okładka
A. Chrzanowskiego. 19,5 cm, s. 178, [1], 4 tablice ilustr. [w paginacji]. Opr. wydawnicza:
ppł. ze złoc. tytułem i ilustr.na okładce. Tylko 9
spośród 16 opowiastek znanych z wydań XIXwiecznych (1 wyd. – 1871 u Gebethnera i Wolffa, następne w tym samym wydawnictwie: 1882
i 1896). Wydania 1 do 3 miały podtytuł „Zbiór
celniejszych powieści z literatury angielskiej dla
młodocianego wieku. Wolny przekład…”. NK
7, 114. E, XIX, I, 123. Wydania czwartego nie
notują bibliografie [spr. w Bibl. 1901-1939].
Niewielkie uszkodzenie dolnego narożnika
okładki. Odręcznie na k. tyt.: „Wł. Basi Żarowieckiej”. Rzadkie wydanie okupacyjne.
120
141
144 BRZECHWA Jan – Pchła Szachrajka.
Ilustrowała Irena KUCZBORSKA. Warszawa
1957 Czytelnik. 17,5 cm, s. [64], ilustracje
w tekście. Opr. wydawnicza: pł. z rys. na
okładce. Pierwodruk w „Przekroju”, 1946.
50
145 BURSKA Hanka (opracowała) – Fotel dziadunia. Historia prawdziwa. Kraków
[1943] Wydawnictwo „Senzacja” ul. Św. Sebastiana 20. Drukarnia Leopold Dudek
w Krakowie. 15 cm, s. 16. Brosz. wydawnicza
z ilustr. na okładce. „Kukuryku”. Wesołe Bajki i Powiastki, nr 17. Rzadkie wydanie okupacyjne.
60
146 CAROLL Lewis – W zwierciadlanym
domu. Powieść dla młodzieży. Tytuł oryginału – Through the Looking-Glass. Autoryzowany
przekład Janiny Zawisza-Krasuckiej. Ilustracje
i okładka [Johna] Tenniela. Warszawa 1936
Wydawnictwo J. Przeworskiego. 20,5 cm,
s. 178, [1], liczne ilustr. w tekście, 3 barwne tablice ilustr. Opr. wydawnicza: ppł., tekt.
z barwną ilustr. na okładce. BLDM 19181939, poz. 902. Przetarcia krawędzi okładek, poza tym stan dobry. Pierwsze polskie
wydanie drugiej części przygód Alicji w krainie
czarów Lewisa Carrolla (wł. Charles Lutwidge Dodgson), z ilustracjami zaczerpniętymi
z angielskiego oryginału.
80
147
46
147 COLERUS Egmont – Od tabliczki do
różniczki. Matematyka dla wszystkich. Przekład autoryzowany Antoniego Nyklińskie-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
148
go z przedmową Dra Stefana Banacha prof.
Uniw. Jana Kazimierza. Okładkę projektowali Anna i Franciszek SEIFERTOWIE. Lwów
1938 Państwowe Wydawnictwo Książek
Szkolnych. 24,5 cm, s. XI, [1], 359, 74 rys.
w tekście. Opr. wydawnicza: tekt. z ilustr. na
okładce, sygnowaną „A+F/SEIFERT”. Niewielkie przetarcia grzbietu i krawędzi tekt.
oprawy; poza tym stan bardzo dobry.
120
148 CZERKAWSKA M. – Zwierząt naszych
gromadka. Napisała… Układ graficzny i ilustracje S[tefania Bańdo] STOPKOWA. Kraków b.r.
Nakładem Księgarni F[loriana] Trzecieckiego. 20,5 x 30 cm, s. 16, ilustracje dwubarwne
w tekście. Brosz. wydawnicza z ilustr. barwną
na okładce. Okładki przybrudzone. Rzadkie.
80
149 DOMAŃSKA A[ntonina] – Paziowie
króla Zygmunta. Opowiadanie obyczajowe na
tle dawnych wieków napisała… Wydanie trzecie z ilustracjami A[ntoniego] GAWIŃSKIEGO. Warszawa 1927 Wydawnictwo M. Arcta.
20,5 cm, s. 168, [4], ilustr. w tekście, 6 tablic
ilustr. sygnowanych monogramem „AGJR”
i datowanych „1909”. Opr. wydawnicza:
ppł., tekt. z barwną ilustr. na okładce. BLDM
1918-1939, poz. 1578. Wydanie pierwsze,
w r. 1910, z tymi samymi ilustracjami. Nieznaczne plamy i zabrudzenia okładek, wewnątrz stan dobry.
80
150 DYAKOWSKI Bohdan – W góry,
w góry miły bracie! Opowiadanie na tle wakacyi uczniowskich w Tatrach z sześcioma
kartonami i licznemi rycinami w tekście.
Warszawa [1912] Wydawnictwo Michała
Arcta. 22 cm, s. 234, [4], liczne rys. i ponad
80 fotografii w tekście, 6 tablic ilustr., sygnowanych „R. Sawicki” (3) i monogramem
151
wiązanym „AG JR 913” [Antoni Gawiński].
Opr. wydawnicza: ppł., tekt. z barwną ilustr.
na okładce. Wydanie 1. Napis wł. „Andrzej
Gliński”. BLDM 1901-1917, poz. 1155.
Rzadkie.
180
151 GAWIŃSKI Antoni – Dwa projekty ilustracji do Bajek staroświeckich [wyd. 1
– 1923], tusz, piórko, 22 x 28 cm. 1. O kocie
w butach, sygnowany monogramem wiązanym
„AGJR” i dat. „1922”; 2. O panu Figielkowskim,
22 x 28 cm, tytuł ołówkiem przy lewej krawędzi rysunku. Antoni Gawiński (1876 – 1954),
jako malarz według określenia współczesnych
„utalentowany ekscentryk”, reprezentant symbolizmu i secesji; był także świetnym ilustratorem literatury dziecięcej (książki Or-Ota,
Dygasińskiego, Gąsiorowskiego, Konopnickiej,
Buyno-Arctowej, Domańskiej – por. poz.149).
Sam napisał i zilustrował cztery książki dla
dzieci, m. in. Lolek grenadier i Bajki staroświeckie.
800
47
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
153
152 GRYGLEWICZ F. ks. – Złota sieć.
Powieść dla panienek z ilustracjami Wacława
Świerczyńskiego. Poznań [i in.] [1935] Nakład Księgarni św. Wojciecha. 18 cm, s. [4],
267, 4 tablice ilustr., sygnowane „W. Świerczyński”. Opr. wydawnicza: ppł., tekt. z ilustr.
na okładce. Piecz. „Biblioteka własna Halina
i Mieczysław Kaliccy”. Niewielkie ubytki
papieru na tekturowej okładce. Stan dobry.
BLDM 1918-1939, poz. 2547.
60
153 [HOFFMAN Heinrich] Obrazków
świat z dziecinnych lat. Opowiadania wierszem Autora „Złotej Rószczki” z rycinami
kolorowanemi Według Akwarelli J. KLEINMICHLA. Petersburg [b.r.] Nakładem Księgarza-Wydawcy Maurycego Wolffa. 25,5 cm,
s. [4], 32, liczne barwne ilustr. w tekście, sygnowane monogramem „I. K.”. Opr. wydawnicza: ppł., tekt. z barwnymi ilustracjami na
okładkach. Egz. rozszyty, naklejki z niewielkimi ubytkami. Narożniki tekt. oprawy uszkodzone. Rzadkie.
100
154 JUSZKIEWICZOWA Maria – Czarodziejski imbryczek. Baśnie i legendy japońskie. Ilustrował Marian STACHURSKI.
Warszawa 1958 Czytelnik. 21 cm, s. 112, [4],
ilustr. w tekście, również całostronicowe
48
[w paginacji]. Broszura wydawnicza
z barwną ilustr. na okładce. Wydanie 1.
60
155 KERN Ludwik Jerzy – „Pierwszy”
i kilka innych wierszy. Ilustrował Henryk
TOMASZEWSKI. Warszawa 1956 Nasza
Księgarnia. 29 cm, s. [64], barwne ilustr.
w tekście, w tym całostronicowe. Opr. wydawnicza: ppł., tekt. z barwną ilustr. na okładce.
Wydanie 1. Dedykacja odręczna z 1956 r. na
wyklejce.
80
156 KOSSAK Zofia – Kłopoty Kacperka
góreckiego skrzata. Baśń. Ilustrował Adam
KILIAN. Warszawa 1958 Nasza Księgarnia.
24 cm, s. 66, [2], ilustr. w tekście, 7 tablic ilustracji barwnych (w tym jedna rozkładana),
ilustracje na wyklejkach. Oprawa wydawnicza: ppł. tekt. z ilustracjami barwnymi na
okładkach. Wydanie 1.
80
157 KOSSAK Zofia – Puszkarz Orbano.
Ilustrował Jerzy SROKOWSKI. Warszawa
1958 Nasza Księgarnia. Wydanie 2. 20,5 cm,
s. 161, [3], rys. inicjały, 4 tablice ilustr. barwnych. Opr. wydawnicza: ppł., tekt. z barwną
ilustr. na okładce.
60
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
158 KOSSAK Zofia – Warna. Napisała…
Ilustrował J[erzy] SROKOWSKI. Warszawa
1958 Nasza Księgarnia. Wydanie 2. 20,5 cm,
s. 113, [3], rys. inicjały, 3 tablice ilustr. barwnych. Opr. wydawnicza: ppł. tekt. z barwną
ilustr. na okładce.
60
159 KRASZEWSKI Józef Ignacy – Dziad
i baba. Ilustrowała Olga SIEMASZKO. Warszawa 1954 Nasza Księgarnia. Wydanie 2.
29,5 cm, s. [16], barwne ilustr. w tekscie.
Opr. wydawnicza: ppł., tekt. z ilustr. barwną
na okładce. Niewielkie plamy na okładce.
60
160 LEŚNA kapela. [Ilustracje Wacław
LIPIŃSKI]. Warszawa [1944 Gebethner
i Wolff; Druk offsetowy] T. Gąsiewicz, Warszawa, Al. Jerozolimskie 117. 23,5 cm,
k. [16], ilustracje. Brosz. wydawnicza. Rzadka edycja okupacyjna. Wacław Lipiński
(1898-1974), ilustrator, karykaturzysta; brat
Henryka Lipińskiego (1903-1943), także karykaturzysty, współpracującego m.in. z „Muchą” i „Kolcami”, rozstrzelanego przez Niemców .
90
157
161 LYALL Edna (właśc. Ada Ellen Bayly)
– Słowik irlandzki. Powieść. Przełożyła z angielskiego Zofja Hartinghowa. Wydanie trzecie. Warszawa 1928 Wydawnictwo M. Arcta.
20 cm, s. 271, [1], opr. wydawnicza: ppł. ze
złoc. na grzbiecie.
Tłumaczona z angielskiego powieść
Edny Lyall (1857-1903) Doreen. The Story of
a Singer, ukazująca skomplikowane losy Irlandki i Anglika walczących o swoją miłość
i godność. Niewielkie zabrudzenia i otarcia
głównie krawędzi oprawy, poluzowany blok,
stan dobry. Ładna okładka wydawnicza.
Okł. sygn. monogramem wiązanym „DWir
[?]”. BLDM 1918-1939, poz. 4495.
80
162 MARKOWSKA Wanda i MILSKA
Anna – Baśnie narodów Związku Radzieckiego. Ilustrował Antoni UNIECHOWSKI.
Warszawa 1950 Książka i Wiedza. 29,5 cm,
s. 170, [1], ilustr. w tekście, 12 tablic ilustr.
barwnych. Opr. wydawnicza: ppł., tekt.
z barwną ilustr. na okładce. Wydanie. 1. Zabrudzenia i drobne przetarcia okładek.
60
163 MICKIEWICZ Adam – Bajki. Ilustrował Ludwik MACIĄG. Warszawa 1952 Nasza
161
49
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
165
Księgarnia. Wydanie 2. 29 cm, s. 44, [3], ilustracje w tekście, w tym całostronicowe [w paginacji]. Opr. wydawnicza: ppł., tekt. z ilustr.
na okładce. Drobne ubytki grzbietu oprawy;
nieznaczne zabrudzenia i przetarcia okładek.
60
164 MICKIEWICZ Adam – Ballady. Wybór. Ilustrował J[an] M[arcin] SZANCER. Warszawa 1955 Nasza Księgarnia. 30 cm, s. 60, [3],
ilustr. w tekście, 8 tablic ilustracji barwnych.
Opr. wydawnicza: ppł., tekt. z barwną ilustr. na
okładce. Wydanie 1. Niewielkie ubytki narożników tekt. oprawy i lica okładki.
70
168
50
165 MIKLASZEWSKI Gwidon – Jak
skrzaty dla Andrzejka hulajnogę robiły…
Napisał i zilustrował Gwidon Miklaszewski.
Kraków 1943 Nakład i własność Księgarni
S. A. Krzyżanowski. 21,5 x 27 cm, k. tyt.,
s. 24, 11 całostronicowych ilustr. barwnych.
Opr. wydawnicza: ppł., tekt. z barwną ilustr.
na okładce. Piecz. wł. „Magda Mierowska”.
Rzadkie!
200
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
166 MORAWSKA Z[uzanna] – Na
zgliszczach Zakonu. Powieść dla młodzieży
z 9 ilustracjami [Stanisława Bagieńskiego].
Wydanie drugie. Warszawa 1928 Nakład Gebethnera i Wolffa. 18 cm, s. 246, [1], 9 tablic
z ilustracjami czarnobiałymi sygnowanymi
„St. B.”. Oprawa wydawnicza: ppł., tekt.,
z ilustr. na okładce. Blok książki poluzowany.
Okładki przybrudzone. Wewnątrz stan dobry. BLDM 1918-1939, poz. 5059. Wydanie
1 ukazało się w 1911 r.
70
167 MORCINEK Gustaw – Gwiazdy
w studni. Powieść dla młodzieży z 7 ilustracjami W[acława] ŚWIERCZYŃSKIEGO.
Poznań [i in] [1934] Nakład Księgarni św.
Wojciecha. 18,5 cm, s. [4], 277, [2], 7 tablic
ilustr., sygnowanych „W. Świerczyński”. Opr.
wydawnicza: ppł.., tekt. z ilustr. na okładce.
Wydanie 1. BLDM 1918-1939, poz. 5088.
80
168 OPPMAN Artur (Or-Ot) – Pan Twardowski. Ilustracje i okładkę wykonał Witold
Kalicki. Warszawa-Kraków 1947 Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana. 24,5 cm, s. 110,
tabl. ilustr. 8 (kolor.), opr. wydawnicza: ppł.
Historia jednego z najpopularniejszych
bohaterów polskich legend i baśni, szlachcica
Twardowskiego, który zaprzedał duszę diabłu. Brak k. przedtyt., blok po konserwacji,
oprócz tego stan dobry.
90
169 ORBIS pictus. Ein Volksbuch für Jung
und Alt, das in allgemein fasslicher Darstellung
das Wichtigste der Natur-und Menschenkunde
umfasst… von C. F. Kauffmann. Mit einer Einleitung versehen und eingeführt von G. H. von
Schubert, Hofrath und Professor in München.
Zwei Theile. Mit 1 Titelkupfer und 506 erläuternden Abbildunden. Stuttgart 1841 P. Balz’sche Buchhandlung. 21,5 cm, s. VIII, IV, [2], 360 ilustr.,
liczne na 35 tablicach ilustr., frontispis w miedziorycie (sygn. „Phil. Walther sc. 1840”); s. [2],
341, ]3], ilustr. w tekście (od 361 do 506). Opr.
wydawnicza w 1 wol.: tekt. W t. II brak s. 45/46
(z jedną ilustr.). Strony: 259-262 w t. I oraz 43/44
w t. II luźne. Na wielu k. rdzawe plamy, skutek
utlenienia związków żelaza w użytym papierze.
Ubytki papieru na grzbiecie tekturowej oprawy
i w narożnikach; plamy na okładce.
Popularna encyklopedia świata roślin, zwierząt i [w t. II] ludzi, bogato ilustrowana ponad
pół tysiącem drzeworytów. Stan zachowania
dobry.
300
169
170 OSSENDOWSKI
F[Ferdynand]
Antoni – Czao-Ra. Opowieść północna.
Z rysunkami M[ikołaja] WISZNICKIEGO.
Warszawa 1931 Wydawnictwo M. Arcta.
18 cm, s. 135, [1], 14 ilustr. w tekście, sygnowanych monogramem „MW 1930”. Opr.
wydawnicza: ppł., tekt. z ilustracją na okładce. Wydanie 1. Wiele kart i okładki przybrudzone. BLDM 1918-1939, poz. 5752. Piecz.
„Zdzisław Gazecki Mistrz Dekarski /Oborniki…” oraz „Powiatowa Centrala Biblioteczna
w Obornikach”.
50
171 PASZKOWSKA W. – Wesołe rachunki. Z rysunkami Leszka Górskiego Lwów b.r.
[l. 1941-1944] Wydawnictwo Michała Kowalskiego; ZKW DRUCKEREIBETRIEB IILEMBERG. 24 cm, s. 32. Rzadkie wydanie
okupacyjne.
100
51
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
172 [PELLERIN] Images d’ÉPINAL. Scènes et histoires humoristiques – contes moraux, contes merveilleux. Imagerie Pellerin
b.r. [ok. 1900]. 100 Images, Série numero 4.
Z herbem miasta Épinal, Albumy po 25 kart,
in folio, opr. wydawnicza: ppł. z naklejonymi
na lica litografiami wielofigurowymi z epoki.
W 1796 r. Jean-Charles Pellerin, wytwórca papieru i kostek domina w lotaryńskiej
miejscowości Épinal w Wogezach otwiera
małą drukarnię, gdzie wykorzystuje technikę
kolorowanego przez szablon drzeworytu. Od
1820 r. do warsztatu wkracza stereotypia polegająca na wycinaniu obrazu w płycie drewnianej, a później sporządzaniu z niego odlewu
ołowianego lub cynowego, z którego odbijano obrazki na papierze. Technika litografii
pozwoliła z kolei na wprowadzenie nowych
rozwiązań, z nakładanymi przez szablon barwami. W Epinalu powstawały dzięki temu
pierwsze komiksy, jak ten zaprezentowany
360
172
PŁOMYK. Dwutygodnik dla młodzieży.
Warszawa 1917 – Wydawca: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”. Redaktor naczelny
Hanna Ożogowska – do nr 15/1969; nast.
Jan St. Kopczewski. Kierownik artystyczny
(redaktor graficzny) Kalina Zarzycka. 28 cm,
s. 32, ilustr.., także barwne, nuty; kartonowe
okładki. Oprawa wszystkich roczników: wtórna, ppł., tekt. z napisem i datą na grzbiecie.
173
Rok 51: 1968
150
174
Rok 52: 1969
150
175
Rok 53: 1970
176
Rok 54: 1971
150
150
177
Rok 55: 1972
150
179
52
178 PRZYBOROWSKI Walery – Szwedzi w Warszawie. Powieść historyczna dla
młodzieży z lat dawnych, z 21 ilustracyami
Ilinicza. Warszawa [1901] Nakład i własność
Konstantego Treptego. 17,5 cm, s. 272, 21 ilustracji w tekście, sygnowanych „LIlinicz”. Opr.
wydawnicza: pł. z tłocz. i ilustracją na okładce oraz tytulaturą na licu i grzbiecie oprawy.
Wydanie 1. Liczne piecz. „Sekcja KulturalnoOświatowa Polskiego Białego Krzyża”. BLDM
1901-1917, poz. 3733. Pierwsze wydanie
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
popularnej, do dziś wznawianej powieści historycznej z ilustracjami Ludomira IlliniczaZajdela.
140
179 PRZYMANOWSKI Janusz – Chłopiec znad Wisły. Ilustracje i okładka Mariana WALENTYNOWICZA. Warszawa 1951
Wydawnictwo MON. 20,5 cm, s. 94, [2],
liczne ilustr., także całostronicowe (w paginacji). Broszura wydawnicza z barwną ilustr. na
okładce. Wydanie 1.
70
180 PUSZKIN Aleksander – Bajka o carze Sałtanie, o jego synu, sławnym i potężnym
księciu Gwidonie Sałtanowiczu i o pięknej
księżniczce Łabędzicy. Przełożył Jan Brzechwa. Ilustrował Edmund BARTŁOMIEJCZYK. Warszawa 1952 Nasza Księgarnia.
Wydanie 2. 29 cm, s. 59, [1], barwne ilustr.
w tekście, w tym całostronicowe (w paginacji), sygnowane monogramem „E.B.”. Brosz.
wydawnicza. Ubytki grzbietu oprawy. Dedykacja odręczna z 1957 r. Ostatnia praca prof.
Edmunda Bartłomiejczyka (1885-1950). Por.
poz. 784.
100
181 REID [Thomas] Mayne – Pobyt
w pustyni, opracował Leopold Zembrzycki. Warszawa [1930] Bibljoteka Groszowa.
16,5 cm, s. 205. Opr. wydawnicza: ppł., tekt.
z ilustr. na okładce, sygnowaną „T. Unszlicht”. BLDM 1918-1939, poz. 6387. Przetarcia krawędzi oprawy; zabrudzone okładki.
Wewnątrz stan bardzo dobry.
70
182 SAS-JAWORSKI T. Dr. – Z fizyką na ty.
Według P. Karlsona opracował… Przejrzal i uzupełnił T. Czystohorski. Rysunki T. JACKOWSKIEGO. [Łódź 1948] Poligrafika. 24,5 cm, s.
191, [1], rysunki w tekście. Opr. wydawnicza:
tekt. z ilustr. na okładce. Biblioteka Potrójnego Węzła, tom I. Przetarcia grzbietu i krawędzi
oprawy. Wewnątrz stan bardzo dobry.
90
183 STEFAŃSKI Lech Emfazy – Biały
pył. Ilustrował Jerzy ĆWIERTNIA. Okładkę
projektował Feliks LEWIN. Warszawa 1956
Nasza Księgarnia. 20 cm, s. 218, [2], ilustr.
w tekście, 12 ilustr. całostronicowych w paginacji. Wydanie 1. Opr. wtórna: pł. z tytułem
na grzbiecie oprawy. Książka popularno-naukowa „dla starszych dzieci”.
50
186
184 STEINHAUS Hugo – Orzeł czy reszka?. Okładkę projektował L[eopold] BUCZKOWSKI. Warszawa 1953 Nasza Księgarnia.
20,5 cm, s. 37, [2]. Broszura wydawnicza
z ilustr. na okładce. Wydanie 1. Popularyzatorska książeczka wybitnego matematyka.
40
185 SZTABA Zygmunt – Jedziemy na
wakacje. Kraków 1946 Wydawnictwo „Przełom”. 20,5 cm, s. 15, 5 całostronicowych
ilustr. (w paginacji). Brosz. wydawnicza
z barwną ilustr. na okładce. Rzadkie.
60
186 ŚWIATEŁKO. 1907. Zbiór powiastek i wierszyków dla małych dzieci.
Łwów 1907 Z drukarni „Dziennika Polskiego”. Dodatek do „Małego Światka” [czasopismo dla dzieci ukazujące się we Lwowie
w l. 1887-1914]. 23,5 cm, s. 128, [2], liczne
ilustracje. Oprawa wtórna: pł., złoc. napis na
grzbiecie. Egzemplarz niekompletny, bez wielu kart, zwłaszcza na początku; po starannej
konserwacji: liczne karty podklejone w całości bibułką. Prezentowany z powodu wielkiej
rzadkości tej edycji. Braki: s. 1-10, 13-16, 2528, 40-42, 47-48, 109-110, 113-120. Karta
tytułowa i spis treści zachowane. Autorzy: Seweryna Beaupré, Z. Jarzewska, Maria Konopnicka, Jadwiga Lewicka, Wanda Piotrowska,
Janina Porazińska, Jadwiga Strokowa, Ignacy
Nowicki, Stefan Zaleski i in.
90
187 WACHALA Mieczysław – Kochana
książeczka. Poznań [właściwie Norymberga
1946]. Wydawnictwo Polskie R. Wegnera,
53
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Lit.: Polonica zagraniczne. Bibliografia za
okres od września 1939 do 1955 r. Warszawa
1975-2003, t. 3, s. 275, poz. 17794.
120
188 ZALESKA M[aria] J[ulia] – Snopek.
Powiastki, opowiadania, komedyjki dla młodocianego wieku opracowała… Z 8 drzeworytami. Warszawa 1884 Nakład Maurycego
Orgelbranda. 17,5 cm, s. [2], 286, II, 8 tablic
ilustr. – drzeworyty. Opr. wydawnicza: ppł.,
tekt. Wydanie 1. Przetarcia grzbietu oprawy;
zerwany fragment papierowej okleiny na tylnej okładce. Na kilkunastu kartach niewielkie
plamy. S. 33 /34 obcięte od góry, ze szkodą
dla tekstu (brak trzech wierszy druku). NK
16/1, 256.
120
187
190
30 cm, s. [20], ilustr. w tekście (w tym 8 kolor. całostronicowych), liczne ozdobniki. Opr.
wydawnicza: karton.
Wydanie 1 i jedyne. Pozycja z powojennego dorobku Wydawnictwa R. Wegnera.
Książeczka dla dzieci z licznymi, w większości kolorowymi, całostronicowymi ilustracjami (sygn. Lyngers, Hausen). Opis wg okładki.
Stan bardzo dobry. Ładna okładka wydawnicza. Bardzo rzadkie.
54
189 ZBIERZCHOWSKI Henryk – Serce
matki albo Przygody Tomcia Palucha. Baśń
dramatyczna w 5-ciu obrazach wierszem ze
śpiewami i tańcami przez… Lwów 1926 Spółka nakładowa „Odrodzenie”. 16,5 cm, s. 93,
[2], broszura wydawn. Bibljoteczka teatralna
dla dzieci i młodzieży 49. BLD 8436.
60
190 ZECHENTER Witold – Basia z puszystym ogonkiem. Ilustr. Leszek Górski.
Wydanie 2. Warszawa-Kraków [1948] Wydawnictwo Bronisława S. Szczepskiego.
14 x 19,5 cm, s. [12], liczne ilustr. kolor.
w tekście, brosz. wydawnicza.
Opis wg okładki. Bajka wierszowana dla
dzieci Witolda Zechentera (1904-1978), poety, prozaika, publicysty, autora popularnych
utworów dla dzieci i młodzieży. Nadpęknięcie
grzbietu, pieczątka własnościowa, stan dobry.
Bardzo rzadkie.
80
191 ZONN Włodzimierz, MILEWSKA
Elwira – Astronomia. Z ilustracjami Bohdana
Butenki Warszawa 1966 Nasza Księgarnia.
26,5 cm, s. 132, [4], liczne ilustr. w tekście,
opr. wydawnicza: ppł. Stan bardzo dobry.
Wystawiana: Ogólnopolska Wystawa
Grafiki Książkowej maj 1967 Zachęta; ZPAP,
CBWA; Reprodukowana: Zbigniew Rychlicki
(oprac.), Ilustracje w książkach „Naszej Księgarni”, 1921-1971, Warszawa 1972, ilustr.
49-52.
60
192 ŻURAKOWSKA Zofja – Skarby.
Powieść dla młodzieży. Wydanie drugie.
Warszawa-Kraków MCMXXXV [1935] Wy-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
dawnictwo J. Mortkowicza, Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie. 18 cm, s. 179, [9].
Opr. wtórna: pł., złoc. napisy na grzbiecie.
Wydanie 1. – 1925 r.
BLDM 1918-1939, poz. 8573.
50
KATALOGI WYSTAW
193
[katalog wystawy] Dawne książki
dla dzieci. Kolekcja Janusza Dunina. Wałbrzych maj/czerwiec 1988 Wojewódzka Biblioteka Publiczna. 24 cm, s. 79, [1] – maszynopis powielany. Brosz. wydawnicza. Nakład
300 egz. Opis 338 pozycji ze zbioru słynnego
łódzkiego kolekcjonera.
100
194 [katalog wystawy] Ilustracja książkowa. Antoni Boratyński. Jan Młodożeniec.
Janusz Stanny. Stanisław Topper [!] wł. Stanisław Töpfer. Maria Uszacka. Józef Wilkoń.
Warszawa [1964] Zarząd Okręgu Warszawskiego ZPAP, Woj. Komisja Związków Zawodowych. 16,5 x 19,5 cm, s. 6, [10] – reprodukcje. Brosz. wydawnicza. Nakład 500 egz.
50
191
195 [katalog wystawy] Sztuka książki.
Ogólnopolska wystawa grafiki książkowej.
MKiS, ZPAP Warszawa, maj 1973 CBWA
„Zachęta”. 24 cm, s. [16]. Brosz. wydawnicza.
50
196 [katalog wystawy] Zespół „Grafika
i Ilustracja”. Wystawa prac. Warszawa 17-31
października 1958, Kordegarda. Wyd. ZPAP,
CBWA. 20 cm, s. [4], 6 kart z reprodukcjami
w tekturowej okładce. Nakład 150 egz. „Grafikę i Ilustrację” tworzyli: Alojzy Balcerzak,
Ryszard Dudzicki, Danuta Imielska, Karol
Syta, Maria Uszacka, Bohdan Wróblewski.
50
55
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
56
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Książki o sztuce
197 ARMIA Krajowa w sztuce. Wydawnictwo pamiątkowe konkursu w 45 rocznicę
rozpoczęcia walk, w 40 rocznicę Powstania Warszawskiego. Londyn 1984 Zarząd
Główny Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej (tytuł i wstęp także w jęz. angielskim).
21 x 21 cm, s. [4], 38, [2], ilustracje. Brosz.
wydawnicza z barwną okładką projektu
K[rystyny] Policzkowskiej-Gałeckiej.
50
198 BATOWSKI Zygmunt – Zbiór graficzny w Uniwersytecie Warszawskim, z 49
ilustracjami. Warszawa 1928 nakładem Uniwersytetu. 25 cm, s. 102, 48 tablic ilustr.,
frontispis. Broszura wydawnicza. Minim.
ubytki grzbietu i tylnej okładki. Ekslibris Andrzeja Ryszkiewicza (sygnowany „KW 46” –
Kazimierz Wiszniewski).
Proweniencja: jak wiele innych w tym
dziale, książka z biblioteki prof. Andrzeja
Ryszkiewicza (1922-2005), wybitnego badacza, znawcy malarstwa polskiego i dziejów
kolekcjonerstwa.
70
199 [BERMAN] Mieczysław Berman [katalog wystawy]. Scenariusz wystawy i opracowanie katalogu Krystyna Bartnik. Wrocław 1990 Muzeum Narodowe. 23 x 21 cm,
as. 150, [2], liczne ilustr., w tym barwne.
Brosz. wydawnicza.
80
200 BOGUCKI Janusz – Szkice krakowskie (Od Stwosza do Kantora). Kraków 1956
Wydawnictwo Literackie. 21 cm, s. 215,
[3], 64 ilustr. w tekście. Brosz. wydawnicza
z obwolutą barwną projektu Wojciecha Krakowskiego. Na k. przedtytułowej odręcznie:
„Panu Andrzejowi Ryszkiewiczowi /Janusz
Bogucki/8. II. 57”. Niewielkie przetarcia
grzbietu obwoluty. Wewnątrz stan dobry.
60
201 BOJKO Szymon – Polska sztuka plakatu. Początki i rozwój do 1939 roku. Warszawa
1971 Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne.
21,5 x 23,5 cm, s. 230, [2], liczne reprodukcje, także barwne. Opr. wydawnicza: tekt.
100
202 BROSSIG Alfred – M. Płoński,
D. H. Nether. Dzieła rytownicze. Poznań
MCMXXXI [1931] Drukarnia i Księgarnia
Nakładowa Sp. z ogr. odp. pod zarządem dyr.
Jana Kuglina. 18 cm, s. 38. Broszura wydawnicza. Nakład 300 egz. „Niniejszy oeuvre-catalogue dwóch rytowników polskich, uczniów
Norblina, powstał w związku z wystawą grafiki polskiej urządzonej na wiosnę r. 1931
w Muzeum Wielkopolskiem pod tytułem:
Norblin – Płoński – Kielisiński. Wydawnictwa
Towarzystwa Miłośników Grafiki Nº 1. Minimalne ubytki grzbietu i lica broszury, wewnątrz stan bardzo dobry.
120
203 CIECHANOWIECKI Andrzej –
Złotnicy czynni w Krakowie w latach 1600
-1700. Buenos Aires – Paryż 1974. 26 cm,
s. 144. Brosz. wydawnicza. Odbitka z tomu
VI Materiałów do biografii, genealogii i heraldyki
polskiej. Informacje o 354 rzemieślnikach.
60
204 [CIEŚLEWICZ] Roman Cieślewicz.
Opracowanie Aleksandra Wojciechowskiego.
Warszawa 1966 Wydawnictwo ArtystycznoGraficzne RSW „Prasa”. 20 x 20 cm, s. [8]
– tekst także w jęz. francuskim, k. [12] z reprodukcjami. Brosz. wydawnicza. Projekt
okładki – Stanisław Zamecznik i Wojciech
Zamecznik. Opracowanie graficzne – Roman
Cieślewicz i Bolesław Penciak. Seria: Współczesna grafika polska.
60
205 DOBRZYCKI Jerzy – Michał STACHOWICZ w setną rocznicę śmierci. Kraków R. P. MCMXXV [1925] Nakładem Tow.
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.
20,5 cm, s. [4], 37, 6 tablic ilustr., w tym
dwie rozkładane. Opr. wtórna: tekt.; okładki
broszury oryg. zachowane, naklejone. Nakład 500 egz. numerowanych; egz. nr 221.
90
206 [FALCK] Eugeniusz Iwanoyko – Jeremiasz Falck Polonus. Ze studiów nad grafiką polską XVII w. Poznań 1952 nakładem
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
z zasiłkiem PAN. 25,5 cm, s. [4], 56, [1],
57
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
46 reprod. na osobnych tablicach. Broszura
wydawnicza. Zakreślenia ołówkiem, nieliczne
glosy na marginesach. Na k. przedtytułowej
odręczna dedykacja autora dla prof. J[uliusza]
Starzyńskiego z 1952 r.
60
207 [FALCK, HONDIUS] Portrety i sceny polskie w sztychach Falcka i Hondiusza.
Gdańsk 1955 Zakład im. Ossolińskich we
Wrocławiu. Opracowali: Zofia Jakrzewska,
Irena Fabiani-Madeyska, Marian Pelczar.
30,5 cm, s. 124, [4], 53 reprodukcje, winiety,
inicjały, zdobniki. Brosz. wydawnicza. Podpis
wł. „A Ryszkiewicz” i data 6 II 1956.
80
208 GRAESSE J. G. Théodore – Guide
de l’amateur d’objects d’art et de curiosité
ou Collection des monogrammes des principaux sculptures en pierre, métal et bois, des
ivoiriers, des émailleurs, des armuriers, des
orfèvres et des médailleurs du moyen-âge et du
rococo. Deuxième Édition revue et augmentée. Dresde [Drezno] 1877 G. Schoenfeld.
18,5 cm, s. XX, 69, [1], litografowane monogramy. Opr. wtórna: ppł., tekt. z szyldzikiem,
sygnowana pieczątką: „C. Koerner /Buchbinder /Frankfurt a. M.” Nieaktualna, skreślona
pieczęć [dublet] biblioteki: „Freiherrlich Carl
von Rothschild’sche öffentlische Bibliothek
Frankfurt a. M”.
160
209 [grafika] L’ART graphique polonais.
Potsdam MCMXLVIII [1948] Eduard Stichnote. Teka 40 reprodukcji. K. [2], 40 plansz
34 x 24,5 cm, teka oryg.,tekt. M.in.: E. Bartłomiejczyk, K. Brandel, T. Cieślewski, Maria
Hiszpańska, A. Jurkiewicz, J. Konarska, T. Kulisiewicz, S. Mrożewski, J. Pankiewicz, W. Podoski, W. Skoczylas, W. Wąsowicz, W. Weiss,
L. Wyczółkowski. Stan bardzo dobry.
90
210 GROTTOWA Kazimiera – Zbiory sztuki Jana Feliksa i Walerii Tarnowskich
w Dzikowie (1803-1849). Wrocław 1957
Zakład im. Ossolińskich. 24 cm, s. 151, [1],
33 ilustr. w tekście. Brosz. wydawnicza z obwolutą. Podpis wł. „A Ryszkiewicz” i data
„V. 1957”.
60
211 HUML Irena – Warsztaty krakowskie.
Wrocław [i in.] 1973 Zakład Narodowy im.
Ossolińskich. 24 cm, s. 198, [2], 54 ilustracje
na osobnych tablicach. Opr. wydawnicza: pł.
58
z obwolutą projektu Andrzeja Basaja. Nakład
840 egz. Studia z historii sztuki IS PAN, tom
XVIII. Monografia stowarzyszenia Warsztaty
Krakowskie (1913-1926), ośrodka twórczego
prowadzonego wspólnie z Miejskim Muzeum
Techniczno-Przemysłowym.
70
212 JAKIMOWICZ Irena – Polska grafika współczesna. Obwoluta i opracowanie graficzne Jerzy Jaworowski. Warszawa
1961 Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
19 x 19 cm, s. 57, [3], 24 tablice ilustr. z 48
reprodukcjami, 5 tablic barwnych. Brosz. wydawnicza z obwolutą.
60
213 JAKIMOWICZ Irena – Tomasz Zieliński kolekcjoner i mecenas. Wrocław [i in.]
1973 Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
24 cm, s. 253, [3], 115 ilustr. na osobnych
tablicach. Opr. wydawnicza: pł. z obwolutą.
Nakład 1000 egz. Na k. przedtyt. dedykacja
odręczna autorki dla Andrzeja Ryszkiewicza:
„Andrzejowi ten owoc wycieczki na grunt
wspólnych zainteresowań z wyrazami przyjaźni składa Irena, 10 II 1973”.
90
214 KATALOG doborowych dzieł malarstwa polskiego wystawionych pod protektoratem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Poznaniu przy Placu Wilhelmowskim 18
w domu frontowym na I. piętrze. 56 ilustracyi
Poznań 1918 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Poznaniu. 24,5 cm, s. [16], 56 reprod. na 28. tablicach. Brosz. wydawnicza
[minimalne ubytki grzbietu broszury; plamy
na okladkach]. Rzadkie.
90
215 [katalog] GRAFIKA polska. Przewodnik po wystawie retrospektywnej. Opracowała Stanisława M. Sawicka. Warszawa
MCMXXXVIII [1938] Muzeum Narodowe.
21 cm, s. 33, [3], 8 tablic z reprodukcjami.
Brosz. wydawnicza.
60
216 KATALOG ilustrowany Miejskiej Galerii Obrazów i Rzeźb w Bydgoszczy. Bydgoszcz 1929 nakładem Muzeum Miejskiego.
21 cm, s. 34, 37 tablic z reprod. Broszura
wydawnicza z reprod. na okładce. Spłowienie
grzbietu i okładki broszury. Na s. 10 [vacat]
ręczna zapiska z 1961 r.: „[kolor czerwony]
znajdują się w Muzeum”, [niebieski] znisz-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
czone – nie ma”. Według tej reguły oznaczono następnie prace skatalogowane.
60
217 KATALOG
ilustrowany
wystawy
SZTUKI POLSKIEJ od roku 1764-1886.
Wydał Dr. Jan Bołoz Antoniewicz profesor Uniwersytetu. Z 75 illustracyami. Lwów
1894 Nakładem Dyrekcyi Powszechnej Wystawy Krajowej. 20 cm, s. XXIV, 384, 56 tablic z 70 reprod. [zamiast 75; brak 2 tablic].
Opr. wtórna: psk ze złoconymi napisami na
grzbiecie, okł. oryginalna zachowana. Nadtytuł okładkowy: Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie w r. 1894 pod protektoratem
Najmiłościwszego Cesarza i Króla Franciszka
Józefa I. Opis 1539 obrazów, rzeźb, rysunków
i grafik. Ponadto wykazy: właścicieli, artystów,
osób portretowanych. E. XIX2, I, 149.
160
218 KATALOG obrazów starej szkoły
w Muzeum Dyecezalnem [!] w Płocku. Wydał Ks. Tomasz Kowalewski kanonik katedry
płockiej Archiwista i Kurator Muzeum. Płock
1908 Druk K. Miecznikowskiego w Płocku.
25 cm, s. 23. Brosz. wydawnicza. Dołączono
luzem: Druga serja obrazów, ofiarowanych przez
Ks. Kanonika J. Mrozowskiego dla muzeum djecezjalnego w Płocku. 24 cm, s. 8. Okładki brosz.
z niewielkimi ubytkami. Rzadkie.
70
219 [katalog] Wystawa dzieł Alexandra
ORŁOWSKIEGO (1777-1832). Skatalogowana przez Władysława Tatarkiewicza. Warszawa listopad 1910 b. wyd. 21,5 cm, s. 56.
Brosz. wydawnicza. Skatalogowano 186 prac.
Wystawy retrospektywne Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Król. Pol., [nr] 2.
Niewielki ubytek okładki, bez szkody dla
tekstu.
80
220 [katalog wystawy] FALCK Polonus
i współcześni rytownicy gdańscy. Gdańsk listopad-grudzień 1949 Państwowe Muzeum
w Gdańsku. 20,5 cm, s. 47, [1], 6 tablic z reprod. Brosz. wydawnicza z reprod. miedziorytu Falcka Marzec na okładce. Podpis wł.
„ARyszkiewicz” i data „Gdańsk X. 1954”.
50
221 [katalog wystawy] Grosse Deutsche
Kunstausstellung 1938 im Haus der Deutschen Kunst zu München. 10. Juli – 16 October 1938. 2 Auflage. München [Monachium]
1938 Verlag F. Bruckmann KG. 21 cm, s. 98,
221
79 tablic z reprodukcjami malarstwa i rzeźby,
2 tablice ilustr., s. [8] – inseraty. Opr. wydawnicza: karton z okładką w chromolitografii
projektu Richarda Kleina. Na okładce ponadto: Offizieller Ausstellungskatalog.
100
222 [katalog wystawy] Zdzisław BEKSIŃSKI. Obrazy i rysunki z lat 1968-1969.
Warszawa, kwiecień 1970 Gmach Teatru
Wielkiego. 23 cm, s. [12], 5 reprodukcji.
Tekst Janusza Boguckiego.
40
223 [katalog wystawy] Jan MŁODOŻENIEC. Plakaty. Grafika użytkowa. Katalog
wystawy opracował Zdzisław Schubert. Muzeum Narodowe w Poznaniu, październik
1979. 22 x 23,5 cm, s. 88, 46 tablic reprod.
czarnobiałych. Brosz. wydawnicza z okładką
barwną projektu Jana Młodożeńca.
70
224 [Katalog wystawy] Phases. Wladyslaw
HASIOR, Zbigniew MAKOWSKI, Andrzej
MEISSNER, Tytus SAS. [Paryż] kwiecień-maj
1963 Galerie du Ranelagh. [Tekst: Alexandre
Henisz]. 20 cm, s. [12], 4 ilustracje.
50
59
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Muzeum Narodowe. 20,5 cm, s. 16, 16 tablic
reprod. Brosz. wydawnicza.
50
229 [katalog] WYSTAWA polskiego malarstwa batalistycznego. Wydanie drugie.
Warszawa VI – IX 1939 Instytut Propagandy
Sztuki, Królewska 13. 20,5 cm, s. 42, [6], tablice ilustr. z 16 reprod. Broszura wydawnicza. Lekkie spłowienie okładek. Słowo wstępne Juliusza Starzyńskiego.
60
223
225 [katalog wystawy] Marcin ZALESKI
(1796-1877). Wystawa monograficzna. Katalog opracowała Zofia A. Nowak. Warszawa,
grudzień 1983 – marzec 1984 Muzeum Narodowe. 24 cm, s. 116, portret artysty, 60 ilustr.
na osobnych tablicach, XII reprod. barwnych
na 6 tablicach. Opr. wydawnicza: karton z reprod. barwną na okładce.
60
226 [katalog wystawy] Rysunki Adama
MARCZYŃSKIEGO [Wstęp Mieczysława
Porębskiego]. Warszawa 1947 Klub Młodych
Artystów i Naukowców, Królewska 13. Druk.
W. L. Anczyc i Sp. w Krakowie. 23 x 18 cm,
s. [16], reprodukcje. K. 1 ze spisem rysunków
(49 pozycji).
40
227 [katalog wystawy] Ze zbiorów studentów historii sztuki uniwersytetu warszawskiego – w salach Instytutu Historii Sztuki
UW. Warszawa, maj 1963 Koło Naukowe
Studentów Historii Sztuki UW. Maszynopis,
k. 4 oraz drukowany folder 21 x 20 cm, z listem prof. dr. Juliusza Starzyńskiego do organizatorów wystawy. Dołączono drukowane
zaproszenie na wernisaż, 13 x 9 cm, k. 2, oraz
– w maszynopisie – spis wystawców [m.in.
Juliusz Chrościcki, Agnieszka Morawińska,
Maryla Poprzęcka]. Rzadkie.
60
228 [katalog] Wystawa obrazów wywiezionych przez hitlerowców z Galerii Wilanowskiej, uratowanych przez Armię Czerwoną
i zwróconych Polsce. Warszawa marzec 1951
60
230 [katalog] WYSTAWA Sztuki Nowoczesnej zorganizowana przez Klub Artystów
w Krakowie z subwencji Ministerstwa Kultury i Sztuki, w lokalu TPSP. Grudzień 1948 –
Styczeń 1949. 25 x 21,5 cm, k. 8+4 [folder],
ilustracje.
60
231 [katalog] Wystawa współczesnej
sztuki religijnej w Dolnym Kościele Świętego Krzyża. Warszawa 1959 Klub Inteligencji
Katolickiej. Okładka i układ graficzny katalogu – Wojciech Ziembiński. Wstęp Stanisława
Grabska. 15,5 x 16,5 cm, s. 27, [3], k. [9]
ilustracji. Broszura wydawnicza.
60
232 [katalog wystawy] 100 Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Katalog ułożył Stefan Filipkiewicz. Kraków lutymarzec 1937 Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych.
26 cm, s. 16, 32 tablice ilustr. z 64 reprodukcjami. Brosz. wydawnicza. Zawiera także wykaz wystaw TAP „Sztuka”.
80
233 [katalog wystawy] 50 ans d’art moderne, 17 avril – 21 juillet 1958 Exposition
Universelle et Internationale de Bruxelles
1958. 25 cm, s. [84], XXXII tablice reprod.
barwnych, tabl. XXXIII-XL i 1-219 – reprod.
czarnobiałych. Broszura wydawnicza. Podpis
wł. „19 M. Wallis 58”. Okł. przybrudzone.
Wewnątrz stan bardzo dobry.
Mieczysław Wallis (1895-1975), estetyk,
wybitny historyk, krytyk sztuki.
80
234 KATALOG Wystawy jubileuszowej
zabytków z czasów króla Stefana i Jana III
w gmachu Muzeum Wojska w czterechsetlecie urodzin Stefana Batorego i dwieściepięćdziesięciolecie odsieczy wiedeńskiej. Warszawa 1933 Muz. Narodowe, Muzeum Wojska.
24,4 cm, s. XVIII, 289, [2], 2 tablice ilustr.
Broszura wydawnicza. Zawiera opis 1786 za-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
bytków. [Opracował Stanisław Gebethner].
Ekslibris Andrzeja Ryszkiewicza.
90
235 [katalog wystawy] Kolekcja Ludwika
Wiktora Kielbassa w Muzeum Świętokrzyskim. Napisali Kazimierz Głowacki, Barbara
Modrzejewska, Wiesława Ozdoba-Kosierkiewicz. Kielce 1973 Muzeum Świętokrzyskie. 29
cm, s. 166, [2], liczne ilustr. w tekście. Brosz.
wydawnicza z obwolutą. Nakład 600 egz.
90
236 [katalog wystawy] KRAJOBRAZ
i życie wsi polskiej. Malarstwo od poł. XIX
do poł. XX w. artystów nieżyjących. Kraków
grudzień 1953 – styczeń 1954 Tow. Przyjaciół
Sztuk Pięknych, Pałac Sztuki, Pl. Szczepański 4. 20,5 cm, s. 47, 11 całostr. reprodukcji
[w paginacji]. Brosz. wydawnicza.
50
237 KATALOG Wystawy obrazów ze zbiorów Dr. Jana Popławskiego. Opracował i wstępem opatrzył Jan Żarnowski. Warszawa 1936
Muzeum Narodowe. 21 cm, s. 57, [3], XLII
tablice reprod., s. [2] – facsimilia podpisów.
Brosz. wydawnicza. Podpis wł. „A. Ryszkiewicz”.
60
238 KATALOG wystawy objazdowej –
150 lat malarstwa polskiego. Opracował Przemysław Michałowski. Poznań 1950 Muzeum
Narodowe. 21 cm, s. 17, [2], 13 tablic z reprod. Brosz. wydawnicza.
50
239 [katalog wystawy] Pokaz obrazów
i dzieł sztuki ze zbiorów Potockich zabezpieczonych przez władze bezpieczeństwa przed
wywozem za granicę. Warszawa listopad –
grudzień 1946 Muzeum Narodowe. 20,5 cm,
s. 54, [4]. Brosz. wydawnicza. Na odwrocie
okładki – odręczny indeks artystów. Podpis
wł. „ARyszkiewicz” i data „1 X 1955”.
60
240 KATALOG Wystawy polskiego malarstwa historycznego i batalistycznego wieku
XIX i XX otwartej w stulecie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie – MCMLIV
[1954]. 20,5 cm, s. 38, [2], 20 tablic ilustr.
Brosz. wydawnicza. Nakład 500 egz. Podpis
wł. „ARyszkiewicz”. Na s. 3-25 zarys historii
TPSP, pióra Karola ESTREICHERA.
80
241 KATALOG Wystawy polskiego malarstwa rodzajowego wieku XIX i XX, otwartej
w stulecie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie – MCMLIV [1954]. 21 cm,
s. 26, 15 tablic reprod. Brosz. wydawnicza.
Nakład 500 egz.
60
242 [katalog wystawy] Polskie malarstwo
i grafika w latach 1918 – 1939. Kunsthalle
Rostock 1978; Muzeum Narodowe w Szczecinie. K. tytułowe i tekst w jęz. polskim i niemieckim. 20,5 cm, s. 150, 65 reprod. [w paginacji]. Brosz. wydawnicza z ilustr. na okładce.
Z kolekcji sztuki polskiej Muz. Narodowego
w Szczecinie. Nieznacznie zabrudzona tylna
okładka, poza tym stan dobry.
70
243 KATALOG Wystawy prac Jana, Tadeusza i Adama STYKÓW. Warszawa b.r. [po
1925] Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.
19,5 cm, s. [16], 4 tablice z 8 reprod. Brosz.
wydawnicza. Słowo wstępne Henryka Piątkowskiego. Przybrudzenia i zagięcia okładek.
60
244 KATALOG Wystawy sztuki polskiej
z przedmową prof. dra Jana Bołoz Antoniewicza. Wiedeń kwiecień – maj 1915 Stowarzyszenie Artystów w Wiedniu. 18 cm, s. 63, [1],
tablic 10 z reprod., s. [10] – inseraty. Brosz.
wydawnicza. Minimalne ubytki grzbietu broszury.
80
245 KATALOG Wystawy zabytków z czasów króla Jana III i Jego wieku. Kraków 1883
Nakładem Komitetu Wystawy; w Drukarni „Czasu” Fr. Kluczyckiego i Sp. 25,5 cm,
s. 202. Brosz. wydawnicza. Podpis wł. „ARyszkiewicz” i data „Kraków 14/IV[19]56”. Opis
1058 przedmiotów, pióra m.in. Wł. Łuszczkiewicza i Jerzego Mycielskiego. Grzbiet broszury reperowany, z ubytkami; niewielkie zaplamienia i ubytki okładek. Rzadkie.
120
246 KATALOG zbiorów Edwarda REJCHERA. [Wiedeń] 1918 nakładem kolekcjonera. 30 cm, s. 19, [1], 40 tablic z reprodukcjami obrazów, rysunków i rzeźb. Brosz.
wydawnicza z naklejoną ilustr. na okładce.
Rzadkie.
120
247 KATALOG zbiorów Władysława ŁOZIŃSKIEGO we Lwowie. Lwów 1897 nakładem autora. Z drukarni Władysława Ło-
61
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
malarza Alexandra Orłowskiego z roku 1802.
Warszawa 1911 Odbitka ze „Sfinksa” (listopad 1910). 24 cm, s. 12, faksymile listu,
2 tablice ilustr. Brosz. wydawnicza [okładki
luzem, grzbiet zaklejony]. Ekslibris [Andrzeja
i Marianny] Ryszkiewiczów.
50
250 KRAUSHAR Alexander – Zamek
Królewski w Warszawie. Zarys historycznoobyczajowy. Z 57 ilustracjami. Poznań [i in.]
1924 Nakład Księgarni św. Wojciecha. 26 cm,
s. [4], 73, [3], 57 tablic w rotograwiurze. Opr.
wydawnicza: tekt., okładka sygnowana monogramem „JB”. [seria:] Dawne pałace warszawskie. Zarysy historyczno-obyczajowe,
ilustrowane. Ekslibris (Edwarda KUCZYŃSKIEGO) „Książka uratowana z gruzów
zniszczonej Warszawy 1944 – z podziemi
Kościoła Wszystkich Świętych”. Tekturowy
grzbiet oprawy lekko spłowiały, przetarty.
Poza tym stan dobry.
90
252
zińskiego. 24 cm, s. [2], VI, 190, [1]. Brosz.
wydawnicza. Piecz. „J. Gościmski /Księgozbiór” i podpis wł. „ARyszkiewicz” z datą
„IV 1957”. Egz. częściowo rozszyty; okł.
reperowana; brak grzbietu broszury i tylnej
okładki. Rzadkie.
100
248 KOPERA Feliks – Dzieje malarstwa
w Polsce ilustrowane licznemi rycinami w tekście, tablicami barwnemi i rotograwjurami.
T. 1-3. Kraków – Warszawa [1925-1929] Drukarnia Narodowa w Krakowie; Trzaska, Evert
i Michalski. 27 cm, s. VII, [1], 250, [2], 211
ilustr. w tekście, tablic ilustr. 24 (w tym 5 rozkł.
i 7 barwnych; [4], 345, 313 ilustr. w tekście,
tablic ilustr. 52 (w tym 4 rozkł. i 15 barwnych;
XII, 572, 556 ilustr. w tekście, tablic ilustr. 103
(w tym 30 barwnych, 2 rozkł.).Opr. wydawnicza w 2 wol: pł. tłocz., złocenia na licu i grzbiecie oprawy. Przetarcia złoceń na grzbietach obu
tomów oprawy.
Najlepsza historia malarstwa rodzimego,
z imponującą ikonografią.
1 900
249 KRAUSHAR Alexander – Karol
Gröll, rytownik i szkic rysunkowy artysty –
62
251 LEPSZY Leonard – Przemysł złotniczy w Polsce. Kraków 1929 Nakładem
Miejskiego Muzeum Przemysłowego imienia
dra Adrjana Baranieckiego w Krakowie, ulica Smoleńsk 9. 24 cm, s. 358, [2], ilustracje
[cechy i znaki złotnicze]. Opr. wydawnicza:
pł., złoc. tytulatura na grzbiecie i licu oprawy. Podstawowa monografia złotnictwa polskiego. Stan bardzo dobry, jedynie niewielkie
przetarcia i ubytki złoceń na licu oprawy.
180
252 ŁOŚ Wincenty – Wizerunki króla
Stanisława Augusta. Przyczynek do dziejów sztuki w Polsce napisał… Kraków 1876
nakładem Księgarni Adolfa Dygasińskiego i Spółki; czcionkami Drukarni „Czasu’.
24 cm, s. 46, tabl. z miedziorytowym portretem króla („gravé par Rajon” – Paul Adolphe Rajon (1842-1888). Opr. wtórna: ppł.
Pieczątki: „Biblioteka Nowina Konopków”
oraz „Księgarnia i skład nut Karola Wildera
we Lwowie”. Ekslibris Andrzeja Ryszkiewicza
(Kaz. Wiszniewskiego, 1946). Osobne odbicie ze Szkiców społecznych i literackich. E. 6, 476.
Na tylnych wyklejkach – odręczny indeks nazwisk. W tekście podkreślenia ołówkiem i korekta, zapewne autorska.
100
253 MATERIAŁY do dziejów rzemiosła artystycznego w Wielkim Księstwie Litewskim
(XV-XIX w.) zebrał Euzebiusz Łopaciński.
Warszawa 1946 Wydawnictwo Państwowego
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Instytutu Historii Sztuki i Inwentaryzacji Zabytków. 30 cm, s. [6], 239 – maszynopis powielany. Broszura wydawnicza. Materiały do
dziejów sztuki i kultury Nr 5. Ekslibris [Marianny i Andrzeja] Ryszkiewiczów. Rzadkie.
150
254 MĘKICKI Rudolf – Muzeum Narodowe im. króla Jana III we Lwowie. Przewodnik po
zbiorach. Lwów 1936 nakładem Gminy miasta
Lwowa. 20 cm, s. XXXIV, 130, 12 tablic ilustr.
Broszura wydawnicza. Podpis wł. „ARyszkiewicz” i data „1 X 1955”. Na kilku tablicach, na
marginesach ślady zalania. Okładka przybrudzona. Poza tym stan dobry.
120
255 MUSZANKA Danuta – Litografia
Leona WYCZÓŁKOWSKIEGO. WrocławKraków 1958 Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 23 cm, s. 108, 3 tablice ilustr. barwnych, 49 ilustracji na tablicach poza tekstem.
Opr. wydawnicza: pł. z obwolutą projektu
Jadwigi Desage. Minimalne ubytki obwoluty,
poza tym stan bardzo dobry.
70
256 MUZEUM sztuki europejskiej. Galerie
włoskie. Zbiór celniejszych obrazów w kopjach
na stali z dodaniem rysu dziejów sztuki włoskiej
przez A. S. [Antoni Sygietyński]. Tom II. Muzeum Watykańskie i Kapitolińskie w Rzymie,
Narodowe w Neapolu, Galerye Pitti i Uffizi we
Florencyi, Galerye Pałaców Borgese, Rospigliosi,
Sciarra w Rzymie, Pinakoteka bolońska, freski
Sykstyńskie i t.p. Warszawa 1876 Nakładem Michała Glücksberga, Księgarza. 30 cm, s. 32, [2],
k. 43 [zamiast 47] stalorytów, 6 tablic drzeworytów [o dwa więcej niż w spisie, gdzie podano 4], s. 126. Brzegi kart złocone. Opr. wtórna:
plast. Oryginalne lico oprawy: pł. tłocz. i złocone, zachowane i naklejone na oprawę wtórną.
180
257 NELSON George – Industrial Architecture of Albert Kahn, Inc. New York 1939
Architectural Book Publishing Company.
30,5 cm, s. 175, [1], liczne fot., plany. Oprawa wydawnicza: pł.
100
258 NIEWIADOMSKI Eligjusz - Malarstwo polskie XIX i XX wieku. Warszawa 1926
Wydawnictwo M. Arcta. 24,5 cm, s. 332,
[`14], liczne ilustracje w tekście, 16 tablic
ilustr. Oprawa wydawnicza: pł., tłocz., złoc. na
licu i grzbiecie, sygnowana „B. Zjawiński/Zakłady Introligatorskie/Warszawa”. Przedmowa
250
autora datowana 4 /I 1923. Stan bardzo dobry.
Niewielkie przetarcia grzbietu oprawy.
140
259 [NOAKOWSKI] O Stanisławie Noakowskim. Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Biegańskiego. Warszawa 1959 Państwowe
Wydawnictwo Naukowe. 20,5 cm, s. 368,
[4], 48 tablic z reprod., tablica z portretem
autora. Brosz. wydawnicza z obwolutą. Artykuły m.in. Wł. Tatarkiewicza, M. Wallisa,
B. Krystalla; wspomnienia m.in. T. Pruszkowskiego, M. Walickiego, A. Szyszko-Bohusza,
Zygmunta Kamińskiego, W. Jastrzębowskiego, M. Walentynowicza. Bibliografię zestawił
Piotr Gregorczyk. Obwoluta reperowana; wewnątrz stan bardzo dobry.
80
260 OLSZEWSKI Maryan – Quousque
tandem… w sprawie Miejskiej Galeryi Obrazów we Lwowie. Komentarz do dzisiejszej
kultury artystycznej Lwowa. Lwów [1907]
Nakładem Dra Witolda Olszewskiego. 24 cm,
s. 31. Broszura wydawn., zszyta metalowymi
spinaczami przy grzbiecie. Piecz. „Zbiór prac
Marjana Olszewskiego”.
60
63
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
(tenże), modernizmie w polskim malarstwie
i rzeźbie (Jan Styka). Stan bardzo dobry.
120
263 POŁUDNIE. Kwartalnik ilustrowany
poświęcony sztukom plastycznym i krytyce artystycznej. Warszawa 1922. Wydawca
i redaktor naczelny: Stanisław Woźnicki.
R. III, z. 1. Liczne ilustr., tablice ilustr. M.in.:
St. Woźnicki – Od malowniczości do linearyzmu
(„Sztuka” i „Rytm”); J. Dąbrowski – Prądy
w architekturze współczesnej; S. Zahorska – Kubizm i jego pochodne; Fr. Siedlecki – Zagadnienia
współczesnej inscenizacji…; J. Lorentowicz – Teatry w stolicy.
Okładki brosz. wydawniczej przybrudzone.
80
264 [REMBOWSKI] Jan Rembowski. 29
reprodukcyj. Słowo wstępne prof. Jerzego Mycielskiego. Życiorys artysty – Józef Gardecki.
Warszawa 1924. 31 cm, s. [8], 29 reprodukcji
na 28. tablicach ilustr. Opr. wydawnicza: tekt.
ze złoc. tytulaturą. Na k. tyt. napis własnościowy z datą 1925. Niewielkie ubytki grzbietu oprawy.
80
262
261 PIĄTKOWSKI Henryk – Album
sztuki polskiej (Wystawa retrospektywna
w Warszawie 1898). Opracował… Warszawa 1901 Nakład Drukarni P. Laskauera &
W. Babickiego i Zakładu Fotochemicznego B. Wierzbickiego i S-ki. 37,5 cm, s. [4],
192, [2], druk dwuszpaltowy; ponad 200
reprodukcji obrazów, w tym całostronicowe
[w paginacji]. Opr. wtórna: pł., złocony tytuł
na grzbiecie, lico oryginalnej opr. zachowane,
naklejone [nieliczne plamy]. Piecz. „Księgarnia Polska W. Tempłowicz Poznań”. Podpis
wł. „ARyszkiewicz” na karcie przedtyt. z datą
19 XII 1955.
150
262 [POLSKA] La Pologne Immortelle.
Numer specjalny czasopisma „L’Art et les
Artistes” (Paryż) z marca 1916 r. Redaktor-wydawca: Armand Dayot. 30,5 cm, s. [2],
80, [2], 154 ilustracje. Broszura wydawnicza
z chromolitografią na okładce. Wstępy Henryka Sienkiewicza Idea ojczyzny i Maurycego
Maeterlincka A la Pologne!; artykuły o polskiej
sztuce Średniowiecza i Renesansu (L. Réau),
sztuce ludowej (C. de Danilowicz), francuskich wpływach artystycznych w Polsce
64
265 ROCZNIK Architektoniczny. Prace
uczni prof. Szyszko-Bohusza w Szkole politechnicznej lwowskiej. Lwów 1912-1913
nakładem A. Szyszko-Bohusza. 26 cm, s. 12,
24 tablice ilustr. w tym 2 barwne, s. [6] – inseraty. Broszura wydawn. (lekkie zabrudzenie
okładki). Rzadkie.
Adolf Szyszko-Bohusz (1883-1948), jedna z najważniejszych postaci architektury
polskiej XX wieku; legionista; rektor krakowskiej ASP (1924-1929), m.in. autor pierwszego projektu gmachu Muz. Narodowego
w Krakowie. W tymże gmachu prezentowana
jest – od listopada 2013 – pierwsza monograficzna wystawa jego prac.
100
266 ROSENTHAL. Hundert Jahre Porzellan. Stuttgart 1982 Union Verlag. 23 cm,
s. 259, liczne ilustr., także barwne. Brosz. wydawnicza. Wydanie jubileuszowe, towarzyszące licznym wystawom upamiętniającym
stulecie znanej wytwórni porcelany.
80
267 RUTKOWSKI Szczęsny – Jacek MIERZEJEWSKI, z 32 reprodukcjami. Warszawa
1927 nakład Gebethnera i Wolffa. 18 cm,
s. 16, 32 tablice z reprodukcjami. Brosz. wy-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
dawnicza z reprod. na okładce. Monografie
artystyczne pod redakcją Mieczysława Tretera, tom XII.
30
268 RUTOWSKI Tadeusz Dr. – W sprawie Galeryi Miejskiej z planem „Pałacu Sztuki”. Lwów 1907 Księgarnia H. Altenberga;
Drukarnia i Litografia Pillera, Neumanna
i Sp. 25 cm, s. [4], 100, 4 tablice ilustr. Broszura wydawn. Ubytki grzbietu brosz. i niewielkie – okładki. K. przedtyt. zaplamiona.
Wewnątrz stan dobry.
90
269 RZECZY PIĘKNE. Organ Miejskiego
Muzeum Przemysłowego w Krakowie. Miesięcznik. Naczelny redaktor: Kazimierz Witkiewicz. Rocznik VIII, nr 1: styczeń 1929
80
270 Rocznik IX, nr 1-3: styczeń, luty, marzec 1930
80
271 SŁOWNIK
artystów
polskich
i obcych w Polsce działających. Malarze,
rzeźbiarze, graficy. Instytut Sztuki Polskiej
Akademii Nauk, Zakład Narodowy imienia
Ossolińskich. 25 cm, opr. wydawnicza: płótno, złoc.
Tom I: A–C, 1971, s. XXII, 418 [druk
dwuszpaltowy], errata.
160
272 Tom II: D–G, 1975, s. VIII, [2], 532
[druk dwuszpaltowy], errata.
160
273 SOBIESZCZAŃSKI
F[ranciszek]
M[aksymilian] – Wiadomości historyczne
o sztukach pięknych w dawnej Polsce zawierające opis dziejów i zabytków budownictwa,
z krótką wzmianką o życiu i dziełach znakomitszych artystów krajowych, lub w Polsce
zamieszkałych. Zebrał i wydał… Tom II [tylko] ozdobiony rycinami na cynku rysowanemi. Warszawa 1849 Nakladem i drukiem
S. Orgelbranda Księgarza i Typografa. 21 cm,
s. [8], 409, [3], 16 tablic ilustr., sygnowanych
„w Cynkografii Banku Polsk[iego]”. Opr. wtórna: psk z epoki. Okładka oryg. zachowana
rysunku Boleslawa Podczaszyńskiego, litografowana przez Adolfa Dietricha, sygnowana:
„odciskano kolorami w Litografii Banku P[olskiego]”. Pieczęć wł. „Franciszek Tarczyński”
oraz „Księgarnia Hurtiga w Kaliszu”. Stan zachowania dobry. E 4, 304. Banach 392. Brak
T. I, który ukazał się w 1847 r.
Książka sławna także z powodu pięknych
grafik ilustracyjnych, przeważnie rytowanych
przez Adolfa DIETRICHA wg rysunków
Wincentego Smokowskiego, Jana Piwarskiego, Marcina Zaleskiego i Seweryna Oleszczyńskiego, który zakładem cynkograficznym
Banku Polskiego kierował.
300
274 [STAŻEWSKI] Henryk Stażewski –
malarstwo [katalog wystawy]. Opracowanie
Karina Stolarska. Warszawa 1979 Galeria
Sztuki Współczesnej PP „Desa” – „Zapiecek”.
19,5 x 18,5 cm, s. [8], tekst także w jęz. francuskim, reprodukcje.
40
275 STYKA Jan, STYKA Tadeusz – Sześć
szkiców do obrazu kolistego (panoramy) „BITWA POD GRUNWALDEM”. Obraz kolisty
Jana i Tadeusza Styków Bitwa pod Grunwaldem wystawiony miał być w Krakowie w czasie uroczystości grunwaldzkich. 18 x 28 cm,
s. [8], ilustracje i podpisy do nich. Poznań
[1910] Zdzisław Rzepecki i Ska.
40
276 SZTUKA polska. Historja architektury, rzeźby i malarstwa od czasów najdawniejszych, aż do chwili obecnej. Opracowali:
Szczęsny Dettloff, Wacław Husarski, Władysław Tatarkiewicz, Michał Walicki, Stefanja Zahorska. Warszawa b.r. (około 1930)
Wydawnictwo „Wiedza o Polsce”. 30,5 cm,
s. [4], 193 [druk dwuszpaltowy], [2], liczne
ilustr. w tekście, 64 tablice ilustr. Opr. wydawnicza: pł. tłocz., złocenia na licu i grzbiecie.
Przetarcia i drobne rozdarcia grzbietu oprawy.
Str. 183/186 podklejone przy grzbiecie.
Wydany osobno, fragment tomu II wydawnictwa
encyklopedycznego
„Wiedza
o Polsce” (całość w czterech tomach).
180
277 SZTUKA polska. Malarstwo, pod
kierownictwem Feliksa Jasieńskiego i Adama
Łady Cybulskiego. Sześćdziesiąt pięć reprodukcji dzieł najwybitniejszych przedstawicieli
malarstwa polskiego. Lwów [1905] Nakładem
Księgarni H. Altenberga; Skład w Księgarni
E. Wende i Spółka w Warszawie. 38 cm, s. [8],
k. [65], 64 tablice reprodukcji barwnych [zamiast 65] naklejonych na karton. Litograficzna okładka projektu Stanisława DĘBICKIEGO. Tablice 26 [A. Gierymski – Luwr] oraz 19
[S. Masłowski – Zima] uzupełnione. Strony
[1/8] luzem, naddarcia marginesów, bez szkody dla tekstu. K. 47 podklejona. Opr. wydaw-
65
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
nicza [jedna z kilku znanych]: pł. na tekt.
przewiązane na grzbiecie, tłoczenia na okładce
[niewielkie naddarcia grzbietu]. Przedmowa
Feliksa Kopery, dat. 12 XII 1904.
240
278 TRETER Mieczysław, Dr. – Nowsze
malarstwo polskie w Galeryi Miejskiej we
Lwowie, z 24 reprodukcyami w autotypii podwójnej, na osobnych planszach. Lwów 1912
nakładem H. Altenberga. 25,5 cm, s. 46, [2],
24 tablice z reprod. Osobne odbicie z „Lamusa” (z r. 1911), uzupełnione i poprawione. Brosz. wydawnicza; egzemplarz rozszyty,
ubytki grzbietu brosz; wewnątrz stan bardzo dobry. Podpis wł. „ARyszkiewicz” i data
„Lwów 7 /XI [19]55”.
90
279 WARSZAWA w obrazach. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie.
Przewodnik Nr 112 – kwiecień-maj 1936.
Układ graficzny katalogu, tekst przedmowy
i drzeworyty w tekście Tadeusza CIEŚLEWSKIEGO syna. 23 cm, s. 75, [6], ilustracje,
drzeworyty, 7 tablic z reprodukcjami [w paginacji]. Broszura wydawnicza. Na s. 73-75 spis
prac wystawianych równocześnie w Zachęcie
artystów: Stanislawa Pękalskiego, Włodzimierza Nałęcza, Wacława Płońskiego. W tekście siedem drzeworytów T. Cieślewskiego
syna, odbitych z oryginalnych klocków. Nakład 800 egz.
160
280 WITKIEWICZ Stanisław – Juliusz
Kossak przez… 260 rysunków w tekście, 8 intagliodruków, 6 facsimili kolorowych z akwarel, portrety podług L. Wyczółkowskiego
i St. Witkiewicza. Wydanie drugie rozszerzone. Warszawa-Kraków 1911 Nakład Gebethnera i Wolffa, G. Gebethner i Spółka. 34 cm,
s. [4], 214, [6 – z błędną paginacją jednej
karty: 211, 212], 333 reprodukcje w tekście,
w tym całostronicowe [w paginacji], 16 tablic
ilustr., w tym 6 barwnych – do tablic w większości zachowane bibułki ochronne. Opr.
wydawnicza: pł. tłoczone, ilustr. i złocenia,
sygnowana „Puget, Jerzyna i S-ka w Warszawie”. Nieaktualne pieczęcie „Państwowego
Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie”. Ekslibris prof. Andrzeja Ryszkiewicza.
Grzbiet opr. częściowo luźny z niewielkimi
ubytkami; brak jednej z wyklejek, kilka k. luzem. Wewnątrz stan dobry.
150
66
281 [WROCŁAW] Führer durch das
Schlossmuseum in Breslau von Erwin Hintze.
Mit 6 Textabbildungen und 64 Tafeln. Breslau
1930. 24 cm, s. 74, ilustracje, 64 tablice ilustr.
Brosz. wydawnicza. Podpis „ARyszkiewicz”
i data: II. 1961. Minimalne ubytki grzbietu
broszury; wewnątrz stan bardzo dobry.
90
282 WSPÓŁCZEŚNI malarze polscy.
Warszawa 1957 Wydawnictwo „Arkady”.
24 x 22 cm, s. 13, [3], k. 28, 28 tablic z reprod.
barwnymi. Oprawa wydawnicza: pł. z napisami na grzbiecie [brak obwoluty]. Przedmowa Ksawerego Piwockiego (s. 5-12). Krótkie
biogramy, wypowiedzi i reprodukcje obrazów
28 malarzy: B. Brzeziński, T. Brzozowski,
J. Cybis, E. Eibisch, J. Fedkowicz, M. Jarema,
T. Kantor, K. Łada-Studnicka, A. Marczyński, K. Mikulski, T. Niesiołowski, J. Nowosielski, K. Ostrowski, W. Panas, Z. Pronaszko,
H. Rudzka-Cybisowa, S. [A. Nacht]Samborski, H. Stażewski, J. Stern, J. Studnicki,
B. Szwacz, W. Taranczewski, J. Tchórzewski,
M. Tomaszewski, M. T. Tyszkiewicz, A. Winnicki, M. Włodarski, J. Wodyński.
80
283 WYSTAWA starych zegarów na tle
wnętrz pałacu hr. Pusłowskich. Kraków
MCMXXXVIII [1938] Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Krakowie. 24,5 cm,
s. 57, [1], druk dwuszpaltowy; liczne ilustr.
w tekście. Brosz. wydawnicza. Podpis wł.
„ARyszkiewicz” i data: „V 1957”.
60
284 [ZACHĘTA] Towarzystwo Zachęty
Sztuk Pięknych w Warszawie. Salon 1936.
PRZEWODNIK 118, grudzień. 23 cm, s. 37,
[3], 17 tablic z reprodukcjami; dołączony
Cennik (k. 1). Brosz. wydawnicza.
60
285 ŻYGULSKI Zdzisław (jun.) – Dzieje
zbiorów puławskich (Światynia Sybilli i Dom
Gotycki). Kraków 1962. 24 cm, s. 264, [1],
94 ilustr. w tekście. Opr. wtórna: pł. ze złoc.
Osobne odbicie z tomu VII Rozpraw i Sprawozdań Muzeum Narodowego w Krakowie. Ekslibris
[w miedziorycie] „Książka Andrzeja Ryszkiewicza”; na k. tytułowej odręczna dedykacja
autora z 1 XII 1962 dla tegoż.
80
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
KATALOG ZABYTKÓW sztuki w Polsce. Warszawa 1951 - . Polska Akademia
Nauk, Instytut Sztuki PAN. 17 cm.
T. V – województwo poznańskie:
298 z. 1 – powiat chodzieski, 1965
30
Z księgozbioru prof. Andrzeja Ryszkiewicza.
299
z. 2 – powiat czarnkowski, 1966
286 Tom I – województwo krakowskie.
1952, 2 wol: Tekst; Ilustracje. Opr. wydawnicza:
pł. W tomie zawierającym teksty – grzbiet częściowo odchodzi od bloku oprawy. W każdym
z tomów ekslibris [M. i A.] Ryszkiewiczów.
200
300
z. 3 – powiat gnieźnieński, 1963
301
z. 4 – powiat gostyński, 1961
302
z. 5 – powiat jarociński, 1959
303
z. 6 – powiat kaliski, 1960
304
z. 8 – powiat kolski, 1960
305
z. 9 – powiat koniński, 1952
306
z. 10 – dawny powiat kościański, 1980
100
307
z. 13 – powiat międzychodzki, 1968
50
308
z. 14 – powiat nowotomyski, 1969
309
z. 16 – powiat ostrowski, 1958
310
z. 17 – powiat ostrzeszowski, 1958
311
z. 18 – powiat trzcianecki, 1966
312
z. 21 – powiat rawicki, 1971
313
z. 22 – powiat słupecki, 1960
314
z. 23 – powiat szamotulski, 1966
315
z. 24 – powiat średzki, 1964
316
z. 25 – powiat śremski, 1961
317
z. 26 – powiat turecki, 1959
318
z. 27 – powiat wągrowiecki, 1964
319
z. 29 – powiat wrzesiński, 1960
Tom III – województwo kieleckie:
287 z. 1 – powiat buski, 1957
40
288
z. 2 – powiat iłżecki,
40
289 z. 3 – powiat jędrzejowski, 1957. Dołączona k. maszynopisu z indeksem.
40
290 z. 12 – powiat włoszczowski, 1966;
okł. zaplamiona.
60
T. IV miasto Kraków:
291 cz. 1: Wawel, 1965. 2 wol.: Tekst; Ilustracje. Opr. wydawnicza: pl. z obwolutą.
100
292 cz. 2: Kościoły i klasztory śródmieścia, 1: 1971. 3 wol.: Tekst, Ilustracje
[w 2 wol.]. Opr. j. w. Drobne ubytki obwoluty.
100
293 cz. 3: Kościoły i klasztory śródmieścia, 2: 1978 /79. 3 wol.: Tekst, Ilustracje
[w 2 wol.]. Opr. j.w.
100
294 cz. 4: Kazimierz i Stradom. Kościoły i klasztory, 1; 1987. 3 wol., j.w. Opr. j.w.
100
295 cz. 5: Kazimierz i Stradom. Kościoły i klasztory, 2; 1994. 2 wol.: Tekst, Ilustracje. Opr. j.w.
100
296 cz. 6: Kazimierz i Stradom. Judaica: bożnice, budowle publiczne i cmentarze.
1995. Opr. j.w.
100
297 cz. 7: Zwierzyniec, Nowy Świat,
Półwsie zwierzynieckie. 1995. 2 wol.: Tekst,
Ilustracje. Opr. j.w.
100
40
80
40
40
50
40
50
50
40
40
40
50
50
50
50
50
40
50
40
67
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
T. VI – województwo katowickie:
320 z. 1 – powiat będziński, 1961
321
322
323
324
325
z. 8 – powiat lubliniecki, 1960
z. 9 – powiat myszkowski, 1962
z. 11 – powiat rybnicki, 1964
z. 12 – powiat tarnogórski, 1968
z. 13 – powiat tyski, 1964
T. VII – województwo opolskie:
326 z. 1 – powiat brzeski, 1961
327
z. 2 – powiat głubczyński, 1961
328
z. 4 – powiat kluczborski, 1960
329
z. 5 – powiat kozielski, 1965
330
z. 6 – powiat krapkowicki, 1963
331
z. 7 – powiat namysłowski, 1965
332
z. 8 – powiat niemodliński, 1962
333
z. 9 – powiat nyski, 1963
334
z. 10 – powiat oleski, 1960
341
z. 4 – powiat bychawski, 1960
50
342
z. 5 – powiat chełmski, 1968
40
343
z. 6 – powiat hrubieszowski, 1964
50
344
z. 7 – powiat janowski, 1964
50
345
z. 8 – powiat krasnostawski, 1964
50
346
z. 9 – powiat kraśnicki, 1961
347
z. 10 – powiat lubelski, 1967
348
z. 11 – dawny powiat lubartowski, 1976
90
349
z. 13 – powiat opolski, 1962
350
z. 14 – powiat parczewski, 1970
351
50
z. 17 – Tomaszów Lubelski i okolice,
1982
90
352
z. 18 – powiat włodawski, 1975
70
T. IX – województwo szczecińskie:
353 z. 8 – powiat myśliborski, 1952
40
60
60
50
60
50
140
40
335
z. 11 – miasto Opole i powiat opolski,
1968
140
336
z. 12 – powiat prudnicki, 1960
337
338
z. 13 – powiat raciborski, 1967
z. 14 – powiat strzelecki, 1961
T. VIII – województwo lubelskie:
339 z. 1 – powiat bełżycki, 1960
340
68
z. 3 – powiat biłgorajski, 1960
60
70
T. X – województwo warszawskie:
354 z. 3 – dawny powiat gostyniński,
1975
40
70
60
30
60
50
60
50
30
90
40
60
355
z. 4 – powiat grodzisko-mazowiecki,
1967
50
356
z. 5 – powiat grójecki, 1971
357
z. 7 – Maków Maz. i okolice, 1982
358
z. 8 – powiat mińsko-mazowiecki,
1968
50
40
30
70
50
60
359
z. 9 – Mława i okolice, 1985
360
z. 10 – Nowy Dwór Maz. i okolice, 1987
60
60
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
361
z. 11 – Ostrołęka i okolice, 1983
362
z. 12 – powiat ostrowsko-mazowiecki,
1974
50
363
z. 13 – powiat otwocki, 1963
364
z. 14 – powiat piaseczyński, 1963;
drobne ubytki grzbietu brosz.
40
365
z. 15 – okolice Płocka, 1992
366
z. 16 – Płońsk i okolice, 1979
367
z. 17 – powiat pruszkowski, 1879
368
z. 18 – Przasnysz i okolice, 1980
369
z. 21 – powiat rycki, 1967
370
z. 22 – powiat siedlecki, 1965
371
z. 23 – powiat sierpecki, 1971
372
z. 24 – powiat sochaczewski, 1973
373
z. 26 – powiat węgrowski, 1964
374
z. 27 – powiat wołomiński, 1969
375
z. 28 – powiat wyszkowski, 1974
376
z. 29 [błędnie wydrukowane: 28] –
powiat żuromiński, 1975
60
382
z. 11 – powiat radziejowski, 1968
383
z. 12 – powiat rypiński, 1971
384
z. 13 – powiat sępoleński, 1970
385
z. 14 – Szubin i okolice, 1977
50
386
z. 15 – powiat świecki, 1970
60
387
z. 17 – Tuchola i okolice, 1979
40
388 z. 18 – Włocławek i okolice, 1988;
w 2 wol.: Tekst ; Ilustracje
140
40
50
40
50
50
40
50
30
30
z. 7 – powiat grudziądzki, 1974
379
z. 8 – powiat inowrocławski, 1974
380
z. 9 – powiat lipnowski, 1969
389
40
80
80
60
z. 19 – powiat wąbrzeski, 1967
30
30
50
50
60
50
60
Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa
T. II – województwo elbląskie:
390 z. 1 – Braniewo, Frombork, Orneta
i okolice, 1980-1981. 2 wol.: Tekst; Ilustracje.
100
Tom IV – województwo wrocławskie:
391 z. 1 – Oleśnica, Bierutów i okolice,
1983
70
Tom V – województwo gdańskie:
392 z. 1 – Pruszcz Gdański i okolice,
1986
393
Tom XI – województwo bydgoskie:
377 z. 5 – Chojnice, Czersk i okolice, 1979
80
378
381 z. 10 – Mogilno, Strzelno, Trzemeszno
i okolice, 1982
80
50
z. 2 – Puck, Żarnowiec i okolice, 1989
60
Tom VII – miasto Poznań:
394 cz. 1: Ostrów Tumski i Środka z Komandorią, 1983. 2 wol.: Tekst; Ilustracje. Opr.
wydawnicza: plast. z obwolutą.
100
Tom IX – województwo łomżyńskie:
395 z. 2 – Ciechanowiec, Zambrów, Wysokie Mazowieckie i okolice, 1986
60
396
z. 3 – Kolno, Grajewo i okolice, 1988
50
69
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
70
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Teatr, dramat
AFISZ Starego Teatru. Miesięcznik. Kraków 1945-1946 [ukazały się 4 numery]. Wydawca: Dyrekcja Starego Teatru. Redaktor:
Wojciech Natanson.
397 R: 1946 nr 3. Okładki broszury luźne.
50
398 R. 1946 nr 4. Podpis własn. „St. Marczak-Oborski”.
50
399 BAR Adam – Teatr krakowski pod dyrekcją Koźmiana. Lwów [1939] Państwowe
Wydawnictwo Książek Szkolnych we Lwowie. 23,5 cm, s. 91, [2]. Brosz. wydawnicza.
Wiedza o teatrze. Zbiór podręczników teatrologicznych wydawany z inicjatywy ZASP.
Redaktor Tymon Terlecki. Tom III. Piecz.
„Biblioteka Franciszka Germana”. Podpis wł.
„HBojarska”. Okładki brosz. zabrudzone;
wewnątrz stan dobry.
70
400 BRANDSTAETTER Roman – Powrót
syna marnotrawnego. Dramat w trzech aktach.
Okładkę projektowal A[ndrzej] RUDZIŃSKI,
Ilustracje wykonał A[ndrzej] STOPKA. Warszawa 1948 Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”. 22 cm, s. [8], 263, [1]. Egz. nierozcięty.
Wydanie 1. Nakład 2200 egz.
Premiera dramatu – 20 XI 1947 r. w Starym Teatrze w Krakowie, w inscenizacji Janusza Warneckiego, z dekoracjami i kostiumami Karola Frycza.
80
401 BRUMER Wiktor – Dwie inscenizacje Dziadów. Warszawa 1937 Nakładem
Księgarni F. Hoesicka. 16,5 cm, s. 72, 8 fot.
na czterech tablicach [z przedstawienia w Teatrze Polskim]. Brosz. wydawnicza. Podpis
wł. „HBojarska”. Analiza inscenizacji Wyspiańskiego z 1901 roku i Schillera w Teatrze
Polskim z r. 1934.
50
402 BRUMER Wiktor – Meinigeńczycy.
Lwów [1938] Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych we Lwowie. 22 cm, s. 55, [2],
4 tablice ilustr. Broszura wydawnicza z ilustr.
na okładce. Wiedza o teatrze. Zbiór podręczników teatrologicznych wydawany z inicjatywy Związku Artystów Scen Polskich. Tom II.
Podklejony taśmą grzbiet broszury. Minimalny
ubytek i niewielkie zaplamienie okładki.
Od zespołu z niewielkiego Meiningen
w Niemczech datuje się reforma teatru. Meinigeńczycy występują w 1874 w Berlinie
i później – do 1890 w całej Europie; także
w Warszawie.
80
403 BUJAŃSKI Jerzy Ronard – Reduta żywego słowa (Chorąży żywego słowa).
Projekt okładki – Mieczysław RÓŻAŃSKI.
[Kraków] 1929 Skład główny Gebethner
i Wolff. 19,5 cm, s. 73, [3]. Broszura wydawnicza. Egz. nierozcięty. Tom poezji późniejszego teatrologa i reżysera wielu teatrów (m.
in. był dyrektorem Starego Teatru [do końca
sierpnia 1945 r. – por. poz. 413]). W postscriptum pisze: „książką tą zamykam mojej
działalności recytatorskiej okres lat dziesięciu…”.
60
404 CYBULSKI Adam Łada – z mroku
jaśniejące SŁOWO – walka z szatanem –
Rzecz o teatrze Stanisława Wyspiańskiego
1907-1931. [Paryż 1931] nakładem autora.
20,5 cm, s. 149, [3]. Oprawa wtórna: ppł. Dołączona drukowana kartka: „Nadesłał autor /
dla uczestników Zjazdu Literatów Polskich
w Krakowie z prośbą o ewent. rewanż”. i adres autora w Cannes. Drugie, uzupełnione
i poprawione wydanie (pierwsze ukazało się
we Lwowie w 1921 r.). Zawiera m. in. tekst
w jęz. francuskim „Le théâtre slave de l’avenir. Le mystère de la Pologne”, publikowany
pierwotnie w Revue Politique et Littéraire.
W rozdziale „Walka z szatanem” – polemika
ze współczesnymi publikacjami o dramatach
Wyspiańskiego. Rzadkie.
90
71
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
405 CZECHOW Antoni – Wiśniowy sad.
Komedja. Przełożył i wstępem poprzedził
Konstanty Magnicki. Warszawa 1931 nakładem tłumacza; Drukarnia Górnickiego, Nowy
Świat 57. 23 cm, s. 96. Brosz. wydawnicza.
Minimalne ubytki grzbietu broszury; niewielkie plamy na okładkach; wewnątrz stan dobry. Rzadkie!.
80
406 DEUTSCHES Bühnen-Jahrbuch. Theatergeschichtliches Jahr- und Adressenbuch.
Gegrundet 1889. 55. Jahrgang 1944. Berlin [1943] Deutsche Beamten-Buchhandlung. Herausg. Der Präsident der Reichstheaterkammer. 21 cm, s. VI, [2], 776, [2],
18 tablic ilustr. Opr. wydawnicza: pł., złoc.
Rocznik zawiera także informacje o teatrach
na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy
oraz w Generalnym Gubernatorstwie.
200
407 DIERŻAWIN Konst[antin] – Kniga
o Kamiernom Tieatrie 1914-1934. Oprac.
typograficzne i okładka – M. GRIGORIEW.
Leningrad 1934 Gosudarstwiennoje Izdatielstwo „Chudożestwiennaja Literatura”. 24 cm,
s. [2], 231, [1], 40 tablic fot. Opr. wydawnicza: pł. z tłoczeniami na licu i grzbiecie, obwoluta [reperowana, z drobnymi ubytkami].
Bogata dokumentacja, także fotograficzna
oraz spis przedstawień moskiewskiego Teatru
Kameralnego pod dyrekcją Tairowa w l. 1914
-1934. [Por poz. 542].
160
408 [DRABIK] Wincenty Drabik. Katalog
wystawy pośmiertnej. Warszawa 1934 Tow.
Zachęty Sztuk Pięknych. 16,5 cm, s. [4], 38,
[2], 8 tablic ilustr., fot. autora. Okładka broszurowa, odtwarzająca zachowaną [z ubytkami] okł. wydawniczą. Brak grzbietu i tylnej
okładki. Rzadki katalog wystawy projektów
teatralnych i twórczości malarskiej wybitnego scenografa. Wstęp Władysława Zawistowskiego.
80
409 DUNSANY, lord – Noc w oberży.
Błyszcząca brama. Gdyby Shakespeare żył
dzisiaj. Przełożyła Zofja Siwicka. Warszawa
1935 Bibljoteka Dramatyczna Drogi Nr 9.
20 x 17,5 cm, s. 44, [4]. Brosz. wydawnicza z naklejonym tytułem na licu. Podpis
wł. „C Iwoncicz”. Edward J. M. D. Plunkett
(1878-1957), baron Dunsany – pisarz irlandzki.
80
72
410 ESTREICHER K[arol] – Scena polska
ze względu na administrację teatru krakowskiego przez… Kraków 1892 nakład Redakcji
„Kurjera Polskiego”. 16 cm, s. 52, 2 tabelki
rozkł. [w tym litografowany „Rozkład miejsc
w nowym teatrze krakowskim”]. Nakład 200
egz. Odbitka z Nr. 114, 116 do 123 „Kurjera Polskiego”. Opr. wtórna: karton; okładki
broszury oryginalnej zachowane, naklejone.
W odpowiedzi na kwestionariusz w sprawach teatralnych, przygotowany przez Radę
m. Krakowa, wybitny bibliograf, ówczesny
dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, wypowiada
opinię o praktycznych problemach funkcjonowania teatru, m.in. jego wyposażeniu, cenach biletów, etc. E XIX2, VI, 152.
90
411 [FERTNER] Jubileusz 60-lat pracy artystycznej Antoniego Fertnera. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, 2 marca
1954 roku. 20,5 cm, s. 20, liczne fot. Brosz.
wydawnicza. Antoni Fertner wystąpił w roli
Argona w Chorym z urojenia Moliera.
50
412 FESTIVAL
Théâtral
MOSCOU
1934. LE THEATRE – LE THEATRE DES
MASSES. 2. Festiwal Teatralny w Moskwie,
1-10 września 1934. Folder, 45 x 28 cm po
rozłożeniu, zadrukowany obustronnie; tekst
w jęz. francuskim, fotografie ze spektakli.
Wyd. Intourist, Moskwa. Niewielkie naddarcia górnej krawędzi druku.
90
413 FRONT Teatralny. Miesięcznik. Kraków. Wydawca: Teatr i Studio „Starego Teatru”. Redaktor: Dr Jerzy Ronard Bujański.
R. 1945 z. 1-4 (kwiecień – lipiec). Publikują
m.in.: J. R. Bujański, Tadeusz Bereza, Zygmunt Leśnodorski, Czesław Miłosz, Jerzy
Zawieyski. Napisy własn. „Stanisław MarczakOborski”.
100
414 HAHN Wiktor, Dr – Kościuszko
w polskiej poezji dramatycznej. Poznań 1918
nakładem i czcionkami Drukarni i Księgarni
św. Wojciecha. 20,5 cm, s. [4], 55, [1]. Brosz.
wydawnicza. Ekslibris St. Marczaka-Oborskiego.
50
415 HERTZ Aleksander – Zagadnienia
socjologii teatru. Lwów 1938 Państwowe
Wydawnictwo Książek Szkolnych we Lwowie. 23 cm, s. [8], 80, [1]. Brosz. wydawni-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
cza; mnimalne ubytki grzbietu i lica okładki.
Wiedza o teatrze. Zbiór podręczników teatrologicznych wydawany z inicjatywy ZASP.
Redaktor Tymon Terlecki. Tom IV. Ekslibris
St. Marczaka-Oborskiego.
90
416 KATALOG Wystawy zbiorów teatralnych i muzycznych Bibljoteki Narodowej
w Warszawie. Warszawa MCMXXXIV [1934]
Bibljoteka Narodowa. 24 cm, s. [8], 151, [5],
12 tablic ilustr. Broszura wydawnicza. Katalogi wystaw BN III. Opis 1000 eksponatów
(w tym polska literatura dramatyczna, poz.
1-394).
80
417 KAWALSKI Henryk – Zasady gry scenicznej dla śpiewaka operowego. Warszawa 1928
Skład Główny w Księgarni F. Hoesicka. 16 cm,
s. 163, [1]. Opr. wtórna: tekt. Odręczna dedykacja autora dla H. Drabialskiej (na k. przedtyt.):
„Z wyrazami wielkiego uznania dla Jej rzeczowych krytyk, z których przebija, tak rzadko spotykane w sprawozdaniach teatralnych, wyczucie
i umiłowanie sztuki scenicznej”.
60
418 KISIELEWSKI J[an]-A[ugust] –
O teatrze japońskim. Lwów [1902]. Nakładem Towarzystwa Wydawniczego we Lwowie.
24 cm, s. [4], 34, [6]. Broszura wydawnicza
[grzbiet reperowany]. Egz. nierozcięty. NK
14, 393. Rzadkie.
90
419 KOTARBIŃSKI Józef – Ze świata
ułudy. Z portretem autora. Warszawa 1926
Nakład Gebethnera i Wolffa. 19 cm, s. 357,
[3], tablica fot. Broszura wydawnicza. Napis
wł. „HBojarska”. Na okładce i dwu pierwszych kartach – niewielka plama; spis treści
przybrudzony; wewnątrz stan dobry. Szkice
i recenzje o polskim teatrze.
60
420 KRASSOWSKI Feliks – Scena narastająca. Zasady i projekty. Układ typograficzny Kazimierz PODSADECKI. Kraków
1926 Wydawnictwo Czasopisma „Zwrotnica”, Druk W. L. Anczyc. 23,5 cm, s. 31, [5],
ilustracje [od s. 5 do 31]. Opr. tekt., okładki
broszury wydawniczej zachowane, naklejone
na tekturę. W katalogu wystawy „druk funkcjonalny” (W kręgu Władysława Strzemińskiego), Łódź 1975 Muzeum Sztuki, Scena
narastająca ujęta jest jako poz. 65.
120
LISTY z Teatru. Kraków 1946-1949. Wydawca: Komisja Porozumiewawcza Teatrów
Krakowskich. Redaktor: Wojciech Natanson.
421 Rok II: 1947 – Nr 11
50
422
(dwutygodnik) – Nr 14
50
423
Rok IV: 1948 – Nr 28
424
(miesięcznik) – Nr 33
50
50
ŁÓDŹ Teatralna. Wydawca: Państwowy Teatr Wojska Polskiego [i Teatr TUR – do nr 8; od
nr 9 do 12 – Teatr Powszechny]. Łódź, od nr 12:
Łódź-Warszawa. Okładka i ilustracje: Olga SIEMASZKOWA. Redaktor: Zygmunt Kałużyński
[od nr 5 do 18], Tadeusz Sivert [od nr 19].
425
R. I: 1946/1947 Nr 1
40
426
Nr 3
40
427
Nr 4
40
428
Nr 5
429
Nr 6
40
40
430
R. II: 1947/1948 Nr 1 (9)
40
431
Nr 2 (10)
40
432
Nr 3 (11)
40
433
Nr 4 (12)
40
434
R. III: 1948/1949 Nr 1 (19)
40
435 Nr 12 (30). Okładka Józefa Rachwalskiego.
40
436 MELESVILLE [właściwie A. H. J. Duveyrier (1787-1865)], CARMOUCHE [Pierre
F. A. (1792-1868)] – Dwa pojedynki. Komedya
73
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Wspomnienia reżysera teatralnego i filmowego, pracującego także na zachodzie Europy
i w Hollywood. M.in. „Jak filmowałem Pana
Tadeusza” i „Sumurun” (debiut Poli Negri).
80
439 ORLICZ Michał – Polski teatr współczesny. Próba syntezy. Warszawa 1932 Nakład i wydawnictwo: Drukarnia Współczesna. 29 cm, s. 470, [1], 538 ilustracji, w tym
10 barwnych. Opr. wydawnicza: pł., napisy złocone. W Zakończeniu – sylwetka autora (pióra
Eugeniusza Świerczewskiego) – kierownika literackiego „Reduty”, redaktora „Sceny polskiej”,
twórcy monografii Polska dzisiejsza, opublikowanej w kilku językach. Przetarcia i naderwania
grzbietu oprawy. Wewnątrz stan bardzo dobry.
90
440 PAPÉE Stefan – Teatr współczesny.
Premiery poznańskie. Poznań 1931 Jan Jackowski Księgarnia Uniwersytecka. 18 cm,
s. 160. Brosz. wydawnicza. Egz. nierozcięty.
Nieznaczne zabrudzenia broszurowych okładek, poza tym stan bardzo dobry. Omówienie
przedstawień Teatru Polskiego i Teatru Nowego w Poznaniu w l. 1922-1931.
60
PROGRAMY teatralne – Generalne Gubernatorstwo, Warszawa, Lata 1943-1944.
Druk, s. 4, 15 x 11 cm. Zabrudzenia. We
wszystkich programach liczne inseraty.
436
w 2 aktach z francuzkiego… tłumaczona przez
L. z D. Z. [Ludwika Zabłocka]. Teatra Warszawskie. Oddział III. 2. Warszawa 1838. Nakładem
S. H. Merzbacha. 14 cm, s. 108. Oprawa wtórna: ppł. Jako frontispis – litografia kolorowana
akwarelą, przedstawiająca „JPana Żółkowskiego
/w roli Bauchana”. E. 3, 96. Rzadkie.
150
437 MORSTIN Ludwik Hieronim – Obrona Ksantypy. Dramat w 3 aktach. Kraków 1939
Gebethner i Wolff. 21 cm, s. 126, [1]. Brosz.
wydawnicza z ilustr. na okładce. Wydanie 1.
Plama na okładce, poza tym stan dobry.
70
438 ORDYŃSKI Ryszard – Z mojej włóczęgi. Warszawa 1939 Nakładem Księgarni
F. Hoesicka. 21 cm, s. 256, tablica z reprod.
portretu autora, pędzla St. Wyspiańskiego. Brosz. wydawnicza. Minimalne ubytki
grzbietu broszury. Okładki przybrudzone.
Podpis wł. nieczytelny, z 1939 r., na k. tyt.
74
Teatr Rewia BOHEMA, Hoża 38:
441 „Małżeństwo doskonałe” [Premiera
11 IX 1943]. Naklejona na program reklama
Cukierni A. Blikle.
100
442 Koncert baletowy. Barbara Bittnerówna, Jerzy Kapliński.
60
Teatr Komików FIGARO, Leszno 35
(róg Solnej):
443
„Dodatek nadzwyczajny”. Rewiomontaż Woliana w 2 częściach [Premiera
26 II 1944].
100
Teatr Rewii KOMETA, Chłodna 49:
444 „Parasol i miłość”
100
445
„Złote gody” [Premiera 25 I 1944].
100
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Teatr MASKA, Marszałkowska 34:
446 „W krainie tęczy”, widowisko muzyczno-taneczne. S. 8; dołączony tekst
piosenki Czerwone róże (s. 2) [Premiera
15 IV 1944].
100
Teatr Rewii MELODIA, Rymarska 12
(Pl. Bankowy):
447 „Z pieśnią na ustach”. 18 obrazów
humoru, pieśni, satyry i tańca [Premiera
2 III 1944].
100
Teatr Rewii NOWOŚCI, Mokotowska 73:
448
„Hulaj dusza!” [Premiera 12 X 1943]
100
449 „Gdy zakwitną paprocie…” [Premiera 24 VI 1944]
100
450
„Książę walc” [Premiera 20 IV 1943]
100
451
„Pachnie wiosną!” [Premiera 10 III 1944]
100
452 „Przez różowe okulary” [Premiera 20 I 1944]
100
453 Szopka warszawska. Rewia świąteczna” [Premiera 2 I 1944]
100
454
„Zakochany maj” [Premiera 20 V 1944]
100
Teatr Rozmaitości JAR (Zrzeszenia Artystów), Senatorska 29 [wszystkie programy
w tekturowych okł. z nazwą i adresem teatru]:
455 komedia muzyczna „Fra-Diavolo”
[Premiera 16 III 1944, grano 52 razy].
100
456 wodewil „Gałganduch czyli Trójka
Hultajska” [Premiera 22 VI 1944, grano 28
razy].
100
457 rewia zimowa „Gwiazdy nad śniegami” [Premiera 9 XII 1943].
100
458 komedia
muzyczna
„Rose-Marie” R. Frimmla, premiera 13 I 1944, grano
47 razy.
100
Teatr Rewii STARY MIRAŻ, Floriańska 3:
459 „Ze snopkami” [Premiera 27 VIII 1943]
100
Teatr Rewii ZŁOTY UL, Nowy Świat
19:
460 „Maj, gaj i raj” [Premiera 4 V 1943]
100
TEATR MIASTA WARSZAWY:
461 Franciszek Lehar – Hrabia Luxemburg, operetka w 3 aktach. Dołączony bilet na
dzień 12 czerwca 1944 [Premiera 12 V 1944,
grano 23 razy].
100
462 Wielkie Przedstawienie Baletowe
w 2 częściach: cz. I – Perskie tańce, muzyka
Leo Delibesa, cz. II – Coppelia, balet z muzyką Leo Delibesa [Premiera 1 X 1943, grano
7 razy].
100
PROGRAMY teatralne Państwowego Teatru Polskiego w Warszawie. 21 cm, s. 4, okł.
463 Sezon 1945/1946: Józef Korzeniowski – Majątek albo imię. Komedia w 5 aktach
wierszem. Inscenizacja i reżyseria Arnold
Szyfman.
40
464 – Kazimierz Korcelli – Papuga. Komedia w 3 aktach z czasów dawniejszych: sprzed
1939 roku. Reżyseria Juliusz Osterwa.
40
465 Sezon 1946/1947: Ludwik Heronim
[!] Morstin – Penelopa. Komedia w 3 aktach.
Reżyseria Marian Wyrzykowski.
40
466 – Juliusz Słowacki – Lilla Weneda. Reżyseria Juliusz Osterwa.
40
467 Sezon 1947/1948: J. B. Priestley –
Pan inspektor przyszedł. Sztuka w 3-ch aktach.
Reżyseria Aleksander Zelwerowicz.
40
75
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
472 PROJEKTY kostiumów scenicznych
do adaptacji Calineczki; ołówek, gwasz na
tekturze; 11 plansz 24,5 x 16,5 cm. 1. Calineczka 2. Drogowy 3. Płacznik 4. Promyczek
5. Nietoperz 6. Kuma 7. Zajączki 8. Myszka
9. Szerokogębus 10. Albinoska [?] 11. Mała
dziewczynka. Na rysunkach i na odwrocie
także liczne wskazówki co do materiałów na
kostiumy, szczegółów wykonania, wymiary,
nazwiska. Calineczkę wystawiał w latach 60tych XX w. stołeczny teatr objazdowy „Bajka”, złożony z aktorów-karłów. Grali z powodzeniem głownie dla dzieci, m.in. Kopciuszka,
O Janku, co psom szył buty –w wielu miastach
w całej Polsce.
1 600
472
468 – Tadeusz Hołuj – Dom pod Oświęcimiem. Sztuka w 4-ch aktach. Reżyseria Jan
Kreczmar.
40
PROGRAMY teatralne Państwowego Teatru Żydowskiego. Tekst w jęz. polskim i jidysz.
469 Wzywa nas Tajmyr. Komedia w 3-ch
aktach Konstantego Isajewa i Aleksandra Halicza. Przekład i reżyseria Ida KAMIŃSKA.
Łódzki Teatr Żydowski, sezon 1949. K. 2,
21,5 x 15 cm.
80
470 Sen o Goldfadenie. Fantazja muzyczna w 3-ch aktach. Inscenizacja i reżyseria Jakub ROTBAUM. Państwowy Teatr Żydowski,
sezon 1952. 21,5 cm, s. [12].
100
471 Aleksander Cassona – Drzewa umierają stojąc. Przekład i reżyseria Ida KAMIŃSKA.
Państwowy Teatr Żydowski, listopad 1958.
20 cm, s. [8]. Brosz. wydawnicza.
80
76
473 [RADOWICKI Jerzy] Prawa rzymskie, czyli Święto dobrey bogini. Dramma
we trzech aktach. Warszawa 1804. B.wyd.,
15 cm, s. 120. Opr. współczesna: pł.
Dramat osadzony w realiach Rzymu i sporu pomiędzy Pompejuszem i Cezarem, napisany przez autora zafascynowanego twórczością
irlandzkiego pisarza i polityka Richarda Steele’a (1672-1729), jednego z ojców brytyjskiego oświecenia. Wpis własnościowy, pieczątka
z monogramem „AP”. Nieznaczne zażółcenia
w tekście, stan dobry. Bardzo rzadkie.
180
474 RAMUZ C[harles] F[erdinand] –
Historja o żołnierzu. Przełożył Juljan Tuwim.
Warszawa1935 Bibjoteka Dramatyczna Drogi
Nr 10. 20 x 17,5 cm, s. 29, [2]. Brosz. wydawnicza z naklejonym tytułem na licu. Podpis
wł. „C Iwoncicz”. Libretto do Strawińskiego
Historii żołnierza (1918).
Ch. Ramuz (1878 -1947), pisarz szwajcarski, tworzący w jęz. francuskim, regionalista,
przed I. wojną w Paryżu; przyjaciel Picassa
i Strawińskiego. Przekład Tuwima [pierwszy
wiersz:” Od Łęczycy do Rypina…” – w miejsce „Entre Denges et Denezy…” u Ramuza]
jest właściwie poetycką parafrazą oryginału.
80
475 RAPACKI Wincenty – Około teatru.
Szkice, obrazki, wspomnienia. Kraków 1905
Spółka Wydawnicza w Krakowie; z drukarni
„Czasu”. 20 cm, s. 264, secesyjne winietki
i finaliki. Opr. wtórna: ppł., tekt. Pieczątki:
„Księgozbiór Marjana Kosiakiewicza” i „Rej”.
Nieznaczne plamki na s. 215 – 218 i 226 –
228, poza tym stan dobry. Wincenty Rapacki
(1840-1924), wybitny aktor, reżyser; także
dramaturg (Wit Stwosz, 1875), prozaik, autor
wspomnień – jak książka niniejsza – i prac
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
z historii teatru. Ojciec Wincentego, śpiewaka i aktora (1865-1943) oraz aktorki Honoraty Leszczyńskiej. Rzadkie.
100
476 [REDUTA] Program Reduty. Sprawozdania. Plan objazdu po ziemiach Rzeczypospolitej 1927. [Grodno] 1926 nakładem Reduty; odbito w Drukarni D.O.K. III. Grodno.
20,5 cm, s. 84, 12 tablic fot. z przedstawień,
4 mapy [w paginacji]. Brosz. wydawnicza.
80
477 [REDUTA] Spis przedstawień Zespołu
Reduty w ciągu dziesięciu lat 1919-1929. Repertuar [opracował Ludwik Simon]. Wilno 1929
nakładem Zespołu Reduty; Drukarnia „Lux”,
Wilno. 23 cm, s. 298, [5], liczne fotografie,
mapy [w tym rozkładana], plan rozkł. Brosz. wydawnicza. Szczegółowa dokumentacja działań
artystycznych zespołu teatralnego połączonego
ze studiem aktorskim, założonego przez Juliusza
OSTERWĘ i Mieczysława LIMANOWSKIEGO. W Dodatku – Skład osobowy Zespołu Reduty w l. 1919-1929. Dołączone: maszynopis
(k.1) z tekstem: „Mając zaszczyt przesłać książkę
Zespołu Reduty […] pozwalamy sobie dołączyć
czek na P.K.O, na dobrowolną składkę na Fundusz Wydawniczy Reduty. Kierownictwo Reduty” oraz wspomniany blankiet dowodu wpłaty.
Ekslibris i podpis wł. St. Marczaka-Oborskiego.
Ubytki grzbietu broszury; wewnątrz stan dobry.
160
478 ROGOWICZ Wacław – Miłość
w dramatach Oskara Wilde’a. Warszawa
MCMXXII [1922] nakładem i drukiem
H. Siegenfelda. 16,5 cm, s. 46, [2]. Brosz.
wydawnicza z barwną okładką projektu Bruno Lechowskiego. Osobne wydanie rozprawki
drukowanej w 1913 r. w „Nowej Gazecie”;
Rogowicz (1879-1960), pisarz i tłumacz,
przekładał m.in. O. Wilde’a Tragedię florencką
[1911]; wyd. osobne 1922.
80
479 ROSTAND Edmond – Chantecler. Pièce
en quatre actes, en vers. Paris 1910 Libraire Charpentier et Fasquelle, Eugène Fasquelle, Éditeur.
20 cm, s. [8], 244. Opr. wtórna: psk ze złoc. na
grzbiecie i szyldzikiem; górne obcięcia k. złocone.
Premiera „Koguta” odbyła się 7 lutego 1910 r.
w Paryżu. Wydanie 1. „Błyskotliwy pogrobowiec
teatru romantycznego” (G. Lanson).
80
480 ROSTAND Edmond – Les Romanesques. Comédie en trois actes en vers. Paris
1923 Libraire Charpentier et Fasquelle. Eugène
Fasquelle, Éditeur. 20 cm, s. [8], 155, [2]. Opr.
wtórna: psk ze złoc. na grzbiecie i szyldzikiem;
wyklejki marmoryzowane; górne obcięcia
k. złocone. Premiera sztuki „Romantyczni” odbyła się w Comédie Française 21 maja 1894 r.
Edmund Rostand (1868-1918) – autor m.in.
„Cyrana de Bergerac” (1897), który zrobił zawrotną karierę na scenach całego świata.
80
481 RULIKOWSKI Mieczysław – Teatr
warszawski od czasów Osińskiego (18251915). Lwów [1938] Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych we Lwowie. 23 cm,
s. 74, [2]. Brosz. wydawnicza. Wiedza o teatrze. Zbiór podręczników teatrologicznych
wydawanych z inicjatywy ZASP. Redaktor
Tymon Terlecki. Tom I. Podpis wł. „HBojarska”. Drobny ubytek grzbietu brosz. Okładka
przybrudzona; wewnątrz stan dobry.
70
482 SCENA i Widownia Warszawska.
Miesięcznik. Dodatek do programu Miejskich
Teatrów Dramatycznych. Wydawca: Miejskie
Teatry Dramatyczne. Redaguje Komitet. Rok
I Nr. 1, listopad 1946. 24 cm, s. Brosz. wydawnicza. Efemeryda. Artykuły niepodpisane, z wyjątkiem wstępniaka pióra Henryka
Smugi-Ładosza, Szefa Resortu Oświaty, Kultury i Propagandy Zarządu m. st. Warszawy.
Tytuł „Znowu krok nadrzód” [tak wydrukowano, zamiast słusznego kroku „naprzód”].
50
SCENA Polska. Organ Związku Artystów
Scen Polskich. Warszawa 1919-1932 i 1936 –
1939. Redaktorzy: Ludwik Czerwiński (do nr 8/
1929; Jacek Frűhling (od 9/1929 do 15/1931);
Jan Kochanowicz (1931-1932); Władysław
Zawistowski; Tymon Terlecki [1936-1938]; wychodził w różnych okresach jako dwutygodnik,
kwartalnik (1938) oraz rocznik (1936, 1937).
483 R. VI: 1924 [całość], zeszyty 1-4, liczne ilustr., tabl. ilustr. Dołaczony skorowidz
rocznika (s. I-XXIV); opr. wtórna, ppł. Ekslibris Jana Kreczmara.
100
484
R. VII: 1925, zeszyt 3.
40
485 R. VII: 1925, zeszyt 5. Zawiera m.in.
pierwodruk polskiego przekładu „Sceny”
E. Gordon Craiga.
40
77
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
486
R. IX: 1929, zeszyt 2
506
R. X: 1930, zeszyt 18
40
487
R. IX: 1929, zeszyt 6
40
507
R. X: 1930, zeszyt 19
508
R. X: 1930, zeszyt 20
40
488
R. IX: 1929, zeszyt 7
40
40
489
R. IX: 1929, zeszyt 8
40
509
R. X: 1930, zeszyt 21
40
490
R. IX: 1929, zeszyt 9
40
510
R. X: 1930, zeszyt 22
40
491
R. IX: 1929, zeszyt 10
40
511
R. X: 1930, zeszyt 23
40
492
R. IX: 1929, zeszyt 11
40
512
R. X: 1930, zeszyt 24
40
493
R. IX: 1929, zeszyt 12
40
513
R. XI: 1931, zeszyt 1
40
494
R. IX: 1929, zeszyt 14
40
514
R. XI: 1931, zeszyt 2
40
495
R. IX: 1929, zeszyt 16
40
515
R. XI: 1931, zeszyt 3
516
R. XI: 1931, zeszyt 5
40
496
R. IX: 1929, zeszyt 18
40
40
497
R. IX: 1929, zeszyt 20
40
517
R. XI: 1931, zeszyt 7
40
498
R. IX: 1929, zeszyt 21
40
518
R. XI:1931, zeszyt 8
40
499
R. IX: 1929, zeszyt 23
40
519
R. XI:1931, zeszyt 10
40
500
R. X: 1930, zeszyt 2
40
520
R. XI:1931, zeszyt 11
40
501
R. X: 1930, zeszyt 11
40
521
R. XI:1931, zeszyt 12
40
502
R. X: 1930, zeszyt 12
40
522
R. XI:1931, zeszyt 13
40
503
R. X: 1930, zeszyt 13
40
523
R. XI:1931, zeszyt 14
524
R. XI:1931, zeszyt 15
40
504
R. X: 1930, zeszyt 14
40
40
505
R. X: 1930, zeszyt 17
525
40
78
40
R. XI:1931, zeszyt 16
40
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
526
R. XII: 1932, zeszyt 1
40
527 R. XIII: 1936. Pamiętnik nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Z.A.S.P.
poświęconego sprawom i zagadnieniom artystycznym, pod redakcją Tymona Terleckiego. Opr. wtórna: pł. ze złoc. napisami na licu
i grzbiecie. Lico oprawy poplamione. Ekslibris
Jana Kreczmara.
90
528 R. XIV: 1937; ilustr. w tekście; tablice
ilustr. Opr. wtórna: pł. ze złoc. napisami na
licu i grzbiecie. Ekslibris Jana Kreczmara.
100
529 R. XV: 1938 [całość], zeszyt 1, 2-3,
4. Ilustr. w tekście, tablice ilustr. Opr. wtórna [w 3 wol.]: pł. ze złoc. napisami na licu
i grzbiecie. W każdym z tomów ekslibris Jana
Kreczmara.
100
530 [SCHILLER Leon] Pastorałka. Misterjum ludowe w układzie Leona Schillera.
Muzyka Leona Schillera i Jana Maklakiewicza.
Warszawa 1931 Instytut Teatrów Ludowych;
tłoczono w Szkole Przemysłu Graficznego
w Warszawie. 25 cm, s. 204, ilustr. 1. Opr.
wtórna: ppł. biblioteczne. Na k. przedtytułowej pieczątka: „Zezwala się /na rozpowszechnianie/ Cenzor C[entralnego] B[iura] K[ontroli] P[rasy]”, ręcznie wpisana data: 30 X [19]45
i podpis. Pod pieczątką, zielonym atramentem,
tą samą ręką: „skreślenia od str. 92 do 100/
od 138 do 141/od 161 do 164”. W egzemplarzu te fragmenty przekreślono czerwoną kredką. Są to sceny: śpiew Żydka – arendarza Srula
i dwie rozmowy Heroda z Rabinem. U góry,
nad piecz. cenzorską, słabo czytelny podpis wł.
„Eugeniusz Poreda” [był w tym czasie, od lipca
1945, dyrektorem Miejskich Teatrów Dramatycznych w Warszawie]. Późniejsza pieczęć biblioteczna: „Biblioteka M. T. D. [=Miejskich
Teatrów Dramatycznych]. Wydanie 1. Interesujący, dyrektorski egzemplarz sztuki z ingerencjami cenzorskimi.
120
531 SCHROEDER Artur – Awantury teatralne. Rysunki [i okładka] Kazimierza KOSTYNOWICZA. Lwów – Warszawa – Kraków
1927 Wydawnictwo Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich. 19,5 cm, s. 183, [2], ilustr.
w tekście. Opr. wtórna: ppł., tekt.; okładka
broszury wydawniczej zachowana, naklejona
na lico oprawy. Nieczytelne podpisy własn.
Artur Schroeder – wieloletni kierownik literacki Teatrów Miejskich we Lwowie.
90
532 SCHROEDER Artur – Tajemnice
teatru. Zebrał i ułożył… Lwów 1922 Nakładem Polskiego Towarzystwa „Nowa Era”.
21 cm, s. 99, [1]. Okładka według rysunku
Zygmunta BALKA, sygnowana „ZB”. Broszura wydawnicza; minimalny ubytek grzbietu
broszury.
90
533 SIMON Ludwik – Teatr warszawski
za Powstania Listopadowego. Warszawa 1931
Nakładem Związku Artystów Scen Polskich.
24,5 cm, s. 26, [1]. Brosz. wydawnicza. Uzupełniona odbitka ze Sceny Polskiej, Rok. X,
1930, Nr. 23 i 24.
40
534 [SOLSKI] Jubileusz 75-lecia pracy na
scenie polskiej Ludwika Solskiego. 28 kwietnia
1951 r. Teatr im. Słowackiego, Kraków. Zaproszenie i program; Solski wystąpił w roli Kościuszki w sztuce J. T. Dybowskiego Kościuszko
w Berville. K. 2, 30 cm. Nakład 600 egz.
40
535 [SOLSKI] Ludwik Solski w Teatrze
Polskim w Poznaniu 16 kwietnia 1946. Wyd.
Poznański Komitet dla uczczenia Mistrza Ludwika Solskiego. 29 cm, s. 32, fot. Brosz. wydawnicza; na okł. reprodukcja rzeźby A. Karnego. M.in. tekst Antoniego E. Balickiego
o Solskim; piszą także Wanda Karczewska
i Wojciech Bąk; przegląd Aktorzy mówią o Solskim. Nieznaczne zaplamienia górnej części
okładki.
80
536 [SOLSKI] Ludwik Solski 1875-1945.
Kraków 1946. Wydał Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego na uroczystość 70-lecia
pracy scenicznej Ludwika Solskiego. Komitet
redakcyjny: Karol Frycz, Krystyna Grzybowska, Artur Marya Swinarski. 30 cm, s. 30,
[1], liczne fot., rys. Broszura wydawnicza
z reprod. rzeźby A. Karnego na okładce. Piszą m.in. Krystyna Grzybowska, Jerzy Leszczyński, Kornel Makuszyński, L. H. Morstin,
Jerzy Szaniawski, Jan Sztaudynger, Julian
Wołoszynowski. Wiele archiwalnych fotografii, po raz pierwszy publikowanych. Okładki
przybrudzone; niewielka plama atramentu na
okł.; wewnątrz stan bardzo dobry.
100
79
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
537 [STS] Studencki Teatr Satyryków
KONFRONTACJA, 1955 [plakat], offset
barwny, 85,5 x 59 cm, sygnowany i dat. „W Ronisz D. Szczechura 55”. Nakład 600 egz. Premiera trzeciego spektaklu STS – 2 kwietnia
1955 r. Teksty: K. I. Gałczyński, J. Abramow,
W. Dąbrowski, A. Jarecki, J. Markuszewski.
Reżyseria – Jerzy Markuszewski. Dekoracje:
Wincenty RONISZ, Daniel SZCZECHURA
[także autorzy prezentowanego plakatu].
Rzadkie. Fot. na s. 70.
700
ną książką ilustrowaną, dzięki typografii, okładce
i kilkudziesięciu drzeworytom Aleksandry Exter.
Plamy na okładce, ubytek grzbietu broszury;
stan zachowania tekstu i ilustracji bardzo dobry.
[Por. poz. 407].
240
TEATR Niezależny Tadeusza Kantora (1915-1990) – Inscenizacja „Balladyny”
w krakowskim tajnym Teatrze Niezależnym
młodych plastyków, styczeń 1943. Trzy fotografie, 23,5 x 17,2 cm, papier fotograficzny.
Na odwrocie ołówkiem informacje o przedstawionych postaciach i scenach.
ŚWIAT Kulis. Czasopismo poświęcone
sprawom teatralnym. Wydawnictwo Teatrów
Miejskich w Poznaniu. Redaktor: Emil Zegadłowicz. Ilustracje. Broszura wydawnicza.
Liczne inseraty. Zabrudzenia okładek.
543 Lila Proszkowska-Krasicka jako Balladyna (z Chochlikiem i Skierką).
900
538
544
539
R. II: [1930] nr 1.
50
900
50
545 Marcin Wenzel jako Filon w przedstawieniu Balladyny.
900
R. II: [1930] nr 2.
540 R. II: [1930] nr 3. Numer poświęcony
Nikołajowi Jewreinowowi.
70
541 ŚWIERCZEWSKI Eugeniusz – Wojciech Bogusławski i jego scena. Zarys biograficzny w setną rocznicę zgonu. Warszawa
1929 nakładem Związku Artystów Scen Polskich, skład gł: Księgarnia F. Hoesicka. 18 cm,
s. 239, [1], 2 tablice z reprod. (wizerunki Bogusławskiego). Brosz. wydawnicza z ilustr.
okładkową; na tylnej okł. wykaz wydawnictw
F. Hoesicka poświęconych teatrowi. Okładki,
zwł. tylna – przybrudzone; minimalny ubytek
grzbietu broszury, poza tym stan dobry.
60
542 TAIROW Aleksandr – Zapiski reżissiera. Bukwy, rysunki i obłożka raboty
A. A. EKSTER. Moskwa 1921 Izdanie Kamiernogo Tieatra 23,5 cm, s. 189, [3], 10 całostronicowych ilustracji. Brosz. wydawnicza.
Nieczytelny podpis wł. na k. tytułowej. Projekt okładki, inicjały, ilustracje – Aleksandra
EXTER, konstruktywistka, scenograf Teatru
Kameralnego. W l. 20-tych prowadziła w Paryżu szkołę dekoratorstwa i kostiumologii.
Wydanie 1 „Notatek reżysera” Tairowa
(1885-1950), twórcy i dyrektora Teatru Kameralnego (1914-1949). Jedna z książek tworzących kanon nowoczesnej myśli teatralnej
(wydanie polskie – 1978). Niezmiernie rzadkie,
1. wydanie Notatek… Tairowa jest zarazem pięk-
80
Uczta u Balladyny.
546 Marcin Wenzel w Powrocie Odysa Stanisława Wyspiańskiego [VI.1944]. Fotografia
9,5 x 6,5 cm, papier fotograficzny.
600
„W Krakowie […] w pierwszym okresie
okupacji zebrała się grupa początkujących malarzy, zbuntowanych przeciw staroświecczyźnie Akademii Sztuk Pięknych i dyktaturze Kapistów […] Tadeusz Brzozowski, Ali Bunsch,
Andrzej Cybulski, Zbigniew Grochot, Adam
Hoffman, Angelika Kraupe, Kazimierz Mikulski, Jerzy Nowosielski, Mieczysław Porębski,
Jerzy Skarżyński, Marcin Wenzel – stanowili
trzon tego ośrodka. Inicjatorem i pierwszym
wodzem był entuzjasta Picassa – Jerzy Kujawski. Po jego wyjeździe na czoło grupy wysunął się Tadeusz Kantor…[który] uznał teatr
za sztukę autonomiczną i chciał, by wszystkie
jego elementy uzyskały stopień ekspresji własnej, nadający im wartość niezależną…”.
„[…] Balladyna, parokrotnie powtarzana
w pracowni Ewy Siedleckiej przy ulicy Szewskiej, stała się prawdziwą sensacją podziemnego Krakowa, który od lat nie pamiętał tak
rewolucyjnego i zarazem doskonałego przedstawienia […]. Właśnie FORMY, decydującej w jego pojęciu o artyzmie, szukał Kantor
w rozwiązaniach scenograficznych. Główną
bohaterką przedstawienia Balladyny stała się
sprawa Goplany, wokół której ogniskowały
się wszystkie wydarzenia sceniczne. Goplany
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
nie grała zresztą żadna aktorka; był to dziwny, pełen wyrazu […] srebrno-biały kształt
plastyczny z jedną napiętą struną o wibrującym dźwięku. Zawsze obecny wśród aktorów,
uosabiał świat fantastyczny sztuki, jej żywioł
poetycki, pojęcie losu, nade wszystko zaś
stanowił dominantę formalną inscenizacji”
(St. Marczak-Oborski, Teatr czasu wojny, Warszawa 1967 PIW, s. 147-148).
547 TEATR Ludowy. Bezpłatny dodatek
do „Pol[skiej] Oświaty Pozaszkolnej”. Wydawany przez związek Teatrów Ludowych. Miesięcznik. Warszawa. Redaktor: Jędrzej Cierniak. 22,5 cm, ilustracje. Ok. 20 stron.
R. XIX – 1927
R. XX – 1928
Współoprawne pł. biblioteczne. Piecz.
„7-kl. Publ. Szkoła Powszechna ‹ 2. GóraKalwaria pow. Grójecki”.
Brak nr.: 11 – listopad 1927 i 1 – styczeń
1928. Nieznaczne plamy na kilkunastu kartach; poza tym stan dobry.
Od nr. 7 z 1927 r. podtytuł: Miesięcznik
Warszawskiego Związku Teatrów Ludowych
i Lwowskiego Zw. Teatrów i Chorów Ludowych.
90
542
548 TEATR NOWY, Warszawa 1952.
24 cm, s. 31 [1], liczne fot. Brosz. wydawnicza. Bilans pięciu lat Teatru. Wykaz premier;
545
546
81
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
przemówienie Leona Schillera na pogrzebie
Józefa Węgrzyna.
50
549 TEATR Polski w Warszawie 1913
-1923. Warszawa 1923 Towarzystwo Wydawnicze „Ignis”. 30 cm, s. 196, [2], liczne
ilustr., fot., także reprod. barwne, naklejone;
tablica statystyczna rozkładana. Opr. wtórna:
pł. Teksty Leona Schillera (większość), także
Henryka Opieńskiego, Arnolda Szyfmana,
Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Na kilku pierwszych i kilkunastu ostatnich stronach rdzawe
plamy. Nakład 2750 egz. numerowanych;
egz. nr 939.
90
550 TEATR Polski. Arnold Szyfman. Układ
i oprawa graficzna – Tadeusz GRONOWSKI.
Warszawa 1948 Komitet Jubileuszu Teatru
Polskiego i Arnolda Szyfmana. 29 cm, s. 100,
[4], liczne ilustracje, fot. Oprawa wtórna: pł.
czerwone ze złoc. napisami na grzbiecie i superekslibrisem heraldycznym na licu oprawy
[Wł. Poraya-Biernackiego]. Teksty m.in. Karola Frycza, Jarosława Iwaszkiewicza, Kornela
Makuszyńskiego, Jana Parandowskiego, Stanisława Lorenza, Aleksandra Zelwerowicza.
100
551 TEATR RAPSODYCZNY 19411946. Kraków listopad 1946 Teatr Rapsodyczny; Drukarnia Nr 3 pod Zarządem Państwowym, Kraków, Karmelicka 34. 25,5 cm,
s. 15, [1]. Brosz. wydawnicza. 2 listopada
1946 odbyło się jubileuszowe (pięciolecie istnienia Teatru) przedstawienie „Króla-Ducha”
Juliusza Słowackiego. Z tej okazji ukazało
się niniejsze wydawnictwo. Jedynie na s. 1
zamieszczono program spektaklu jubileuszowego; na następnych stronach piszą o Teatrze
Mieczysław Kotlarczyk – założyciel i dyrektor, Artur Górski, Zygmunt Leśnodorski, Tadeusz Kwiatkowski, Danuta Michałowska,
Jerzy Zawieyski, Stanisław Pigoń i inni. Ekslibris St. Marczaka-Oborskiego.
90
552 TEATR RAPSODYCZNY. Kraków
1948 nakładem Teatru; druk: Zakład Doskonalenia Rzemiosła w Krakowie. 24 cm, s. 107,
[1], 11 tablic ilustr. [w paginacji], z portretami fotograficznymi 16 aktorów teatru oraz
23 fot. z przedstawień. Brosz. wydawnicza.
Teksty: Artura Górskiego, Tadeusza Kudlińskiego, Augusta Kowalczyka, Danuty Michałowskiej, Mieczysława Kotlarczyka, Kazimierza Wyki. Omówienie wszystkich inscenizacji
82
Teatru; obszerne fragmenty recenzji prasowych z l. 1945-1948. Kronika siedmioletniej
działalności – konspiracyjnej i od kwietnia
1945 – w rozmaitych salach, wreszcie przy ul.
Warszawskiej 5. „W latach konspiracji zespół
artystyczny stanowili: Mieczysław Kotlarczyk, Karol WOJTYŁA, Krystyna DębowskaOstaszewska, Halina Królikiewicz-Kwiatkowska i Danuta Michałowska” (s. 106).
180
553 TEATR RAPSODYCZNY, Kraków,
ul. Warszawska 5 [program teatralny]. Joseph Conrad – Lord Jim. Premiera 12 czerwca
1948. 23,5 cm, s. 11, [1]. Brosz. wydawnicza.
Zawiera: Mieczysław Kotlarczyk – Lord Jim
w Teatrze Rapsodycznym; Ostatnie głosy prasy o Teatrze Rapsodycznym; Kronika. Okładki przybrudzone, wewnątrz stan dobry.
60
554 TEATR RAPSODYCZNY, Kraków,
ul. Warszawska 5 [program teatralny]. Aleksander Puszkin – Eugeniusz Oniegin. Premiera
-1949. 23,5 cm, s. 11, [1]. Zawiera: St. Pigoń
– Puszkin-Mickiewicz; Zygmunt Leśnodorski
– Drogi rozwoju teatru i dramatu rosyjskiego;
Mieczysław Kotlarczyk – Eugeniusz Oniegin
w Teatrze Rapsodycznym. W tekście liczne
podkreślenia ołówkiem. Zabrudzenia i niewielkie naddarcia okładek.
60
555 TENNER Juljusz – O twórczości aktorskiej. Trzy rozprawy z dwunastoma ilustracjami. Lwów – Warszawa [1912] Nakładem
Księgarni H. Altenberga; E. Wende i Ska.
18 cm, s. 94, [2], [8] – opinie o innej książce
J. Tennera, Estetyce żywego słowa, 12 tablic ilustr.
Opr. wtórna: pł., złocony tytuł na grzbiecie;
okładka fotograficzna broszury wydawniczej
zachowana [z niewielkim ubytkiem w dolnej
części].
70
556 TERLECKI Tymon – Pani Helena.
Opowieść biograficzna o Modrzejewskiej.
Londyn 1962. 18,5 cm, s. 281, [6] – spis
książek „Biblioteki Polskiej”; 8 tablic fot.
Opr. wydawnicza: pł. czerwone z tytulaturą na grzbiecie. Brak obwoluty. Tom 41 serii
czerwonej „Biblioteki Polskiej”.
60
557 WITKIEWICZ Stanisław Ignacy –
T-E-A-T-R. Wstęp do teorii czystej formy
w teatrze. O twórczości reżysera i aktorów.
Dokumenty do historji walki o czystą formę
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
w teatrze. Dodatek: O naszym futuryźmie.
Kraków 1923 Krakowska Spółka Wydawnicza. 18 cm, s. VIII, 278. Broszura wydawnicza. Wydanie 1. Egz. częściowo nierozcięty.
Brak górnej części grzbietu oryginalnej broszury, poza tym stan bardzo dobry.
240
558 ZIELEWICZÓWNA Zofia – Trębacz na ratuszu. Ballada z XVII. wieku w 3
aktach. Napisała… Poznań 1914 nakładem
i czcionkami Drukarni i Księgarni św. Wojciecha, New-York, The Polish Book Imp. Co. Inc.
21,5 cm, s. 132. Brosz. wydawnicza z ilustr.
na okładce [rysował W. GOSIENIECKI].
Napis wł. „S. Szczepaniak”. Piecz. „Polskie
Towarzystwo Księgarni Kolejowych RUCH/
Poznań, pl. Wolności 8”. K. przedtytułowa
i kilka innych z niewielkimi zabrudzeniami.
Nieznaczne przetarcia okładki i grzbietu broszury. Sztuka nagrodzona; premiera w Teatrze
Polskim w Poznaniu 18 X 1913, w reżyserii
Alfreda Lipczyńskiego.
80
559 ZNOSKO-BOROWSKIJ Ewg[enij]
A. – Russkij teatr naczała XX wieka. Praga
1925 Izdatielstwo Płamja. 18 cm, s. [4], IV,
441, [3]. Broszura wydawnicza [minimalne
ubytki grzbietu brosz.]. Napis wł. z 1928 r.
Ekslibris St. Marczaka-Oborskiego.
160
560 [ZWIĄZEK ARTYSTÓW SCEN
POLSKICH] „W imię sprawiedliwości. Głosy, które ukazały się w prasie naszej z powodu
strajku aktorów w Teatrze Wielkim w Poznaniu, […] zmuszają nas do sprostowania faktów…”. Ulotka dat. w Warszawie 27 listopada 1919, podpisana przez Zarząd Główny
Z.A.S.P., 28 x 21 cm, druk dwustronny.
50
561 [ZWIĄZEK ARTYSTÓW SCEN
POLSKICH] Spis członków honorowych, zasłużonych i rzeczywistych Z.A.S.P na dzień
1-go stycznia 1923 r. [Warszawa 1923] Z.A.S.P.
30 cm, s. 19. Brosz. wydawnicza. Dane 1278
członków.
60
562 ZWIĄZEK ARTYSTÓW SCEN
POLSKICH 1919-1929. Warszawa 1929
nakładem Z.A.S.P; druk W. Kowalewskiego,
Piękna 15. 24 cm, s. [2], 51, 5 tablic fotograficznych. Broszura wydawnicza z okładką
barwną projektu Tadeusza GRONOWSKIEGO. Dokumentacja dziesięciolecia działalno-
ści stowarzyszenia. Wstęp Adama Zagórskiego. Drobne ubytki grzbietu broszury. Plamy
na górnych krawędziach okładki i kilkunastu
kart.
60
563 ŻELAZOWSKI Roman – Pięćdziesiąt lat teatru polskiego (moje pamiętniki).
Słowo wstępne Artura Schrödera. Lwów 1921
Społka Nakładowa „Odrodzenie”. 18,5 cm,
s. XVI, 116, 5 tablic ilustr. Opr. wtórna: ppł.,
okładka broszury oryg. zachowana, naklejona
na licu oprawy. Ostatnie dwie karty książki
zaplamione; poza tym stan dobry. Roman
Żelazowski (1854-1930), aktor i reżyser teatrów w Krakowie, Warszawie, Lwowie i Łodzi. Pierwszy dyrektor Teatru Miejskiego we
Lwowie.
40
564 [ŻELEŃSKI Tadeusz] Boy – Flirt
z Melpomeną (Wieczór drugi). Warszawa –
Kraków [i in.] [1921] nakład Gebethnera
i Wolffa; G. Gebethner i Spółka. 18,5 cm,
s. [4], IV, 251, [1]. Opr. wtórna: ppł., tekt.
Piecz. „Ex Libris Natalii Bojarskiej”. Wydanie 1. „Tom niniejszy zawiera recenzje ze
wszystkich sztuk granych w Teatrze Miejskim
[im. Słowackiego] i Bagateli [w Krakowie] od
marca 1920 do kwietnia 1921, z wyjątkiem
Powrotu Flersa i Croiseta, który musiałem
opuścić z powodu nieobecności” (s. IV).
70
565 ŻEROMSKI Stefan – Biała rękawiczka. Sztuka w 3 aktach z prologiem i epilogiem. Warszawa-Kraków MCMXXI [1921]
T-wo Wydawnicze w Warszawie. 20 cm,
s. 140. Brosz. wydawnicza. Podpis wł. „HBojarska”. Wydanie 1. Egz. nierozcięty. zażółcenia okładki, poza tym stan dobry.
100
566 ŻUŁAWSKI Jerzy – Eros i Psyche.
Wydanie 1. Lwów 1904 H. Altenberg, odbito
u W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie. 16 cm,
s. [4], 268, [3], 16 tablic fotogr. (Irena Solska i Władysław Roman na scenie lwowskiej,
w reżyserii Ludwika Solskiego). Opr. introligatorska: błękitne płótno z naklejoną fot. ze
spektaklu na licu oprawy, sygnowana: „Introligator W. Kwaśniewicz Lwów”(suchy tłok).
90
83
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
84
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Historia
567 AKADEMICKI Związek Sportowy
w Krakowie. W piętnastolecie 1909-1923.
V. Sprawozdanie. Kraków 1923 nakładem
Wydziału Głównego A. Z. S. 22 cm, s. 156,
liczne fotografie, 5 tablic fot. barwnych Tadeusza CYPRIANA. Opr. wtórna: ppł., tekt.
Okładka brosz. oryginalnej naklejona na lico
oprawy.
90
568 ALCYATO Jan Chrzciciel (18091855) – Wizerunki polityczne dziejów państwa polskiego. Tom pierwszy. Rzecz o rozumie stanu w Polsce. Przez… Przejrzana,
powiększona i powtórnie wydana przez Leona ZIENKOWICZA. Lipsk 1864 F. A. Brockhaus. Biblioteka Pisarzy Polskich, tom
XXVIII. 18 cm, s. [6], 256. Opr. wtórna: pł.
z szyldzikiem. K. przedtytułowa i ostatnia reperowane, bez szkody dla tekstu. W k. tytułowej wycięte i podklejone okienko z podpisem
dawnego właściciela: został napis „Z księgozbioru” i „N. 184”. Pieczątki: „Własność Biblioteki Ambasady RP w Bukareszcie”. Stan
tekstu dobry.
1. wydanie Rzeczy o rozumie stanu… ukazało się w 1849 r. Zienkowicz wznowił rozprawę jako tom 1 swoich czterotomowych Wizerunków politycznych… E 1, 17 (błędnie jako
Alcyata, co prostuje w Dodatkach).
90
569 [ANDERS Władysław] M. Grabiec –
Kariera barona Andersona. Warszawa [1946]
Wydawnictwo „Forum”. 20,5 cm, s. 21, [1],
liczne ilustr. Broszura wydawnicza, ilustracje
na okładkach. Służalczy paszkwil; generał Wł.
Anders przedstawiony jako „morderca, aferzysta, dezerter, sprzedawczyk, zdrajca ojczyzny,
międzynarodowy szpieg”. Fot. na s. 115.
60
570 ARON R[aymond] i inni – Ekonomia wobec potrzeb ludzkich. Wybór rozpraw
z przedmową prof. F[rançois] Perroux. Przełożył Kasper Zabigiwin. 22,5 cm, s. XXXI, [1],
270. Broszura wydawnicza. Pozostali współautorzy: Louis Joseph Lebret, André Piettre,
Alfred Sauvy. M.in. studium demograficznohistoryczne A. Sauvy Od Malthusa do Mao Tse
Tunga (s. 123-198) oraz R. Arona Rozwój spo-
572
łeczeństwa przemysłowego i uwarstwienie społeczne
(s. 201-270).
80
571 BANDROWSKI Juliusz Kaden
(oprac.) – Zapiski porucznika Pększyca Grudzińskiego. Kraków 1915 nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N.K.N. 19,5 cm,
s. 31; fotografie T. Langera, rys. Brosz. wydawnicza. Odbitka z Ilustrowanego Tygodnika Polskiego. Niewielkie ubytki broszurowej
okładki (narożniki).
Legionista, por. Pększyc Grudziński zginął
3 czerwca 1915 r. pod Modliborzycami, prowadząc patrol pod okopy rosyjskie.
60
572 BANDURSKI Władysław, biskup
– Jadwiga święta królowa na polskim tronie.
Opowieść dziejowa w trzech tomach. Kolorowe ryciny według obrazów Piotra STACHIEWICZA. Ozdoby drukarskie J[ana]BUKOWSKIEGO. Bytom G.-Ś. 1910 nakładem
i czcionkami „Katolika” Spółki Wydawniczej
85
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
575
z o.o 28 cm, s. [8], 1-124; 125-260; 261-383,
11 tablic z naklejonymi barwnymi reprodukcjami obrazów Piotra Stachiewicza. Opr. wydawnicza w 1 wol.: pł. tłocz. i złoc. na licu,
sygnowana „Introligatornia Katolika”; brzegi kart złocone. Stan bardzo dobry, jedynie
nieznaczne zabrudzenia fragmentów oprawy.
Dedykacja z 1916 r.
180
573 BARYCKA Janina [właściwie Janina
ZAJCHOWSKA] – Stosunek kleru do państwa
i oświaty. Fakty i dokumenty. Warszawa 1934
Skład główny: „Nasza Księgarnia”, Sp. Akc.
Związku Nauczycielstwa Polskiego. 23,5 cm,
s. 199, [1]. Opr. wtórna: ppł. bibl. „…Zdecydowana akcja przeciw klerykalizmowi musi
być u nas wcześniej czy później podjęta. […]
Kler nie tylko, że nie spaja, ale co gorsza dzieli
i jątrzy społeczeństwo”. (z Zakończenia).
70
574 BRUS Włodzimierz – Kartele, koncerny, trusty (Szkic popularny). Warszawa
86
1947 Spółdzielnia Wydawnicza „Płomienie”.
20 cm, s. 44, [1], 4 tablice rys. Brosz. wydawnicza z ilustr. na okładce. Tytuły kilku rozdziałów: Kartele w Polsce przedwrześniowej;
Kartele niemieckie – winowajcy wojny; Kartele międzynarodowe – obrońcy hitleryzmu;
Polska bez karteli.
50
575 CARVER Robin – Stories about the
History of Poland [tytuł na winiecie; na k.
tytułowej: Stories about Poland]. Third Edition, considerably enlarged. By… Embellished with a Frontispice and Vignette. London
1835 Published by Thomas Tegg & Son, Cheapside [i in.]. 14 cm, s. VIII, 172, k. 2 ilustracji w miedziorycie (frontispis i winieta). Opr.
wtórna: psk, złoc. napis na grzbiecie; grzbiet
reperowany. Karty ilustr. ze śladami zalania.
Przeznaczona dla młodych czytelników,
popularna historia Polski i jej bohaterów
(Sobieski, Kościuszko), zakończona obrazkami z powstania listopadowego. We wstępie
autor pisze: „jest to historia dzielnego, choć
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
nieszczęśliwego narodu, który upadł, lecz nie
zhańbił się […]. Ujrzymy ich jeszcze wolnymi
i szczęśliwymi”. E. nie notuje.
280
576 CATHREIN Wiktor T. J. – Socyalizm, badanie jego podstaw i możliwości.
Przekład Walerego Gostomskiego z dziewiątego znacznie rozszerzonego wydania niemieckiego. Warszawa – Kraków 1908 Skład
główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa;
G. Gebethner i S-ka. 22 cm, s. XIV, [2], 328.
Opr. wtórna: ppł., złoc. tytuł na grzbiecie.
W tekście nieliczne podkreślenia ołówkiem.
Piecz. „Henryk Francuz”. Biblioteka Dzieł
Chrześcijańskich; „Najlepsza krytyka socjalizmu w języku niemieckim”, przełożona na
kilkanaście języków europejskich.
60
577 CAZES E. – Le chateau VERSAILLES
et ses dépendances. L’histoire et l’art. Versailles [Wersal] 1910 L. Bernard, Libraire-Éditeur. 22,5 cm, s. XII, 735, [4] – inseraty; liczne ilustracje, 3 tablice genealogiczne, 4 plany,
6 tablic ilustr. [zachowane bibułki ochronne],
19 planów pałacu i ogrodów wersalskich na
8 rozkładanych tablicach. Opr. luksusowa, introligatorska: pełna skóra, grzbiet sześciopolowy z dwoma szyldzikami, złocenia z motywem lilii burbońskich, na licu herb Burbonów
pod koroną królewską. Okładki oryginalne
(broszurowe) zachowane. Brzegi kart złocone. Zachowana trójkolorowa zakładka. Ekslibrisy: John Gibson Spencer, Nottingham
oraz (na wyklejce) Ivor A. B. Ferguson (eksl.
heraldyczny w miedziorycie). Między wyklejką a okladką broszurową dwie XIX-wieczne
fotografie palacu i ogrodu wersalskiego, wklejone przez któregoś z wlaścicieli. Podobnie,
na k. przedtytułowej, niewielka reprodukcja
portretu Marii Antoniny. Wyczerpująca monografia jednego z najsłynniejszych zabytków
Europy w ujęciu historycznym, w pięknym
indywidualnym egzemplarzu.
450
578 CZACKI Tadeusz – Do uczniów i nauczycielów Wołyńskiego Gimnazium [z powodu śmierci Józefa Czecha, dyrektora gimnazjum]. „Dan w Żytomierzu Dnia 2 grudnia
1810 R.” i nr „636”. 36 cm, s. [4]. Odręczna
poprawka (inkaustem) na s. [3]. E XIX, III,
326.
180
579 CZAPSKA Maria – Ludwika Śniadecka. Warszawa 1938 Biblioteka Polska. Opra-
577
cowanie graficzne St. BRZĘCZKOWSKIEGO. 24 cm, s. 280, 29 ilustracji, rysunkowe
winiety i finaliki. Opr. wtórna: pł. z epoki,
złoc. tytulatura na licu i grzbiecie oprawy.
Piecz. „Czytelnia/Ursynowska 8”. Na tylnej
okł. i kilkunastu ostatnich kartach niewielki
ślad przekłucia (bagnetem?).
Biografia jednej z najbardziej niezwykłych
postaci kobiecych XIX wieku: „Córka Jędrzeja
Śniadeckiego, młodzieńczy ideał Słowackiego
i muzułmańska żona Sadyka-paszy Czajkowskiego”. Znakomita oprawa typograficzna.
100
580 CZOŁOWSKI Aleksander – Marynarka w Polsce. Szkic historyczny, z 23 rycinami I 3 mapami. Lwów-Warszawa-Kraków
1922 Wydawnictwo Zakładu Narodowego
im Ossolińskich. 24 cm, s. 199, [2], 26 ilustr.
w tekście, w tym 3 mapki. Brosz. wydawnicza
z ilustr. na okładce. Na kilku k. ślady zalania.
Okładka nieznacznie zabrudzona. Wewnątrz
stan dobry.
100
581 CZUCHNOWSKI Marian – Cofnięty czas. Londyn 1945 Wydawnictwo Światowego Związku Polaków z Zagranicy. 18,5 cm,
s. 122, brosz. wydawnicza.
Wspomnienia wojenne Mariana Czuchnowskiego (1909-1991), poety, pisarza,
87
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
dziennikarza, więźnia sowieckich łagrów
(1939-1941), żołnierza armii gen. Andersa.
Opis tułaczki autora wiodącej od Krasnowodzka, poprzez Morze Kaspijskie, Persję,
Irak, Syrię, Liban, Palestynę, Egipt, Morze
Śródziemne i Atlantyk do Liverpoolu. M.in.
o poecie Władysławie Broniewskim, malarzu
Józefie Jaremie, pianiście Zbigniewie Grzybowskim. Okładkę projektował Wacław MACHAN. Niewielkie otarcia okładki, wewnątrz
stan bardzo dobry.
90
582 CZY WIESZ kto to jest? Pod ogólną
redakcją Stanisława Łozy. Warszawa 1938
Wydawnictwo Głównej Księgarni Wojskowej. 24 cm, s. [12], 858 [druk dwuszpaltowy], liczne fotografie. Opr. wydawnicza: psk,
grzbiet tłocz., złote napisy, płótno, grzbiet
spięty śrubami. Przetarcia, naderwania
grzbietu i narożników oprawy; wewnątrz stan
dobry. Wydanie 1. Pierwsze polskie wydawnictwo typu Who is who. Zawiera ponad 4000
not biograficznych (często z portretami fot.)
postaci czynnych w życiu publicznym epoki
międzywojennej; w wielu przypadkach są to
jedyne znane dzisiaj informacje o danej osobie. Stanisław Łoza (1888-1956), historyk,
autor wielu opracowań bio- i bibliograficznych.
240
583 CZYŃSKI Jean – Histoire de Pologne, depuis les temps les plus reculés jusqu’a a nos jours, sur un plan nouveau, avec six
tableaux synoptiques des événements, des
synchronismes, etc. … Revue et publieé par
M. Victor Boreau… Paris 1839 L. F. Hivert,
libraire-éditeur. 17 cm, s. 332, 6 tablic synoptycznych [w paginacji]. Opr. wydawnicza:
tekt. Wydanie 1. Drobne przetarcia papieru
na okładkach. E XIX III, 546. Rzadkie.
Jan Czyński (1801-1867), wiceprezes
Tow. Patriotycznego, po upadku powstania
emigrował do Francji. Atakował w publicystyce tradycję szlachecką i katolicką; polemista
Mickiewicza, słowianofil. Autor m.in. Cesarzewicza Konstantego i Joanny Grudzińskiej…
(1834, liczne przekłady) i kilku dramatów
wystawianych z powodzeniem na scenach paryskich.
550
584 DANIŁOWICZ Ignacy – O Cyganach
wiadomość historyczna. Ze wstępem Lecha
Mroza. Oświęcim 1993 Galicyjska Księgarnia i Antykwarnia; Stowarzyszenie Romów
w Polsce. 22 cm, s. XXXI, [1], 65, [4], tablica
z linorytem. Oprawa wydawnicza: psk, złoc.
napisy na grzbiecie (autorstwa Zbigniewa
Brhela z Pracowni Introligatorskiej w Krakowie). Płócienny futerał z fot. na okładce. Biblioteczka Cyganologii Polskiej, Seria I: Cyganologia XIX wieku, tom 2. Nakład 800 egz.,
w tym 50 ręcznie numerowanych i podpisanych przez wydawców; egz. nr 7. W tym
egzemplarzu – i pozostałych ręcznie numerowanych – zamieszczono kopię drzeworytu
z dzieła Jakuba K. Haura „Skład albo skarbiec…” z r. 1689 – pierwszej polskiej grafiki
przedstawiającej Cyganów. Kopię z linorycie,
w nakładzie 50 egz., wykonał Tomasz Klimczyk. Przedruk I. Daniłowicza O Cyganach…
- z wydania wileńskiego, z r. 1824.
80
580
88
585 DĄBROWSKI Jan – Sługa gnuśny.
Fragment pamiętnika. Do druku przygotował
i wstępem opatrzył Leon Koczy (Biblioteka
Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego w Szkocji). Glasgow 1976 Wydano z Funduszu Pośmiertnego Autora. 25 cm, s. [14],
67, [1], tabl. ilustr. 1. Brosz. wydawnicza.
Wspomnienia Jana Dąbrowskiego (1894-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
1971), poświęcone w dużej mierze rewolucji
bolszewickiej w Rosji, z wnikliwą analizą ludzi i wydarzeń. Stan bardzo dobry.
90
586 DĄBROWSKI Jan – Wielka wojna
1914-1918. Na podstawie najnowszych źródeł opracował… profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z 1256 ilustracjami, 24 tablicami rotograwjurowemi i 76 mapami. Tom I-II.
Warszawa [1937] nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego. 27,5 cm, s. XII,
503, [1]; [4], 505 – 1026; ilustracje w tekście,
tablice ilustracji, mapy, w tym rozkł. Opr. wydawnicza (w 2 wol.): pł. tłocz., złocenia. Na
okładkach i grzbietach oprawy przetarcia; zabrudzenia; w t. I dolne obcięcia kart z plamami od atramentu. Wewnątrz stan dobry, jedynie s. 609/610 z naderwanymi brzegami bez
szkody dla tekstu. Uważana często za ostatni, 7 tom Wielkiej Historii Powszechnej, Wielka
wojna ma jednak odrębną tytulaturę i stanowi
cenne uzupełnienie tamtej, monumentalnej
publikacji.
240
587 DEMOKRACJA a ideał społeczny.
Wybór pism z przedmową Sidneya Hooka.
Wyboru dokonał, opracował oraz wstępem
opatrzył Jan OSTASZEWSKI. Londyn 1967
Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych.
Ośrodek Wydawniczy. 21,5 cm, s. XXXVI,
400. Brosz. wydawnicza. Krytyczna analiza
demokracji „jako koncepcji ustrojowej, jako
empirycznego faktu i jako problemu dalszego
jej rozwoju” (ze Wstępu). Teksty m.in. Arona, Emersona, Galbraitha, Hooka, Poppera,
Schumpetera.
60
588 DESJAT gubernij Carstwa POLSKAGO w cifrach. Nasielenie. Ziemlewładenije.
Promyszlennost. Prowieszczenije. Nrawstwiennost. i procz. Otcziet za 1907 god. Kratkij jeżegodnik Priwislanskogo kraja za 1907
god. Warszawa 1908 Tipografia Warszawskago Uczebnago Okruga. Trudy Warszawskago
Staticzeskago Komitieta dlja desjati gubernij
Carstwa Polskago. Wypusk XXXV. 24,5 cm,
s. 112. Brosz. bez okładek. Nieaktualne, skreślone piecz. biblioteczne.
150
589 [DMOWSKI]
Pamięci
Romana
Dmowskiego. 9. VIII. 1864 – 2. I. 1939. Warszawa 1939 Warszawski Dziennik Narodowy.
34 cm, s. 142, [2], liczne fot. Brosz. wydawnicza z barwną okładką. Sprawozdanie z uro-
583
czystości żałobnych, kondolencje, głosy prasy,
relacje, wspomnienia, bibliografia. Okładkę
projektowała Anna Dworakowa. Fotografie
wykonał Edward Fikus. Ubytki grzbietu broszury, plamy na okładce. Wewnątrz stan dobry.
120
590 DWORZACZEK Włodzimierz – Leliwici Tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa
małopolskiego, wiek XIV-XV. Warszawa 1971
Instytut Wydawniczy „PAX”. 24 cm, s. 349,
[3], 8 tablic ilustr., tablice genealogiczne. Opr.
wydawnicza: pł. z naklejoną ilustr. na licu
oprawy.
60
591 DZIENNIK Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej R. 1920. I. Nº 1 (3 stycznia) –
Nº 51 (26 czerwca). Skorowidz alfabetyczny
R. 1920. 25 cm, s. 48, 902; k. 277, mapy
rozkł.
89
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Nr 35 z 26 kwietnia zawiera „Traktat Pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami podpisany
w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. wraz
z protokółem, podpisanym w Wersalu
28 czerwca 1918 roku”, k. 277 z tekstem
francuskim, angielskim i polskim Traktatu.
Wklejone trzy duże mapy rozkładane: 1.
Zachodnie granice Polski, wydana przez Biuro Prac Kongresowych w Warszawie, 1919,
100 x 67 cm. 2. Gdańsk, 65 x 95 cm [mapa
w kilku miejscach rozerwana, bez ubytków;
ślady zalania]. 3. Zachodnia granica Niemiec:
Szlezwig; Obszar Zagłębia Saary, 70 x 95 cm.
Opr. wydawnicza: pł. z tytułem na grzbiecie.
Skorowidz wklejony na początku.
240
594
592 EILE Henryk – Rok 1830. Wojsko –
prasa – sprawy polityczne – oświata, nauka,
literatura – sztuka, muzyka – teatr – sprawy
ekonomiczne, komunikacyjne, społeczne
– wynalazki – zabawy – czasy i ludzie – powstanie. Warszawa 1930 Nakładem Tow. Wydawniczego „Polska Zjednoczona”. 20,5 cm,
s. 128, [3]. Broszura wydawnicza. Dolny prawy róg okładki zaplamiony. Na k. przedtytułowej odręcznie: ”O ile Pani ma odwagę przeczytać, to bardzo proszę o przyjęcie. Wwa 20.
II. 1936 Eile płk”.
90
593 ELJASZ-RADZIKOWSKI Stanisław,
Dr. – Powstanie chochołowskie w roku 1846.
Lwów 1904 Polskie Towarzystwo Nakładowe.
Odbito w Drukarni Narodowej w Krakowie.
23 cm, s. [4], 132, 7 tablic ilustr. Opr. wtórna:
tekt. Syn Walerego, malarza, miłośnika i propagatora Tatr, odziedziczył zainteresowania
ojca; autor m.in. Stylu zakopiańskiego. Żył w latach 1869-1935.
100
594 FIEDLER Arkady – Dywizjon 303.
Warszawa 1943 Wydawnictwo Oficyny Polskiej. 22 cm, s. [4], , 49, [7], 6 tablic ilustr.
z drzeworytami [w tym trzy St. Ostoji-Chrostowskiego]. Broszura wydawnicza z ilustr.
okładkami. Na tylnej okładce sygnet wydawniczy „PN”. Przedmowa podpisana „Zb.”,
dat. „wrzesień 1943 r.” w Warszawie. Wydawnictwo konspiracyjne (1 wyd. – Londyn
1942). Chojnacki, 232. Okładka tej edycji
reprodukowana w przewodniku po wystawie
„Wydawnictwa polskie 1939-1945”, Biblioteka Narodowa 1989, s. 71.
400
90
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
595
595 [FOCH, marszałek Francji i Polski]
Marszałek Ferdinand Foch i generał Berthelot
konno odbierający defiladę w 1928 r. Fotografia, 8,8 x 14 cm użyta jako karta pocztowa;
treść w jęz. francuskim, zaadresowana do Mademoiselle Myry(?) Borowskiej w Zwierzyńcu
n /Wieprzem, dat. 26 V 1928, ofrankowana
[z piecz. reklamową: „Korzystaj z uzdrowisk
polskich! Informacje: Warszawa, Szucha 8”].
U góry fotografii – odręcznie – komentarz
nadawcy.
360
596 FRIESE Christian – Rußland und
Preußen vom Krimkrieg bis zum Polnischen
Aufstand. (Osteuropäische Forschungen ...,
Neue Folge, Bd. 11). Berlin-Königsberg Pr.
1931 Ost-Europa-Verlag. 23 cm, s. VIII, 389,
[3], brosz. wydawnicza. Historia Rosji i Prus
od wojny krymskiej (1853-1856), aż do
zdarzeń związanych z polskim powstaniem
styczniowym. Interesujące wątki dotyczące
polskich dążeń niepodległościowych. Grzbiet
po konserwacji, niewielki ubytek i podklejenie przedniej okładki, stan dobry.
90
597 [GARBIŃSKI Andrzej] La France
et les Polonais, aperçu historique depuis le
dixième siècle jusqu’a nos jours. Par un Ami
des deux nations [pseud.]. Strasbourg 1875
typograhie de G. Fischbach succr de G. Silbermann. 22 cm, s. [4], 164. Opr. wtórna: pł. Pieczęć wł. heraldyczna, nałożona na poprzednią
piecz. „Jak. Kaz. Gieysztor”. Na k. przedtytu-
łowej, odręcznie: „Z ksiąg Jak. Gieysztora”.
E. XIX2, VIII, 65.
Popularny zarys historii związków polskofrancuskich od średniowiecza po emigrację
popowstaniową. Pierwotny właściciel książki
– Jakub Kazimierz Gieysztor (1827-1897),
publicysta, powstaniec, księgarz, autor Pamiętników z lat 1857-1865 (Wilno 1913).
90
598 GAWARECKI Sebestjan – Dziennik
podróży po Europie Jana i Marka Sobieskich
przez… prowadzony oraz przydana Instrukcja ojca, Jakuba Sobieskiego wojewody ruskiego, dana synom jadącym za granicę. Warszawa 1883 nakładem Redakcji „Wędrowca”,
w drukarni Ig. Zawiszewskiego. 18 cm, s. 191.
Opr. wtórna: psk z epoki, naklejki bibliot.
E XIX2, VIII, 104. Pieczęcie: Własność Konwentu Polskiego „Polonia” w Dorpacie oraz
„Biblioteka Lietuvos Moksiu Akademiis /Dubletas”. Podług rękopisu z 1646 r. Sebestyana
Gawareckiego przygotował do druku Antoni
Muchliński, bibliotekarz warszawski. Wstęp
Wincentego Dawida.
120
599 [GDAŃSK] Zbiór dokumentów urzędowych dotyczących stosunku Wolnego Miasta Gdańska do Rzeczypospolitej Polskiej.
Część VI. Rok 1930. Gdańsk 1931 zebrane
i wydane przez Komisarjat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku; czcionkami
„Drukarni Gdańskiej” Tow. Akc. w Gdańsku.
28,5 cm, s. III, k. 60 [tekst polski i równolegle
oryginalny – jęz. niemiecki i francuski], s. 61
91
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
600
-72 (skorowidz). Brosz. wydawnicza [ubytki
grzbietu brosz]. Piecz. Konsulatu RP w Winnipeg (Kanada).
100
600 GOCZAŁKOWSKI
Wojciech
–
Wspomnienia z lat ubiegłych skreślił…
b. Oficer 1go pułku Ułanów b. wojsk polskich (Z ośmioma rycinami). Tom II. Kraków
1862 nakładem autora; czcionkami „Czasu”.
21 cm, s. [2], 152, [2], 7 tablic w litografii
kolorowanej. Piecz. „Koło Towarzyskie Młodzieży Handlowej. Czytelnia we Lwowie”.
Tylko tom II – brak t. I. Rysunki Bogumiła
GĄSIOROWSKIEGO (1819-1887), malarza
krakowskiego – ceniony był zwłaszcza jako
rysownik widoków architektonicznych; litografował Zygmunt Bogusz STĘCZYŃSKI
(1814-1890). Ilustracje do niniejszych Wspomnień… wymienia SAP (t. II, s. 294). E XIX2,
IX, 19; Banach, 614.
Stanisław Wojciech Nepomucen Goczałkowski (1810-1866) – uczestnik powstania listopadowego w korpusie gen. Chłapowskiego;
publicysta, w l. 1851-1853 urzędnik Biblioteki Ossolińskich we Lwowie.
150
601 GÓRA B. – Gdy rządziło PSL… Warszawa 1946 „Książka”. 19 cm, s. 61, [3].
Broszura wydawnicza. Druk propagandowy.
Obraz „Polski rządzonej przez PSL przed
23 laty w świetle faktów i dokumentów”.
92
W zakończeniu czytamy: „PSL wzięło już raz
Polskę na kawał, obiecywało złote góry – rządziło w 1923 roku i urządziło nas, jak nikt
przedtem i nikt potem. Za powtórzenie tego
występu uprzejmie dziękujemy…”.
50
602 GÓRA B. – Plan dobrobytu. [Warszawa 1946] G[łówny] Z[arząd] P[olityczno]
-W[ychowaczy] Wojska Polskiego. 14 cm,
s. 36, 9 ilustr. Broszura wydawnicza. Propagandowy druk o planie trzyletnim [uchwała
przyjęta przez K.R. N. 21 września 1946].
50
603 GRABSKI Stanisław – Rewolucja.
Studjum społeczno-psychologiczne. Warszawa 1921 nakładem Księgarni i Składu Nut
Perzyński, Niklewicz i S-ka. 24 cm, s. 166,
[2]. Opr. wtórna: ppł., tekt. Okładka broszury oryginalnej naklejona na lico oprawy. Płócienny grzbiet oprawy z ubytkami, podniszczony. Wewnątrz stan bardzo dobry.
80
604 IRINEJ, archimandrit – Wospominanija o wysokopreoswjaszczenneiszem Ignatij,
Archiepiskopie woroneżskom i zadonskom
(s portretom jego). Sanktpeterburg 1851 w Tipografii Departamenta Wniesznej Torgowli.
22,5 cm, s. 192, tablica w litografii. Opr. wtórna:
psk, złoc. na grzbiecie oprawy; okładka broszury oryg. zachowana. Na wyklejce nieaktualna
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
606 JANOWSKI Louis – L’instruction publique en Pologne après les partages. Lausanne [Lozanna] 1916 [Wydawn.] “La Pologne
et la Guerre”. 25,5 cm, s. 90, [2], ilustr. w tekście, 4 tablice ilustr. Egz. nierozcięty. Odbitka
z l’Aigle Blanc, czerwiec 1916. Historyczny
rys dziejów oświaty w Polsce porozbiorowej,
przeznaczony dla czytelników francuskojęzycznych, w serii publikacji informacyjnych
i propagandowych pomocnych sprawie polskiej podczas wojny światowej.
60
604
607 [JAURÈS Jan, Adolf WAGNER
i inni] Za i PRZECIW. Jan Jaurès – Paweł
Deschanel. H. M. Hydmann – W. H. Malock. W Liebknecht – Adolf Wagner. Lwów
MCMV [1905] Polskie Towarzystwo Nakładowe. Skład główny w Księgarni Narodowej
we Lwowie. 19 cm, s. VII, [1], 285, [3]. Wewnątrz stan dobry. Pieczęcie „Klub Inteligencji Pracującej w Wilnie”.
Zbiór artykułów napisanych przez socjalistów [Jaurès, Hyndmann, Liebknecht] i ich
przeciwników, wśród których wyróżnia się
świetny tekst ekonomisty A. Wagnera Uwagi
krytyczne o socjalistycznym państwie przyszłości.
90
kartka biblioteczna (XIX w.). Litografia sygnowana: „Pisał Igoriew” i „risował Szewalie”;
„piecz. u K. Polja”. [Lew Stiepanowicz Igoriew
[Igoreff] (1823-1881), malarz, twórca ikon;
rytował być może Nicolas Chevalier, ur. 1828
w Petersburgu, zmarł 1902 w Londynie]. Życie
arcybiskupa woroneskiego i zadońskiego, Ignatija (1791-1850), kaznodziei i teologa prawosławnego, opisane przez ucznia i wieloletniego
współpracownika, z uwzględnieniem jego dzieł
wydanych drukiem, jak też pozostawionych
w rękopisach.
180
605 JAHRBUCH für die k. k. Gendarmerie der im Reichsrate vertretenen Königreiche
und Länder für das Jahr 1917. Wien 1917
Selbstverlag des Herausgebers. 14,5 cm,
s. 334, [14], ilustr., 5 tablic fotogr. Opr. wydawnicza: pł., tłoczone napisy na grzbiecie,
rysunek i tytuł na licu oprawy; sygnowana
„Georg Vereby/Grossbuchbinderei/Wien”. Zawiera m.in. Schematyzm urzędu i skład osobowy placówek, także w Galicji. Jako dodatek
wklejono dwie żałobne karty, po śmierci cesarza Franciszka Józefa I (21 XI 1916).
120
605
93
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
608 JAWORSKI Franciszek – Obrona
Lwowa. 1665 r. Wspomnienie dziejowe w 250
rocznicę oblężenia miasta przez Moskali i Kozaków. Lwów 1905 nakładem Gminy Król.
Stoł. m. Lwowa. 18 cm, s. 45, portret Jana
Kazimierza. Opr. wtórna: ppł.
70
609 [JEDNODNIÓWKA] Ciernista droga. Jednodniówka. 1939 – Tarnów, dnia 3
maja – 1947. Tarnów 1947 Polski Związek
b. Więźniów Politycznych hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych w Tarnowie.
29,5 cm, s. 32, fotografie. Brosz. wydawnicza
z motywem pasiaka obozowego na okładce.
Niewielkie uszkodzenia i ubytki dolnej krawędzi okładki i ostatniej karty tekstu.
60
610 KALENDARZYK polityczny na 1929
rok, pod redakcją St. Cieszkowskiego. Warszawa 1928 Tow. Wyd. WOREYD Sp. z o.o.
16 cm, s. [2], 375, [1]. Opr. wydawnicza: pł.,
złoc. napisy. Pieczęcie „Kons[ulat] Gen[eralny] R. P. Rzym /Bibljoteka”. Pierwszy rocznik po wznowieniu; poprzednie ukazały się
w l. 1923, 1924, 1925.
90
611 KALINOWSKI Piotr – Emigracja
polska we Francji w służbie dla Polski i Francji 1939-1945. Paryż 1970 Księgarnia Polska
w Paryżu. 22,5 cm, s. 71, [1]. Opr. wtórna:
plast., złoty napis na grzbiecie.
60
612 [KALLIMACH] Filipa Buonaccorsi
Kallimacha Życie i obyczaje Grzegorza z Sanoka
arcybiskupa lwowskiego (Przekład polski z oryginału łacińskiego). Poprzedza Spór o Grzegorza
z Sanoka przez prof. dr. Tadeusza Sinkę. Lwów
1909 Staraniem „Kółka filologicznego” we
Lwowie. Z drukarni Józefa Styfiego w Przemyślu. 24 cm, s. 87, 2 tablice ilustr. Broszura
wydawn., reperowana. Wewnątrz stan bardzo
dobry. Piecz. własn. „R. J. Mańkowski” oraz
„Skład główny w Księgarni Zienkowicz i Chęciński we Lwowie”.
90
613 KARPIŃSKI Ignacy – Krótki rys
ustroju dawnej Polski i poglądy na przeszłość.
Wiązarek przyrzeczony niegdyś Uczniom
moim, dziś poważnym ojcom rodzin dla synów ich i wnuków. Napisał … Rektor Emeryt,
Obywatel Sandomierza. Tom II [brak t. I].
Warszawa 1887 Nakładem Autora, W Drukarni „Kupieckiej”, Elektoralna Nr. 8, róg Or-
94
lej. 20,5 cm, s. 509, [3], VI [lista prenumeratorów]. Opr. wtórna: psk z epoki, złoc. napisy
na grzbiecie. E XIX2, XIV, 166.
120
614 KATALOG wystawy historycznej
w stulecie Powstania Styczniowego. Zbiory
ks. Józefa Jarzębowskiego. Londyn 1964 Towarzystwo Przyjaciół Fawley Court. 21,5 cm,
s. 142, 2 fot. Brosz. wydawnicza. „Z księgozbioru Marii i Andrzeja Rzyszkiewiczów” –
ekslibris w miedziorycie, ryt. Wojciech Jakubowski. Uwagi na marginesie, sprostowania,
dodatki – ołówkiem i piórem, ręką prof. Ryszkiewicza.
80
615 KATALOG Wystawy Napoleońskiej
(Doby Księstwa Warszawskiego), otwartej
w Gmachu Muzeum Narodowego i Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie, dn. 5 maja
r. 1921. Opracował B[ronisław] G[embarzewski]. Warszawa 1921. 20 cm, s. [4], 248.
Brosz. wydawnicza. Podpis wł. „ARyszkiewicz” i data VI. 1958.
1277 obiektów w działach: Napoleon;
Rząd Księstwa Warszawskiego; Książę Józef;
Gen. J. H. Dąbrowski; Legia Nadwiślańska;
Wojsko Księstwa Warszawskiego; Pułk Lekkokonny Polski Gwardyi; Francya i koalicja;
Życie publiczne i prywatne; Monety Księstwa
Warszawskiego [opisał Marian Gumowski];
Różne. Ponadto indeksy, spis wystawców.
Blok broszury pęknięty, drobne ubytki okładek i grzbietu. Wewnątrz stan dobry.
160
616 KATALOG Wystawy Powstania Listopadowego urządzonej w setną rocznicę we
Lwowie 29 listopada 1930 roku, z 12 ilustracjami. Lwów 1930 nakładem Obywatelskiego
Komitetu Obchodu Setnej Rocznicy Powstania Listopadowego. 18 cm, s. 164, 12 tablic
ilustr. Brosz. wydawnicza. Piecz. „Ze zbioru
Feliksa Ścibałły. Dublet”. Opis 1374 pozycji. Pod red. Karola Badeckiego i Kazimierza
Hartleba katalog opracowali: Jerzy Güttler
i Zygmunt Hartleb (malarstwo), Stanisław
Olexiński (grafika), Marceli Harasimowicz
(rzeźba), Andrzej Bruchnalski i Zygmunt
Hartleb (militaria), Rudolf Mękicki (pamiątki
historyczne), Władysław Wisłocki (rękopisy,
druki, mapy).
120
617 KATALOG Wystawy powstania listopadowego z uwzględnieniem czasów przed
i po popowstaniowych. Warszawa 1931 Mu-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
zeum Narodowe i Muzeum Wojska. 19,5 cm,
s. 219, 8 tablic z reprodukcjami. Brosz. wydawnicza. Ekslibris: „Zbiór Andrzeja Ryszkiewicza” (drzeworyt Zygmunta Kamińskiego). Opis 1655 obiektów w działach: obrazy
olejne, akwarele, gwasze, pastele, miniatury,
rysunki, ryciny, rzeźby, plakiety, medale, pieczęcie, monety i banknoty, rękopisy, druki,
ubiór i oporządzenie wojskowe, broń, chorągwie i sztandary, ordery i odznaki honorowe,
pamiątki, ubiory, obyczaje.
120
618 [KOLEKTYWIZACJA] Inc.: „Plotkarz:… Oni zagłuszają moje słowa”. Autor:
Jerzy Karcz. Warszawa 1954 WAG RSW
„Prasa”. 42 x 59,5 cm, plakat barwny.
Krajobraz wiejski z dwoma gospodarzamikułakami obserwującymi pracę traktorzystów
skolektywizowanej spółdzielni produkcyjnej.
Propagandowy plakat z okresu akcji kolektywizacji wsi polskiej i walki z kułakami.
J. Karcz (ur. 1918), ilustrator, rysownik
(„Mucha”, „Szpilki”). Wyjechał na stałe do Paryża, gdzie poświęcił się portretowi. Fot. na s. 115.
300
obrońca przed sądem Sejmowym Andrzeja
PLICHTY (1797-1866), publicysty, prawnika, w lutym 1826 aresztowanego jako działacza Towarzystwa Patriotycznego. 30 maja
1828 r. Sąd Sejmowy uznał go winnym przynależności do nielegalnej organizacji i skazał
na 3 miesiące aresztu. Wskutek rozmaitych
okoliczności przebywał w więzieniu do czerwca 1829 r. „Przemawiając w trakcie procesu,
usprawiedliwał swą działalność prawem Polaków do walki o niezależność, przez co zyskał
powszechną życzliwość i sympatię” (PSB).
100
622 [KOŚCIUSZKO] Thaddäus Kosciuszko nach seinem öffentlichen und häuslichen
Leben geschildert von Karl FALKENSTEIN…
Zweite umgearbeitete mit dem Bildniss und
Facsimile Kosciuszko’s sowie mit neuen Actenstücken vermehrte Auflage. Leipzig [Lipsk]
1834 F. A. Brockhaus. 20,5 cm, XVIII, 376,
tablica z litograficznym portretem Kościuszki,
tablica facsimile autografu, tabl. banknotów
619 [KOMANDOSI polscy] Zielony Talizman. Reportaże z dziejów Pierwszej Samodzielnej Kompanii Commando 1942-1944
(N.10 Commando – 6th Troop). Bologna
1946. 21 cm, s. 184, liczne fotografie, plany,
rysunki. Okładka i winiety – Anna GrzymałaSiedlecka. Brosz. wydawnicza. Teksty m. in.
Konrad Brauliński, Maciej Drzewica, Jerzy
Lindner, Wiktor Ostrowski, Jan Ł. Pągowski,
Bolesław Świtalski, Konrad Tom, Melchior
Wańkowicz. Niewielki ubytek u dołu grzbietu broszury. Zabrudzenia okładek; wewnątrz
stan dobry.
100
620 KONGRES Zjednoczeniowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację
(Materiały). 1 – 2 wrzesień 1949 roku. Warszawa 1949 ZBOWiD. 21,5 cm, s. 152, [8],
16 tablic fotogr. Brosz. wydawnicza z fot. na
okładce. Piecz. oraz napis wł. „Jan Rostafiński” (w składzie 19-osobowego Zarządu
Głównego ZBOWiD-u).
50
621 KOSTRZYCKI Mikołay – Duplika
w sprawie przeciwko okarżonemu Andrzejowi Plichcie. Warszawa 1828. 38,5 cm, s. 18.
Brosz. bez okładek; k. 1 i ostatnia zabrudzone, z naddarciami. E 2, 448 [mylnie podaje
imię autora:Michał]. Mikołaj Kostrzycki –
622
95
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
i monet. Opr. wtórna: tekt. z epoki. Piecz. „Gr.
YORK Kl.Oels[Oleśnica]” i „Graf Yorck Klein
Oels Majorats-Bibliothek”. Późniejsze, nieaktualne polskie pieczątki biblioteczne. Portret
Kościuszki w litografii Ludwika Th. Zöllnera
(1796-1860), znakomitego grafika i portrecisty drezdeńskiego. Wyd. 2 powiększone i uzupełnione (wydanie 1 – 1827). E XIX2,VII, 27.
240
623 KOZICKI Stanisław – Historia Ligi
Narodowej (okres 1887-1907). Londyn 1964
„Myśl Polska”. 21,5 cm, s. 622, errata. Opr.
wydawnicza: pł. ze złoconymi napisami na
grzbiecie, obwoluta.
90
624 KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] –
Wizerunki książąt i królów polskich. Z 39 rycinami Ks[awerego] Pillati’ego oraz inicyałami Cz[esława] Jankowskiego. Warszawa 1888
nakład Gebethnera i Wolffa. 25,5 cm, s. 451,
39 drzeworytów sygnowanych „XPillati”
(rys.), rytował A. Zajkowski; 40 inicjałów
w cynkografii sygnowanych monogramem
„Cz”. Opr. wydawnicza: pł., tłoczenia i złoc.
na licu oprawy i grzbiecie [niewielkie przetarcia płótna grzbietu]. Banach, 826.
360
625 KRAUSHAR Aleksander – Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk 1800 –
1832. Monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych przez… Księga III. Czasy
Królestwa Kongresowego. Czterolecie drugie.
1820-1824. Z ilustracjami. Kraków-Warszawa 1904 G. Gebethner i Spółka, Gebethner
i Wolff. 22,5 cm, s. [4], 476, 70 ilustracji
w tekście, tablica ilustr. Opr. wtórna: psk
z epoki, złoc. napisy na grzbiecie. Piecz. „Biblioteka Stanisława Krzyżanowskiego” i ekslibris, sygn. przez Ig. Borsteina (?). Późniejsze
piecz. „Wsiesojuznaja Gos[udarstwiennaja]
Biblioteka Inostrannoj Literatury”.
150
626 KROPOTKIN Piotr – Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju. Z oryginału
angielskiego przełożył Jan Hempel. Drugie przejrzne wydanie. Przedmowę napisał
Dr. R. Jabłonowski. Okładkę i układ graficzny
projektował Eugeniusz Zdun. Łódź-Warszawa
1946 Nakładcy: Spółdzielnia Wydawnicza
„Słowo” i Spółdzielczy Instytut Wydawniczy.
22 cm, s. 227, [2], tablica z portretem autora.
Broszura wydawnicza. Piecz. „Ex libris Plucińskiego Andrzeja”.
70
96
627 [KRÓLOWIE i książęta polscy. Tablica genealogiczna] Carte genealogique
des princes et rois de Pologne et des familles
roiales et ducales de Piaste et de Iagelon…
Miedzioryt, 38 x 94 cm. Pobocznie: Mapa
Królestwa Polskiego i Mapa Księstw Śląskich;
herby: Polski i Litwy oraz miast śląskich:
Głogowa, Cieszyna, Brzegu, Legnicy, Żagania, Świdnicy, Wrocławia, Kłodzka, Ziębic
i in. Z Atlas historique… Henri A. Châtelaina,
(7 tomów, Amsterdam 1705-1720 i ostatnie
– 1732-1739); t. IV, nr 25. Minimalne naddarcia górnej krawędzi na złożeniach arkusza.
Stan dobry.
1 200
628 KUBALA Ludwik – Stanisław Orzechowski i wpływ na rozwój i upadek Reformacyi w Polsce … z 46 ilustracyami. (Nauka
i Sztuka, Wydawnictwo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych we Lwowie; t. 1).
Lwów 1906 Skład główny w księgarni H. Altenberga. 24 cm, s. [4], 103, [3], portret, liczne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: pł. ze
złoc. na licu i grzbiecie, górny brzeg k. złoc.
Monografia o Stanisławie Orzechowskim
(1513-1566), kanoniku przemyskim, historyku, autorze pism politycznych i religijnych
okresu renesansu, ideologu złotej wolności
szlacheckiej, zwolenniku zniesienia celibatu,
który poprzez zawarcie małżeństwa i zerwanie ślubów kapłańskich został pozbawiony
wszystkich piastowanych przez siebie godności i dóbr kościelnych. Stan dobry.
100
629 KUBALA L[udwik], Dr. – Szkice historyczne. Serya pierwsza – serya druga – serya trzecia. Warszawa-Kraków 1896 i 1910
(serya trzecia) nakład Gebethnera i Wolffa,
G. Gebethner i Spółka. 20 cm. Seria pierwsza: Królewicz Jan Kazimierz. Oblężenie Lwowa. Oblężenie Zbaraża. Poselstwo Puszkina
w Polsce. Bitwa pod Beresteczkiem. KostkaNapierski. Wydanie trzecie z pięcioma rycinami. S. 337, 5 tablic portretów. Seria druga: Proces Radziejowskiego. Pierwsze liberum
veto. Krwawe swaty. Czarna śmierć. Wyprawa żwaniecka. Mieszczanin polski w XVIII w.
Wydanie trzecie z czteroma rycinami. S. [4],
316, [1], 4 tablice portretów. Seria trzecia:
Wojna moskiewska r. 1654-1655. S. VI, [2],
443. Wydanie 1.
Opr. wtórna, jednolita w 3 wol.: psk, złoc.
tytulatura na grzbietach. We wszystkich tomach piecz. „Mgr. L. Paszkowski”. W serii 1.
wycięte i zaklejone okienko w k. tyt. Pierwsze
trzy karty zaplamione. Piecz. „Józef Sonnen-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
schein”. W serii 3. reperowana k. przedtyt.,
zaplamione k. przedtyt., tytułowa i ostatnia.
W serii 1. zachowana okładka broszury wydawniczej; w serii 2. – obie okładki.
300
630 KUMANIECKI K[azimierz W[ładysław] i inni – O naprawę Rzeczypospolitej. Kraków 1922 nakładem Krakowskiej
Spółki Wydawniczej. 23 cm, s. 199, [1]. Opr.
wtórna: ppł. bibl. Piecz. „Bibljoteka Państw.
gimn. klasycznego Bydgoszcz”. W czterech
„księgach”: Życie moralne, Ustrój państwowy, Nauka i szkoła, Zagadnienia gospodarcze. Teksty: R. Dybowskiego, St. Estreichera, W. L. Jaworskiego, A. Krzyżanowskiego,
K. W. Kumanieckiego, J. Łosia, K. Morawskiego, M. Rostworowskiego, J. M. Rozwadowskiego, M. Siedleckiego, F. Zolla. Rzadkie.
100
631 KWAPIŃSKI Jan – Moje wspomnienia 1904-1939. Paryż 1965 Księgarnia Polska
w Paryżu. 21,5 cm, s. 292, [3]. Brosz. wydawnicza. Okł. nieznacznie poplamiona.
60
632 KWIATKOWSKI
Eugeniusz
–
O przyszłość Polski nad morzem. Przemówienie w czasie obrad Komisji Morskiej K.R.N.
w Gdańsku, dnia 21 października 1945 r.
[Warszawa] 1945 Wydawnictwo Zarządu
Pol[ityczno]-Wych[owawczego] Marynarki
Wojennej. 20 cm, s. 24. Brosz. wydawnicza.
W tekście liczne zakreślenia ołówkiem. Ekslibris Michała Kaczorowskiego.
40
633
633 LELEWEL Joachim – Historyka tudzież o łatwem i pożytecznem nauczaniu historyi przez… Wilno 1815 Kosztem A. Żołkowskiego. W Drukarni XX. Pijarów. 12 cm,
s. 126. Opr. wtórna: psk z epoki. Wydanie 1.
E 2, 566. NK 8, 236.
120
634 LEUSS Hans – Z więzienia pruskiego,
w przekładzie i z przedmową Włodzimierza
Trąmpczyńskiego. Warszawa 1904 Biblioteka
Dzieł Wyborowych. Drukarnia A. T. Jezierskiego Nowy Świat 47. 18 cm, s. 151, [1].
Opr. wtórna: ppł. ze złoceniami na grzbiecie
oprawy. Piecz. „Komitet Polski”. Tytuł oryginału „Aus dem Zuchthause”. Leuss odsiedział
3 lata za krzywoprzysięstwo [ale w obronie
czci kobiety, co „nie należy do zbrodni, które
wyłączają ludzi z nawet i najbardziej w kwestiach honoru drażliwego społeczeństwa”, jak
635
97
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
635
zauważa tłumacz]. Jego pamiętnik „jest dokumentem w historii cywilizacji Niemiec, […]
świadczy, że w państwie bojaźni Bożej i dobrych
obyczajów pastwienie się nad bezbronnymi objawia się na każdym kroku…”. Na s. 6/7 niewielki ubytek tekstu, poza tym stan dobry.
50
635 LEYNADIER Camille – Histoire des
peoples et révolutions de l’Europe depuis
1789 jusqu’a nos jours. Ouvrage illustrée de
quarante Gravures sur acier, par Th. Guérin,
Eugéne Leguay et L[ouis] Marvy. T. I-II [tylko 2 tomy z ośmiu] Paris 1846 Au Bureau
de la Librairie Historique. 23,5 cm, T. I –
s. 401, 6 tablic (staloryty). Brak k. tytułowej i przedtyt. T. II – s. [4], 404, 4 tablice
(staloryty). Oprawa wtórna: ppł., tekt. (w 2
wol.) Tom pierwszy, poza obszernym Wprowadzeniem (s. 1-154), jest poświęcony w całości
„Rewolucji w Polsce 1789-1792”. Ilustracje:
portrety Stanisława Augusta i Kościuszki; sceny historyczne; przysięga Kościuszki
i Kościuszko pod Maciejowicami. W tomie
II – dokończenie spraw polskich: Revolution
de Pologne 1795 – na s. 1 – 23 oraz : rewolucje w Holandii, Belgii i we Włoszech. E. wymienia dzieło jedynie w odnośniku, błędnie
zresztą podając nazwisko autora.
280
636 LISTA
strat
kultury
polskiej
(1.IX.1939 – 1.III.1946). Zestawił Bolesław OLSZEWICZ, profesor Uniwersytetu
98
Wrocławskiego. Warszawa 1947 Wydawnictwo S. Arcta. 17,5 cm, s. XVI, 336. Broszura
wydawnicza z barwną okładką, sygnowaną
„M. Bilińska”. Okładka reprodukowana: 1000
polskich okładek…, poz. 69. Maria BILIŃSKA
(1912-1990), malarka, graficzka, autorka plakatów, znaków firmowych.
90
637 [LUDWIK XVI] François BABIÉ de
Bercenay, Sulpice IMBERT de La Platière
Correspondance politique et confidentielle inédite de Louis XVI, avec ses frères, et plusieurs
personnes célèbres, pendant les dernières années de son règne, jusqu’à sa mort avec des
observations par Hélène-Williams. Paris (Paryż) An XI. – 1803, De l’Imprimerie, rue de
Vaugirard, et se vend chez Debray. T. 1-2,
s. XVIII, 341, [1]; [1], 304, [8], 22 cm. Opr.
kart. z epoki oklejany pap.
Apokryf z epoki. Już od roku 1809 Barbier zdemaskował w Dictionnaire des Anonymes
to oszustwo historyczno-literackie, którego
dokonało dwóch, w zasadzie miernych, literatów: François Babié de Bercenay i Sulpice
Imbert de La Platière. Kiedy zbiór okazał się
na tyle pokaźny, że nadawał się już do druku, spryciarze sprzedali go hurtem księgarzowi Levrault za pokaźną wówczas sumę 2400
franków. Levrault odstąpił następnie całą kolekcję Miss Helenie Williams, która ją opublikowała, ze wstępem, gdzie poświadczała ich
autentyczność, poprzedzając również szerszymi lub bardziej skrótowymi komentarzami
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
635
każdy z 71 listów, z których składała się kolekcja. Dołączyła do tego zbioru falsyfikatów
autentyczne listy Ludwika XVI do pana Vergennes, opublikowane już w czasie procesu
Ludwika XVI, pięć listów do Breteuila, jeden
do króla Prus i jeden do abbé d’Avaux, z uwagami na temat wychowania Delfina.
Do zbioru dodano maksymy i myśli w większości zaczerpnięte z dzieł Stanisława Leszczyńskiego, przypiski do różnych dzieł Turgota i Neckera oraz uwagi do manifestu z 1779
przeciwko Anglii. Na końcu II tomu znajdują
się uwagi na temat listów i not uprzednio już
publikowanych. Całość dzieła została przełożona na angielski i ukazała się w Anglii w tym
samym roku. Tourneux, IV, 20828.
360
638 LUTOSŁAWSKI Jan, Dr. – Ogólnopolska pielgrzymka ziemiaństwa na Jasnej
Górze (1 i 2.VI.1937 r.). Warszawa 1937
Dodatek bezpłatny do „Gazety Rolniczej”
(nr 24/25 z 11.VI.1937). 20 cm, s. [2], 30,
10 fotografii. Brosz. wydawnicza.
50
639 ŁASZKIEWICZ Stefan – Szum młodości. Edinburgh 1945 Składnica Księgarska.
18,5 cm, s. 189, tablica fot. Opr. wydawnicza:
pł., złoc. napisy na grzbiecie. Wspomnienia
z Korpusu Kadetów, z wczesnych lat 20-tych,
gdzie autor uczył się razem z Janem Grudzińskim, późniejszym dowódcą ORP „Orzeł”; po-
ległemu kapitanowi poświęcona jest ta książka.
Skrzypek, 3653 [błędny rok wydania: 1946].
Piecz. „Fundusz Kultury Narodowej”.
80
640 ŁEPKOWSKI K. – Szlakiem Legionów 1914-1915 z ilustracyami Józefa Świrysz
Ryszkiewicza. Wiedeń 1915 nakładem Stanisława Libelta. Z drukarni Adolfa Holzhallsena we Wiedniu. Skład główny w Księgarni
Hermana Goldschmiedta, Wiedeń. 17,5 cm,
s. 52, [1], 5 litografowanych tablic ilustr.,
sygnowanych „Józef Świrysz Ryszkiewicz”
i dat. „1915 r.” Brosz. wydawnicza z naklejoną ilustracją na okładce. K. tytułowa i tylna
okł. zaplamione. Ponadto na prawym marginesie, od. s. 33 brunatne plamy, bez szkody
dla tekstu i tablic ilustr.
80
641 MAREKOWSKI Tadeusz, ks. – Stefan Batory katolicki król, 1533-1933. Chyrów 1933 Wydawnictwo Chyrow[skiego]
Koła Tow. im. P[iotra] Skargi. 15 cm, s. 24.
Brosz. wydawnicza.
40
642 [MARZEC 1968 – Wrocław] REZOLUCJA. „My – dzieci, córki i synowie robotników, inteligencji pracującej. Studenci Wyższych Uczelni Wrocławia. […] Wzywamy do
przybycia na teren Uczelni odpowiedzialnych
przedstawicieli KW i KC PZPR celem przedyskutowania zaistniałej sytuacji”. Studen-
99
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
autorce m.in. powieści „Nihilistka”, której
druku zabroniła ówczesna cenzura rosyjska
(ukazała się dopiero w 1928 r.). Maria Mendelsonowa (1850-1909), działaczka polskiego
oraz międzynarodowego ruchu socjalistycznego, publicystka i pisarka, prywatnie przyjaciółka Zofii Kowalewskiej. Stan dobry.
100
645 MENGER Antoni – Nowa nauka
o państwie. Przekład [z niemieckiego] z upoważnienia autora. Lwów 1904 Polskie Towarzystwo Nakładowe. 20,5 cm, s. XVI, 371.
Opr. wtórna: psk ze złoc. napisami [grzbiet
przetarty]. W pierwszej części liczne podkreślenia i glosy ołówkowe. Autor przedstawia
projekt przeobrażenia społeczeństwa w tzw.
Ludowe Państwo Pracy, urządzone wg wyobrażeń teorii socjalistycznych. Praca opublikowana w Wiedniu w 1902 r.
80
640
ci Wrocławia. [Wrocław po 13 III 1968].
29,5 x 21 cm, k. [1].
Maszynopis powielony. Osiemnastopunktowa rezolucja strajkujących studentów Wrocławia, solidaryzujących się ze strajkującymi
studentami Politechniki Warszawskiej. Ślad
po złożeniu, stan więcej niż dobry.
100
643 MATERIAŁY do zajęć polit[yczno]wych[owawczych]. Cz. I-III. Wyd. Gł. Zarząd
Pol.-Wych. Wojska Polskiego 1946 – 1947.
20 cm. Cz. I – Wychowanie wojskowe [„Jeśli żołnierz ma troski w domu, oficer pol.wych. stara się mu dopomóc…”]. S. 121, [3],
dwie mapki rozkł. Cz. II – Polska współczesna [„spekulanci – pijawki na ciele narodu”].
S. 218, [2]. Cz. III – Zagadnienia wybrane
z historii Polski [„zgubna polityka parcia na
wschód”]. S. 159, [1]. Współoprawne ppł.
wtórne.
120
644 MENDELSONOWA Maria – Wspomnienia o Zofii Kowalewskiej. Kraków 1911
Księgarnia D. E. Friedleina. 23,5 cm, s. [4],
127, [5], portret 1, liczne ilustr. w tekście.
Opr. wtórna: pł. ze złoc. na grzbiecie, zachowana przednia okł. brosz. wydawniczej.
Wydanie pośmiertne wspomnień o Zofii
Kowalewskiej (1850-1891), wybitnej rosyjskiej matematyczce polskiego pochodzenia,
100
646 MENGER Antoni – Nowa nauka
o Państwie. Przełożył [z niemieckiego]
H. S. Kamieński. Warszawa 1906 Nakładem
Wincentego Raabego. 23,5 cm, s. [4], 223,
[3]. Broszura wydawnicza. Piecz. „Biblioteka SGPiS. Wydano z dubletów”. Minimalne ubytki grzbietu i broszurowych okładek.
Polski przekład odmienny, niż w poprzedniej
pozycji. Rzadkie.
100
647 MICKIEWICZ o Polsce i Rosyi. Warszawa 1920 Nakładem Biura Propagandy
Wewnętrznej. 22,5 cm, s. 16. Brosz. wydawnicza. “Jak wygląda skażony duch Rosji, jakie
niebezpieczeństwo grozi od niego światu, jaką
jest rola Polski w tej sprawie, o tem mówią
nam ustępy z wykładów Mickiewicza (Kursy
Literatury Słowiańskiej). […] Polski żołnierzu! Twoja sprawa jest świętą! Wytrzymaj!
[…] Z tobą lepsza przyszłość świata! Z tobą
naród i duchy stu pokoleń! Wytrzymaj!” –
z przedmowy, datowanej 8 sierpnia 1920 r.
Podpis wł. „M. i W. Radwanowie”.
80
648 [MOCHNACKI Maurycy] POLEN,
seine Revolution und sein Recht. Von einem
prussischen Staatsbeamten. Mit Aktenstücken. Leipzig [Lipsk] 1846 Ernst Keil &
Comp. 16,5 cm, s. VI, 333. Opr. wtórna: psk
współczesny ze złoc. napisami na grzbiecie.
Brak s. 235-238. Ślady zalania. Zabrudzona
s. 10. Przedmowa podpisana „Mochnacki”.
Przekład Powstania narodu polskiego w r. 1830
i 1831 (wyd. 1 – Paryż 1834). Wydanie 1
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
niemieckie. E 3, 148 i 448. NK 8, 404. Rzadkie.
180
649 [MONTE CASSINO] Szkice perspektywiczne terenu walk 2 Korpusu. Monte Cassino maj 1944. Wykonanie: 12 Kompania Geograficzna 2 Korpusu, Italia 1944.
20 plansz ilustr., 21 x 38,5 cm. Brosz. wydawnicza z rys. ruin klasztoru Monte Cassino
na okładce. Okładka tylna z zabrudzeniami,
niewielkie naddarcie górnej krawędzi, zagniecenia. Stan plansz dobry.
290
650 MORCINEK Gustaw – Listy spod
morwy (Sachsenhausen-Dachau). Wydanie
II. Rzym 1946 Nakładem Oddziału Kultury I Prasy 2. Korpusu Armii Polskiej. 17 cm,
s. 124. Broszura wydawnicza. Okładkę projektował Stanisław Westfalewicz. Okł. z minimalnym ubytkiem narożnika; przybrudzenia. Ekslibris heraldyczny „Zygmuntostwa
Kotkowskich”. Właściwie wydanie 3, po
katowickim i paryskim (obydwa w 1946 r.).
Skrzypek, 6654.
60
651 MOŚCICKI Henryk – Pozgonna
cześć dla Księcia Józefa (pogrzeb – pomniki
– pieśń i legenda), z 27 ilustracjami. Warszawa [1923] nakład Gebethnera i Wolffa.
17,5 cm, s. 242, 23 ilustr. w tekście, 4 tablice
z reprod. Opr. wydawnicza: pł., złoc. napisy
na licu oprawy. Okł. nieznacznie zaplamiona,
wewnątrz stan dobry.
90
652 NAJWYŻSZA Izba Kontroli. Uwagi kontroli państwowej o zamknięciach rachunków państwa i wykonaniu budżetu za
1933/1934 rok. Warszawa 1935, drukowane
na prawach rękopisu. 31 cm, s. 379. Broszura
wydawnicza. Piecz. Okręgowej Izby Kontroli
w Krakowie. Egz. Nr 147.
90
653 [NARODOWY Związek Pracy] Inc,:
„Bracia Polacy! Wolność i niezależność waszej
Ojczyzny, o które walczycie heroicznie, znajdują się pod ciężką groźbą”. [Berlin 1956]
NTS Sztab Główny. 15 x 10,5 cm, s. [2].
Ulotka Narodowego Związku Pracy (Nacjonalnyj Trudowoj Sojuz), antykomunistycznej,
emigracyjnej organizacji politycznej rosyjskich
solidarystów na Zachodzie, nawiązująca do
krwawych wydarzeń na Węgrzech i doradzająca jak uniknąć błędów krwawo stłumionej re-
644
wolucji węgierskiej. Ulotka była zrzucana z balonów nad Polską. Ślady podklejenia z lewej
strony, bez uszczerbku dla tekstu. Rzadkie.
150
654 [NARVIK] Polish Troops in Norway.
A Photographic Record of the Campaign at
Narvik. Designed by Lewitt-Him. All Photographs supplied by R. M. Neuman. London 1943 Polish Ministry of Information by
M. I. Kolin (Publishers) Ltd. 28 cm, s. [164],
fotografie, mapki. Opr. wydawnicza: pł. z napisem na grzbiecie i tłocz. rysunkiem na licu
oprawy. Zachowana jedynie część oryginalnej obwoluty. Poza tym stan bardzo dobry.
W opracowaniu graficznym LEWITTA-HIMA, album rewelacyjnych fotografii z dziejów polskiej Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich – od jej sformowania do
opuszczenia Narwiku w czerwcu 1910 roku.
120
655 [NIEMCY]. Sąd wieków nad Niemcami. Antologia. Zebrał i opracował Antoni
Trepiński. Łódź 1947 Nakładem Księgarni Ludowej T. Lemański. 25 cm, s. 543, [7], ilustr.
w tekście. Opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na
101
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
wykresy, mapy i tablice barwne. Brosz. wydawnicza [okł. projektowali Jerzy Staniszkis
i Czesław Wielhorski; oprac. graficzne tomu
– ci sami i Jerzy Hryniewiecki]. Przy grzbiecie broszury – nieznaczne ślady zalania.
80
657 OMESSA Ch[arles] i H[enri] – La
dernière Tsarine. Révélations d’Alexis Dobrowitz, courrier secret de l’Impératrice. Paris 1920
La Renaissance du Livre. 17,5 cm, s. 254, [1].
Opr. luksusowa, skóra, grzbiet pięciopolowy,
szyldzik, złoc. ornamenty. Wprawdzie nie dzieło historyków, lecz relacje uważnych świadków
wydarzeń – dyplomaty i oficera kontrwywiadu, opierających się na faktach z życia rodziny
ostatniej carycy i jej otoczenia – twierdzą wydawcy. Niektóre nazwiska zostały zmienione.
100
grzbiecie i licu, zachowana przednia okł. brosz.
wydawniczej.
Antologia obejmuje okres od bitwy grunwaldzkiej do wybuchu II wojny światowej.
Ukazuje poglądy na temat Niemców przewijające się w historiografii, publicystyce
i literaturze pięknej. Głos w tej sprawie zabierali m.in. Jan Długosz, Mikołaj Kopernik,
Jan Dantyszek, Marcin Bielski, Mikołaj Rey,
Maciej Stryjkowski, Andrzej Kitowicz, Adam
Naruszewicz, Stanisław Staszic, Jan Śniadecki, Julian Ursyn Niemcewicz, Joachim Lelewel, Adam Mickiewicz, Józef Ignacy Kraszewski, Juliusz Słowacki, Karol Szajnocha, Stefan
Buszczyński, Zygmunt Kaczkowski, Stanisław Koźmian, Aleksander Kraushar, H. Sienkiewicz, B. Prus. Od s. 463 zamieszczono
kronikę wydarzeń – „1000 lat stosunków
polsko-niemieckich”, a od s. 497 „Niemcy
w ilustracji polskiej”. Niewielkie uszkodzenie
krawędzi grzbietu, oprócz tego stan bardzo
dobry. Efektowna oprawa wydawnicza.
120
656 ODBUDOWA Europy. Polska – Ziemie Odzyskane. Poznań [1947] Zachodnia
Agencja Prasowa. 21,5 cm, s. 71, fotografie;
102
658 OMM P. – Podziemna dyktatura. Wojna alkoholowa w Stanach Zjednoczonych A. P.
Z niemieckiego oryginału P. Omma tłumaczył
Aleksander Wat. Przedmowa Adolfa Nowaczyńskiego. Okładkę rysował Roman WYŁCAN. Warszawa 1932 nakład Gebethnera
i Wolffa. 19 cm, s. XVI, 212. Brosz. wydawnicza z barwną okładką. Przekład autoryzowany. „Oryginał niemiecki Podziemnej dyktatury
(Alkoholkrieg in U.S.A.) opracowany został
na podstawie autentycznych danych – pamiętnika sekretarza osobistego Ala Capone, protokułów policyjnych, akt sądowych etc.” Okładka reperowana: minimalne ubytki, fragment
podklejony taśmą.
60
659 [PZPR] Informator. Skład władz
PZPR. Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego 1948-1968. Opracował Jan
Szczeblewski. Warszawa 1969 Zakład Historii Partii przy KC PZPR. 20,5 cm, s. [2], II, 94
[maszynopis powielany]. Brosz. wydawnicza.
665
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Nakład 200 egz. „Wyłącznie do użytku wewnętrznego”.
90
660 PANNENKO I[rena], Dr. – Kościuszko. Lemberg [Lwów] 1917 Verlag des Lemberger Comite der Kościuszkofeier. 20 cm,
s. 21, [1]. Brosz. wydawnicza z okł. projektu
Wacława WIEDYGIERA (sygn. „WW 917”).
Tekst w jęz. niemieckim. Egz. nierozcięty.
Rzadkie.
80
661 PASZOWSKI Mieczysław – Pisma…
(Z portretem). Lwów 1875 [na okładce –
1876] nakładem Laury Skibickiej. W komisie
Księgarni Gubrynowicza i Schmidta. 24 cm,
s. 317, [5], portret w drzeworycie A. Regulskiego wg rys. F. Tegazzo. Opr. wtórna: ppł.
bibl. Okładka broszury wydawniczej zachowana. Piecz. „Koło Towarzystwa Młodzieży
Handlowej. Czytelnia. Lwów”. Podniszczone oprawa i wyklejki. E 7, 9. M. Paszkowski (ur. 1836 na Podolu – 1873 Lwów), powstaniec styczniowy, zapomniany publicysta
emigracyjny, potem galicyjski, autor znanej
w swoim czasie – dzięki entuzjastycznej opinii J. I. Kraszewskiego – „Komedji Polskiej”
ogłoszonej w Lipsku w 1864 r. Zbiór jego
tekstów ukazał się nakładem narzeczonej, ze
wstępem Agatona Gillera, najbliższego przyjaciela Paszkowskiego. Rzadkie.
120
666
666
662 PICON Gaëtan – Panorama myśli
współczesnej. Teksty wybrali i omówili Roland Caillois, Maurice Encontre, Gaëtan Picon, Gaston Bouthoul, François Erval, René
Bertelé, Robert Kanters, Jacques Merleaux-Ponty, Andrée Tétry. Paris [1960] Libella.
22,5 cm, s. 713, [2]. Broszura wydawnicza
[grzbiet z nieznacznymi plamami]. Działy:
Idee filozoficzne; Psychologia współczesna;
Nauki społeczne; Filozofia historii; Problemy
polityczne; Zagadnienia i formy współczesnej
sztuki; Myśl religijna; Nauki matematyczne
i fizyczne; Nauki biologiczne; Współczesny
humanizm. Klasyczna antologia idei dwudziestowiecznych w ich różnorodności.
90
663 [PIŁSUDSKI] Józef Piłsudski 18671935. Kraków 1935 Wydawnictwo i nakład: „Spółka Wydawnicza Kurjer S.A.”. 22,5 cm, s. 158, [1],
liczne fotografie. Opr. wtórna, współczesna: plast.
Okładka broszury wydawn. naklejona na odwrocie
lica oprawy. Piecz. „Jezierski Andrzej”.
80
656
103
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
dyktaturę”, nawołujący do tworzenia w wojsku grup „żołnierzy – rewolucjonistów”. Stan
zachowania bardzo dobry. Wielka rzadkość.
200
666 [„PŁOMIENIE”] Gospodarka – polityka – taktyka – organizacja SOCJALIZMU.
Praca zbiorowa. Warszawa 1934 Wydawnictwo „Płomieni”; nakładem Spółdzielni Wydawniczej Młodzieży Socjalistycznej. 21 cm,
s. 94, [2]. Broszura wydawnicza. Program polityczny i gospodarczy „rewolucyjnego skrzydła Polskiej Partii Socjalistycznej”. Tom drugi
„Biblioteczki Płomieni”.
90
POLSKA encyklopedia szlachecka pod
naczelną redakcją dr. fil. S. J. Starykoń-Kasprzyckiego.
664 [PIŁSUDSKI] Dr. T. M. Nittman –
Mały Piłsudczyk. Oprac. graficzne oraz opracowanie portretów ATELIER GIRS-BARCZ.
Rysunki w tekście i plansze kolorowe St. Haykowskiego. Warszawa 1935 nakładem Głównej Księgarni Wojskowej. 19,5 cm, s. 448, [1],
rysunki w tekście, 3 tablice barwne, 6 portretów czarnobiałych. Opr. wtórna: plast. współczesny z wytłoczonym tytułem i naklejonym
portretem Józefa Piłsudskiego na okładce. Na
s. 15/16 prawy górny róg reperowany; plamki
na kilkunastu stronach. S. 31/32 uszkodzonę, z ubytkiem tekstu. Piecz. „Z księgozbioru A. Jezierskiego”. i „Jezierski Andrzej”.
Na k. przedtytułowej, odręcznie: „Nagroda
Inspektoratu Szkolnego Zwycięzcy na Zawodach Modeli Latających, Pińsk – 17.V.36 r.”
200
665 [PIŁSUDSKI] Szto kożny sałdat pawinien wiedać ab Piłsudzkim. B.m. [1929]
Centralny Kamitet Kamunistycznaj Partyi
Zach. Biełarusi [jęz. białoruski, druk cyrylicą].
Okładka ochronna: Marszałek Józef Piłsudski.
Warszawa 1929 Ministerstwo Spraw Wojskowych. 17 cm, s. 32, reprod. 5 karykatur. Drukowane na bibułce. Brosz. wydawnicza – okł.
ochronna. Propagandowy druk Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi; paszkwil na
marszałka Piłsudskiego – „kata zbryzganego
krwią mas pracujących” i jego „faszystowską
104
667 T. IV. Warszawa MCMXXXVI [1936]
Wykazy polskich rodzin szlacheckich w opracowaniu: Dr. Fil. S. J. Starykoń-Kasprzyckiego
i Księdza Michała Dmowskiego. Tom 1. 23,5 cm,
s. 380, [1], liczne wizerunki herbów. [Rodziny:
Aaron - do Ciarnowski]. Opr. wtórna: psk współczesny, złoc. Ekslibris W. O. Biernackiego-Poraya.
200
668 T. VI. Warszawa MCMXXXVII [1937]
Wykazy polskich rodzin szlacheckich… Tom
3. 23,5 cm, s. 381, [1], liczne wizerunki herbów. [Rodziny: Grot - do Kokoszyński]. Opr.
wtórna: psk współczesny, złoc. Ekslibris W. O.
Biernackiego-Poraya.
200
669 [POLSKA LUDOWA] 22 VII 1944
– 22 VII 1949. Pięć lat Polski Ludowej. Warszawa 1949 Książka i Wiedza. 34 cm, s. 310,
[10], liczne fotografie, rysunki, reprodukcje.
Opr. wydawnicza: pł. z tłoczonymi, czerwonymi napisami tytułowymi. :”Księgę niniejszą
opracował Komitet Redakcyjny w składzie:
Józef Siemek, Stefan Staszewski, Adam Wendel, Roman Werfel. […] Materiał ilustracyjny zebrał i graficznie opracował Mieczysław
BERMAN”. Stan zachowania bardzo dobry.
150
670 [POLSKIE „podziemie”] Sprawozdanie sądowe w sprawie organizatorów, kierowników i uczestników polskiego podziemia
w zapleczu Armii Czerwonej na terytorium
Polski, Litwy oraz obwodów zachodnich Białorusi i Ukrainy rozpatrzonej przez Kolegium
Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR 18-21
czerwca 1945 r . w Moskwie. Moskwa 1945
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Wydawnictwo Prawnicze Komisariatu Ludowego Sprawiedliwości ZSRR. 20,5 cm, s. 318,
[2]. Brosz. wydawnicza. Niewielki ubytek
grzbietu broszury; plamy na okładce.
Proces 16 przywódców Armii Krajowej
i Rady Jedności Narodowej, podstępnie uwięzionych podczas rokowań z dowódcami Armii Czerwonej, przewiezionych do Moskwy
i oskarżonych o „kierowanie nielegalną organizacją AK”, „aktywną robotę wywrotową
na tyłach armii radzieckiej” oraz „działalność
terrorystyczno-wywrotową i szpiegowską”.
Oskarżeni: Leopold Okulicki, Jan St. Jankowski, Adam Bień, St. Jasiukowicz, Antoni
Pajdak, Kazimierz Pużak, Aleksander Zwierzyński, Kazimierz Bagiński, St. Mierzwa,
Zbigniew Stypułkowski, Eugeniusz Czarnowski, Józef Chaciński, Franciszek Urbański, St.
Michałowski, Kazimierz Kobylański, Józef
Stemler-Dąbski.
90
671 [POLSKIE RADIO] X lat Polskiego
Radja. Warszawa 1935. Album opracowało
Biuro Prasy i Propagandy Polskiego Radja
pod naczelną redakcją D-ra Władysława Kłyszewskiego. Okładka, układ i opracowanie
graficzne całości – Marjan Jerzy MALICKI.
Druk i klisze wykonano w Zakładach Graficznych E. i D-ra K. Koziańskich, Warszawa,
Krakowskie Przedmieście 66. 30 cm, s. [48],
[4] – streszczenie w jęz. francuskim; liczne
fot., ilustracje, wykresy, fotomontaże. Brosz.
wydawnicza z fot. okładką.
Marian J. Malicki (1895-1946) należał
do awangardowego ugrupowania Praesens,
wystawiał w Warszawie, Paryżu, Brukseli
i w Moskwie. Uprawiał abstrakcję geometryczną. Projektował dekoracje teatralne
i filmowe, opracowywał graficznie katalogi
wystaw i publikacje takie jak tu prezentowana. Z jego twórczości malarskiej nic nie przetrwało II wojny. Opracowanie graficzne X lat
Polskiego Radia wymienia Słownik artystów polskich… (t. V, s. 298).
180
672 POLSKI Wydział Lekarski przy Uniwersytecie w Edynburgu. Opracował Józef
Brodzki. Okładkę rysował W[ojciech] Jastrzębowski. Edynburg MCMXLII (1942)
Rada Wydziałowa Polskiego Wydziału Lekarskiego z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej przy Min. Spraw Wewnętrznych R.P.
23 cm, s. VII, 82, II, 24 tablice ilustr. (fotografie, reprod. dokumentów). Opr. wydawnicza: pł., tłoczenia na licu, m.in. herb Polski
i Edynburga oraz miast polskich (z Wilnem
675
i Lwowem); okł. sygnowana „W. Jastrzębowski”. Stan bardzo dobry.
90
673 POŁOŻYŃSKI A., KRASICKI St. –
Na froncie zachodnim 1944. Londyn 1946
nakładem autorów; druk F. Willmy, Nürnberg
[Norymberga]. 21 cm, s. 226, 51 fotografii.
Opr. wydawnicza: pł. z obwolutą (projektował
St. Piasecki). Wspomnienia żołnierzy dywizji
pancernej z walk we Francji, Belgii i Holandii.
Rzadkie.
90
674 [POWSTANIE
LISTOPADOWE]
W rocznicę Listopadowego Powstania roku
1830. Odczyt X. W. Lwów 1900 b. wyd.
Czcionkami „Drukarni Polskiej” we Lwowie.
21 cm, s. 32. Brosz. wydawnicza.
50
675 PROCES 11 więźniow brzeskich przed
Sądem Okręgowym w Warszawie. Cieszyn
1932 Nakładem Pawła Kalety. 24 cm, s. 240
[druk dwuszpaltowy], fotografie. Brosz. wydawnicza z barwną kompozycją na okładce.
Rozprawa trwała od 26 X 1931 r. do 13 stycznia 1932 r. Oskarżono Kazimierza Bagińskie-
105
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
skiego, Okrzei, Mireckiego, Daszyńskiego, ale
także – zdrajców i prowokatorów.
90
677 PRZYBYLSKI J[an] S[tanisław] –
Kazanie w czasie pogrzebowego nabożeństwa
za niewygasłéy pamięci Jana Pawła WORONICZA arcybiskupa warszawskiego, prymasa
i senatora Królestwa Polskiego,… miane w kościele katedralnym krakowskim przez X. J. S.
Przybylskiego kanonika katedralnego krakowskiego. Dnia 9tego Stycznia 1830 r. Kraków
1830 drukiem Stanisława Cieszkowskiego. 20
cm, s. [2], 29. Opr. papierowa z epoki (ochronna). Piecz. „Biblioteka Nowina Konopków”;
„Ze zbiorów Andrzeja Wirgiliusza Szczepanika Warszawa”. Ślady zalania. E 3, 575.
90
676
go, Norberta Barlickiego, Adama Ciołkosza,
Stanisława Dubois, Władysława Kiernika,
Hermana Libermana, Mieczysława Mastka,
Adama Pragiera, Józefa Putka, Adolfa Sawickiego i Wincentego Witosa – o to, że „wspólnie
przygotowywali zamach, którego celem było
usunięcie przemocą członków sprawującego
w Polsce władzę rządu i zastapienie ich przez
inne osoby…”. Proces poprzedziło aresztowanie – w nocy z 9 na 10 września 1930 – przywódców stronnictw politycznych i uwięzienie
ich w twierdzy brzeskiej, w skandalicznych
warunkach. W książce zamieszczono również
List profesorów UJ, w którym opisano poniżające traktowanie więźniów, bicie i znęcanie się
nad bezbronnymi.
100
676 PRÓCHNIK Adam – Idee i ludzie.
Z dziejów ruchu rewolucyjnego w Polsce.
Okładkę projektował Ignacy Witz. Warszawa 1946 Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”.
21,5 cm, s. 240, [6], 12 portretów rysunkowych i 1 karykatura (całostronicowe, w paginacji). Zbeletryzowane według reguł sensacyjnej
narracji wydarzenia z dziejów polskiego socjalizmu: m. in. postacie Waryńskiego, Limanow-
106
678 [RACZYŃSKI Ignacy] Ignacy hrabia
Nałęcz z Małoszyna i Raczyna RACZYŃSKI
z Bożey i Swiętey Stolicy Apostolskiey Łaski
Xiąże Arcy-Biskup Gnieźnieński, Legatus Natus, Administrator Dyecezyi Warszawskiey,
orderów Orła Białego, Czerwonego i S. Jana
Jerozolimskiego Kawaler – List Pasterski obwieszczający powrót Oyca S. Piusa VII, do
Rzymu. Dan w Ciążeniu dnia 24 Miesiąca
Maja Roku Pańskiego 1814. 35 cm, k. 1; druk
jednostronny. Pieczątka herbowa Zbigniewa
Rzeszotarskiego de Lehndorff. E nie notuje.
100
679 RACZYŃSKI Ignacy – List Pasterski
z okazyi ustanowienia Królestwa Polskiego i Wielkiego Xięstwa Poznańskiego. Dan
w Ciążeniu dnia 14. Miesiąca Lipca Roku
Pańskiego 1815. 35 cm, k. 1; druk obustronny. Pieczątka herbowa Zbigniewa Rzeszotarskiego de Lehndorff. E 7, 74.
180
680 [RAJK] Laszlo Rajk i jego wspólnicy
przed Trybunałem Ludowym. Warszawa 1949
Książka i Wiedza. 20,5 cm, s. 344. Broszura
wydawnicza. Blok książki pęknięty, poza tym
stan dobry. Materiały [akt oskarżenia, stenogram przewodu sądowego, wyrok] procesu
wytoczonego byłemu ministrowi spraw wewnętrznych w powojennym, komunistycznym
rządzie Węgier i jego współpracownikom. Proces rozpoczął się 16 września, 24. ogłoszono
wyrok, 15 października wykonano karę śmierci: zginęli Rajk, Tibor Szönyi i Andreas Szalai.
80
681 [RAJK] Józef CYWIAK i Roman JURYŚ – Rajk, Tito, Wall Street. Proces w Bu-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
dapeszcie. Warszawa 1949 Książka i Wiedza.
21,5 cm, s. 79. Broszura wydawnicza z ilustr.
na okładce. Relacja wysłanników na proces budapesztański byłego ministra spraw wewnętrznych w powojennym komunistycznym rządzie
Węgier i jego współpracowników, oskarżonych
oczywiście o szpiegostwo na rzecz wszelkich
możliwych wywiadów [zwłaszcza „bandy titowskiej”]; ofiary mordu sądowego zrehabilitowano w 1956 r. Fot. na s. 115.
60
682 RAKOWSKI Kazimierz, Dr – Dzieje
W[ielkiego] Księstwa Poznańskiego w zarysie
(1815-1900). Z portretem autora i mapką
Poznańskiego. Kraków 1904 G. Gebethner
i Spółka. 20,5 cm, s. [4], 286, [1], fot. 1,
mapka rozkł. [w litografii S. Orgelbranda Synów w Warszawie]. Opr. wtórna: ppł. z epoki,
złoty tytuł na grzbiecie. Naklejka antykwariatu i księgarni Koebnera „Breslau I, Schmiedebrücke 17/18”. K. przedtyt. zabrudzona, następne kilkanaście stron z niewielkim śladem
zalania w dolnym rogu; poza tym stan bardzo
dobry. Od wydawców (s. 5): „Autor niniejszej
książki został skazany, jak wiadomo przez
izbę karną w Poznaniu wyrokiem z 5 grudnia
1901 r. za […] podawanie w pogardę urządzeń
państwowych w Prusiech na dwa lata więzienia.
[…] Uzupełnieniem pozostałego u rodziny rękopisu zajął się tedy p. Włodzimierz Jarosz”.
100
683 [RECHNIEWSKI] Polska podziemna. Tadeusz Rechniewski (1862-1916). W katordze – na wygnaniu – w kraju. Opracował
Besem [Bernard SZAPIRO]. z portretem i 10
fotografjami w tekście. Warszawa 1927 Spółdzielnia Księgarska „Książka”. 21 cm, s. [2],
207, [1], 10 ilustr. w tekście. Opr. wtórna:
ppł. ze złoc. tytułem na grzbiecie. Pieczątki:
„Doktor medycyny Czesław Wojciechowski/
Gostynin, ul. 3 maja 27.”.
100
684 [REFERENDUM 1946] Inc.: „Uwaga
Polacy! Gadzina niemiecka znów syczy i podnosi głowę. Expl.: „Za Polskę demokratyczną,
niezależną, silną 3 razy TAK. Polacy! Głosujcie 3 razy Tak! Grupa Bezpartyjnych”. B.m. VI
[19]46 (D.T.P.). 23,5 x 15 cm, s. [2].
Propagandowa ulotka nawołująca do
głosowania za Blokiem Stronnictw Demokratycznych, antyniemiecka i antyangielska.
Ślady podklejenia na marginesach, poza tym
stan dobry.
80
688
685 [ROBOTY przymusowe] Inc.: „Rodaku! Staraj się, aby nie wywieziono Cię
z Kraju na przymusowe roboty. Kierownictwo
Walki Cywilnej działające w Kraju z upoważnienia Miarodajnych Czynników, Cywilnych i Wojskowych”. B.m. [ok. 1941-1942].
20,5 x 15 cm, s. [2].
Ulotka władz państwa podziemnego zawierająca m.in. 7 przykazań postępowania
w przypadku wywiezienia na roboty. Ślady
podklejeń w 2 miejscach bez uszczerbku dla
tekstu.
180
686 [ROSJA] Polityka przemysłowa, finansowa i agrarna Rosji sowieckiej. Warszawa
1922 Instytut Gospodarstwa Społecznego;
Towarzystwo Wydawnicze „Ignis” Sp. Akc.
23,5 cm, s. [12], 229, [3].
acc.:
POLITYKA w zakresie wymiany i aprowizacji. Polityka robotnicza Rosji sowieckiej.
Warszawa 1922 j.w. 23,5 cm, s. [8], 271.
Współopr. pł. wtórne.
Rosja sowiecka pod względem społecznym i gospodarczym. Dzieło zbiorowe pod
redakcją prof. Ludwika KRZYWICKIEGO.
Tom pierwszy, część pierwsza i druga. Nakład
3200 egz.; egz. nr 1828. Piecz. „Janusz G. Zieliński” i ołówkiem „dubl[et] SGPIS…”.
107
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
W przedmowie wymieniono nazwiska
Edwarda Szturm de Sztrema oraz Wacława
Fabierkiewicza jako „czynnych przy opracowaniu tomu pierwszego”. Planowane tomy
następne nie ukazały się. W aneksach – liczne
dokumenty oficjalne, począwszy od Konstytucji Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej
Rebubliki Sowieckiej.
120
687 [ROSJA] Wacław FABIERKIEWICZ
– Rosja współczesna. Odbudowa gospodarcza. Warszawa 1926 Instytut Gospodarstwa
Społecznego. Skł. główny: Księgarnia Robotnicza, Warecka 9. 23,5 cm, s. [2], 154, [6].
Brosz. wydawnicza. Nakład 1200 egz. Niewielkie ubytki grzbietu broszury.
70
688 ROSSET Edward – Prawa demograficzne wojny. Referat, wygłoszony na Międzynarodowym Kongresie Badań Ludnościowych
w Rzymie w dniu 8 września 1931 roku rozszerzony i uzupełniony. Łódź 1933 odbito w „Drukarni Polskiej” Ludomira Mazurkiewicza i S-ki.
25 cm, s. 63. Egz. nierozcięty. Brosz. wydawnicza. Odbitka z „Dziennika Zarządu m. Łodzi”,
nr 7 i 8 z dnia 15 lipca i 15 sierpnia 1933 r.
60
689 ROSTAFIŃSKI Jan – Polowanie
na bażanty w Zaborowie dnia 16 listopada
1912 r. Kraków [1912] druk W. L. Anczyc
i Spółka. Drukowano jako manuskrypt.
22,5 x 18 cm, s. 13, [1]. Brosz. wydawnicza
z obwolutą, zszyta sznurkiem.
Poetycka, a w każdym razie wierszowana
– trzynastozgłoskowcem – relacja z polowania na bażanty. „Padło bażantów prawie pół
tysiąca!”. Wymienieni uczestnicy polowania:
Andrzej Morsztyn, Karnkowski, Kiersnowski,
Chłapowski, Michał Woroniecki, Karol Skarbek, Gabriel i Kazimierz Wodzińscy, Włodzimierz Czetwertyński – król polowania, Artur
Borzewski, Ladis Łubieński, Józef Wielowieyski. Stan bardzo dobry. Na s. 7 ołówkowa korekta autora. Bardzo rzadkie. Zaborów, pałac
na Mazowszu, zbudowany w l. 1901-1903
dla rodziny Goldstandów, według projektu
Franciszka Lilpopa i Karola Jankowskiego.
400
690 [ROZWADOWSKI] Hołd bohaterowi generałowi T[adeuszowi] Rozwadowskiemu. Kraków 1932 nakładem Centr[alnego]
Komitetu Wyk[onawczego] [budowy pomnika gen. Rozwadowskiego w Krakowie]; Drukarnia „Dziedzictwa” w Cieszynie. 23 cm,
108
s. 16. Brosz. wydawnicza z reprod. na okładce. Zawiera: Marjan KUKIEL – Szlakami
myśli Generała Rozwadowskiego; Zygmunt
NOWAKOWSKI – Biały pióropusz, obydwa
wygłoszone na akademii ku czci gen. T. Rozwadowskiego w dniu 13 marca 1932; także
program tej akademii i skład komitetu budowy pomnika generała. Nieznaczne ślady zalania.
60
691 RUŚKIEWICZ T[omasz] – Tajny
Związek Młodzieży Polskiej w latach 1887
-1893. Na podstawie urzędowych dokumentów rosyjskich i własnych wspomnień skreślił… Warszawa 1926 b. wyd.; Drukarnia
Przemysłowa, Żurawia 45. 20,5 cm, s. 47.
Brosz. wydawnicza. Z historii organizacji niepodległościowej, w skrócie nazywanej „Zet”,
w której działali późniejszy prezydent RP Stanisław Wojciechowski oraz Roman Dmowski.
Wewnątrz liczne zagniecenia papieru bez
szkody dla tekstu. Rzadkie.
90
692 SÉVIGNÉ, Madame de (wł. Marie
de Rabutin-Chantal, marquise de) – Lettres
de Madame de … à sa fille et à ses amis…
Nouvelle édition. Wydał: Ph. Grouvelle. Tom
1-8. Paris (Paryż) 1806. Chez Bossange, Masson et Besson, 21,5 cm, s. [6], CLXIV, XXXV,
334, [2]; tabl. ryc. 6, w tym portret autorki
i jej córki w miedziorycie (sygn. Mignard,
P. Chasselat, B. Roger), portret Ludwika XIV,
Mlle de Montpensier, Mme de la Vallière,
o. Bourdaloue, facsimile autografu jednego
z listów; [4], 479, tabl. ryc. 2 – miedzioryty
(portrety poetów Pierre Corneille’a i Boileau); [4], 478, [2], tabl. ryc. 2 – miedzioryty
(portrety kardynała de Retza i pana de Turenne); [4], 494, [2], tabl. ryc. 2 – miedzioryty
(portrety Mme de Montespan i Moliera); [4],
480, tabl. ryc. 2 – miedzioryty (portrety de
la Rochefoucauld i Mme de Maitenon); [4],
447, [1], tabl. ryc. 2 – miedzioryty (portrety
Ludwika XIV i Wielkiego Kondeusza); [4],
527, [1], tabl. ryc. 2 – miedzioryty (portrety J. Racine’a i Bossueta); [4], 656, [2], tabl.
ryc. 1 – miedzioryt (portret Fenelona). Opr.
z epoki: psk z tłocz. i złoc. na grzbiecie.
Edycja 1100 listów markizy de Sévigné
(1626-1696) do córki, hrabiny de Grignan
uzupełnione w tej edycji 81 listami markizy
de Simiane (1674-1737), opisującej schyłek
panowania Ludwika XIV.
O autorce listów – w poz. 27.
Ślady zalania i zawilgocenia w t. 1, 6; naderwana k. 259/260 w t. 3, gdzieniegdzie drobne
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
rdzawe plamki. Poza tym stan bardzo dobry.
Ładny egz. Rzadka, niemal pełna edycja tej
niezwykłej XVII-wiecznej korespondencji.
900
693 SIGNAŁ. Illustrowannyj polityko-satiriczeskij żurnal. Petersburg. Wypusk 3. [Tygodnik]. Woskresenie 27 Nojabrja 1905 [27
XI]. Redaktor-wydawca K[orniej] Czukowskij.
Na s. 6 – wiersz N. Gradowa „W Polsze”:
„… Eksplozja gniewu
na porządek bagnetów…
[…]Trzask salw, posterunki, patrole…
Zgrzytanie podków, świst nahajek…
Łoskot kul… W więzieniach
brzęk kajdan…
Samowola i kulomioty…
Egzekucje, płacz, jęki…
Baterie, sotnie, roty
I – Skałon, Skałon!”.
100
694 [SKARSZEWSKI Jan Żuk] J.Z.S.
(pseud.) – Krakowiaki mnemotechniczne
czyli sposób ułatwiający naukę chronologii,
zastosowany do chronologii dziejów Polski
przez… Kraków 1869 Nakładem autora,
w drukarni „Czasu” W. Kirchmayera. 23 cm,
s. 20, tabele 2 (rozkł.). Broszura wydawnicza,
reperowana.
E. IV, 255 (nie wspomina o 2 tabelach).
Omówienie głośnego w swoim czasie sposobu zapamiętywania liczb, dat historycznych
na zasadzie mnemotechnicznej, metody powszechnie stosowanej do nauki wielu przedmiotów w szkołach francuskich (gdzie była
nazywana „metodą polską”), włoskich, również w Anglii, Szwajcarii oraz Rosji. Warto
w tym miejscu wspomnieć, że jej autorem był
nasz rodak Antoni Jaźwiński (1789-1870),
kapitan artylerii w armii Księstwa Warszawskiego, od 1823 r. przebywający na emigracji
w Paryżu. Wielokrotnie wyróżniana medalami i dyplomami, znalazła licznych kontynuatorów w kraju i za granicą (J. Bem, J. Fok,
S. Zarański, A. Michalski, A. Artychiewicz,
W. Iżycki, Joivet, Clair). Pierwsze wydanie niniejszej pracy ukazało się w roku 1843 w Poznaniu u Kamieńskiego i nosiło tytuł Sposób
ułatwiający naukę chronologii. Egzemplarz częściowo nierozcięty. Nie wymienione przez
Estreichera – dwie rozkładane tabele (Królowie polscy; Niektóre zdarzenia z historyi polskiej). Bardzo rzadkie.
200
695 SKARŻYŃSKI Stanisław – Na
RWD-5 przez Atlantyk. Warszawa 1934 Nakładem Lucjana Złotnickiego. 24,5 cm, s. 192,
tabl. ilustr. 6 (w tym 4 kolor. i 2 rozkł.). Opr.
wydawnicza: pł. z naklejonym na lico drzeworytem.
Bogato ilustrowane wspomnienia kapitana Stanisława Skarżyńskiego z historycznego, pierwszego przelotu na samolocie sportowym nad Oceanem Spokojnym (1933).
Układ książki, okładkę i inicjały w drzeworycie wykonał Stanisław Ostoja Chrostowski (1897-1947), rzeźbiarz, malarz i grafik,
profesor i rektor Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Wkładki barwne wykonał Bohdan Nowakowski. Otarcia krawędzi oprawy,
niewielkie ślady zabrudzeń i zalania na marginesach kilku ostatnich kart.
100
SŁOWNIK geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich wydany
pod Redakcyą Filipa Sulimierskiego, redaktora Wędrowca, magistra nauk fizyczno-matematycznych b. Szkoły Głównej Warszawskiej.
Bronisława Chlebowskiego, magistra nauk
filologiczno-historycznych b. Szkoły Głównej
109
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Warszawskiej. Władysława Walewskiego,
obywatela ziemskiego, kandydata nauk dyplomatycznych uniwersytetu dorpackiego. Tom
I-XV. Warszawa 1880-1902 nakładem Filipa
Sulimierskiego i Władysława Walewskiego [od
t. IV – tylko Władysława Walewskiego]. Druk
„Wieku” Nowy-Świat Nr 59. 26,5 cm. Druk
dwuszpaltowy. Opr. psk z epoki, sygnowana „introligatornia Dzierżanowskiego/ Długa N˚ 26.”
Pieczęcie „Biblioteka Komitetu Towarzystwa
Kredytowego Ziemskiego”. Tylko tomy I-X.
696
T. I, 1880, s. 960.
180
697
T. II, 1881, s. 927, [1], XVI.
180
698
T. III, 1882, s. 960.
180
699
T. IV, 1883, s. 963.
180
700
T. V, 1884, s. 960.
180
701
T. VI, 1885, s. 960.
702
T. VII, 1886, s. 960.
180
180
703
T. VIII, 1887, s. 960.
180
704
T. IX, 1888, s. 960.
180
705
T. X, 1889, s. 960.
180
Monumentalne dzieło geografii i historii polskiej – tu jedynie 10 tomów z piętnastu – zawierające wszechstronne informacje
o ludności, rolnictwie, przemyśle, handlu,
komunikacji na ziemiach Rzeczypospolitej
w granicach przedrozbiorowych, a także na
terenach Prus, sąsiadujących z Galicją obszarach Austro-Węgier i znacznej części Rosji
europejskiej. Do dziś niezastąpione źródło informacji. Zainicjowany przez Sulimierskiego,
redagowany przez niego do śmierci (1885),
przez Wł. Walewskiego do t. XI, do końca
przez Br. Chlebowskiego. W latach 1986 –
1987 wydano reprint Słownika, w 1995 r. –
indeks nazwisk do niego.
110
706 SŁOWO żołnierza w służbie narodu.
[Warszawa 1946] Wydawnictwo G[łównego
Z[arządu]
P[olityczno]-W[ychowawczego]
Wojska Polskiego. 23,5 cm, s. 48, liczne fotografie, karykatury, fotomontaże. Opracowanie graficzne Mieczysław BERMAN. Broszura wydawnicza z fotomontażem na okładce.
Propagandowe wydawnictwo przed wyborami
do Sejmu (styczeń 1947).
100
707 SOBIESKI Wacław – Studya historyczne. Król a car. Pessymizm a optymizm
w historiografii polskiej. Dymitr Samozwaniec a Polska. Legenda historyczna. Czy Skarga był turbatorem ojczyzny? Czy Heidenstein był różnowiercą? Lwów-Warszawa 1912
Księgarnia Polska B. Połonieckiego, E. Wende
i Sp. 19,5 cm, s. [4], 244, [8]. Opr. wtórna:
ppł. z szyldzikiem. Piecz. „Wypożyczalnia
książek Dom Książki. W. Sobolew. Olsztyn,
ul. 3-go Maja 10”.
90
708 SOLTYK Roman – Polen und seine
Helden im letzten Freiheitskampfe. Nebst
einem kurzen Abriss der polnischen Geschichte seit ihrem Beginne bis zum Jahre 1830,
von dem Grafen… aus dem Französischen
übersetzt und mit kurzen geographisch-statistischen Notizen über Land und Volk nach
den besten Quellen begleitet von Henrich Elsner… Erster [und] Zweiter Band. Stuttgart
1834 J. Scheible’s Buchhandlung. 20 cm,
s. 328; [2], 376 [w t. II podano mylnie: 344].
Opr. wtórna, w 2 wol.: pł. z epoki. Wyd. 1,
francuskie, ukazało się w 1833 r. W oferowanym egz. brak RYCIN. Płótno oprawy ze śladami zalania, podniszczone. Wewnątrz stan
dobry; wiele rdzawych plam, charakterystycznych dla użytego papieru. E 4, 312.
100
709 SOULAVIE Jean-Louis – Mémoires
historiques et politiques du règne de Louis
XVI, depuis son mariage jusqu’a sa mort.
Tom VI [ostatni]. Paris An X (1801) Treuttel et Würtz. 20 cm, s. [4], 350, [2], 3 rozkł.
tablice poglądowe, 1 tablica w miedziorycie
rozkł. Opr. psk z epoki ze złoc. Na grzbiecie
naklejka bibl. Kurlandzkiego Tow. Literatury i Sztuki (jęz. niemiecki). Jedynie tom VI,
ostatni. Dzieło opisujące upadek i śmierć Ludwika XVI na szafocie w Paryżu. Miedzioryt
wielofigurowy (52 x 20 cm) zawiera portrety
kilkudziesięciu postaci (nr 78-113) związanych z epoką i bohaterem.
200
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
709
710 STARZYŃSKI Stefan – Położenie
klasy robotniczej po przewrocie majowym.
Warszawa 1927 nakładem Tygodnika „Przemysł i Handel”. 22 cm, s. 22, [2]. Brosz. wydawnicza. Ekslibris Michała Kaczorowskiego.
Bibljoteka Ekonomiczna Tygodnika „Przemysł i Handel” Rok III, tom 15.
50
711 SZCZEŚNIAK Antoni B., SZOTA
Wiesław Z. – droga do nikąd. Działalność
organizacji ukraińskich nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce. Warszawa 1973 Wojskowy
Instytut Historyczny; Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. 23 cm, s. 586,
[2], liczne fotografie, tabele, mapy. Opr. wydawnicza: pł. z tłocz. napisami na okładce
i grzbiecie, obwoluta [reperowana taśmą].
Książka wycofywana z księgarń w PRL.
Rzadkie.
360
712 ŚLIWIŃSKI Artur – Maurycy Mochnacki. Żywot i dzieła. Wydanie drugie, poprawione, z wizerunkiem Mochnackiego według
rzeźby Wł. Oleszczyńskiego. Warszawa 1921
Wydawnictwo M. Arcta. 19,5 cm, s. 440, tablica z reprod. Opr. wtórna z epoki: ppł., tekt.
(Wydanie 1 – 1909 ). Nieznaczne przetarcia
płóciennego grzbietu oprawy.
100
713 TATISZCZEW S. – Dyplomacja rosyjska w kwestyi polskiej (1853-1863). Warszawa 1901 nakład Konstantego Treptego.
18 cm, s. 176. Opr. wtórna: ppł. biblioteczne.
Liczne pieczątki „Księgozbiór Czytelni Teatru
miejskiego w Krakowie”.
60
714 TRETIAK Józef – Historya wojny
chocimskiej 1621 r. Lwów 1889 nakładem
Księgarni Seyfartha i Czajkowskiego. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 22 cm, s. [4], 235, [4]. Opr. wtórna: ppł.
bibl. Piecz. „STL. Koło im. Adama Mickiewicza. Lwów” oraz (cyrylicą) „Miska Biblioteka
Stalinskogo Rajonu”. NK 16 /1, 102.
100
715 TRZECI MAJ z dodatkiem „Katechizmu Narodowego” (1791). W Warszawie
w Maju 1916, w 125-tą rocznicę, nakładem
Gebethnera i Wolffa; odbito u Wł. Łazarskiego. 19,5 cm, s. 142, [2]. Brosz. wydawnicza.
Przedmowa H[enryka] M[ościckiego], fragmenty wspomnień J. D. Ochockiego, opracowań J. I. Kraszewskiego, Wł. Smoleńskiego,
L. Wegnera i in., dokumenty z epoki.
80
716 [W.R.N.] Pod sąd klasy robotniczej!
Proces przywódców podziemnej W.R.N. War-
111
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Bartkowicz adwokat”. Okładki zabrudzone,
przetarcia grzbietu oprawy.
60
718 WALISZEWSKI K[azimierz] – Marysieńka. Marie de la Grange d’Arquien reine
de Pologne, femme de Sobieski, 1641 -1716.
Paris 1898 Libraire Plon, E. Plon, Nourrit et
Cie, Imprimeurs-Éditeurs. 21,5 cm, s. [6], XI,
[1], 383, tablica 1 – portret królowej Marysieńki, reprod. obrazu w galerii Świdzińskich
w Warszawie. Opr. wtórna: psk z epoki, grzbiet
pięciopolowy, złoc. tytulatura i ornament na
grzbiecie oprawy. Naklejka księgarni A. Malerne w Etrépagny. Wydanie 1. Do roku 1904
we Francji ukazały się cztery wydania. Przekład angielski – w 1898 r.
K. Waliszewski (1849-1935), urodzony na Kujawach, doktor praw na Sorbonie,
historyk, publikował w „Gazecie Polskiej”,
„Ateneum”, i „Kraju”. W 1893 osiadł na stałe we Francji, publikując niemal wyłącznie po
francusku. Jego opowieść o carycy Katarzynie
II została nagrodzona przez Akademię Francuską i przetłumaczona na kilka języków.
200
718
szawa 1948 Wydawnictwo Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej. 21 cm, s. 88. Brosz. wydawnicza.
Nakład 100 000 egz. Akt oskarżenia przeciwko Kazimierzowi Pużakowi, Tadeuszowi
Szturm de Sztremowi, Józefowi Dzięgielewskiemu, Feliksowi Misiorowskiemu, Ludwikowi Cohnowi, Wiktorowi Krawczykowi
– o udział w nielegalnej organizacji „Wolność-Równość-Niepodległośc” i zamiar zmiany
przemocą ludowo-demokratycznego ustroju Państwa Polskiego. Stenogram procesu
z 5-15 XI 1948 (ogłoszenie wyroku – 19 XI).
Drobne ubytki grzbietu broszury i okładki,
niewielkie plamy. Wewnątrz stan dobry.
50
717 WALISZEWSKI K[azimierz] – Katarzyna II. Dzieło nagrodzone przez Akademję
Francuską. Opracowanie i przekład Stanisława Wasylewskiego. Z przedmową autora do
czytelników polskich. Okładkę rysował T[adeusz] ROŻANKOWSKI. Poznań [1929]
Wydawnictwo Polskie R. Wegnera. 23 cm,
s. [6], XV, [1], 365, [3], 16 tablic ilustr. Opr.
wtórna: pł. Okładki broszury wydawniczej
naklejone na lico oprawy. Piecz. „Wacław
112
719 [WARSZAWA – okupacja niemiecka] KONTRYBUCJE okupacyjnych władz
niemieckich: 1) „Asygnata kontrybucyjna,
nr 245993 w związku z nałożoną na ludność polską m. Warszawy kontrybucją zł
1.000.000 …” na zł 1. (jeden). [Warszawa
po 31.X.1942]. 7,5 x 12,5 cm, karta na papierze specjalnym; 2) Świadectwo wykonania
obowiązku kontrybucyjnego, nr 727963…
zł. 5 (pięć). Warszawa, luty – marzec 1943.
8,5 x 15 cm, karta na papierze specjalnym.
Z faksymiliami podpisów komisarycznego
burmistrza miasta Warszawy Juliana Kulskiego. Przykłady realizacji wielomilionowych kontrybucji nakładanych przez władze
niemieckie na ludność Warszawy w odwecie
„za zbrodnicze zamachy kwasem solnym“ na
bywalców kin warszawskich oraz za „liczne
napady popelnione w ostatnim tygodniu na
niemieckich mezszczyznach i kobietach przez
uzbrojonych bandytow, ktorych ofiara padlo
kilku niemcow” [ortografia oryginału]. Ślady
zagięć narożników, drobne przybrudzenia,
stan dobry.
140
720 [WASILEWSKI Leon] Leon Płochocki – Chełmszczyzna i sprawa jej oderwania.
Kraków [1912] nakładem Wydawnictwa
„Życie” w Krakowie. 20,5 cm, s. IV, 113, [1],
18 – omówienie wydawnictw „Życia”. Opr.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
wtórna: pł. Piecz. „Wypożyczalnia H. Altenberga we Lwowie”. W przeddzień oderwania
od Król. Polskiego ziemi Chełmskiej oraz części Podlasia i stworzenia z tych ziem nowej
Guberni Chełmskiej, autor analizuje stosunki
narodowe i kulturalne na tych terenach.
80
721 WASILEWSKI Zygmunt – Wnukom o prapradziadku. W stulecie powstania
listopadowego. Warszawa 1930 Gebethner
i Wolff. 19 cm, s. 139, [4], facsimile autografu, tablica ilustr. (portret generała). Brosz.
wydawnicza. O generale Józefie Wasilewskim
(1759-1831). Niewielkie przetarcia grzbietu
broszury, wewnątrz stan bardzo dobry.
60
722 WIELOGŁOWSKI Walery – Polska
w obec Boga. Paryż 1846 w Księgarni Katolickiej Polskiej. 16 cm, s. XVIII, 470. Opr.
wtórna: ppł.
W. Wielogłowski (1805-1865), powstaniec listopadowy, emigrant, publicysta, moralista. Należał do Koła Sprawy Bożej (Towiańskiego), później zbliżył się do zakonu
zmartwychwstańców. Pierwsza jego publikacja paryska. E 7, 245. NK 9, 280. Miejscami
zażółcenia w tekście; szyldzik pł. na grzbiecie
(bez tytułu), ogólnie stan dobry. Rzadkie.
120
723 [WILEŃSZCZYZNA] Sympozjum
historyczne „Rok 1944 na Wileńszczyźnie”.
Wilno 30 czerwca – 1 lipca 1994 r. Warszawa 1996 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; Biblioteka „Kuriera Wileńskiego”.
20,5 cm, s. 306, [2]. Brosz. wydawnicza.
60
724 [WOJNA
1920]
„OJCZYZNA
W NIEBEZPIECZEŃSTWIE!” Odezwa
Rządu Polskiego wzywająca „cały naród do
walki w obronie ogniska domowego […], do
walki świętej w obronie Wolności, Niepodległości Ojczyzny!”. Warszawa dnia 5 sierpnia
1920 r. Drukarnia Państwowa Nº 10704.
51 x 33,5 cm.
Do druku wykorzystano wcześniej wydrukowaną (lipiec 1920 r.) jednostronnie ulotkęinformację „REFORMA ROLNA. Jaką jest
uchwalona reforma rolna i co daje ludowi?”
[Warszawa] Nakład Biura Propagandy przy
Prezydium Rady Ministrów Nº 4; Zakład
Graficzny Kaziańskich w Warszawie. Druk
dwubarwny, trzyszpaltowy.
300
725 WYSŁOUCH Seweryn – Rozwój granic i terytorium powiatu Kobryńskiego do połowy XVI w. Wilno 1930. Odbitka z „Ateneum
Wileńskiego”. R. VI, zeszyt 3-4. 1929. Druk:
Zakłady Graficzne „Znicz”, Wilno, Ś-to Jańska
1. 23 cm, s. [2], 122, [4], mapa rozkł. Opr. wtórna: ppł. biblioteczne. Nieaktualne piecz. biblioteki UŁ; także „BUŁ – do obrotu rynkowego”.
Na k. tyt. odręczna dedykacja autora dla prof.
dr. Bronisława Wróblewskiego, dat. w Wilnie
14 /VI 1930 r.
90
726 [WYMIANA pieniędzy 1950] Uchwała Rady Ministrów z 28 października 1950 roku
w sprawie zmiany systemu pieniężnego. B.m.
1950 b.w. 30,5 x 20 cm, s. [4].
Słynna wymiana pieniądza okresu stalinowskiego przeprowadzona z zaskoczenia,
która doprowadziła do złupienia majątków
obywateli. Jej mechanizm polegał na wymianie zasobów finansowych w bankach
w proporcji 100:3, a gotówki 100:1. Wobec
powszechnego braku zaufania do banków doprowadziło to do pauperyzacji społeczeństwa
(„przeprowadzenie reformy walutowej pozbawi elementy spekulacyjne poważnych części
nagrabionych przez nie kapitałów”). Jednocześnie wprowadzono surowy zakaz posiadania walut zagranicznych, złota i platyny. Wyjątkowy dokument z czasów Polski Ludowej.
150
727 [ZAMOYSKI Stanisław] Obwieszczenie „Jego Ces: Krol: Mci Napoleona Wielkiego Rządu Centralnego Galicyów”. Inc.
„Trudy wojenne tak świetnemi uwieńczone
wypadkami…” Exc. „Pomniycie Ziomkowie
że wielkie są wasze Obowiązki, a Naywiększy
z ludzi na tey samey Szali Dzieła wasze ważyć
będzie na którey Losy Narodów waży”.Podpisane: Rządu Centralnego Galicyów Prezes
Stanisław Ordynat Zamoyski. Maxymilian
Lewicki. R. C. W. T. Generalny Sekretarz.
U góry po lewej: „N˚1032 /R. C.”.
Ok. 1810. Druk jednostronny. K. 1,
37 x 42 cm na papierze czerpanym żeberkowym. Ślady po złożeniu, podklejenie na bibułkę japońską, stan dobry. Bardzo rzadkie.
St. Kostka Zamoyski (1775-1856), od
1810 senator Księstwa Warszawskiego, później Królestwa Polskiego.
260
728 ZAPROSZENIE na zjazd organizacyjny b. członków tajnych związków walki
czynnej z zaborcami 1904-1911… 15 sierpnia 1933 r. w Krakowie w lokalu Związku Le-
113
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
1880 nakładem Dra Tomasza Rayskiego;
z I. Związkowej drukarni, Hotel Żorża. 22 cm,
s. 92. Opr. wtórna: ppł. bibl. Pieczęcie: „Rada
Chorągwi Kołomyjskiej” i (cyrylicą) „Miska
Biblioteka Stalinskogo Rajonu”. E 7, 278.
100
731 ZBYSZEWSKI Karol – Wczoraj na
wyrywki. Okładkę projektowała Danuta LASKOWSKA. Londyn 1964 Nakładem Polskiej
Fundacji Kulturalnej. 18 cm, s. 159, [1]. Broszura wydawnicza z barwną okładką. M.in.
eseje o Kazimierzu Pułaskim – „Bohater znający tylko klęski”, o Stanisławie Leszczyńskim
– „Król-emigrant”.
80
732 [ZIENKOWICZ
Leon]
Szymon
KONARSKI (Usque ad finem). Paryż 1859.
W Drukarni L. Martinet. 21 cm, s. 48, tablica
w litografii z facsimile autografu Konarskiego. Opr. wtórna: psk z epoki [ubytek u dołu
grzbietu oprawy]. Na k. tytułowej ręcznie
dopisane: „[Leon Zienkowicz] Żywoty Narodowe” i „Paryż 1859”. Miejscami zażółcenia
w tekście. Zeszyt 2 serii Usque ad finem. Żywoty
narodowe z ostatnich lat stu…, wydawanej przez
L. Zienkowicza w l. 1859-1862 „staraniem
Młodego Pokolenia Polskiego”. Ukazało się
sześć zeszytów. Rzadkie. NK 9, 404.
120
731
gionistów na Wawelu. K. 2, 24 x 16 cm. Drukarnia L. Gronusia w Krakowie. Zaproszenie
dla Dr. Adama Gadomskiego (nazwisko wpisano odręcznie). Zabrudzenia i zagniecenia;
niewielkie sklejenie taśmą.
50
729 [ZAREMBA Zygmunt] Wit Smrek
– Demokracja społeczna. Próba wizji ustroju
przejściowego. Warszawa 1934 [właśc. – marzec 1944]. [Wydawnictwo WRN]. 19,5 cm,
s. 128. Brosz. wydawnicza [ubytki grzbietu].
Druk konspiracyjny. Chojnacki, 1639. Na
k. tytułowej długopisem: „książka wydana
w roku 1943 (v. wstęp). Autor: Zygmunt Zaręba. Treść: Program WRN”. Tytuły rozdziałów: I. Przemiany społeczne i polityczne, II.
Od demokracji formalnej do demokracji społecznej, III. Wizje przyszłości.
120
730 ZBROŻEK Piotr – Powstanie narodu polskiego przeciw Moskwie w roku 1830
i 1831 napisał… Cały dochód przeznaczony
na wsparcie weteranów z roku 1831. Lwów
114
733 ŻOŁNIERZ Legionów i P.O.W.
6.VIII 1914 – 6. VIII. 1939. Rok III, Nr 3 i 4.
Warszawa, maj – sierpień 1939 Komenda Naczelna Związku Legionistów i Zarząd Główny
Związku Peowiaków. Redaktor: Wacław Jankiewicz. 25,5 cm, s. 336 [druk dwuszpaltowy], 3 fot., ilustr. w tekście. Broszura wydawnicza; grzbiet reperowany. S. 65-80 oprawione
mylnie po s. 81-96.
M.in.: Materiały do historii I Brygady;
T. Pelczarski – Próba utworzenia Rządu Narodowego w sierpniu 1914; Bolesław WieniawaDługoszowski – Ze wspomnień o Komendancie; Wł. Niemczynowski – Polowe Drużyny
Sokole; W. Kiedrzyńska – Polskie organizacje
wojskowe w przededniu wojny światowej.
120
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
569
681
618
115
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Judaica
734 ALMANACH Żydowski na rok 5678
(1917/18). Redagował Dr. Z. F. Filkenstein.
Wiedeń 1918 Nakładem „Morii” (Dr. K. Meisels). 19,5 cm, s. 265, [3], ilustr. Brosz. wydawnicza [uszkodzona: grzbiet i tylna okł.
zastąpiona kartonem; lico opr. poplamione,
z drobnymi ubytkami]. M.in. artykuły: Leon
Reich (Lwów), W dziejowej chwili; Dr. Ozyasz
Thon (Kraków), Faza spełnienia; Nachum
Goldman (Berlin), Wojna a istota dziejów żydowskich; I. Grünbaum (Warszawa), Istota konfliktu polsko-żydowskiego; Dr. Samuel Poznański
(Warszawa), Widoki nauki judaistycznej w nowotworzącej się Polsce.
140
735 BŁOTNICKI Franciszek Ksawery –
Żyd swatem. Komedja w 2. aktach przerobiona na scenę polską. Poznań 1927 nakładem
Księgarni A. Cybulskiego; czcionkami Drukarni „Dziennika Poznańskiego” T. A. 16 cm,
s. 87, [9] – katalog Wydawcy; s. 20 [nuty do
komedii – muz. Fr. Konior]. Brosz. wydawnicza, okł. uszkodzona, bez uszczerbku dla
tekstu, z rys. F. Kostrzewskiego; brak grzbietu
broszury. Seria Naród sobie! nr 88.
60
736 CHMIELOWSKI Jordan – Światowładne dążności Żydów. Szkic polityczny.
Warszawa [1922] Skład główny: P. Szwede,
Warszawa, Warecka 9; druk Tłocznia P. Szwedego [j. w.]. 21 cm, s. 32. Brosz. wydawnicza
z karykaturą na okładce. Propagandowa broszura antysemicka: „na wschodzie – Sownarkom, na zachodzie – żydowska finansjera!”.
80
737 DUBNOW Szymon – Historia Żydów.
Przekład Zofii Erlichowej i Cecylii Słapakowej.
[Wałbrzych] 1948 Spółka Wydawnicza „Amikam”. 20,5 cm, s. 251, [4]. Broszura wydawnicza [minimalne ubytki grzbietu]. Dokonany
przez autora w latach 30-tych XX w. skrót dziesięciotomowej „Światowej historii Żydów”.
80
738 EISENBACH Artur – Hitlerowska
polityka eksterminacji Żydów w latach 1939
-1945 jako jeden z przejawów imperializmu
niemieckiego. Warszawa 1953 Żydowski Instytut Historyczny. 24 cm, s. 431, [1]. Brosz.
wydawnicza. Ubytki grzbietu i – nieznaczne –
broszurowych okładek; wewnątrz stan dobry.
100
116
739 GŁOS Młodzieży. Pismo poświęcone zagadnieniom asymilacji [organ Związku Ideowego
Młodzieży Polskiej]. Warszawa 1917; N˚ 2. Dnia
21 Marca. 22 cm, s. 16, na k. tyt. pieczątka wł.
W numerze: Antysemityzm a asymilacja;
Żydzi – antysemici; Asymilacya; Przywilej żydowski z r. 1264; Orędzie Wilsona a odezwa
Traugutta; Obchód powstania styczniowego;
Kronika związkowa.
Znane są tylko nr 1 z 17. I. 1917 i prezentowany tu nr 2. Podtytuł nr 1 bvrzmiał: Organ
młodzieży polskiej w[yznania] m[ojżeszowego] poświęcony sprawom asymilacji w Polsce.
Redaktor: Konrad Lacki. BCW II, 3063.
70
740 GOLDMAN B. I. (B. Goriew) – Jewrei w proizwiedienijach russkich pisatielej.
Petrograd 1917 Kniżnyj skład „Swobodnoje
Słowo” L. J. Łurie. 18 cm, s. 31. Brosz. wydawnicza, zabrudzenia; egz. nierozcięty. Nieaktualne, skasowane piecz. biblioteczne.
60
741 JEWS in POLAND (Yesterday and
Today). [Londyn 1968] Polish Association
in Great Britain; Printed by the White Eagle
Press Ltd. 21 cm, s. 88. Brosz. wydawnicza.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
W roku 1968 anonimowi autorzy udostępniają czytelnikom anglojęzycznym oficjalny,
partyjny punkt widzenia na przeszłość okupacyjną, lata powojenne i stan aktualny relacji Polaków i Żydów. W ostatniej części publikacji – tłumaczenie wybranych artykułów
z prasy polskiej z marca i kwietnia 1968 r.,
aby „just to show what Poles think and write
on Jews and Jewish problems”.
50
742 [katalog wystawy] VERSUNKENE
WELT. Herausgegeben von Joachim Riedl.
Wiedeń 1984. Redakcja – Hans Peter Hofmann. Oprac. graficzne – Joachim Riedl.
34 cm, s. 202, fotografie, mapy, ilustr. Broszura wydawn. Zawiera m.in. teksty Heinricha Heinego, Josepha Rotha, Arnolda Zweiga,
Martina Bubera, Franza Kafki, Maxa Broda,
Szaloma Asza, Paula Celana, Alfreda Döblina,
Kurta Tucholskiego. Liczne polonika. Niemal
200 rewelacyjnych fotografii.
100
743 KRASNOWSKI Zbigniew – Socjalizm, komunizm, anarchizm. Warszawa 1936
b. wyd. Druk. „Wzór”, Warszawa, ul. Rejtana Nr. 16. 22 cm, s. VIII, 222. Opr. wtórna:
ppł. biblioteczne. Na okładce i dalej do s.
130 – ślady przekłucia bagnetem. „Dalszy
ciąg, uzupełnienie i wzbogacenie szeregiem
nowych oświetleń i dokumentów – Światowej
polityki żydowskiej, ogłoszonej w r. 1934”.
90
744 [KRASZEWSKI Józef Ignacy] Żyd.
Obrazy współczesne przez B. Bolesławitę.
All is true. Tom drugi [brak t. 1 i 3]. Poznań
1866 nakładem Księgarni Jana Konstantego
Żupańskiego. 17,5 cm, s. 324. Opr. wtórna:
psk z epoki, napisy na grzbiecie złocone,
z monogramem właściciela „D. Z.”. Podpis
wł. i piecz. „Ex Libris Bohdana Zaleskiego”.
Wydanie 1. E 2, 486. NK 12, 58. Wydanie
2 (Warszawa 1917) ukazało się z podtytułem
Obrazy na tle wypadków 1863 roku. XIX-wieczne przekłady: angielskie, francuskie, niemieckie. Ze względu na rzadkość, prezentujemy
zaledwie jeden z trzech tomów powieści.
90
745 MĘCZEŃSTWO, walka, zagłada
Żydów w Polsce 1939-1945. Scenariusz,
teksty, wybór zdjęć i dokumentów Adam Rutkowski. Koncepcja graficzna, obwoluta, okładka, strona tytułowa – Mieczysław BERMAN.
Warszawa 1960 Wydawnictwo Ministerstwa
Obrony Narodowej. 28 cm, s. XIX, [2]; 541
fotografii i dokumentów na 150 k. nieliczbowanych; s. 11, [3]. Dołączony zbroszurowany
tekst przekładu na jęz. niemiecki, s. 33, [1].
Opr. wydawnicza: pł. tłocz. z obwolutą (obw.
reperowana). Słowo wstępne Tadeusza Kotarbińskiego, przedmowa Bernarda Marka.
100
746 NIEMCEWICZ J[ulian] U[rsyn] –
Lebje i Sióra czyli Listy dwóch kochanków.
Romans. Dwa tomy w jednym. Lipsk 1838
Nakładem i Drukiem Breitkopfa i Haertela.
15 cm, s. [6], 256. Opr. wtórna: psk z epoki
z tłoczeniami na grzbiecie. Ekslibris A. Jezierskiego. Dzieła poetyczne wierszem i prozą
J. U. Niemcewicza. Wydanie nowe i kompletne Jana Nep. Bobrowicza. Tom siódmy.
Motto na k. tytułowej: „Daleką jest odemnie myśl, Lud Starozakonny na wytępienie,
lub wygnanie wskazywać: poprawić go, przywieźć do upamiętania, do poznania własnego
dobra, to jest, co nauka Chrześcijańska podaje”. Od s. 236: „Opisanie kościoła Salomona,
jakim był przed zburzeniem go przez Cezara,
Tyta Vespaziana, wyjęte z Dziejów Flawiusza
Józefa Żydowina”. Od s. 243: „Historya Sabatei Sevi. Sławnego oszusta, jednego z fałszywych messyaszów u Żydów, pod panowa-
117
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
niem cesarza Leopolda I w r. 1666”. Wydanie
3. (wyd. 1 – 1821).
90
747 [POWSTANIE w getcie warszawskim] La Bataille du getto de Varsovie vue et
racontée par les Allemands. Paris 1946 Éditions
du Centre. 21,5 cm, s. 88, reprod. dokumentu. Opr. wtórna: plast., złoc. napis na grzbiecie
oprawy. Piecz. „Biblioteka Zaton Leon”.
90
748 RUCH podziemny w ghettach i obozach (materiały i dokumenty). Opracowała
Betti Ajzensztajn. Wstępem poprzedził Michał M. Borwicz. Okładkę projektował Alfred
ŻMUDA. Warszawa–Łódź–Kraków 1946
Wydawnictwa Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w Polsce [Nr 28]. 22,5 cm,
s. XXIV, 213, [2], ilustr. Broszura wydawnicza. Ekslibris St. Marczaka-Oborskiego.
90
749 SŁOWA niewinne. Opracował Nachman Blumental. Okładkę projektował Alfred ŻMUDA. Kraków-Łódź-Warszawa 1947
Centralna Żydowska Komisja Historyczna
przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce
(Nr 34). 19,5 cm, s. 271. Broszura wydawnicza. „Zwięzły leksykon do badań losów Żydów pod hitlerowską okupacją” (red.). Minimalny ubytek grzbietu broszury, poza tym
stan bardzo dobry.
80
750 TATRAKOWER Arje, Dr – Zarys
socjologii żydostwa, Lwów 1938 „Cofim”.
24 cm, s. 240. Broszura wydawnicza z ilustr.
na okładce. Drobne ubytki grzbietu brosz.,
poza tym stan bardzo dobry. Tytuł okładkowy: Zarys socjologii żydowskiej. M.in.: Ludność żydowska; Ilu nas jest?; Podstawy żydowskiej polityki emigracyjnej i populacyjnej;
Odwrócona piramida żydowskiej gospodarki;
Z narodu pośredników do narodu pracy; Żydowska myśl polityczna; Surogaty własnej
państwowości; Czyżby renesans religii?; Bunt
młodych; Dlaczego nas nienawidzą; Jak walczyć z antysemityzmem?; Myśl palestyńska;
Istota i dorobek syjonizmu.
160
751 THON O[zjasz] Dr. – Teodor Herzl.
Przekład z niemieckiego z upoważnienia autora. Warszawa 1929 Wydawnictwo M. J. Freid
i S-ka, Rymarska 16. 19,5 cm, s. 47, [1]. Broszura wydawn; drobne ubytki grzbietu.
100
118
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Regionalia, podróże
752 AUGUSTÓW i okolice. Informator turystyczny. Tekst: Wacław Bohdan, Ryszard Jędrzejewski, Andrzej Wyszkowski.
Okładka Henryk Mączkowski. Augustów
– Olsztyn 1963 Komitet Jedności Narodu
w Augustowie; Pojezierze. 21 cm, s. 83, [1],
liczne fot., mapa rozkł. Broszura wydawnicza.
Stan dobry.
60
753 [BIAŁOWIESKA PUSZCZA] Szkice
z Puszczy Białowieskiej. 14 kartonów Antoniego KAMIEŃSKIEGO. Tekst Zygmunta Bartkiewicza. Warszawa 1912 nakładem
Towarzystwa Akc. Wydawniczego „Świat”.
32 x 24,5 cm, k. tyt., s. 5, ]1] – druk dwuszpaltowy; 14 tablic w litografii [„Lit. Tow.
Akc. S. Orgelbranda S-ów”]. Brosz. wydawnicza z rys. na okładce. Grzbiet broszury reperowany; opr. związana ozdobną nicią; nieznaczne plamy na okładce. Stan tablic bardzo
dobry.
800
754 [GDAŃSK] Stanisław GIERSZEWSKI – Statystyka żeglugi Gdańska w latach
1670-1815. Warszawa 1963 Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 316, 25 tablic statystycznych (w paginacji), indeksy,
streszczenie w jęz. niemieckim. Maszynopis
powielany. Opr. wydawnicza: pł. Nakład 400
+ 150 egz. Źródła do dziejów handlu i żeglugi Gdańska pod redakcją Stanisława Hoszowskiego, 2. Instytut Historii PAN.
70
755 [JAREMCZE] Wschodnie Karpaty.
Wodospad Prutu w Jaremczu. Nakładem Tow.
Tatrzańskiego. Heliograwura [!] R. Paulussena w Wiedniu wg fotografii E. Trzemeskiego.
13 x 20,5 cm na kartonie 26 x 34 cm.
100
756 JAWA. Przyroda i sztuka. Uwagi z podróży. Napisał prof. Michał SIEDLECKI.
Warszawa-Kraków MCMXIII [1913] Wydawnictwo J. Mortkowicza. 26,5 cm, s. XIV,
292, [4], rysunki i fot. w tekście, 28 tablic
ilustr., 2 rozkł. mapki Jawy, 2 rozkł. tablice
fotograficzne. Opr. wydawnicza: pł. z tłocz.
i złoc. napisami na licu i grzbiecie oprawy.
Okładka wewnętrzna barwna; tłocz. [na zdjęciu]. Górne krawędzie kart złocone. Podpis
119
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
755
wł. i piecz. „Jerzy Skórski N˚ 142”. Ekslibris
Andrzeja Jaworskiego. Stan bardzo dobry.
120
757 [KOWEL – WOŁYŃ] Składajcie ofiary na Kościół-Pomnik w Kowlu na Wołyniu.
Fotografia kościoła i wiersz okolicznościowy
ks. infułata F[eliksa] Sznarbachowskiego.
Kowel [ok. 1924] Drukarnia Polska w Kowlu. 20,5 x 11,5 cm, k. 1, druk obustronny.
Kościół wybudowany po 1931 r. Zniszczony
przez władze sowieckie.
40
758 KRAKÓW. 10 drzeworytów St[anisława] RACZYŃSKIEGO. Kraków b.r. wyd.
33,5 cm, s. [4], 9 tablic [zamiast 10] z drzeworytami dwubarwnymi 21,5 x 16 cm, sygnowanymi oł. przez autora. Zachowane bibułki
ochronne; s. [2] – spis plansz. Brosz. wydawnicza z drzeworytem na okładce, związana
tasiemką. Brak drzeworytu nr 1 – Kościół Mariacki – ul. Floriańska.
300
120
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
759 KRÓLESTWO POLSKIE. Opracowali: Gloger Zygmunt, Janowski Aleksander,
Koskowski Bolesław, Kozicki Stanisław, Maliszewski Edward, Morżkowski Zygmunt, Nałkowska Anna, Radziszewski Henryk, Włodek
Ludwik. Dział ilustracyjny pod kierunkiem
Edwarda Nicza. Warszawa 1905 nakładem
„Gazety Polskiej”. 24,5 cm, s. [4], 346, [2],
ponad 200 fotografii w tekście. Opr. wydawnicza: pł., tłoczone napisy, barwna ilustr. naklejona na licu oprawy. Pieczątka „Ex libris
Tadeusza Sas Kulczyckiego” (heraldyczny);
podpis własn. „St. Kulczycki/1907”.
200
760
[LWÓW] Panorama plastyczna dawnego Lwowa. Układ graficzny – Dr Franciszek
Uhorczak. Wydanie drugie. Lwów 1938 nakładem Towarzystwa Budowy Panoramy Plastycznej dawnego Lwowa. 23,5 cm, s. 40, 20
ilustr. w tekście. Brosz. wydawnicza z ilustr.
na okładce. Drobne ubytki grzbietu broszury
i okładek; wewnątrz stan bardzo dobry.
120
761
[MAROKO] M[ieczysław] B[ohdan]
LEPECKI – Pod tchnieniem sirocco, przygody
z podróży po hiszpańskiem Marokko. Wydanie II-gie. Warszawa [1928] Wydawnictwo
753
121
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
2 rozkł. barwne mapy Polesia. Brosz. wydawnicza z fot. na okładce. K. tyt. i spis treści także w jęz. francuskim. Streszczenia artykułów
w jęz. niemieckim. Grzbiet broszury reperowany. Wewnątrz stan bardzo dobry.
180
764 [POLSKA] Antoni SUJKOWSKI –
Geografja ziem dawnej Polski, z 204 ilustracjami i 48 mapami. Wydanie drugie. Warszawa 1921 Wydawnictwo M. Arcta. 27 cm,
s. VIII, 420, 251 ilustr. w tekście, 2 wykresy,
7 map rozkł. Opr. wydawnicza: ppł., tekt.
Brak mapy fizycznej ziem polskich E. Romera. Okładki poplamione z drobnymi ubytkami
przy krawędziach; płótno na grzbiecie oprawy
z przetarciami. Wewnątrz stan dobry.
180
768
„Bibljoteki Groszowej”. 17 cm, s. 155, [5].
Opr. wydawnicza: ppł., tekt. z fot. na okładce
i złoc. tytulaturą na grzbiecie. Okł. przybrudzona; zagięcia narożników oprawy; wewnątrz
stan bardzo dobry. Wyd. 1 z podtytułem Przygody w krainie Kabylów ukazało się w r. 1926.
60
762 PODOLE. A. d’Abencourt – Klasyfikacja i rozwój dolin podolskich. J. Czyżewski – Gęstość sieci dolinnej na Podolu.
M. Koczwara – Rozwój polodowcowej flory
i klimatu Podola… A. Zierhoffer – Północna
krawędź Podola w świetle rzeźby powierzchni
kredowej. Lwów-Warszawa 1927 KsiążnicaAtlas. 27,5 cm, s. V, [1], 95, 23 ilustr. w tekście, 1 tablica rozkł., 2 mapki barwne. Prace
geograficzne wydawane przez prof. E. Romera, zeszyt IX. Opr. wtórna: ppł., tekt. Na
k. tytułowej zamazany napis własn. Pieczątki:
„Zbiory Bogodara Winida”.
120
763 [POLESIE] Postępy prac przy meljoracji Polesia. I. Sprawozdanie za lata 19311932. II. Rozprawy naukowe i techniczne.
Brześć nad Bugiem 1933 nakładem Biura
Meljoracji Polesia. Odbito w Zakładach Graficznych Sejmiku Brzeskiego dzierż. przez
A. Kiedrzyńskiego. 32 cm, s. XXXII, [2], 162
– druk dwuszpaltowy, errata, liczne fot., rys.
i mapki w tekście, 6 barwnych tablic ilustr.,
122
765 [POLSKA] Władysław BIEŃKOWSKI – Nauka o Polsce współczesnej. Opracowanie graficzne – Mieczysław BERMAN.
Warszawa 1948 Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. 23,5 cm, s. 260, liczne fot.,
mapki; barwna, rozkł. mapa Polski. Brosz.
wydawnicza.
60
766 [POZNAŃ] Powszechna Wystawa
Krajowa Poznań, maj-wrzesień 1929. Poznań,
Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych
„Ruch”. S.A. Album 10 fotografii, 20 x 29 cm.
Broszura wydawnicza. Okładka, k. tyt. i podpisy do zdjęć w jęz. polskim i francuskim.
80
767 [STANY ZJEDNOCZONE] Marian
PODKOWIŃSKI – Trzy miesiące w USA.
Warszawa 1949 Książka i Wiedza. 20,5 cm,
s. 136, [5]. Brosz. wydawnicza z ilustr. na
okładce [proj. Stefana Styczyńskiego].
Proweniencja: „Z księgozbioru Bolesława
BIERUTA /N…” (pieczątka) i ręcznie wpisane „1391”. Pieczątka BN (i ołówkowe wpisy
unieważniające, jako dublet); pieczątki „Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego”.
100
768 [SUWALSZCZYZNA]
Eugeniusz
KAZIMIROWSKI – Projekt okładki do zamierzonej publikacji: St. Starościak, L. Łyszczarczyk – Nasze strony rodzinne. Tusz, piórko,
akwarela, 27 x 22 cm, sygnowana p.d. „Eug.
Kazimirowski”.
250
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
769 [ŚLĄSK] Schlesien In Farbenphotographie. Herausgegeben von Professor Dr. Heinz
Braune… und Dr. Konrad Hahm… in Verbindung mit dem Schlesischen Bund für Heimatschutz. Band I mit 40 Tafelbildern in Naturfarben nach Aufnahmen von Julius Hollos. Berlin
1923 Verlagsanstalt für Farbenphotographie
Carl Weller. Textband [tylko; bez albumu z fot.].
36 cm, s. [6], 90, w tekście 44 barwne fot. zabytków Dolnego i Górnego Śląska. Brosz. wydawnicza, z orłem i napisem Schlesien na okładce,
związana przy grzbiecie oprawy. Deutschland in
Farbenphotographie, Band VIII.
150
771 TATRY Wysokie podług zdjęć z roku
1896/1897. Kraków 1903 Wydane staraniem i nakładem Towarzystwa Tatrzańskiego
w Krakowie. Wykonane w c. i k. wojskowym
Zakładzie geograficznym w Wiedniu. Mapa
barwna 1:25 000. 71 x 110 cm. Pobocznie:
Tatry z okolicą, 1:200 000. Zagięcia po składaniu, poza tym stan dobry. Rzadkie.
1 500
770 [TARNOPOLSKIE] Aleksander CZOŁOWSKI i Bohdan JANUSZ – Przeszłość
i zabytki województwa tarnopolskiego. Z 160
ilustracjami na 78 tablicach i kartą zabytków.
Tarnopol 1926 nakładem Powiatowej Organizacji Narodowej. 26 cm, s. VIII, 198, [4], 78 tablic
z ilustr., rozkładana „karta zabytków” [uszkodzona, podklejona taśmą]. Opr. wydawnicza: ppł.,
tekt. z ilustracją na okładce. Liczne, skasowane
pieczęcie „Dyrekcja Gimnazjum Państwowego
im. Władysława Jagiełły w Krasnym Stawie”
oraz „Bibjoteka uczniów…” tegoż gimnazjum.
W tekście kilka podkreśleń piórem; przetarcia
i zabrudzenia okładek. Stan tablic dobry.
200
772 Studium portretowe z pejzażem
tatrzańskim, 16 x 10,5 cm na arkuszu
26 x 19 cm.
480
[TATRY] Walery ELJASZ-RADZIKOWSKI (1841-1905). Akwaforty, 1873/1874.
Odbitki późniejsze, z zachowanych płyt.
W passe-partout.
773 Górski szlak.., 16 x 10,5 cm, dat. na
płycie „1874”. Reprodukowana: A. Szpakowski,
Walery Eliasz Radzikowski, Kraków 1960, s. 50.
480
774 Góral, 16 x 10,5 cm. Sygnowana na
płycie „W. Eljasz” i „Tatry”, dat. „1873”. Reprodukowana: j.w., s. 63.
480
771
123
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
778
775 [TATRY] Zima w Tatrach. Według przewodników „Szlaki narciarskie Tatr polskich” –
J[ózefa] Oppenheima oraz „Tatry i Zakopane
w zimie” – T. Zwolińskiego opracował Tadeusz
ZWOLIŃSKI. Warszawa 1953 Spółdzielczy
Instytut Wydawniczy „Kraj”. 16,5 cm, s. 174,
[2], liczne rys., fotografie, plany szlaków i dróg
narciarskich. Rysunki Wandy Widiger. Okładkę
projektowała Sława Gospodarek. Na k. tyt. dedykacja (nagroda w zawodach narciarskich).
60
776 WARSZAWA. Opracowanie ilustracyjne i graficzne – Kazimierz Saysse-Tobiczyk.
Okładka – Jan Marcin SZANCER. Warszawa
1950 Spółdzielczy Instytut Wydawniczy
„Kraj”. 28,5 cm, s. 102, [1]. Opr. wydawnicza: tekt. Drobne otarcia grzbietu. Niemal
100 fotografii, m. in. Jana Bułhaka, Romana
Burzyńskiego, Zofii Chomętowskiej, Henryka Poddębskiego, Leonarda Sempolińskiego,
Zdzisława Wdowińskiego.
90
777 [WARSZAWA] Aleksander WEJNERT – Starożytności warszawskie. Dzieło zbiorowo-zeszytowe wydawane przez…,
magistra prawa i administracji, konserwatora akt dawnych miasta Warszawy. Tom
I [z 6]. Warszawa 1848 w Drukarni Józefa
Unger. 18,5 cm, s. 383, [3], 5 rozkł. tablic
litograficznych, w litografii Józefa Herknera
[zamiast 7]. Opr. wtórna: ppł. Pieczęcie „Re-
124
776
dakcja Starożytności Warszawy”. Napis własnościowy „JKwietniewski”. E 5, 34.
180
778 [WIELKOPOLSKA] M. ZIEMSKI,
T. PIECHOCKI – Wzdłuż i wszerz Ziemi
Wielkopolskiej. Tom I. Poznań 1934 nakładem autorów w Drukarni Dziennika Poznańskiego. 30,5 cm, s. 175, [2], 16 tablic
z fotografiami. Opr. sygnowana „J Zimny Introligatornia Poznań”: pł. tłocz. i złoc. tytu-
777
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
latura na licu i grzbiecie oprawy. Oryginalna
okładka barwna zachowana. Treść: Gniezno,
Chodzież, Czarnków, Wągrowiec, Szamotuły,
Oborniki, Kościan, Wolsztyn, Nowy Tomyśl,
Międzychód, Leszno, Gostyń, Śrem. Wstęp
Józefa Winiewicza. Dalsze tomy nie ukazały
się.
240
779 WILNO. Piętnaście widoków według
zdjęć fotograficznych. Wydanie czwarte. Wilno 1922 nakładem Księgarni Józefa Zawadzkiego. 28,5 cm, s. [2], 15 tablic z fotogr. Brosz.
wydawnicza, okł. z tytułem „Wilno” i ilustr.
[sygnowana „W. St.”], związana ozdobną nicią.
Na niektórych fot. drobne plamki; okł. zabrudzona, z niewielkim ubytkiem narożników.
60
780 [WROCŁAW] Pierwszy rok w odzyskanym Wrocławiu. Nakładem Zarządu Miejskiego m. Wrocławia. Maj 1946. 22 cm, s. 75,
w tekście liczne tabele, 2 fot. Brosz. wydawnicza z ilustr. na okładce. Ekslibris Michała
Kaczorowskiego. Ubytki grzbietu broszury.
70
781 [WROCŁAW] Przewodnik po Wrocławiu. Wrocław 1946 nakładem Komitetu
Organizacyjnego Dni Kultury Polskiej na
Ziemiach Zachodnich [8-11 czerwca 1946].
15,5 cm, s. 29, [2]. Brosz. wydawnicza.
50
782 [ZIEMIA CZERWIEŃSKA] Dr. Stanisław ŁEMPICKI – Piotr Skarga na Ziemi
Czerwieńskiej. Lwów 1937 Oddział Polskiego Tow. Historycznego we Lwowie. 24,5 cm,
s. [2], 40, portret. Brosz. wydawnicza. Egz.
nierozcięty. Odbitka z czasopisma „Ziemia
Czerwieńska” Rocznik II, zeszyt 2. Zabrudzenia i naddarcia broszurowych okładek;
wewnątrz stan bardzo dobry.
60
783 Jan STANISŁAWSKI – SAD UKRAIŃSKI, 1904, litografia barwna, 13,4 x 20 cm
na arkuszu 18,5 x 24,5 cm, sygnowana na kamieniu p.d. monogramem „JS”
Dodatek artystyczny do nr 20-21 „Chimery” (z t. VII, kwiecień-czerwiec 1904).
Wystawiana m.in.: Pięć wieków grafiki
polskiej, Muzeum Narodowe w Warszawie,
1997. W katalogu poz. 540.
1 200
125
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
126
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Z ilustracji książkowej
w Polsce Ludowej
784 BARTŁOMIEJCZYK
Edmund
(1885 -1950) – Projekty 8 ilustracji oraz
okładki do Bajki o śpiącej królewnie i siedmiu
junakach Aleksandra PUSZKINA, w przekładzie Wandy Grodzieńskiej – dla „Naszej Księgarni”, 1950. Tusz, piórko, ołówek, akwarela,
29 x 20,5 cm. Na 4 projektach sygnatura monogramem „E. B.”. Drzeworytnik, wybitny
grafik i projektant grafiki użytkowej, po wojnie podjął współpracę z wydawnictwami jako
ilustrator. Por. poz. 180. Fot. na s. 135.
150
785 CERVANTES Saavedra Miguel de
– Intermedia. Przełożyła Zofia Szleyen. Ilustrował Józef WILKOŃ. Kraków 1967 Wydawnictwo Literackie. 21 cm, s. 193, [3],
10 całostronicowych ilustracji [w paginacji].
Opr. wydawnicza: pł. z obwolutą.
80
786 DANTE Alighieri – Boska Komedia.
Przełożył Edward Porębowicz. Wstęp i redakcja Mieczysław Brahmer. Oprawa, wyklejka,
karta tytułowa – Aleksander STEFANOWSKI. Ilustrowało 34 (trzydziestu czterech!)
współczesnych, polskich artystów, m.in. Józef
WILKOŃ [na fotografii]. Warszawa 1975
Państwowy Instytut Wydawniczy. 20 cm,
s. 658, [2], 34 tablice ilustracyjne. Opr. wydawnicza: pł., tłocz., złocenia.
80
785
787 FILLER Witold – Cyrk, czyli emocje pradziadków. Obwoluta, okładka i strona
tytułowa Roman CIEŚLEWICZ. Warszawa
1963 Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
20,5 cm, s. 152, [3], liczne ilustr. w tekście.
Brosz. wydawnicza z obwolutą. Niewielki
ubytek górnej części obwoluty; k. tytułowa
i kilka innych kart zabrudzone.
70
788 GAŁCZYŃSKI K[onstanty] I[ldefons] – Zaczarowana dorożka. Opracowanie graficzne Jerzy Desselberger. [Warszawa]
1957-1958 Czytelnik. 15 cm, s. [20], okł. broszurowa z obwolutą barwną. Nakł. 2000 egz.
Praca dyplomowa w Katedrze Grafiki Książki
krakowskiej ASP u prof. Witolda Chomicza.
100
786
127
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
787
789
789 GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons
– Satyra. Groteska. Żart liryczny. Ilustrował
Henryk Tomaszewski. Warszawa 1955 Czytelnik. 20 cm, s. 406, [6], tabl. ilustr. 1, liczne
ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: pł., obwoluta.
Wydanie 1. M.in.: Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu, wiersze z „Zaczarowanej dorożki” i „Ślubnych obrączek”,
Listy z „Fiołkiem”, Teatrzyk Zielona Gęś.
Niewielkie ubytki i rozerwania obwoluty, stan
dobry.
120
790 IWASZKIEWICZ Jarosław – Gawęda o książkach i czytelnikach. Projekt książki
– Andrzej HEIDRICH. Warszawa 1959 Czytelnik. 19 cm, s. 44, [4]. Brosz. wydawnicza
z obwolutą. Wydanie 1. Okładka reprodukowana: Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Tysiąc
polskich okładek, Warszawa 2010.
60
788
128
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
791
792
790
791 KERN Ludwik Jerzy – Najwyższe
wykształcenie. Okładka, ilustracje, układ graficzny – Daniel MRÓZ. Kraków 1969 Wydawnictwo Literackie. 12 x 20 cm, s. 189, [3],
liczne ilustr. w tekście, także całostronicowe
[w paginacji]. Brosz. wydawnicza, okł. ilustr.
70
792 KERN Ludwik Jerzy – Podglądanie
rodaków. Okładka, ilustracje układ graficzny
– Daniel MRÓZ. Kraków 1972 Wydawnictwo Literackie. 12 x 20 cm, s. 207, [1], liczne
ilustr. w tekście, także całostronicowe [w paginacji]. Brosz. wydawnicza, okł. ilustr.
70
793 KOCHANOWSKI Jan – Fraszki.
Wybór. Słowo wstępne, wybór i opracowanie Antonina Jelicz. Ilustrowała Maja BEREZOWSKA. Okładkę projektował Marek
RUDNICKI. Warszawa MCMLVI [1956]
Państwowy Instytut Wydawniczy. 30 cm,
s. 86, [2], liczne ilustr. w tekście, 6 tablic
barwnych. Opr. wydawnicza: pł. tłocz. z ob793
129
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
ilustr. na okładce. Na niektórych kartach nieznaczne plamki, poza tym stan dobry, ilustracji – bardzo dobry.
100
797 MARCZAK-OBORSKI
Stanisław
– Gest romantyczny. Opracowanie graficzne
Mariana BOGUSZA. Warszawa 1949 [właściwie 1950] Klub Młodych Artystów i Naukowców. Ilustracje Zbigniewa DŁUBAKA.
21 cm, s. [64], 4 tablice ilustr. Broszura wydawnicza; barwne okładki projektu M. Bogusza. St. Marczak-Oborski Poezje, I.
120
798 MARCZAK-OBORSKI Stanisław –
Poszukiwania i anegdoty. Oprawa graficzna
i ilustracje Mariana BOGUSZA. Warszawa
1949 [właściwie 1950] Klub Młodych Artystów i Naukowców. 21 cm, s. [58], 4 tablice
ilustr. Broszura wydawnicza; barwne okładki
projektu M. Bogusza. St. Marczak-Oborski
Poezje, II.
120
796
MŁODOŻENIEC Jan – Dwie ilustracje
do Znamienia Michała Szołochowa; piórko,
tusz lawowany. Rysunki naklejone na karton.
wolutą. Minimalne naderwania i zagięcia obwoluty, poza tym stan bardzo dobry.
80
794 KRASICKI Ignacy – Bajki. Wstępem
opatrzył Z[dzisław] Libera. Ilustrował J[erzy]
SKARŻYŃSKI. Warszawa 1951 Nasza Księgarnia. 29,5 cm, s. 49, [3], liczne ilustr. w tekście, 7 tablic barwnych. Opr. wydawnicza:
ppł., tekt. Brak obwoluty. Fot. na str. 126.
100
795 KRASICKI Ignacy – Monachomachia czyli wojna mnichów. Opracował i wstępem poprzedził Tadeusz Mikulski. Ilustrował
Antoni UNIECHOWSKI. Opracowanie graficzne – Paweł Zembrzuski. Warszawa 1954
PIW. 29 cm, s. 90, [2], 20 całostronicowych
ilustr. barwnych, 7 finalików barwnych. Opr.
wydawnicza: pł. z tłocz. i złoceniami na licu,
obwoluta (podniszczona; poza tym stan dobry).
90
796 KRASICKI Ignacy – Satyry. Wstępem
poprzedził Jan Kott, ilustrował Jan Marcin
SZANCER. Warszawa 1952 Książka i Wiedza. 33 cm, s. 92, [3], liczne ilustr. w tekście,
11 tablic z naklejonymi barwnymi ilustracjami. Opr. wydawnicza: ppł., tekt. z barwną
130
798
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
799
Pod rysunkami, odręcznie: „Rys. Jan Młodożeniec” i „Michał Szołochow – Znamię”.
799
„TACZANKA”, 19,5 x 26,5 cm.
500
800
„POJEDYNEK”, 34 x 23 cm.
600
801 MROŻEK Sławomir – Ucieczka na
południe. Rysunki autora. Obwolutę projektował Mieczysław Kowalczyk. Warszawa
1961 Iskry. 19,5 cm, s. 196, [3], rysunek na
każdej stronie, z paroma zaledwie wyjątkami.
Brosz. wydawnicza z barwną obwolutą. Wydanie 1. Biblioteka Stańczyka.
90
802 OPOWIEŚCI z dreszczykiem. [Cz.
2]. Noc druga. Wybrał i opracował Maxim
Lieber. Warszawa 1960 Iskry. 20,5 cm, s. 601,
[3], brosz. wydawnicza.
M.in. Walter Scott (Opowieść kobziarza),
Edgar Allan Poe (Studnia i wahadło), Henry
801
802
James (Sir Edmund Orme), Robert Louis Stevenson (Markheim), Joseph Conrad (Il conte). Okładkę projektował Jan Młodożeniec
(1929-2000), malarz i grafik. Stan bardzo
dobry.
80
803 OPPMAN Artur (Or-Ot) – Legendy
warszawskie. Ilustracje wykonała M. MACKIEWICZÓWNA. Okładkę ilustrował Witold KALICKI. Warszawa 1945 Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana. 24 cm, s. 85, [3],
liczne ilustracje w tekście, 4 tablice barwne
(naklejone). Opr. wydawnicza: ppł., tekt
z ilustr. okładką. Blok książki poluzowany;
przetarcia grzbietu i krawędzi oprawy; wewnątrz stan dobry.
80
804 [PAWLIKOWSKA] Dancing. Karnet
balowy Marii Pawlikowskiej. Opracowanie graficzne, obwoluta i rysunki Jerzy JAWOROWSKI. Warszawa 1958 Czytelnik. 19,5 cm, s. 41,
[4], liczne rysunki w tekście. Brosz. wydawnicza
z barwną obwolutą. Minimalny ubytek grzbietu obwoluty, poza tym stan bardzo dobry.
60
131
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
805 POTOCKI Wacław – Fraszki. Wybór.
Ilustrowała Maja BEREZOWSKA. Warszawa
MCMLVII [1957] Państwowy Instytut Wydawniczy. 30 cm, s. 78, [2], 6 tablic barwnych.
Opr. wydawnicza: pł. tłocz. z obwolutą. Minimalne przetarcia i niewielkie przybrudzenia
obwoluty, poza tym stan bardzo dobry.
80
806 PRZYBORA Jeremi – Kabaret Starszych Panów. Wybór. Rysunki – Henryk TOMASZEWSKI. Warszawa 1970 Czytelnik.
19,5 cm, s. 197, [3], liczne ilustr. w tekście;
całostronicowe w paginacji. Brosz. wydawnicza z barwną obwolutą. Wydanie 1.
100
803
807 PUSZKIN Aleksander – Dubrowski.
Przełożył Seweryn Pollak. Drzeworytami
ozdobił Wacław WAŚKOWSKI. Warszawa
1950 Książka i Wiedza. 21 cm, s. 133, [2],
liczne ilustr. w tekście. Opr. wydawnicza: pł.
z tłocz. ilustracją na okładce i napisami na
grzbiecie. Dołączony oryginalny drzeworyt
W. Waśkowskiego – ilustr. do strony 35.
120
808 PUTRAMENT Jerzy – Dwa łyki Ameryki. Okładkę projektował Jan Młodożeniec.
Warszawa 1956 „Czytelnik”. 17 cm, s. 193,
[3], 23 fotografie w tekście. Broszura wydawnicza z barwną okładką. Odwilżowy, jeszcze
przed-październikowy reportaż politruka literatury PLR. Rozdział „Coś z Miłosza” (s. 135163) zawiera interesujące wspomnienia o koledze z Wilna, który w „Zniewolonym umyśle”
sportretował Putramenta bez sentymentu. Fot.
na s. 135.
80
809 RUSTAWELI Szota – Wiciądz w tygrysiej skórze. Przekłady fragmentów, trawestacje i słowo wiążące Jerzego Zagórskiego. Konsultacje filologiczne dr Jana Brauna.
Ilustracje, projekt okładki i obwoluty – Jerzy
SKARŻYŃSKI. Kraków 1966 Wydawnictwo
Literackie. 24 cm, s. 83, [1], liczne ilustr.
w tekście, w tym 11 całostronicowych (w paginacji). Opr. wydawnicza: pł. z obwolutą
barwną. Minimalne ubytki, ślady zalania obwoluty. Poza tym stan bardzo dobry.
60
806
132
810 STRASBURGER Janusz – Z hiszpańskiego. Przekłady poezji. Drzeworyty Marii
HISZPAŃSKIEJ-NEUMANN.
Warszawa
1956 Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik.
24 cm, s. 209, [3],liczne ilustr. w tekście. Brosz.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
812
809
wydawnicza z ilustracją na okładce. Drzeworytowy „Ex Libris [Stanisław] Dawski”.
90
z zasobów typograficznych najważniejszych polskich drukarni XVI i XVII w. Obwoluta i tłoczenia
Edward Manteuffel i Antoni Wajwód. Obwoluta po konserwacji, oprócz tego stan bardzo dobry.
140
811 SZEKSPIR Wiliam – Pięć dramatów. Sen nocy letniej, Romeo i Julia, Wesołe
kumoszki z Windsoru, Hamlet, Makbet –
w przekładach S. Koźmiana, J. Paszkowskiego
i L. Ulricha. Wstęp napisał Jan Parandowski.
Ilustrowała Janina KONARSKA. Obwolutę,
okładkę i stronę tytułową projektował Marek
RUDNICKI. Warszawa 1955 Państwowy Instytut Wydawniczy. 29 cm, s. 437,[3], ilustracje w tekście, 16 tablic ilustr. Opr. wydawnicza:
pł. złoc. Brak obwoluty. Stan bardzo dobry. Na
fotografii – ilustracja do Snu nocy letniej.
90
812 TUWIM Julian – Cztery wieki fraszki
polskiej. Wybór i wstęp... Przedmowa Aleksandra Brücknera. Warszawa 1957 Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”. 22 cm, s. XXXI,
[1], 531, [1], liczne ilustr., ozdobniki i finaliki w tekście, opr. wydawnicza: pł., obwoluta.
Wydanie 2. Pierwsza antologia fraszek polskich. Obejmuje kilkaset utworów począwszy od
Reja i Kochanowskiego aż do Hemara, Tuwima
i Słonimskiego. Układ graficzny zaprojektował
Kazimierz Piekarski (1893-1944), wybitny bibliograf, historyk i bibliofil. Tekst w ozdobnej ramce, podobizny drzeworytów i zdobników wybrano
813 TUWIM Julian – Polski słownik pijacki i Antologia bachiczna. Warszawa MCMLIX
[1959] Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.
21 cm, s. 354, [2], liczne ilustr. w tekście, 8 tablic barwnych. Opr. wydawnicza: pł. z tłoczonymi napisami na grzbiecie i rys. na grzbiecie
i licu oprawy; obwoluta.
W Antologii bachicznej utwory: Mikołaja Reja,
Marcina Bielskiego, Jana Kochanowskiego, Daniela Naborowskiego, Wacława Potockiego, Adama
Naruszewicza, Ignacego Krasickiego, Franciszka
Bohomolca. Ilustrował Feliks Topolski (19071989). Egzemplarz Stanisława Marczaka-Oborskiego (ekslibris). Niewielkie uszkodzenia obwoluty, stan bardzo dobry.
120
814 UNIECHOWSKI Antoni – Projekt
obwoluty do książki Janusza Sowińskiego
Wędrówka przedmiotów. Kolekcje i kolekcjonerzy,
wydanej przez Ossolineum w 1977 roku.
Akwarela, piórko, tusz, 21 x 26 cm.
Ze zbiorów rodzinnych artysty.
500
133
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
810
815 WILDER Thornton N. – Most San
Luis Rey. Tłumaczył Adam Kaska. Ilustrował Wiesław MAJCHRZAK. Warszawa 1957
Czytelnik. 17 cm, s. 164, [4 ], liczne ilustr.
w tekście. Brosz. wydawnicza z obwolutą.
70
811
816 VORAGINE Jakub de – Złota legenda. Wybór. Tłumaczyła z języka łacińskiego
Janina Pleziowa. Wyboru dokonał, wstępem
i przypisami opatrzył Marian Plezia. Książkę
zdobiła Maria HISZPAŃSKA-NEUMANN.
Wyboru materiału do reprodukcji dokonał
i objaśnieniami opatrzył Lech Kalinowski.
Warszawa MDCCCCLV [1955] Instytut
Wydawniczy PAX. 24 cm, s. LXXXVII, 766,
[2], liczne ilustr. czarnobiałe, całostronicowe
w paginacji, barwne inicjały i 12 tablic ilustracyjnych barwnych; bibułki ochronne. Oprawa
wydawnicza: pł. złocone. Brak obwoluty, poza
tym stan bardzo dobry.
100
814
134
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
784
813
808
815
135
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
838
136
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Ikonografia
817 ALBUM WOJSKA POLSKIEGO
z 1831 roku zawierające dwanaście tablic odręcznie kolorowanych rysunku Jul. Kossaka,
W. Eliasza, W. Mottego i innych artystów.
Poznań 1886 Nakładca i wydawca K[arol]
Kozłowski. Z drukarni J. I. Kraszewskiego
w Poznaniu. 6 plansz (z 12) oraz część opisowa. W płóciennej tece wydawniczej; tłocz.,
złocony napis na licu oprawy. Zeszyt opisowy:
31 x 39,5 cm, s. [4], 24. Zawiera: K. Jarochowski – Wojsko polskie w 1831 r.; Stan armii polskiej
w 1831 r.; Zestawienie chronologiczne bitew i potyczek; E. Callier – Iganie (z mapą w litografii).
Tablice V do IX oraz XI. Cynkografia kolorowana ręcznie akwarelą, ok. 19 x 24,5 cm na
arkuszach ok. 32 x 41 cm. Marginesy tablic
reperowane; niewielkie odbarwienie tylnej
okładki (u dołu); zabrudzenia, przetarcia narożników teki.
2 500
818 „EPIZOD z BITWY POD WIEDNIEM” (Episode vor der Schlacht am Kahlenberge, die 12. September 1683.)
litografia, 23,5 x 32 cm na arkuszu
29 x 35,5 cm, wyd. Carl Schonewerk w Wiedniu, 1838-1840; sygnowana na kamieniu
„Joh. Nep. Geiger” oraz u dołu, pod ryciną.
Rysował Peter Johann Nepomuk GEIGER
(1805-1880); litografował Johann SCHÖNBERG (1780-1863).
Podpisy odnoszą się także do głównych
postaci sceny: w centrum król Jan III Sobieski, po prawej ręce króla: Anaeus Sylvus, Johann Georg III Saski, Carl von Croy, dowódcy polscy: Jabłonowski i Lubomirski. Po lewej
ręce Sobieskiego: Marco d’Avrano, kapelan
króla; arcyksiążę Karol V Lotaryński, margrabia Hermann von Baden, baron Regenteld,
ks. bawarski Max Emanuel.
1 100
819 [GROTTGER] Silva rerum z teki
A[rtura] Grottgera. Oryginały w posiadaniu
Wandy Młodnickiej. Fotografował E. Trzemeski. Lwów b.r. Nakładem Księgarni F. H. Richtera (H. Altenberg). 12 tablic z naklejonymi,
fotograficznymi reprodukcjami rysunków
i obrazów artysty: Piękność; Dziewczę wiejskie;
Cygan; Córka króla Popiela; Zygmunt i Barbara; Bajki; Kolenda; Na chórze; Pielgrzym; Pod
818
137
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
824
starą lipą; W kopalni; Przy pomniku; Fotografie
ok. 14 x 10 cm, na tekturach 21,5 x 16 cm.
W tece: pł., z tłoczeniami i złoceniem, z napisem „Silva rerum z teki A. Grottgera”. Stan
bardzo dobry. Bardzo rzadkie.
280
820 INSURGENCI
polscy
(1794).
Gwardzista (Gwardii Narodowej); Ochotnik
piechur; Cavalier. Wg rysunków Norblina
w kolekcji Księżnej Izabeli Czartoryskiej; ok.
1876. Akwaforta kolorowana ręcznie akwarelą, 21 x 30 cm na arkuszu 31,5 x 44,5 cm,
sygnowana „RJacquemin”, u Delatre’a w Paryżu. Raphäel JACQUEMIN (1821-1881)
sztycharz
francuski
wyspecjalizowany
w przedstawieniach strojów historycznych.
Autor Histoire genérale du costume… (1876).
360
821 [kalendarz ścienny] PŁOMYK –
PŁOMYCZEK. Ilustracja szkolna. Kalendarz
na rok szkolny 1931-1932. Warszawa [1931]
Zakład Graficzny Koziańskich. Druk wielobarwny. 45,5 x 31 cm. Ilustracja przedstawiająca fragment PORTU W GDYNI, sygnowana monogramem wiązanym „CF” (?).
100
822 KOSSYNIER, 1833. „Tnie chwacko
tega kosa /Nią wrogom utniem nosa /Hey Bracia! w Imię Boże! /Bóg nam dopomoże”. Tytuł i tekst także w jęz. niemieckim. Litografia
ręcznie kolorowana, 16 x 15,5 cm na arkuszu
30 x 23,5 cm. Sygnowana u dołu: „Executé
par A. L. Barankiewicz á Génève en Suisse. le
5 Avril 1833”. Leopold Barankiewicz (zmarł
w 1850 w Marsylii), litograf, portrecista, emigrant po powstaniu listopadowym.
500
823 [KOŚCIUSZKO] Das Grab Cosciusko’s… - Grobowiec Kościuszki w West Point
nad rzeką Hudson (USA), Niemcy, ok. połowy
XIX w. Staloryt ręcznie kolorowany akwarelą,
10,5 x 15, 5 cm na arkuszu 17,5 x 26 cm.
300
823
138
824 [MONTE CASSINO] 2ND POLISH CORPS in Battle for Monte Cassino
17. V. – 18. V. 1944. Szkic bitwy wykonany
przez Zygmunta i Leopolda HAARÓW [designed by…] według pomysłu Stanisława
LIPIŃSKIEGO [devised by…]. Plakat, ofset.
49 x 69 cm. Vecchioni-Guadagno-Roma. Polish Public Relations Unit. Po konserwacji.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
825
Na odwrocie pieczątka „Muzeum PSZ” [Polskich Sił Zbrojnych]. Zygmunt (ur. 1909)
i Leopold (1910-1954) HAAR, przed wojną
właściciele pracowni grafiki użytkowej, pracowali w oddziale propagandy Sztabu Armii
gen. Andersa.
1 500
825 NAPOLEON i król Jerzy III przy
podziale puddingu-globu ziemskiego (The
Plumb-pudding…), pocz. XIX w. Miedzioryt
kolorowany ręcznie akwarelą, 17 x 22 cm na
papierze żeberkowym z filigranem. U góry
po prawej „N˚ XIV”. „Ziemski glob jest za
mały, aby zaspokoić tak nienasycone apetyty”, głosi napis pod ryciną. Grafika angielska;
pochodzi z jednego z wielu ukazujących się
w początkach XIX w. ilustrowanych pism satyrycznych.
360
826
826 [POLSKIE oddziały zbrojne powstania styczniowego] Pologne. Types de l’armée
polonaise (pendant le soulèvement de 1864
[!]. Wg rysunku Henri de Montaut litografował C. Maurand. Litografia, 31 x 22 cm na
arkuszu 42 x 29,5 cm. Henri de MONTAUT
(1825-1890, rysownik paryski, illustrator;
współpracownik m.in. „La Vie Parisienne”
i „L’Art et la Mode”.
240
827 „WEJŚCIE FRANCUZÓW DO MOSKWY” (Entrée des Français dans la ville
de Moscou), Paris, ok. 1812, miedzioryt,
33 x 47 cm
Jak głosi tekst pod ryciną – 14 września
1812 r. w południe wojsko francuskie dowodzone przez Króla Neapolu na rozkaz Napoleona Wielkiego wkroczyło do Moskwy, wśród
płomieni pożarów, barbarzyńsko wznieconych
przez Rosjan we wszystkich dzielnicach miasta; płomienie pochłonęły 30 000 chorych
w szpitalach. Miedzioryt po konserwacji.
Stan dobry.
750
827
139
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Portrety
828 [KOŚCIUSZKO] „Thad. Kosciuszko”,
XIX/XX w., Kurz & Allison’s Art Studio Chicago,
U.S.A. Litografia, 65,5 x 50,5 cm, sygnowana l.d.
1 200
829 [KOŚCIUSZKO] Tadeusz Kościuszko Generał Wojsk Polskich, litografia barwna, 30 x 23 cm. U dołu, pod ryciną: Chlebowski i Michałowski p. f. Tow. Wyd. „Świt”
w Warszawie oraz Druk[arnia] i Lit[ografia]
p. f. „Jan Cotty” w Warszawie. Na litografii
u góry po prawej napis „F. Walkiewicz” Katalog portretów… BN nie notuje.
200
830 MARIE JOSEPHE de Saxe Dauphine de France (1731-1767), ok. 1750 według
obrazu J. B. van Loo, rytował Nicolas (IV) de
LARMESSIN (1684-1755), “sztycharz króla Francji”, jak sam się podpisał. Miedzioryt
z akwafortą, 44 x 34 cm, sygnowany pod płytą.
Drobne zarysowania i nieliczne ślady po kołatku. Rycina zdublowana na bibułkę. Piękna,
stylowa rycina – portret córki Augusta III Sasa,
żony następcy tronu Francji, którego poślubiła
w 1747 r. Matka trzech ostatnich królów Francji: Ludwika XVI, Ludwika XVIII i Karola X.
960
829
831 [MICKIEWICZ] Jacques BELTRAND
– „Adam Mickiewicz (1798-1845[!]” [tak podają wydawcy, zamiast 1855], pocz. XX w.
Drzeworyt dwubarwny, 22 x 15 cm na arkuszu 30 x 20 cm, sygnowany na klocku p.g.
monogramem „JB”. Katalog portretów … BN,
3416 i reprodukcja: t. 6, s. 402. J. Beltrand,
ur. w 1874 w Paryżu i tam działający drzeworytnik, ceniony illustrator.
240
832 [POTOCKI] Franciszek hr. Potocki,
wojewoda kijowski (1782). Wg ryciny Cunego z kolekcji Księżnej Iza[beli] Czartoryskiej;
ok. 1876. Akwaforta kolorowana ręcznie
akwarelą, 31 x 23 cm na arkuszu 44 x 32 cm,
sygnowana „RJacquemin”; z cyklu „Costumes
Nationaux Hommes XVIII-e siècle: Pologne”.
400
833 [PUŁASKI] „Kazimierz Puławski”, XIX/
XX w. Litografia, 65,5 x 50 cm, niesygnowana
[Kurz & Allison’s Art Studio Chicago, U.S.A.].
U dołu papieru, poniżej portretu, niewielki ślad
zalania; poza tym stan zachowania dobry.
1 200
140
830
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
834 [ZAMOYSKI] Jan Zamoyski, wielki
kanclerz [w r.] 1590; ok. 1876 [na podstawie Augustissimorum Imperatorum… Schrencka]. Akwaforta ręcznie kolorowana akwarelą,
29 x 20,5 cm na arkuszu 44 x 31 cm, sygnowana „RJacquemin”; z cyklu: „Costumes Nationaux Hommes XVI-e siècle, Pologne”.
360
835 PORTRETY szesnaściorga pisarzy
polskich, l. 1880-te. 16 miniaturowych fotografii na papierze 14 x 10 cm naklejonym
na tekturkę. M.in. Henryk Sienkiewicz, Julian Ochorowicz, Aleksander Świętochowski,
Bolesław Prus, T. T. Jeż, Maria Konopnicka,
Eliza Orzeszkowa, Marian Gawalewicz, Kazimierz Zalewski. Pod fotografiami odręcznie,
starym atramentem, częściowo zatarte nazwiska portretowanych.
140
PROJEKTY ilustracji Bohdana WRÓBLEWSKIEGO (ur. 1931). Grafik. Uczeń
Jana Marcina Szancera (dyplom na ASP
w 1957 r.). Uprawia grafikę książkową i reklamową. Brał udział w wystawie „Grafika i ilustracja” w warszawskiej Kordegardzie w 1957
roku, a także w wielu wystawach ilustracji
książki dziecięcej w Polsce i zagranicą.
836 „BALON
b[ra]ci
Montgolfier”
[5 VI 1783]. Tusz, akwarela, piórko na kartonie 18 x 10 cm, sygnowany p.d. „B. Wróblewski”. Prawdopodobnie do publikacji o historii
awiacji.
300
831
837 „ELEKTRA” – Harley Davidson. Tusz,
piórko, akwarela na kartonie 14 x 21 cm, sygnowana p.d. „B. Wróblewski”; u dołu ołówkiem: „Harley Davidson-Elektra”.
300
838 HOBBY. Warszawa 1978 Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
LOKOMOTYWY. 6 projektów naklejek do
zeszytu-klasera. Akwarela, piórko, tusz, wszystkie sygnowane „B. Wróblewski”.
oraz
SAMOLOTY. 3 projekty naklejek do zeszytu-klasera. Akwarela, piórko, tusz, wszystkie sygnowane „B. Wróblewski”.
Formaty od 9 x 13 do 20 x 24 cm.
500
832
141
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
837
840
Rostocki Aleksander M. – Kolekcja starych samochodów. Ilustrował Bohdan WRÓBLEWSKI. Warszawa 1991 Wydawnictwa
Komunikacji i Łączności. 22 cm, s. 106, ilustr.
w tekście, 48 tablic ilustr. [w paginacji].
838
839 [stare samochody] 11 projektów
starych samochodów, wykonanych na zamówienie różnych wydawnictw, m.in. dla
„Świerszczyka”, Krajowej Agencji Wydawniczej, Polskiego Związku Motorowego, wydawców encyklopedii. Akwarela, tusz, piórko na
kartonie, wszystkie sygnowane „B. Wróblewski”. Formaty od 10,2 x 14,2 do 20 x 23 cm.
750
142
840 42 projekty [prawie komplet!]. Akwarela, tusz, piórko, gwasz, różne formaty –
większość 20 x 24 cm; wszystkie sygnowane
„B. Wróblewski”.
1 800
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
PROPAGANDA
ANTYAMERYKAŃSKA. Plakaty z wczesnych lat pięćdziesiątych.
841
841 CYWILIZACJA PO AMERYKAŃSKU, 1952. Opracowanie tekstowe: E. Werfel;
opracowanie graficzne: T[adeusz] TREPKOWSKI. Zakłady wklęsłodrukowe i introligatorskie RSW „Prasa”; Dział Wydawnictw Artystyczno-Graficznych RSW „Prasa”. Offset,
67,5 x 50 cm. Sygnowany p.g. „T. Trepkowski”. Druk wielobarwny. 4 fotografie z wojny
w Korei, opatrzone komentarzami w stylu
„Amerykańscy SS-mani lubią mokrą robotę”.
800
Tadeusz TREPKOWSKI (1914-1954),
grafik, autor plakatów. Już w latach 30-tych
nagradzany – m.in. Grand Prix na Międzynarodowej Wystawie w Paryżu w 1937 r. Po
wojnie – m.in. pierwsza nagroda na I Ogólnopolskiej Wystawie Plakatu, 1953; na II OWP,
1954; pośmiertna Nagroda Honorowa.
842 POSTĘP PO AMERYKAŃSKU [ok.
1953]. Opracowanie tekstowe: E. Werfel;
opracowanie graficzne: T[adeusz] TREPKOWSKI. Zakłady wklęsłodrukowe i introligatorskie RSW „Prasa”; Dział Wydawnictw
Artystyczno-Graficznych
RSW
„Prasa”.
Ofset, 67,5 x 50 cm. Druk wielobarwny. Trzy
fotografie z Nowego Jorku na tle grzyba atomowego.
800
842
843 OTO AMERYKA!, 1952. [plakat wystawowy].Wojewódzki Komitet Wyborczy
Frontu Narodowego zawiadamia że w dniu
23 października 1952 roku […] otwarta została wystawa pt. „Oto Ameryka!”. Ofset,
49 x 69 cm, sygnowany „Rozen 52”. Nakład
1500 egz.
800
143
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Mapy
845
844 [SPORT] Tadeusz TREPKOWSKI –
„II Międzynarodowe Igrzyska Sportowe Młodzieży 1-14 sierpnia 1955 Warszawa”. WAG
[Wydawnictwa Artystyczno-Graficzne RSW
„Prasa”]. Ofset, 68,5 x 86 cm. Sygnowany p.g.
„T.[adeusz] Trepkowski”. Plakat opublikowany
po śmierci artysty (zmarł 30 grudnia 1954 r).
600
845 ŚRUBA Archimedesa. Francja, 2 poł.
XVIII w. Miedzioryt, 43,5 x 66 cm, podpisany p.d. „Gries”; u góry ryciny, pośrodku
nr „87”. Urządzenie do podnoszenia wody
z niższego na wyższy poziom; podnośnik
ślimakowy, tzw. śruba bez końca. Śruba Archimedesa jest maszyną prostą, używaną od
czasów starożytności do nawadniania pól
uprawnych. W Holandii służyła do osuszania
terenów depresyjnych.
1 200
846 [WARSZAWA] Róża WAWRZYNOWICZ-BILLIP – Architektura Warszawy
pierwszej połowy XVII wieku na podstawie przekazów ikonograficznych. Ilustracje.
22,5 x 30 cm. Album 41 reprodukcji fotograficznych, ukazujących architekturę starej
Warszawy; wbrew tytułowi – w przekazach
także z XVIII i pocz. XIX w. Fotografie naklejone na tekturowe karty; k. tyt. i podpisy do
zdjęć – odręczne. Opr. pł.
120
847 [ZWIĄZEK WALKI MŁODYCH]
„ZWM. Nie żałowaliśmy krwi w walce o wolność – nie żałujemy trudu dla odbudowy kraju. Młodzi do szeregów ZWM”. [Warszawa,
l. 40-te XX w.] Zakład Graficzny St. Mertens.
Ofset, 60 x 42,5 cm.
400
144
848 [AFRYKA] Africae nova Tabula,
1623.
Miedzioryt ręcznie kolorowany akwarelą,
45 x 56 cm na arkuszu 57 x 67 cm, sygnowany i datowany: „Sumptibus et typis… Judoci
Hondij, Amstelodami [Amsterdam]. 1623”.
W otoku widoki 12 miast, m.in. Aleksandria,
Alger, Tanger, Tunis.
Po bokach 10 przedstawień par Afrykańczyków, m.in. Abisyńczycy, Etiopczycy, Marokańczycy, Kongijczycy, Kafrowie z Mozambiku, kupcy w Gwinei, król Madagaskaru.
Po starannej konserwacji – mapa naklejona na bibułkę.
Jodocus HONDIUS [de Hondt] (15631611), niderlandzki grafik i kartograf, wydawca w Amsterdamie. Jego syn, Jodocus mł.,
kontynuował prace ojca.
5 600
849 [ATLAS] GÉOGRAPHIE modern…,
…de tout le Monde, chaque carte a sur les marges l’explication …par Mr l’Abbe CLOUET…,
Paris 1780. K. tytułowa w miedziorycie,
sztychowana przez P. G. Berthaulta (17481819). 68 MAP formatu 32,2 x 55,5 cm na
arkuszach 40 x 58,5 cm w miedziorycie ręcznie kolorowanym akwarelą. Opr. wydawnicza
tekt., znacznie podniszczona, grzbiet nowy.
Pierwsze 3 karty [spis treści, dedykacja]
reperowane, podklejone bibułką. Niektóre
karty z plamami; nieznaczne ślady zalania.
Także mapa ziem Rzeczypospolitej.
Stan map dobry.
8 000
850 CASSINO-PIEDIMONTE , mapa,
37 x 44,5 cm, na arkuszu 48,5 x 60,5 cm.
Skala 1:25 000. Oprac. i druk 12 Kompanii
Geograficznej, Szefostwo Służby Geograficznej 2 Korpusu Polskiego, Italia, maj 1945.
Mapa terenu walk 2 Korpusu pod Monte
Cassino.
150
851 [GALICJA] Stanisław Majerski – Galicja, mapa polityczna i komunikacyjna. Skala
1:1055,072. B.m. [ok. 1895] Nakładem Red.
„Wędrowca”; dołączony Skorowidz…, k. 1,
48 x 29 cm, druk dwustronny.
200
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
852 [GÓRNA SAKSONIA; POMORZE;
MARCHIA BRANDENBURSKA], 1751.
Gilles ROBERT DE VAUGONDY (16881766). „Partie septentionale du Cercle de
Haute Saxe qui content le Duche de Pomeranie et le Marquisat de Brandenburg”. Miedzioryt, kolorowany konturowo, 48 x 54 cm.
Mapa z Atlasu świata wydanego w Paryżu
w 1752 r. Ślady zalania w dolnej partii ryciny.
1 200
853 [KRÓLESTWO POLSKIE] Mapa gubernii Królestwa Polskiego, Warszawa 1904.
Nakład i własność Saturnina Sikorskiego. Odbito w Lit[ografii] W. Główczewskiego. Mapa
barwna, 71 x 55 cm. Skala 1:1 000 000; dołączony Skorowidz…, k. [2], 48 x 30 cm.
400
848
854 PUTZGER F. W. – Atlas historyczny
do dziejów starożytnych i nowożytnych dla
użytku wyższych i średnich zakładów naukowych Austro-Węgier. Wydali Alfred Baldamus
i Ernest Schwabe. Zawiera 52 map [!] wielkich i 61 mniejszych. Wydanie polskie opracowali J. Lewicki i Wł. Bojarski. Wydanie 2.
Niezmieniony przedruk pierwszego wydania… Wiedeń 1908 nakładem Wdowy po
A. Pichlerze i Syna. 26 cm, s. X, 32 podwójne
tablice z barwnymi mapami. Opr. wtórna: pł.
współczesne.
160
852
849
853
145
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
146
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Autografy, dedykacje, listy,
dokumenty rękopiśmienne
855 BARANOWSKI Józef – Dzieci czytają wierszyki… Poznań 1947 nakładem Księgarni Wydawniczej Spółdzielni „Pomoc”.
21 cm, s. 92 [2]. Brosz. wydawnicza, z ilustr.
na okładce, sygn. „Swoboda” [niewielki ubytek grzbietu broszury]. Na k. przedtytułowej
obszerna DEDYKACJA dla red. Stanisława Prószyńskiego, „z życzeniami owocnej
pracy nad rozwojem ukochanego pisma
naszego: Rolnika Polskiego (brata niezapomnianego Wielkopolanina)…”. Autor
prosi także o „narodzenie dodatku dziecięcego w naszym piśmie”. Dat. w Poznaniu,
19.X.[19]47 r.
80
856 BELMONT Leo – Rękopis Lermontow, datowany „11 /23 Grudnia 1888”. Inc.:
„Pocałunkami liczyłem dni, /Szczęśliwą
życia stąpając drogą, /Lecz dzisiaj szczęście obrzydło mi, /Dzisiaj nie kocham nikogo!”.K. 1, 20,5 x 17,5 cm, zapisana jednostronnie, z podpisem. Na odwrocie odręczne
notatki do przekładu. Rękopis po fachowej
konserwacji, w tekturowej teczce.
150
857 BOCHEŃSKI Aleksander – Pseudosapiens – albo sens i bezsens ludzkiej pracy.
Warszawa 1979 PAX. 16,5 cm, s. 96. Brosz.
wydawnicza z obwolutą. „Panu Jerzemu Diatłowickiemu ofiarowuję tę broszurkę – a wraz
z nią wyrazy wielkiej wdzięczności za nasze
rozmowy telewizyjne, których był inicjatorem
i niezrównanym realizatorem! Aleksander Bocheński /Warszawa 30. XI. 1983 r.‘’.
Jerzy DIATŁOWICKI (ur. 1941), socjolog, scenarzysta, dziennikarz, autor cyklu programów Rzeczpospolita druga i pół w TVP.
80
858 DOMAŃSKI Henryk – Srebrny czas
[Poezje]. Warszawa 1929 nakładem Księgarni
F. Hoesicka. 24 cm, s. 34, [1]. Brosz. wydawnicza. Na k. przedtytułowej DEDYKACJA
autora „Panu Jerzemu WALLDORFOWI
z wyrazami przyjaźni i wiary w jego pióro”, dat. w Warszawie, 24 /6. [19]39 r.
60
856
859 EJSMONDOWA z Wieniawskich
Marja – W epoce dzikich „jazzów” i trujących
gazów, z przedmową Zdzisława Dębickiego.
[Wiersze]. Warszawa 1929 Skład główny Gebethner i Wolff; Drukarnia Wł. Łazarskiego.
22,5 cm, s. 51. Brosz. wydawnicza [drobne
ubytki grzbietu broszury; reperacje]. Na s. 4
DEDYKACJA autorki, dat. w Warszawie
24 VI. 1945 – dla p. Janki Waśniewskiej.
60
860 JASICZEK Henryk – Zamyślenie
[Wiersze]. Układ graficzny – Zora Pořická.
Okładkę projektowała Anna Grmelová. Ostrawa 1969 Wydawnictwo Profil. 20 cm, s. 61, [3],
rys. Oprawa wydawnicza: pł., rys. na licu opr.,
obwoluta barwna, ilustr. Wydanie 1. [Obwoluta
zabrudzona; niewielkie naddarcia górnej krawędzi]. Na k.przedtytułowej DEDYKACJA autora,
datowana 3 XII. [19]74: „Pod pani dotknięciem /słowa krnąbrne i leniwe /znaczą więcej niż znaczą /zdradzają tajemnice, które /
potrafi wydobyć tylko wielki /talent i wielka
intuicja /Znakomitej poetce /Pani Wisławie
SZYMBORSKIEJ /Henryk Jasiczek”.
100
147
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
864
racyi płótna przez Garbarczyka w Zachęcie
i następnie litografii Hanstaengla użyczonej
przez Józefa Potockiego. […] Łakomie spoglądał hrabia na Rewerę i zapytywał, czy obraz
byłby do nabycia, gdyż skradziono im dwa
obrazy Kossaka Juliusza i Józefa Brandta Bitwę pod Cudnowem. […]. Znanym był w Warszawie handlarz Hejman, który przewoził
z granicy Sowieckiej – wycięte z ram płótna
i oprawiane następnie na Daniłowiczowskiej
ulicy u ramiarza Twardego i wreszcie wywożone na Gdańsk do Hamburga i Londynu. Widywałem arcydzieła. Tą drogą mogło Cudnowo
wyjechać.” Niezwykle interesujące informacje
o przemycie dzieł sztuki i handlu antykwarycznym w Warszawie. Obraz, o którym
Kędzierski pisze to z całą pewnością portret
Stanisława Rewery Potockiego (1579-1667),
wielkiego hetmana koronnego, uczestnika bitwy pod Cudnowem. Przydomek Rewera zyskał z powodu częstego używania łacińskich
słów re vera (w rzeczy samej).
160
862 KOMAR Michał – Piekło Conrada.
Warszawa 1978 Czytelnik. 19,5 cm, s. 175,
[4]. Opr. wydawnicza: tekt. [brak obwoluty].
Na k. tytułowej dedykacja autora: „Jurkowi
DIATŁOWICKIEMU (pseud. „Dziadyga”), czołowemu znawcy /tajemnic Zakonu Kupieckiego, /osobistemu wrogowi /
Kunona von Liechtensteina, /scenarzyście,
badaczowi opinii publicznej, wykwintnemu /kucharzowi etc. – Michał, Warszawa,
20. 01. 1979”.
70
865
861 KĘDZIERSKI Apoloniusz (18611939), malarz – List do nieustalonych adresatek (inc. „Wielce Szanowne Panie”). K. 1,
28 x 22 cm. Lata 20-te XX w.
„Był u mnie Fr[anciszek] Eismond [Ejsmond] i oglądał z polecenia Sz Pań odnowionego Rewerę, co udało się nadspodziewanie
pomyślnie, […] a to dzięki doskonałej repe-
148
863 KOTKOWSKI Zygmunt – Dwie sylwetki. Jan BIELATOWICZ. Józef KISIELEWSKI. Paryż 1967 „Z nurtem życia”. 21 cm,
s. 46, 4 fotografie. Brosz. wydawnicza. Na
k. tytułowej DEDYKACJA autora „Kochanym – Marysi i Krzysztofowi, gwoli zapoznania się z treścią tej książeczki o dwóch zmarłych pisarzach, z którymi łączył mnie przez
wiele lat wspólny warsztat pracy wydawniczej
[…]”; datowana w Londynie 9. III. 1974 r.
80
864 KRASZEWSKI Józef Ignacy – Krótki list z 3 XII 1878 r. : „Tych kilka słów jako
wdzięczną /pamiątkę ośmiela się przesłać
/czcigodnej pani Maryi Bołoz /Antoniewiczowej Jej /sługa uniżony /JIKraszewski /
Drezno, d. 3 grudnia 1878”. Bifolium,
27 x 21,5 cm, złożone poszóstnie; list na
osobistym papierze – z rysunkiem wyobrażającym, obok pomnika z inicjałami „J I K”,
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
atrybuty twórczości pisarza, rysownika i kolekcjonera zabytków czasów minionych.
120
865 [LEM]
DEDYKACJA
Stanisława
Lema dla Stanisława Zielińskiego: „Stanisławowi Zielińskiemu, z wiarą i nadzieją, że Dzieło to Swoją Głębią i Pięknem
zawiedzie Go na Szczyty Zadumy; oraz
z mroków Nieświadomości w Światłość
Wiekuistą wyprowadzi. Kraków, Dan pod
Wawelem, Calendis Novembris 1951 Stanisław Lem”. Co napisano atramentem na
wyklejce książki, z której nieznający jęz. chińskiego może przeczytać jedynie – dwadzieścia
parę liczb arabskich spisu treści oraz numerację stron. Jest ich w tym „Dziele” 400, format 20 cm, opr. wydawnicza: ppł., tekt. Rok
i miejsce wydania – tylko po chińsku.
120
866 [LEM] List Stanisława Lema do Stanisława Zielińskiego, datowany w Krakowie,
20 marca [19]52 r. Maszynopis, k. 1 formatu A4 (29,5 x 21 cm) zapisana obustronnie;
odręczny podpis „Staszek” i adres autora:
St. Lem /Kraków Śląska 3 /2. Lem o swojej
książce w cenzurze, o kolegach-literatach; „jestem słaby, nieszczęsny i ponury”. „O nagrodzie za Astr.[onautów] możesz mówić
komu innemu. Nie wierzę”. Całą stronę
drugą listu zajmuje streszczenie „fajnistego
opowiadania”, wymyślonego w Zakopanem: jest to historia rozgrywająca się na nowoodkrytej planecie „takiej samiutkiej jak
Ziemia”. Jest tam, na tej równoległej Ziemi,
„wielkie państwo, Związek Sobie Radośnie Rosnących, gdzie zatryumfowała, po
przewrocie, idea, że to Ziemia się kręci dokoła Słońca…”. Sam pomysł i ciąg dalszy tej
historii z pewnością nie uzyskałyby aprobaty
cenzury – i to nie tylko w 1952 roku.
360
867 LIST przeora Bonifratrów Warszawskich Fr [anciszka] Rafała GERSNANNA do
J. W. X-dza Arcybiskupa Warszawskiego Prymasa Królestwa Polskiego, „Dan w Warszawie Dnia 8. Grudnia 1822-go Roku”. K. [4],
38 x 23,5 cm, zapisanych obustronnie, jęz.
polski. Opis budowli kościoła i klasztoru
oraz znajdujących się w nich „Obrazów, Pomników, Nagrobków i sprzętów szczególniejszych”, sporządzony „na mocy Wezwania
JWº Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7-go Października…”.
Interesujący nie tylko dla historyka opis, rozpoczynający się od wydarzeń r. 1650, kiedy
to podskarbi wielki koronny Bogusław Leszczyński darował Bonifratrom grunt pod budowę drewnianych: kościoła, klasztoru i szpitala na Lesznie.
300
868 MICEWSKI Andrzej – Dziennik
idącego samotnie (czerwiec 1993 – wrzesień
1998), Warszawa 1998 Wydawnictwo „Projekt”. 23,5 cm, s. 310. Brosz. wydawn. „Jerzemu Diatłowickiemu (pseudo Diabolo), jednemu z najinteligentniejszych ludzi w Polsce,
ale chodzącemu także samotnie 22 XII 1998
Andrzej Micewski”.
80
869 NIEPODLEGŁOŚĆ.
Czasopismo
poświęcone najnowszym dziejom Polski.
Tom dwunasty (po wznowieniu) Nowy Jork
– Londyn 1979 Instytut Józefa Piłsudskiego
poświęcony badaniu najnowszej historii Polski. 22 cm, s. 248. Broszura wydawnicza. Na
k. tytułowej odręczna DEDYKACJA: „Drogiej Pani Halszce Vincenz-Poniatowskiej ze
słowami prawdziwej przyjaźni”. Następuje 6 podpisów, m.in. Wanda PIŁSUDSKA
(córka marszałka Józefa Piłsudskiego) i Stanisław BIEGAŃSKI, historyk wojskowości,
członek Komitetu Redakcyjnego „Niepodległości”. Pozostałe podpisy trudno czytelne.
W numerze m. in. pierwodruki listów Józefa Piłsudskiego z okresu PPS (1898-1904),
dokończenie z t. IX: Autobiografia Ignacego Mościckiego [napisana w Szwajcarii
w l. 1940-1943].
150
870 OSTROWSKI Juliusz hr. – ZAŚWIADCZENIE, 1901. Kartka 18 x 11,5 cm,
czarna ramka, zapisana jednostronnie, pieczęć
herbowa, uszk. „Zaświadczam niniejszym,
jako Józef Rojek po przyuczeniu się kucharstwa w naszym domu przebywał na służbie
u mojej Matki przez rok jeden od maja 1899
do tegoż miesiąca 1900 i sprawował się dobrze. Warszawa 1 lutego 1901 r. Juliusz
hr Ostrowski”. Juliusz OSTROWSKI (18541917), heraldyk, autor Księgi herbowej rodów
polskich (1896-1914). W 1901, gdy pisał niniejsze zaświadczenie, jego matka – Helena ze
Skrzyńskich – już nie żyła (zm. w 1900 r.).
80
871 [POEZJA] „Ustępy poetyczne. Jeszcze
Polska nie zginęła /Kiedy my żyjemy. Rzeszów
1876 [właściwie – do 1886]”. Zeszyt wykonany ręcznie, 19,5 x 16,5 cm, okładka z ramką narysowaną atramentem i tytułem [j.w.],
149
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
k. [18], zapisany starannym, czytelnym pismem. Wiersze znanych poetów – poczynając
od Reduty Ordona, poprzez Aleksandra Fredrę, Wł. Bełzę, do grafomanii podpisywanej
inicjałami. W połowie zeszytu napis: „Rok
1877”. Na kolejnych kartach daty: „Rzeszów,
15 czerwca 1881 roku”, „10 czerwca 1881”
i pod ostatnim wierszem – Do chmur, zapewne
własnym, data „Rzeszów 1886”. Tylna okładka z ubytkami i niewielką plamką. Na kilku
kartach inkaust nieco wyblakł. Interesujący
dokument tematyki i stylu poezji domowej
– patriotycznej tamtych lat.
150
872 RUFFER Józef – Trzy psalmy i Hejnał. Napisał i do Druku podał… Roku Pańskiego 1917 W Drukarni Marcina Flinikowskiego w Paryżu. 19,5 cm, s. 15, [1]. Broszura
wydawnicza. Okładki i k. tytułowa zabrudzone. Nieaktualne piecz. bibl. Egz. numerowany (N˚ 21) z monogramem odręcznym
autora. DEDYKACJA: „Szanownemu i Kochanemu Panu Ignacemu Wieniewskiemu
na pamiątkę miłych wakacji wspólnych
w Bourg d’Oisans (r. 1916) ofiaruje autor. W Paryżu, d. 23. V. 1917”. J. Ruffer
– poeta, tłumacz, rzeźbiarz (1878-1940).
W l. 1911-1920 pracował w Paryżu. I. Wieniewski (1896-1986), filolog klasyczny, eseista, tłumacz Homera.
100
874
150
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
873 SŁAWOJ SKŁADKOWSKI Felicjan
– dyplom nadania Brązowego Krzyża Zasługi
„Tadeuszowi Małysie w Zakopanem za zasługi na polu pracy społecznej”. 36 x 22,5 cm,
druk urzędowy RP z wypełnionym maszynowo nazwiskiem odznaczonego i sentencją
uzasadniającą; podpis prezesa Rady Ministrów, Sławoja Składkowskiego i pieczęć
kancelaryjna. Datowany 15 grudnia 1938 r.
90
874 SZYMBORSKA Wisława – Karta
pocztowa z reprodukcją Wesołej wojny – Swojskiej samarytanki Jerzego Kossaka adresowana do Stanisława Zielińskiego w Warszawie,
z dnia 28 grudnia 1964 r. [data stempla pocztowego]. „Lawina życzeń na Nowy Rok od
entuzjastki i wielbicielki. Noga z marcepanu zostanie wkrótce wyrwana. A może
będziesz wkrótce przejazdem w Krakówku? Z wyrazami czci – Wisława”.
200
875 SZYMBORSKA Wisława – Sto pociech. Wiersze. Obwolutę i okładkę projektował Aleksander Stefanowski. Warszawa 1967
Państwowy Instytut Wydawniczy. 18 cm,
s. 58, [2]. Brosz. wydawnicza z obwolutą.
Wydanie 1. Na k. przedtytułowej odręcznie:
„Kochanemu Stasiowi /z prośbą o wielkoduszność /czyli nieczytanie – /Wisława /
Kraków, 10. I. [19]68”. Adresatem dedykacji był Stanisław ZIELIŃSKI (1917-1995),
dziennikarz, pisarz, tłumacz.
250
876 [TROJAŃSKI Jan Kajetan] Uwagi gramatyczne o poezyi polskiej. Przez …
1834/1835. 18 cm, k. tyt., k. 33. Rękopis na
pap. czerpanym. Ekslibris heraldyczny Nowina Konopków z Modlnicy na okł.
Jan Kajetan Trojański, filolog klasyczny, dr
h.c. i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
prezes Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1841-1843). Autor m.in. podręczników
gramatyki łacińskiej i niemieckiej oraz słownika polsko-niemieckiego i polsko- łacińskiego.
Praca podzielona na 54 rozdziały. Pismo
jednolite piórkiem. Cztery karty niezapisane,
z czego trzy wewnątrz częściowo w ołówku
(innym charakterem, późniejsze dopiski). Na
koniec rodzaj registru. Tekst w jęz. polskim
(w przeważającej części) i łacińskim. Miejscami (na obrzeżach) zagniecenia i zabrudzenia.
Tekst czysty i czytelny.
Nieznany rękopis wybitnego filologa
czynnego w Poznaniu i w Krakowie.
450
877
877 WAŃKOWICZ Melchior – Na tropach Smętka. Warszawa 1936 Wydawnictwo
Bibjoteka Polska. „Książka zawiera: 2 drzeworyty, 2 pięciobarwne rozkładane mapy,
3 wkładki trójbarwne, 19 map, planów i wykresów, 40 rysunków 172 fotografje. Okładkę
wyobrażającą bieg rzeki Pissy, projektowało
Studio LEVITT-HIM. Drzeworyt St. O. Chrostowskiego”. 24,5 cm, s. 371, ilustr., plansze,
mapki w tekście, 4 tablice ilustr., 2 mapy
rozkł. Wydanie 1. DEDYKACJA: „Pani Zofji z Gasztowttów Eysymontowej wraz ze
wspomnieniami z nad Niewiaży 3. II. 37
Wilno MWańkowicz”.
Egzemplarz kompletny, w stanie „zaczytanym”:
rozszyty, brak grzbietu i połowy tylnej okładki.
Okładka oryginalna Studia LEWITT–HIM zachowana [fot. przed działem Autografy]. Znakomity przykład sztuki edytorskiej i typograficznej późnych lat trzydziestych.
200
151
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
878 WHO’S WHO, WHAT’S WHAT
in SOLIDARNOŚĆ. Leksykon związkowy.
Redakcja Andrzej Dorniak, Marian Terlecki,
Tomasz Wołek. Opracowanie graficzne J. Janikowski. Zdjęcia S. Biegański, G. Jabłoński.
Gdańsk 09 [19]81 BIPS Zeszyty informacyjne
[Biuro Informacji Prasowej „Solidarności”].
Do użytku wewnątrzzwiązkowego. 20,5 cm,
s. [246] maszynopis powielany; 49 fotografii
portretowych [w paginacji]. Brosz. wydawnicza. Sylwetki 53 postaci z kręgu „Solidarności”. 26 spośród nich złożyło autografy na
kartach ich dotyczących. Są to w kolejności
alfabetycznej, jak w książce: Zbigniew BUJAK, Andrzej CELIŃSKI, Mirosław CHOJECKI, Andrzej CIERNIEWSKI, Władysław FRASYNIUK, Bronisław GEREMEK,
Zbigniew JANAS, Seweryn JAWORSKI,
Marian JURCZYK, Ryszard KALINOWSKI, Mirosław KRUPIŃSKI, Romuald KUKOŁOWICZ, Jacek KUROŃ, Bogdan LIS,
Tadeusz MAZOWIECKI, Henryk MAŻUL,
Karol MODZELEWSKI, Jan OLSZEWSKI,
Janusz ONYSZKIEWICZ, Andrzej ROZPŁOCHOWSKI, Jan RULEWSKI, Władysław SIŁA-NOWICKI, Andrzej SŁOWIK, Lech WAŁĘSA, Stanisław WĄDOŁOWSKI, Henryk
WUJEC. Ekslibris Włodzimierza Szymkiewicza. Okolicznościowe pieczątki Związku, m.in.
„Statutu N.S.Z.Z. SOLIDARNOŚĆ pisanego
krwią polską niech nikt nie zmienia” oraz pieczątka z fragmentem Kwiatów Polskich Tuwima
dedykowanym sędziemu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie Zdzisławowi Kościelniakowi,
podpisana „J. G.” i „Ben”
480
879 [ZAGÓRSKI Jerzy] Michał LERMONTOW – Hiszpanie. Tragedia w pięciu
aktach. Maskarada. Dramat w czterech aktach wierszem. Przełożył Jerzy ZAGÓRSKI.
Wstępem i objaśnieniami opatrzył Wiktor
Jakubowski. Wrocław – Warszawa – Kraków
1963 Zakład Narodowy im Ossolińskich. Biblioteka Narodowa. Seria II, Nr 141. 17 cm,
s. LXXVI, 288, [4], reprodukcja portretu Lermontowa. Opr. wydawnicza: pł. Na wyklejce
DEDYKACJA tłumacza: „Nie pogardź moim
lichym darem… i t.d. Wisławie SZYMBORSKIEJ Jerzy Zagórski, 5. VIII. 1963”.
80
152
880 ZIEMNY Aleksander – Wiersze
1940-1998. Opracowanie graficzne Andrzej Heidrich. Warszawa 1999 Czytel-
nik. 20 cm, s. 249, [2]. Opr. wydawnicza:
tekt. Na wyklejce DEDYKACJA autora dla
Wisławy SZYMBORSKIEJ: „Drogiej Wisi
z niezmiernym oddaniem, serdecznością
i niskim ukłonem – Aleksander Ziemny,
Warszawa, 3 grudnia 1999”.
90
Wolnomularstwo
881 [DATEK NA LOŻĘ] – Pokwitowanie
dla anonimowego darczyńcy datku na lożę
masońską, „Breslau [Wrocław] 25 II 1779”.
Blankiet drukowany, ręcznie wypełniony,
9,2 x 9.5 cm; język niemiecki. Z autografem
„Arndt”.
140
882 [LOŻA ADOPCYJNA – „BOGINI
ELEUSIS”]. List z gorącą prośbą do Mistrza
Katedry Loży Świątyni Izydy, należącej do
Warszawskiego Wschodu, o zebranie składki
na pomoc finansową dla siostry masońskiej
i wdowy po zmarłym bracie masońskim, baronie Ribbinie, pośle nadzwyczajnym dworu
szwedzkiego na dwór rosyjski w Petersburgu,
urodzonej baronowej de Horn, córce słynnego
feldmarszałka szwedzkiego Arvida Bernharda
Horna (1664-1742). Był on jednym z liderów
prorosyjskiego stronnictwa, nazywanego popularnie w Szwecji „partią czapek”. Bifolium
papierowe, 33 x 21 cm. Język francuski.
Małżonek baronowej zmarł nagle w Warszawie, w drodze powrotnej z Sankt Petersburga, a wdowa, jak się z listu okazuje bez
środków do życia, musiała zamieszkać i to
„już od 18 dni na Marywilu u wdowy Hak,
pod numerem 18”, znajdując się w coraz trudniejszej sytuacji finansowej. List datowany na
25 IX 5789 (25 IX 1789 r.). Podpisany Ader
Schroeder, Mistrz Urzędujący Loży zwanej
„Bogini Eleusis”. Z dokumentu jasno wynika,
że warszawska loża „Bogini Eleusis” była lożą
dla kobiet, czyli adopcyjną. Adresatem listu
jest Mistrz loży „Świątynia Izydy”, założonej 1 IV 1780 r. przez Jana Potockiego na
złecenie loży „Katarzyna pod Gwiazdą Północną na Wschód od Warszawy” (pracowała
do 1821 r.).
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Inkaust nieco wyblakły, ale dokument czytelny. Wycięty fragment pustej karty (zapewne z pieczęcią), jeden narożnik uzupełniony,
ślady składania. Stan dobry. Bardzo rzadki
dokument dla mało zbadanej historii kobiecych lóż wolnomularskich w Polsce.
1 800
883 [LOŻA „GROSSE LANDES LOGE”]
List do (Piotra Reycha), mistrza polskiej loży
„Świątyni Mądrości”, od loży-matki Grosse Landes Loge w Berlinie, dat. Berlin 25 V
1805, s. [3]. Bifolium papierowe, 34,5 x 20,5
cm.
Tłumaczenie polskie, z epoki, listu od
władz niemieckiej loży (de Castillon, Schultz,
Henryk August Henne – wielki sekretarz
i inni), której podlegała afiliowana loża „Świątynia Mądrości”. Kurtuazyjny list dotyczący
również spraw organizacyjnych. W piśmie
wspomniano brata (Krzysztofa Wilhelma)
Chlebowskiego i jego kontakty z lożą-matką.
Stan bardzo dobry.
380
884 [LOŻA „ŚWIĄTYNIA MĄDROŚCI”]
Świadectwo czeladnika w loży wolnomularskiej
wystawione dla Romualda Białopiotrowicza,
dat. Warszawa 2 VI 5806 (=1806).
Papierowy blankiet (31,5 x 20,5 cm)
w miedziorycie z pieczęcią – symbolem niemieckiej loży-matki (średnica 5 cm) i nadrukiem jej sekretarza oraz pieczęcią polskiej loży
(lakową; średnica 5 cm). Z autografami Piotra
Reycha, mistrza loży; Józefa Niemojewskiego,
jego zastępcy, dozorców Jana Niewieścińskiego i Józefa Orsettiego oraz (Filipa) Czaykowskiego, sekretarza. Tekst pisany równolegle
w języku niemieckim i polskim.
Loża „Świątynia Mądrości” (zum Tempel der
Weisheit) została erygowana 23 maja 5805
(1805) r. na wschodzie Warszawy przez Grosse Landesloge w Berlinie, pod młotkiem Piotra Reycha (1738-1820), byłego królewskiego szambelana i generała wojsk koronnych.
Symboliczna, pracowała w języku niemieckim i polskim, w 5809 (1809) r. zjednoczyła
się ze „Świątynią Izydy”.
Józef Niemojewski (1769-1839), gen.
bryg. Wojsk Polskich, działacz niepodległościowy; Józef Orsetti (1761-1815), uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, od 5812
(1812) r. sekretarz najwyższej instancji polskiego wolnomularstwa, brał udział w opracowaniu masońskiej księgi praw.
Spękania pap. pod pieczęcią lakową, drobne
przerwania papieru na złożeniach. Stan dobry.
1 900
884
153
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
154
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Varia
885 ABRAMOWSKI Edward – Idee społeczne kooperatyzmu. Warszawa 1907 Skład
główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa.
19 cm, s. 61. Okładka brosz. oryginalnej zachowana. Liczne podkreślenia oł. w tekście.
Opr. wtórna: pł.
[współoprawne:]
STARZEWSKA z Habichtów – Kooperacja spożywcza (Spółdzielnictwo) i jej zastosowanie w kraju naszym. Kraków 1906 nakładem „Związku Pracy Narodowej”; czcionkami
Drukarni „Czasu”. S. 60, [1].
[współoprawne:]
KOZŁOWSKI Stefan – Zasady kooperacji
wobec naszych spółek i stowarzyszeń. Kielce 1904 Skład główny w Towarzystwie Rolniczym Kieleckiem. Druk St. Święcickiego.
S. 36. Tekst przycięty w oprawie; bez dolnego
marginesu.
90
886
886 [BAL artystyczny] I. Bal artystyczny
[Kraków] 1900. Karnet balowy Stanisławy
z Kuczyńskich Filipowej Schulzowej (18821949). Karton tłocz. z tyt.: „I. Bal artystyczny 1900” i nazwami tańców: „polonez, walc,
kadryl, galop, mazur”, z podwieszką (pozłacana), 8,5 x 11 cm. Ręcznie wypełniony, w części z nazwiskami tancerzy (walc: „St. Pichor”;
galop: „Jan Bukowski” i mazur: „Popowski”).
Niewielkie przybrudzenia. Rzadkość.
Jan Bukowski (1873-1943), ilustrator,
malarz i rysownik, związany z Młodą Polską;
Stefan Popowski (1873-1937), malarz; Stanislaw Pichor (1874-1923) malarz, skrzypek,
kompozytor.
150
887 [BIBLIOGRAFIA] Żanna KORMAN
– Materjały do bibliografji druków socjalistycznych na ziemiach polskich w latach
1866-1918. Warszawa 1935 Instytut Gospodarstwa Społecznego. 24 cm, s. XVIII, 374,
[1] – druk dwuszpaltowy. Brosz. wydawnicza.
Nakład 750 egz. Słowo wstępne Ludwika
Krzywickiego.
100
888 [BIBLIOGRAFIA] Aleksander PRZEŹDZIECKI – Wiadomość bibliograficzna o rękopisach zawierających w sobie rzeczy polskie, przej-
888
155
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
891 BREYER Stanisław Dr. Med. – Z pogranicza zaświatów. Treść: 1. Od materii do
ducha 2. Higjena i etyka 3. Lecznictwo przyszłości, jako synteza wiedzy tradycyjnej i nauk
ścisłych. Kraków [ok. 1920] nakładem autora. Drukarnia „Prawdy” pod Zarz. St. Zbika.
22 cm, s. 174, [2], 6, [1]. Opr. wtórna: pł.
Piecz. „Księgozbiór Ksawerego Nalewajko”.
100
892 BURZYŃSKI Stanisław – Radjo
a życie. Warszawa [1925] Bibljoteka Dzieł
Wyborowych. Wydawnictwo tygodniowe.
[Rok II Tom XXV]. 17 cm, s. 146, [4], liczne
rys., fot. Opr. wydawnicza: pł. z tłocz. monogramem wydawnictwa na licu opr. i złoconą
tytulaturą na grzbiecie. Proweniencja: piecz.
„Z księgozbioru Dra Jana Rostafińskiego”.
Jan ROSTAFIŃSKI (1882-1966) zootechnik,
profesor SGGW, autor ok. 90 prac z dziedziny hodowli i żywienia zwierząt. Syn Józefa,
wybitnego botanika.
60
rzanych po niektórych bibliotekach i archiwach
zagranicznych w latach 1846-1849 przez… Warszawa 1850 nakładem Ig[nacego] Klukowskiego;
w drukarni Stanisława Strąbskiego. 22 cm, s. [4],
II, 175, [3]. Opr. wtórna: pł. marmoryzowane.
Okładki broszury wydawniczej zachowane. Ekslibris Andrzeja Ryszkiewicza, sygn. „KW46” [Kazimierz Wiszniewski]. Rzadkie.
200
889 [BIESIADECKI] Panu Franciszkowi
Biesiadeckiemu w święto patrona dnia 3 grudnia 1931 roku [na okładce – FB 3.XII.1931].
Druczek okolicznościowy przygotowali i tekst
napisali Rudolf MĘKICKI i Mieczysław OPAŁEK. K. [2], 21 cm, druk dwubarwny; w kartonowej okładce. Lwów 1931 wytłoczono
w Drukarni Urzędniczej, w 30 egz. numerowanych; egz. nr 15. Franciszek Biesiadecki
(1869-1940), historyk, bibliofil, założyciel
i prezes Związku Numizmatyków Lwowskich,
wydawca czasopisma Ex libris (od 1917 r.).
120
890 BOZIEWICZ Władysław – Polski
kodeks honorowy. Część I. Zasady pokojowego postępowania honorowego. Część II. Pojedynek. Wydanie piąte. Warszawa-Kraków
b.r. [po 1920] nakładem Księgarni J. Czerneckiego. 18 cm, s. 127, [1]. Brosz. wydawnicza.
120
156
893 BURZYŃSKI Zbigniew – Balonem
przez kontynent. Okładkę i stronę tytułową
projektował M[irosław] POKORA. Warszawa
1956 Wydawnictwo MON. 20,5 cm, s. 205,
[3], w tekście liczne fot., rysunki, mapki;
tabl. 1 z fot. autora. Opr. wydawnicza: ppł.,
tekt. z ilustracją na okładce. Na k. przedtytułowej – AUTOGRAF autora z datą „5.5.1957”
80
894 BURZYŃSKI Zbigniew, kpt. obs.
bal. – „Kościuszko” nad Ameryką. Układ
książki, okładkę i obwolutę projektował
Konstanty SOPOĆKO. Warszawa 1934 Wydawnictwo Aeroklubu R. P.; nakładem Lucjana Złotnickiego. 24 cm, s. 143, 16 tablic,
fotografie na wkładkach rotograwiurowych,
2 tablice (mapy). Opr. wydawnicza: pł. ze
złoconą tytulaturą na grzbiecie i rys. złoc. na
licu oprawy. Brak obwoluty; stan bardzo dobry. O zwycięstwie w zawodach im. Gordon
Benneta we wrześniu 1933 r; po raz pierwszy
puchar zdobyli Polacy: autor i F. Hynek.
200
895 BYSTROŃ Jan Stanisław – Księga
imion w Polsce używanych. Warszawa 1938
Towarzystwo Wydawnicze „Rój”. 20 cm,
s. 376, [7]. Oprawa wtórna, współczesna,
luksusowa: skóra, grzbiet pięciopolowy, duże
napisy na licu i grzbiecie. Okładka brosz. wydawniczej zachowana, umieszczona na przedniej wyklejce.
160
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
898
896 BYSTROŃ Jan Stanisław – Megalomanja narodowa. Warszawa 1935 Towarzystwo
Wydawnicze „Rój”. 22,5 cm, s. 268, [4]. Opr.
wtórna: pł., złoc. tytuł na grzbiecie. Wydanie 1.
Nakład 2265 egz. numerowanych; egz. numer
1018. Piecz. „Bronisław Gołębiowski Biblioteka Domowa”. Na k. przedtytułowej, ołówkiem:
„Do studiów p. BW [?] nad Nowym Średniowieczem /15 III 42”. Stan bardzo dobry, jedynie na małym fragmencie grzbietu nieznaczne
zarysowanie i wgniecenie płótna oprawy.
120
897 CHOPIN – Władysław JAHL (1886
Jarosław – 1953 Paryż), 14 eaux-fortes originales de…, présentées par Serge Moreaux.
Édition du centenaire. Paris 1949 Jeanne Castel. Teka 14 akwafort, 27 x 21 cm na arkuszach 38 x 28 cm; wszystkie sygnowane
pod płytą ołówkiem „Jahl”. Nakład 130 egz.
numerowanych, z czego egz. od I do XV wyłączone ze sprzedaży; egz. nr VI.
K. 6, 14 tablic z akwafortami odbitymi
na papierze czerpanym, ze znakiem wodnym
[głowa barana]. Zachowane bibułki ochronne.
W tece: ppł., tekt. Stan zachowania bardzo dobry. Tekę Chopin wymienia Słownik artystów polskich…, t. III, s. 175. Rzadkość antykwaryczna.
4 000
897
898 LISZT F[erenc] – Chopin. Par … Paris
1852 M. Escudier, Éditeur. 21 cm, s. [2], 206;
opr. psk z epoki; brak k. przedtyt.; na k. tyt.
napis wł. Egzemplarz z ingerencjami cenzury
rosyjskiej. Wyd. 1. Pierwsza w świecie monografia poświęcona Chopinowi. Franciszek
Liszt w swojej książce daje jeden z najlepszych portretów kompozytora w literaturze.
157
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
901 EKSLIBRISY polskie 1972-1974.
Wydano z okazji XV Międzynarodowego
Konkursu Ekslibrisu w Bled, Jugosławia.
MCMLXXIV [1974] Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie; Towarzystwo Przyjaciół Muzeum. Druk: w drukarni Muzeum.
24,5 cm, s. [12], k. [20] tablic z naklejonymi
oryginalnymi ekslibrisami, s. [2]. W tece pap.,
z tłoczonym tytułem na grzbiecie, z suchym
tłokiem na okładce. Wstęp – Janusz Odrowąż-Pieniążek; tekst także w j. francuskim.
Projekt i oprac. druku – Elżbieta Chodkiewicz-Przypkowska. Nakład 500 egz. numerowanych; egz. nr 169. Edycja na papierze czerpanym z Jeziorny. Autorzy ekslibrisów: Czesław
Borowczyk, Stanisław Dawski, Zbigniew Dolatowski, Antoni Gołębniak, Janusz Halicki,
Wojciech Jakubowski, Zbigniew Janeczek,
Zbigniew Jóźwiak, Alina Kalczyńska, Tadeusz
Tuszewski, Zygmunt Waśniewski.
100
899
Przekład Felicjana Faleńskiego ukazał się w
Warszawie w 1874 roku. Rzadkie!
Piecz. „Urząd gminy Kamionka Powiat
Lubartów” i wcześniejsza: „B.KICIŃSKI”,
być może Bronisław Kiciński, ur. 1826 – syn
hr. Brunona Kicińskiego (1794-1844), poety,
tłumacza i publicysty politycznego.
2 500
899 [CHOPINOWSKI
KONKURS]
Tadeusz TREPKOWSKI – „V MIĘDZYNARODOWY KONKURS CHOPINOWSKI”.
Offset, 99,5 x 68 cm, sygnowany p.d. „T. Trepkowski”. Reprodukowany m.in.: 100 lat polskiej
sztuki plakatu, Kraków 1993, il. 247; Wystawa
plakatu. Tadeusz Trepkowski, Warszawa 1955
CBWA. Plakat po konserwacji.
1 500
900 DEUTSCHES Hausbuch. Herausgegeben von Guido GŐRRES [Monachium].
Dwumiesięcznik ilustrowany, wychodzi od
1846 r. R. I: 1846, z. 1-6;
R. II: 1847, z. 1-6. Współopr.: ppł. biblioteczne. Oryginalne okładki zeszytów
zachowane. W każdym zeszycie kilkanaście drzeworytów. Piecz. „Stadt Bibliothek
Königsberg [Królewiec]”.
240
158
902 [EKSLIBRISY] Les exlibris de Pologne. Jędrzejów 1973 Musaeum Publicum
a nomine Familiae Przypkowski vocatum.
À l’occasion du XIV-e Congrès International
d’Exlibris à Helsingör et du VIII-e Congrès
International des Bibliophiles en Pologne.
27 cm, s. [10], k. [20] tablic z naklejonymi oryginalnymi ekslibrisami, s. [3]. Brosz.
wydawnicza. Nakład 500 egz. na papierze
czerpanym z Jeziorny. Tekst i oprac. graficzne
– Tadeusz PRZYPKOWSKI. Autorzy ekslibrisów (po dwa; w większości drzeworyty lub
technika własna): Wojciech Barylski, Zbigniew Dolatowski, Janusz Halicki, Wojciech
Jakubowski (miedzioryty), Jerzy Jarnuszkiewicz, Alina Kalczyńska, Wojciech Łuczak,
Henryk Płóciennik (linoryt, miedzioryt), Tadeusz Tuszewski, Zygmunt Waśniewski.
180
903 ENCYKLOPEDYJA
Powszechna.
T. 1-28. Warszawa 1859-1868. Nakład, druk
i własność S. Orgelbranda. 24 cm, opr. z epoki: psk z tłocz. i złoc. tytułem, numerem tomu
i monogramem W.P. na grzbiecie.
Jedna z najlepszych oryginalnych polskich
encyklopedii, do dziś nie pozbawiona wartości. Najważniejsze dzieło księgarza i drukarza
Samuela Orgelbranda (1810-1868), wydawcy
około 600 tytułów, w tym ponad stu w języku
hebrajskim. Przy jej opracowaniu zaangażowanych było przeszło stu wybitnych naukowców,
pisarzy i artystów. Współpracownikami byli
m.in.: Władysław Ludwik Anczyc, Michał Baliński, Julian Bartoszewicz, Władysław Bentkowski, Ignacy Chodźko, Karol Estreicher,
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Adam Jocher, Kazimierz Kalinka, Adam Kirkor, Oskar Kolberg, Józef Ignacy Kraszewski,
Józef Kremer, Aleksander Lesser, Jan Feliks
Piwarski, Hipolit Skimborowicz, Franciszek
Maksymilian Sobieszczański, Franciszek Wężyk, Kazimierz Władysław Wójcicki. Początkowa liczba subskrybentów wynosiła około
trzech tysięcy, po powstaniu styczniowym spadła do około 500. Mimo ogromnych trudności
dzieło doprowadzono do końca. Powszechnie
nazywana Encyklopedią Orgelbranda, jest najobszerniejszą i jedyną, którą udało się doprowadzić do końca w XIX w.
Każdy z tomów Encyklopedii liczy blisko
1000 stron. Wiele haseł do dziś zachwyca
opracowaniem, na próżno ich szukać w innych
encyklopediach – bezsprzecznie niedościgniony wzór dla współcześnie ukazujących się publikacji tego rodzaju.
Opr. introligatorska, jednolita: psk ze
złoc. tytułem na grzbiecie. Suchy tłok: LU:
JEZIOROWSKI w WARSZAWIE” [do
t. 22]. Pieczątki wł. „Prof. Dr Jana ROSTAFIŃSKIEGO”. Grzbiety opraw tomów: 1-4
i 7 oderwane, luzem. Ubytki grzbietu – niewielkie, w górnej części opr. – w t. 2, 4, 5, 7.
Grzbiet oprawy t. 5 przyklejony do bloku
książki. Grzbiet t. 8 naddarty u góry.
Wewnątrz stan bardzo dobry.
3 600
904 BRÜCKNER Aleksander – Encyklopedia staropolska. T. 1-2. Warszawa 1939
Nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego. 28 cm, s. VI, 478 (kolumn 956), tabl.
ilustr. 4 (winno być 18); [4], 535 (kolumn
1070), tabl. ilustr. 4 (winno być 17), liczne ilustr. w tekście. Opr. wydawnicza: pł. ze
srebrnym tłocz. na licu i grzbiecie.
Wszechstronny obraz życia codziennego
i kultury dawnej Rzeczypospolitej z bogatym
materiałem ilustracyjnym zebranym przez
Karola Estreichera.
Aleksander Brückner (1856-1939), historyk języka, literatury i kultury polskiej, slawista, edytor. Odkrywca i wydawca najstarszych
zabytków piśmiennictwa polskiego, m.in.
„Kazań Świętokrzyskich” (1891), „Rozmyślań przemyskich” (1907). Autor ponad 1500
publikacji, w tym „Dziejów literatury polskiej
w zarysie” (t. 1-2, 1903), „Dziejów kultury
polskiej” (t. 1-3, 1930-1931 i t. 4, 1946).
Niezastąpione kompendium zawierające najobfitszy zbiór rycin staropolskich. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
360
Filozofia
900
905 BOGDANOW A[leksander] A. – Nauka o obszczestwiennom soznanij. Kratkij kurs
ideołogiczeskoj nauki w woprosach i otwietach.
Moskwa [1914] Knigoizdatielstwo Pisatielej.
24 cm, s. 203 [właściwie 219], [4]. Oprawa
wtórna: ppł. Napis wł. „Wadim Mietkowski”.
Wydanie 1. Rosyjski filozof, ekonomista,
działacz polityczny pochodzenia polskiego (ur.
1873 w Sokółce k. Grodna jako Aleksander
Malinowski, zmarł w Moskwie w 1928).
120
906 FILOZOFIA w Polsce. Słownik pisarzy. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk
1971 Zakład Narodowy im. Ossolińskich;
Instytut Filozofii i Socjologii PAN. 25 cm,
s. XIII, [1], 462 [druk dwuszpaltowy], errata, liczne ilustr. – portrety filozofów. Opr.
wydawnicza: pl. tłocz., złocone napisy na licu
i grzbiecie oprawy. Brak obwoluty. W Komitecie Redakcyjnym m.in.: Bronisław Baczko,
Leszek Kołakowski, Barbara Skarga, Andrzej
Walicki. Stan dobry. Grzbiet oprawy z przebarwieniami. Napis wł. na wyklejce: „Tadeusz
Kowalik”.
70
159
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
907 KRUSIŃSKI Stanisław – Szkice
ekonomiczne i filozoficzne. Warszawa 1892
Druk Józefa Jeżyńskiego, Danielewiczowska
16. 17,5 cm, s. 183, [1]. Opr. wtórna: pł. Wydanie 1.
Stanisław Krusiński (1857-1886), socjolog, ekonomista, publicysta „Przeglądu
Tygodniowego”, współautor pierwszego polskiego przekładu Kapitału Marksa (tylko
t. I, Lipsk 1884). Jako jeden z organizatorów
antyrządowej demonstracji studentów UW
w 1883 r. był zmuszony wyjechać z Warszawy. Zmarł w Kazaniu. Pośmiertnie ukazały się
„Szkice socjologiczne” (1891) i rok później
, niniejszy tom, zawierający studia: Krytyka
J. Supińskiego, Kwestia agrarna i Jedność przyrody. Egzemplarz należący do Tadeusza Kowalika, ekonomisty, historyka, autora Wstępu do
Pism zebranych S. Krusińskiego (1958). Liczne
podkreślenia, glosy i poprawki ołówkowe.
150
908 NIETZSCHE Fryderyk – Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla
nikogo. Przełożył Wacław Berent. Warszawa
[1905] Nakład Jakóba Mortkowicza. Dzieła Fryd. Nietzschego [tom 1]. 20 cm, s. IV,
458, III, tablica ilustr. Oprawa wtórna: ppł.
Tablica ilustracyjna z oryginalną akwafortą
Fr. Siedleckiego – portret Nietzschego.
150
909 [SCHLEGEL Karol Fr. W.] Filozofia
życia przez Fryderyka Szlegla z francuzkiego
tłómaczenia X. Guénot przełożył na język polski i objaśnił stosownemi uwagami X. Joachim
Dębinski S.P magister filozofii. T. 1-2. Wilno
1840 W Drukarni Dyecezalnéj u XX. Missyonarzy na Górze Zbawiciela. 21 cm, s. [4],
XIV, [2], 256, [6]; VIII, 282, [2]. Opr. wtórna
w 2 wol.: pł. z szyldzikami. Okładki ochronne
broszur oryginalnych zachowane. Podpisy wł.
z epoki (m.in. „Święckiego”). Płótno opraw
zaplamione, drobne przetarcia. Wewnątrz stan
bardzo dobry. Rzadkie!. E 4, 194.
200
910 TRENTOWSKI Bronisław [Ferdynand] – Stosunek filozofii do cybernetyki
czyli sztuki rządzenia narodem. Rzecz treści
politycznéj przez… Poznań 1843 Nakładem
Księgarni J. K. Żupańskiego. 21 cm, s. 194.
Opr. psk z epoki. Ekslibris herbowy Mieczysława Tretera w drzeworycie Stanisława OstojiChrostowskiego [sygn. „S.C.”]. Na wyklejce
dedykacja oł. datowana 22. VI. [19]64 r. Stan
bardzo dobry. Wydanie 1. E. 4, 527-528.
Rzadkie!
160
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
B. F. Trentowski (1808-1869), jeden z najwybitniejszych filozofów polskich XIX w.,
przedstawiciel filozofii narodowej, wywodził
swe koncepcje z „ducha polskości”: miały one
służyć narodowi w realizacji misji – nowej
ery w dziejach ludzkości. „…Wolnośc druku,
wolność prywatnych zgromadzeń politycznych nie tylko po domach, ale po kościołach
i na rynku, wolność mowy, publiczność posiedzeń sejmowych, rządowych i sądowych,
publiczność wszelkiego rodzaju, swoboda dla
poszukiwań filozoficznych, religijnych i politycznych będzie ludowi konstytucją zabezpieczona. […]. Będzie to najsilniejszem ramieniem wsparcia dla rządu. Bez wolności takich
niepodobna, ażeby naród rozwinąć mógł całkowitą potęgę swojego ducha, ażeby stał się
godnym czci u obcych i postępował spokojnym, dobrze rozważonym krokiem wciąż naprzód” (s. 178). „Myśl pokonasz myślą, lecz
zakazem pomnożysz jej śmiałość, zrobisz ją
popularną. Nieomylność wszędzie jest znakiem niedobrym, bo cechowała od wieków
despotyzm i samolubstwo” (s. 180).
240
911 GRODEK Andrzej – Piotr Maleszewski (1767-1828) i jego nauka społeczna. Warszawa 1936 Wydane z zasiłku Funduszu Kultury Narodowqej, nakładem Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie. 22 cm, s. 182, [6],
tablica – portret Maleszewskiego. Brosz. wydawnicza. Skasowane pieczątki biblioteczne.
70
912 GUMIŃSKI Jan (opracował) – Powszechny kodeks honorowy. Warszawa 1930
Liga Reformy Postępowania Honorowego; nakładem Księgarni F. Hoesicka. 17 cm, s. 44.
Brosz. wydawnicza. W egzemplarzu liczne
podkreślenia ołówkiem; poza tym stan dobry.
100
913 [HARCERSTWO] Alojzy PAWEŁEK
– Młoda drużyna. Podręcznik pracy harcerskiej w drużynie. Kijów listopad 1918 Naczelnictwo Harcerskie w Kijowie. Nakładem
Antoniego Czerwińskiego – prezesa T.P.R.H.;
Drukarnia Polska w Kijowie. 17,5 cm, s. 218,
IV, [2]. Opr. wtórna: ppł. Pieczątka wł.
„Mr Stanisław Mędala”. Przedmowa ks. Kazimierza Lutosławskiego – jako Dowódcy Chorągwi Moskiewskiej.
120
914 [HOFFMANOWA
Klementyna
z Tańskich] – O powinnościach kobiet przez
autorkę Karoliny. T. I-III. Warszawa 1849
[R. Friedlein] w Drukarni Józefa Unger przy
ulicy Miodowej Nr. 481. 16 cm, s. 196, [1];
[4], 200, [2]; [4], 228, [2]. Wydanie 1. Opr.
wtórna, w 1 wol.: psk z epoki ze złoc. tytułem
na grzbiecie. E XIX2, X, 317.
150
915 KALENDARZ Robotniczy P.P.S.
Rok 1920 – rys. i wykresy w tekście, tablice ilustr., mapa rozkł. Broszura wydawnicza;
drobne ubytki grzbietu brosz.
90
916
Rok 1922. Broszura wydawnicza.
90
917 Rok 1923. Broszura wydawn. Napis
wł. „A. Napiórkowskiej”.
90
918 KATALOG
licytacji
bibliofilskiej
urządzonej staraniem Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie w dniach 13, 14
i 15 kwietnia 1950. [Wyd. TMK w Krakowie]. 29 cm, s. [2], 34. Maszynopis powielany. Broszura wydawnicza z naklejką tyt. na
okładce. Opisano 1187 obiektów.
100
161
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
919 KATALOG licytacji bibliofilskiej…
[j.w.] w dniach 15, 16 i 17-go marca 1951
w lokalu Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie, Smoleńsk 9. 30 cm, s. [2],
38. Brosz. wydawnicza. Opisano 1326
+ 58 obiektów. Na okł. ołówkiem: „dla Ob.
A. Ryszkiewicza”.
100
920 KATALOG ogólny książek polskich
drukowanych od 1830 do 1850., czyli za lat
dwadzieścia jeden. Z oznaczeniem formatu,
miejsca i roku wyjścia, nakładcy, ceny pierwotnej oraz z dodaniem Podziału Naukowego książek niniejszym spisem objętych.
Zebrał i wydał W. R. [Walenty Rafalski]
Lipsk 1852 W komisie u F. A. Brockhausa. 20 cm, s. 268; [56] – druk dwuszpaltowy, [4]. Brak k. przedtytułowej i ostatniej
k. (w Sprostowaniach). Opr. wtórna: pł. Nieaktualne piecz. biblioteczne. Ekslibris Andrzeja Ryszkiewicza sygnowany „KW46”
{Kazimierz Wiszniewski].
160
921
921 KOBIETA współczesna. Książka
zbiorowa. Warszawa 1904 nakład Tygodnika „Bluszcz”. Druk Piotra Laskauera i S-ki.
23 cm, s. [4], 364, [3]. Opr. wydawnicza:
pł., tłoczenia na licu i grzbiecie oprawy, złoc.
tytuł. Teksty m. in. B. Prusa, C. Plater[-Zyberk], M. Weryho, St. Karpowicza; Udział
kobiet w twórczości literackiej P. Chmielowskiego, Kobieta w malarstwie W. Marrené-Morżkowskiej, Kobieta w muzyce M. Karłowicza.
Ponadto – kobieta jako wychowawczyni;
jako wieśniaczka; w cukierni; w sadzie,
w ogrodzie i pasiece. Kobieta w Niemczech,
Czechach, Danii, Szwajcarii, Francji, Anglii,
Szwecji. Szkoły dla kobiet i inne.
160
922 [KOLEJKI linowe] Inż. Eugeniusz
RAABE – Kolejki linowe. Warszawa 1936 Wydawnictwa Techniczne Ministerstwa Komunikacji nr 5. 20,5 cm, s. 248, 160 fotografii i rysunków, 9 tablic rozkł. Oprawa wydawnicza:
ppł., tekt., złocona tytulatura na licu oprawy.
Pieczątka „Biblioteka Państwowego Liceum
Komunikacyjnego w Warszawie, ul. Chmielna 88”.
120
923 KULTURA na co dzień i Droga życia
[napisał Henryk Olszowski]. Łowicz 1947
Ośrodek Krzewienia Kultury i Sztuki w Łowiczu. 15,5 cm, s. 8. Brosz. wydawnicza. Na
okładce nadruk: „Pragnij Ojczyzny dobrej,
162
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
duchem wielkiej, sprawiedliwej – dla tego
czyń samego siebie lepszym”.
50
924 KRYMINALISTYKA. Na podstawie
B. M. Szawera i A. I. Winberga przejrzał
i wstępem opatrzył prof. M.[Mieczysław]
Siewierski. Opracowali: mgr Boleslaw Lewenberg, mgr Leon Schaff. Okładkę i układ
graficzny książki projektował Adam Johann.
Warszawa 1949 Wydawnictwo K[omendy]
G[łównej] M[ilicji] O[bywatelskiej]. 21 cm,
s. 512, XIX, [1], liczne ilustr., fot., rysunki
i wykresy. Opr. wydawnicza: ppł. z fotografią
na okładce, obwoluta [podniszczona; ubytki
grzbietu obw.]. Na okł. i obwolucie napis:
„dr M. Siewierski”.
Na skrzydełku wydawcy zapewniają, że
Kryminalistyka „nie pretenduje do podręcznika…”, a w następnym zdaniu oświadczają: „Podstawą podręcznika była praca autorów radzieckich…”. Być może rozwiązanie
tego paradoksu przynosi kolejna informacja:
„Przedstawia zagadnienia posługując się jedyną naukową metodą poznania – metodą
dialektyki marksistowskiej”. Po tym wyjaśnieniu czytamy ze zrozumieniem wskazówki w rodzaju: „przy przesłuchaniu nie należy
być natrętnym” (s. 311), gdyż mogą dotyczyć
przesłuchiwanego.
120
925 [KRZYWICKI] Ludwik Krzywicki.
Praca zbiorowa poświęcona jego życiu i twórczości. Warszawa 1938 Instytut Gospodarstwa Społecznego. 25 cm, s. CXXXVI, 349,
[3], 4 tablice ilustr. – fot. L. Krzywickiego.
Brosz. wydawnicza. Piszą m. in. Oskar Lange,
Edward Lipiński, Florian Znaniecki. Obszerny Zarys życia i pracy L.K. opracował Konstanty Krzeczkowski; także bibliografia prac
L. Krzywickiego.
120
926 KRZYWICKI Ludwik – Wstęp do historii ruchów społecznych. Wykłady w Wyższej Szkole Handlowej zebrane i wydane
przez słuchaczy. Warszawa 1926 nakładem
Sekcji Naukowej Bratniej pomocy Studentów
Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie.
22 cm, s. [4], 153, [1]. Opr. wtórna: ppł. biblioteczne. Pieczątki „Spółdzielnia Uczniowska Wytrwałość w Ursynowie”. Na ostatnich
kilkunastu kartach – zakreślenia w tekście.
80
927
927 LAMUS. Rocznik. Lwów. Redaktor:
Michał Pawlikowski.
R. IV: MCMXII /XIII [1912/1913].
25 cm, s. [4], 352. M.in.: pierwodruk dwu
nieznanych listów Adama MICKIEWICZA;
Maryli Wolskiej opowiadanie Konkurent; tejże przekład Niecierpliwości tłumu Villiersa de
l’Isle Adama; wiersze Leopolda Staffa; Jana
Gwalberta Pawlikowskiego rozprawa Kultura
a natura; pierwodruk Notatek Maksymiliana
Gierymskiego; nieznane dotąd listy Teofila Lenartowicza. 9 tablic barwnych (reprod.
sangwin Daniela Chodowieckiego), 2 tablice
czarnobiałe. Opr. wydawnicza: pł. tłocz.
300
928 [MUZYKA
filmowa]
ALBUM
43 zdjęć autorstwa Rosława SZAYBO z Dnia
Polskiego inaugurującego I Europejski Festiwal Muzyki Filmowej w Warszawie, w sierpniu 2005 roku. Autorzy scenariusza: Wiesław Dąbrowski i Janusz Zaorski (również
reżyser festiwalu). Kierownictwo muzyczne:
Krzesimir Dębski. Patronat honorowy objął
ówczesny prezydent Warszawy – Lech KACZYŃSKI. Zdjęcia 15 x 21,5 cm, wklejone
do albumu, w większości zaopatrzone opisem
w 3 językach: polskim, angielskim i włoskim
(maszynopis, również wklejony). Album:
skóra, 30 x 28 cm. Na 1 stronie albumu
zdjęcie plakatu promującego Dzień Polski,
21 x 14,5 cm sygnowane p.d. „”ROSŁAW
163
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
SZAYBO”. Dzień Polski był uhonorowaniem
twórczości 11 polskich kompozytorów muzyki filmowej: Krzesimira DĘBSKIEGO, Jana
A. P. KACZMARKA, Bronisława KAPERA,
Wojciecha KILARA, Krzysztofa KOMEDY,
Zygmunta KONIECZNEGO, Abla KORZENIOWSKIEGO, Michała LORENZA, Zbigniewa PREISNERA, Stanisława SYREWICZA i Michała URBANIAKA. Na specjalnie
przygotowanej scenie, tuż przy wejściu do
Teatru Wielkiego, oprócz muzyki prezentowano też fragmenty filmów. Ponadto przedstawiano m. in. sceny wręczenia Oskarów
polskim artystom – Bronisławowi KAPEROWI i Zbigniewowi RYBCZYŃSKIEMU (nagrodzonemu w 1982 r. za krótkometrażowy
film Tango). Na zdjęciach m. in.: przemawiający prezydent Lech Kaczyński, dyrygujący Krzesimir Dębski, grający na skrzypcach
Michał Urbaniak (2 zdjęcia), gość specjalny
festiwalu Jan A. P. Kaczmarek (2 zdjęcia),
Włodzimierz Nahorny (3 zdjęcia), Janusz
Zaorski (3 zdjęcia).
600
935
929 ORŁOWSKI Stanisław Dr. med.
– Suggestya i hypnotyzm. Według odczytów wygłoszonych w Sali Ratuszowej w dniu
5-tym i 6-tym marca 1902 r. na dochód Towarzystwa Osad Rolnych. Warszawa 1902
Biblioteka Dzieł Wyborowych Nº 256.
17,5 cm. Okł., s. 160. Opr. wydawnicza: pł.
Blok książki luźny; grzbiet reperowany. Nieznaczne plamy na okładkach. Na okładce
odręcznie: „Szanownemu Dr. fil. J. Ochorowiczowi składa autor”. Julian OCHOROWICZ
(1850-1917), psycholog, filozof, publicysta.
Wynalazł telefon i fonograf. Wielka, zapomniana postać nauki.
100
930 [ORZESZKOWA] Zaproszenie na
nabożeństwo żałobne za duszę ś.p. Elizy
Orzeszkowej, urządzone staraniem prasy polskiej, w Warszawie w kościele św. Krzyża dn. 4
Czerwca 1910 r…. Kartonik 9 x 12 cm. Druk
w żałobnej obwódce sygnowany „St. Winiarski Warszawa”.
50
931 PAMIĘTNIK II Zjazdu Bibljofilów
Polskich w Warszawie (31. X – 2. XI. 1926).
Warszawa 1928 Towarzystwo Bibljofilów Polskich w Warszawie; wytłoczono w drukarni
W. Łazarskiego. 23,5 cm, s. 160, [3]. Brosz.
wydawnicza. Nakład 450 numerowanych
egzemplarzy; egz. nr 120. Minimalne ubyt-
938
164
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
ki okładek i grzbietu broszury, poza tym stan
bardzo dobry.
200
932 PLATER-ZYBERKÓWNA
Cecylia – Kobieta – ogniskiem. Z pogadanek do
uczennic Chyliczkowskich wypowiedziała…
Przez odrodzoną kobietę – odrodzenie. Z cyklu Odrodzenia. Warszawa 1909 Druk Piotra Laskauera i S-ki, Nowy Świat 41. 20 cm,
s. [6], 316, [1]. Opr. wtórna: pł.
100
933 PLATER-ZYBERKÓWNA Cecylia
– Kilka myśli o wychowaniu w rodzinie. [Tom
I]. Warszawa 1903 Druk Piotra Laskauera
i S-ki. 21 cm, s. XII, 357, [2]. Opr. wtórna:
ppł. Brak k. przedtytułowej. Oprawa brzydka,
zabrudzona. Plamy na kilku pierwszych i kilku ostatnich kartach.
80
934 [POTOCKI Franciszek Salezy] EFPE
(pseud.) – W wirze ezoteryzmu. Kraków 1923
Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej.
21 cm, s. 81, [1], opr. wtórna: pł., zachowana
okł. brosz. wydawniczej.
Poglądy na temat okultyzmu i spirytyzmu
Franciszka Salezego Potockiego (1877-1949),
dziennikarza, polityka konserwatywnego,
działacza społecznego, współzałożyciela wraz
z Feliksem Konecznym (jako redaktorem) pisma „Świat Słowiański” (1904). Miejscowe
przebarwienia okładek, stan dobry.
120
935 POWINSZOWANIA imieninowe –
6 ozdobnych, czterostronicowych kart z odręcznie pisanymi życzeniami dla babci od
wnuków z rodziny Wiśniewskich (z lat 1892
-1897). 21,5 x 14 cm. Drobne przetarcia
i niewielkie zaplamienia. Karta dat. „1897”
sklejona taśmą; w karcie z 1892 r. brak aplikacji. Rzadkość!
180
936 [PRACA] Daniel BELL – Praca i jej
gorycze. (Kult wydajności w Ameryce). Przekład z amerykańskiego Czesława Miłosza.
Paryż 1957 Instytut Literacki. 21,5 cm, s. 68,
[3]. Brosz. oryginalna. Niewielkie ślady zalania. Biblioteka „Kultury” tom XXV.
Klasyczne „noty o pracy”, przeciwko
„podstawowemu pojęciu […] we wszystkich
przemysłowych ustrojach, zarówno kapitalistycznych jak komunistycznych – mianowicie
pojęciu wydajności”, aby uznać pracę „za to,
941
czym być powinna, za podnietę ducha ludzkiego, a nie za środek, który go miażdży”.
100
937 [PRZYSTAŃSKI S.] Trygonometrya
prostokreślna wraz z zadaniami. Z rozporządzenia Ministra Wychowania Publicznego,
przeznaczona do użytku szkół Okręgu Naukowego Warszawskiego. Warszawa 1859.
18,5 cm, s. [4], II, 72, [2], ilustracje. Opr.
wydawnicza: ppł., tekt. Na okładce podpis
„WSawicki” i „Warszawa 1876”.
90
938 RACHUNEK bieżący. A. Goldfeder
w Warszawie, l. 1897-1899. Książeczka czekowa (z pokwitowaniami wydanych czeków).
14,5 cm, s. 23, z czego 10 wypełnionych:
sumy, podpisy, rosyjskie znaczki opłaty skarbowej. Brak stron 11/12 i 12/13 (niewypełnionych).
100
939 REKLAMA bielskiej wełny. „Włókno”
Bielsko. Sezon 1938-39. „Pierwszorzędny materiał szewiotowo-kamgarnowy na eleganckie
ubranie spacerowe i wizytowe”. 17 x 24,5 cm;
dwie próbki materiału naklejone na karton,
165
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
obok barwny rysunek dwu modeli w garniturach z bielskiego szewiotu.
100
940 [REKLAMA wytwórni filmowej]
New UNIVERSAL 1937-1938. Universal
Pictures Corporation of Poland. Projektował
TADER. Drukarnia Ornament W-wa, Tłomackie 4. 22 x 18,5 cm. K. 1-tekst, k. [15]fotosy czarnobiałe, przekładane kolorowymi
bibułkami z nadrukiem. Okł. wydawnicza:
papier imitujący skórę; ilustr. i tytuł nakładane złotą farbą.
100
941 [REZERWIŚCI] Roman ZAWADA
– Książka REZERWISTY. Napisał do użytku
rezerwistów wszystkich rodzajów broni … kapral rezerwy. Warszawa 1936 Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy. 20,5 cm, s. [8],
443, liczne ilustr., fotografie, mapki i szkice
w tekście, mapa Polski rozkł. Broszura wydawnicza. Stan bardzo dobry, jedynie minimalne ubytki u dołu tylnej okładki.
90
942 ROBOTY PUBLICZNE. Organ Ministerstwa Robót Publicznych. Warszawa.
Miesięcznik. Redaktor naczelny: inż. Adam
Rożański.
R. I: 1919 zeszyty: 1, 2, 3, 4, 5-6, 7-8-9.
Dołączony Spis rzeczy R. I. Oprawa biblioteczna: ppł. Całość rocznika. Liczne ryciny, tablice
ilustr., fotografie, mapy: m.in. projektowanej
sieci dróg wodnych w Polsce; projekty gmachu Sejmu Ustawodawczego, barw i godła
RP; także tablica rozkł., barwna „Sygnały dla
żeglugi rzecznej” w litografii [Dr. F. Regulski,
Warszawa]. Pieczątki: „Min. Spr. Zagr. Biblioteka”; „Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej”; „Biblioteka SGPiS – wydano z dubletów”. Ekslibris Min. Spraw Zagranicznych.
200
943 ROCZNIK Literacki za 1934 pod
redakcją Zofji Szmydtowej. Warszawa
MCMXXXV [1935] Instytut Literacki.
20,5 cm, s. 330, [3]. Opr. wtórna: pł. Okładki
oryginalne, broszurowe – zachowane. Podpis
wł.: „Stanisław Zieliński [19]54”.
80
944 ROSTAFIŃSKI Józef – Przewodnik
do oznaczania roślin w Polsce dziko rosnących. Wydanie 15 opracowała i uzupełniła
dr Olga Seidl. Warszawa 1953 Państwowe
Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. 16,5 cm,
s. 369, [1], errata. 440 ilustracji w tekście.
166
Opr. wydawnicza: ppł., tekt. Wklejony „Exlibris Dr. Joannis Rostafiński”, syna autora,
profesora SGGW, specjalisty z dziedziny hodowli i żywienia zwierząt (1882-1966).
Podstawowy podręcznik, autorstwa jednego z najwybitniejszych botaników polskich,
wydany po raz pierwszy w r. 1901 i wielokrotnie wznawiany, aż do 1979 r.
50
945 SICHULSKI Kazimierz – Karykatury współczesne. Legiony – politycy – literaci
– malarze – aktorzy. Kraków b.r. [1919] Księgarnia J. Czerneckiego. 20 cm, s. 38, il. w tekście, tabl. 32 z 64 reprodukcjami karykatur,
opr. wydawnicza (wariant): ppł. tłocz., złocone napisy na licu. Okładki broszury wydawn.
zachowane.
Sportretowani m.in. [wg podpisów pod
ryc.]: Piłsudski, Haller, Zagórski, Sikorski
i Kot, Sieroszewski, K. Tetmajer, Nowaczyński, Wyczółkowski i Mitarski, Paderewski,
Witos, Włodz. Tetmajer, Zdz. Tarnowski,
Lubomirski, Fr. Radziwiłł, Głąbiński i Grabski, Daszyński, Żeromski, Reymont, Kasprowicz, Rydel, Witkiewicz, Boy, Przybyszewski,
Weyssenhoff, Dunikowski, Sichulski, Styka,
Malczewski, Axentowicz, Solski, Solska. Zawiera także szkice Artura Schrödera „Rozwój
karykatury” (s. 5-25) i Władysława Kozickiego „Karykatury Sichulskiego” (s. 26-38).
Stan dobry, drobne reperacje taśmą.
Płócienna oprawa w kilku miejscach poplamiona.
150
946 [SKAUTING] H. BOUCHET – Skauting i indywidualność. Przekład [z francuskiego] Marii Ziembińskiej. Przejrzał i wstęp napisał Stanisław Sedlaczek. Lwów – Warszawa
[1937] Książnica-Atlas. 21,5 cm, s. 271. Broszura wydawn., grzbiet i tylna okładka wtórne. Pieczęcie bibl. „5 Druż. Harc. im. T. Rejtana w Kutnie. Z.H.P.”
Biblioteka Przekładów Dzieł Pedagogicznych T. 30 pod redakcją dr Zygmunta Ziembińskiego.
Zawiera także przedmowę autora do polskiego wydania. W obszernym wstępie St.
Sedlaczek omawia historię polskiego harcerstwa i ruchów pokrewnych [s. 8-42]. Okł. poplamiona, podklejana. Wewnątrz stan bardzo
dobry.
80
947 SZTUKA życia. Rady i aforyzmy
z „Listów do syna” lorda Chesterfielda. Zebrał
i przełożył Maciej R. Wierzbiński. Poznań
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
[i in.] b.r. Księgarnia św. Wojciecha. 16 cm,
s. [4], 80. Opr. wtórna: ppł. biblioteczne.
Okładka brosz. wydawniczej naklejona na
lico oprawy. Podpis wł. „Jan Rostafiński”.
W k. tytułowej wycięte okienko (bez szkody
dla tekstu), zapewne z nazwiskiem dawnego
właściciela; została data „25. 2. 940 W-wa”.
Ołówkowe glosy na marginesach.
Filip Stanhope, hr. Chesterfield (16941773), wicekról Irlandii, sekretarz stanu do
spraw zagranicznych. „Letters to his Son”
ogłoszono drukiem rok po jego śmierci.
50
948 [ŚNIADECKI] Jędrzeja Śniadeckiego
Teorya jestestw organicznych. Wydanie jubileuszowe staraniem Redakcyi „Nowin Lekarskich” z przedmową Adama Wrzoska zawierajacą rys życia Jędrzeja Śniadeckiego i krótki
rozbiór jego teorii. Poznań 1905 nakładem
„Nowin Lekarskich”. 23,5 cm, s. LXVI, 120,
219, [3]. Brosz. wydawnicza. Na okładce
podpis wł. „Prof. Rostafiński”. Niewielkie
ubytki grzbietu brosz. Okładka poplamiona.
Wewnątrz stan dobry.
90
949 ŚWIADECTWA udziałowe. Stowarzyszenie Spożywcze w Sandomierzu.
Trzy świadectwa udziałowe wystawione dla
ks. Antoniego Rewery, z datą 13 II 1895 r.,
podpisami członków Zarządu Towarzystwa
i rosyjskimi znaczkami opłaty skarbowej.
20 x 23,5 cm, tekst w jęz. rosyjskim i polskim. Druk J. K. Trzebiński, Radom.
150
950 TISCHLER Ignacy – W oczekiwaniu
wielkich wydarzeń. Warszawa [1932] Nakład Wydawnictwa „Poliglota” Sp. z ogr. odp.
w Warszawie. 19 cm, s. 64, 6 ilustr. w tekście,
w tym 3 reprodukcje fotografii P.A.T. Broszura wydawnicza, okładka barwna (sygnowana „D.”). Stan dobry; minimalne przetarcia
okładki broszury przy grzbiecie i krawędziach.
Pieczęć „Komisarjat Rządu m.st. Warszawy.
Egzemplarz obowiązkowy. Nakład [ręcznie
wypełnione: 10 000 ] dnia [7 – nieczytelnie –
1932]”. Publikacja adwentystów: „na zegarze
świata bije północ!” [ze wstępu].
80
951 Tygodnik SOLIDARNOŚĆ. Wyd.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Warszawa. Red. naczelny: Tadeusz Mazowiecki.
Nr 1 (3 kwietnia) – 37 (11 grudnia 1981).
Komplet. Egzemplarze luzem.
300
962
952 [WOJNA] W. KING – Opticzeskije
TELEGRAFY i primienienije ich k wojennomu diełu. S-Peterburg 1888 Tipografija
i Litografija W. A. Tichonowa. 24 cm, s. [2],
II, 149, [1], 10 tablic rozkładanych ze 150
rysunkami, w LITOGRAFII [P. J. Iwanow
w Petersburgu]. Oprawiono ponadto cztery
artykuły o piorunochronach, zaczerpnięte
z periodyków technicznych z l. 1887-1891,
wraz z 3 tablicami rozkładanymi (dwie litograficzne). Opr. wtórna: psk z epoki. Na k. tytułowej podpis wł. Niektóre tablice połączone
z blokiem książki taśmą klejącą. Rzadkie.
300
953 [WZORNIK drukarni] Zakłady
Drukarskie „Wspólnota” E. Czarnecka i S-ka.
Warszawa, Wspólna 47 A. Układ graficzny
– Tadeusz Przybylski. 23 cm, k. [28], ilustr.,
fotografie, fotomontaże, wzory pism. Opr.
wydawnicza: karton.
90
167
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
szu powierzonego tejże na popęd wydawnictw
téj treści. Kraków 1878 staraniem i nakładem
X. Konstantego Osiecimskiego. 18,5 cm, s. IV,
356. Opr. wtórna: ppł. Rady dla kobiet, niektóre przydatne i dziś; np.: „Bądź skromną
i ostrożną w stosunkach ze służącymi płci
męskiej”. Brak s. 242-248 i 353-356 [ostatnie dwie karty spisu treści]. S. 152 mocno
zabrudzona. Kilkanaście kart z zażółceniami.
Frament s. 351/352 oderwany, bez szkody dla
tekstu. E XIX2, II, 631.
100
957 [CENNIK] Główny cennik nasion
firmy Emil FREEGE… w Krakowie, na rok
1939. 25 cm, s. 128, liczne ilustr., fotografie.
Brosz. wydawnicza z barwną okładką.
80
958 CZECHOWSKA Julia – 48 obiadów
bezmięsnych i dań kolacjowych na sezon letni
i zimowy. [Warszawa 1934] Nakład autorki.
22 cm, s. 96, opr. współczesna: ppł. ze złoc. na
grzbiecie, zachowana przednia okł. brosz. wyd.
Wydanie 1. Odbito 3000 egz. numerowanych (egz. nr 1724). Przepisy kulinarne kuchni jarskiej. Oprawa współczesna z odtworzoną
na licu kartą tytułową. Konserwacja okładki
broszurowej, stan dobry. Rzadkie.
70
Kuchnia, dom, gospodarstwo
954 BRZEZIŃSKI Józef – Hodowla drzew
i krzewów owocowych. Dzieło nagrodzone
pierwszą nagrodą na konkursie Akademii
Umiejętności w Krakowie. Rysunki oryginalne wykonał dr. St. Goliński. Warszawa-Kraków 1903 Gebethner i Wolff; Gebethner i Sp.
21 cm, s. [4], 534, [1], 259 ilustracji w tekście. Opr. wtórna: psk z epoki [podniszczony]. Wewnątrz nieco kart zażółconych, zaplamionych; Ogólnie stan dobry. Na wyklejce
i ost. karcie notatki ołówkiem.
180
955 BRZEZIŃSKI Józef – Hodowla warzyw. Warszawa – Kraków 1910 Gebethner
i Wolff; G. Gebethner i Sp. 21,5 cm, s. [4],
361, 200 ilustr. w tekście. Opr. wtórna: pł. ze
złoc. napisami na grzbiecie. Wyd. 1.
120
956 BUSSON X.[ksiądz] C[laude] I[gnace] – Rady dla służących przez…[przekład
z francuskiego – ks. K. Osiecimski] Wydane
z pomocą Akademii Umiejętności, z fundu-
168
959 DĄBROWSKI Wincenty, instruktor
Ogrodniczy Ziemi Lubelskiej – Dla użytku
Właścicieli Sadów – SUSZENIE OWOCÓW
Sposobem Kalifornijskim. Wydanie 1-e
przyozdobione rycinami. Typy i plany najtańszych i najlepszych Suszarń. Lublin 1916
nakładem Druk[arni] „Ziemiańskiej”. 21 cm,
s. [4], 26, [2], 14 ilustracji w tekście. Brosz.
wydawnicza. Tylna okł. broszury spłowiała;
plamy. Wewnątrz stan dobry. Rzadkie.
90
960 DISSLOWA Marja – Jak gotować.
Praktyczny podręcznik kucharstwa. Poradnik
we wszelkich sprawach odżywiania, zestawiania menu, urządzania przyjęć, dekoracji stołu.
Przejrzała i uzupełniła Pani Elżbieta [Elżbieta
Kiewnarska]. Wydanie drugie, poprawione,
zaaprobowane przez Instytut Gospodarstwa
Domowego. 261 ilustracyj jedno i wielobarwnych według dzieła: „Les secrets culinaires”
F. Nietlispach, nagrodzonego Złotym Medalem na Międzynarodowej Wystawie Sztuki
Kucharskiej w Zurychu 1930 r. Poznań b.r.
[przed 1938] Wydawnictwo Polskie R. Wegnera. 24 cm, s. XII, 870, [1], druk dwuszpaltowy. Liczne tablice ilustr. w tekście (w tym
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
barwne). Opr. wydawnicza: pł. tłocz., złocenia. Przetarcia, minimalny ubytek płótna u
dołu grzbietu oprawy, przetarcia narożników.
Poza tym stan dobry. Dołączono fragmenty
(podklejone) obwoluty.
190
961 FABRYKA w domu. 180 sposobów
domowego wyrobu mydła, artykułów kosmetycznych, past, atramentów, klejów, lakierów, farbowania i czyszczenia przedmiotów
itp. Kraków 1940 Skład główny: Gebethner
i Wolff. 19 cm, s. 64. Brosz. wydawnicza.
Narożnik okł. tylnej obcięty; minimalny ubytek u dołu grzbietu broszury. Poza tym stan
dobry. Dla autorki programu Perfekcyjna pani
domu i nie tylko.
100
962 FRANCKA przymieszki do kawy czyste, smaczne i zdrowe!./ [Warszawa, l. 20-te
XX w.] B. wyd. Druczek reklamowy z ilustr.,
17, 5 x 12 cm w świetle passe-partout. Naklejony na karton.
40
963 [CIUNDZIEWICKA Anna z Prószyńskich] GOSPODYNI Litewska czyli
nauka utrzymania porządnie domu i zaopatrzenia go we wszystkie przyprawy, zapasy
kuchenne, apteczkowe i gospodarskie, tudzież hodowania i utrzymania bydła, ptastwa i innych żywiołów, według sposobów
wypróbowanych i doświadczonych, a razem
najtańszych i najprostszych,.. Wydanie 10-te
poprawne drukowane w wydania 1888 roku.
Warszawa-Wilno-Petersburg 1897 Gebethner
i Wolff; Józef Zawadzki; K. Grendyszyński.
19 cm, s. 520. Opr. wydawnicza: ppł., tekt.
Blok książki luźny; niektóre k. poplamione; przetarcia okładek. Ogólnie stan dobry.
E XIX2, III, 242 i IX, 150.
200
964 „ISKRA”. Podręcznik kucharski opracowany przez Józefa OSAJDĘ, chef ’a kuchni
Hotelu „Bristol” w Warszawie i Wincentego
GOŹDZIKOWSKIEGO. Warszawa 1912
nakładem autorów; druk Wład. Jasińskiego.
16,5 cm, s. [4], 339, [12] – druk dwuszpaltowy. Opr. wydawnicza: pł., tłocz. napisy. Stan
bardzo dobry. Rzadkie.
400
965 KOSZTOWICZ Mieczysław – 100
toastów. Poznań b.r. B. wyd. Skład główny:
Księgarnia św. Wojciecha. 19 cm, s. 62, [2].
Brosz. wydawnicza z ilustr. na okładce. Za-
pewne z lat 30-tych, nie później, o czym
może świadczyć toast 99: „Z odrazą i pogardą odwrócilibyśmy się od sztandaru czerwonego oszpeconego gwiazdą bolszewicką. […]
Pochylamy zaś czoło przed sztandarem zdobnym w obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
i Orła Białego…”
80
966 OCZAPOWSKI Michał – Gospodarstwo wiejskie obejmujące w sobie wszystkie
gałęzie przemysłu rolniczego teoretycznopraktycznie wyłożone. Przez… Poszyt 29 i 30:
HODOWLA KONI. Warszawa 1842 nakładem S. H. Merzbacha Księgarza przy ulicy
Miodowej Nº 486. 21 cm, s. 64; 65-139. Broszury wydawnicze; okł. pap. Te dwa poszyty,
część t. IX Gospodarstwa…, stanowią całość
„Chowu koni”. K. tytułowa tych części: Hodowla koni obejmująca w sobie poprawę ich,
uszlachetnianie tudzież pielęgnowanie i utrzymanie tak w stadach jako téż w gospodarstwie
dla pożytku praktycznych Gospodarzy.
90
967 SARYUSZ STOKOWSKA Marzena
– Co, kiedy, jak i z kim. Żnin (Wlkp) [lata 30.
XX w.] Nakład Ilustrowanego Dwutygodnika
Kobiecego „Moja Przyjaciółka”. 16 cm, s. 78,
[2], brosz. wydawnicza.
Poradnik domowy wydany nakładem dwutygodnika „Moja Przyjaciółka”, założonego
w 1934 r. przez Alfreda Ksyckiego. M.in. dobór
odpowiedniego stroju do okoliczności, zachowanie się przy stole. Najwięcej miejsca poświęcono
zasadom organizowania różnego rodzaju przyjęć, sporządzania, dobierania i podawania potraw i trunków. Stan dobry. Bardzo rzadkie.
100
968 STERNAL Jan – Domowa fabryka cukru z dodatkiem o wyrobie miodu z marchwi.
Kraków 1940 Gebethner i Wolff. 17 cm, s. 31,
[1]. Brosz. wydawnicza. Stan bardzo dobry.
60
969 ZAWADZKA W. A. L. – KUCHARKA litewska zawierająca: Przepisy gruntowne
i jasne, własnem doświadczeniem sprawdzone, sporządzania smacznych, wykwintnych,
tanich i prostych rozmaitych rodzajów potraw
tak mięsnych, jak i postnych, oraz ciast, legumin, lodów, kremów, galaret, konfitur i innych
przysmaków deserowych, tudzież rozlicznych
zapraw aptecznych, konserw i rzadszych
specjałów, z przydaniem na początku książki dokładnej DYSPOZYCJI STOŁU, przez…
Wydanie jedenaste przerobione i powiększo-
169
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
981
ne. Z ilustracjami. Wilno 1913 nakładem
Księgarni Józefa Zawadzkiego. 19,5 cm, s. VI,
552, rys. w tekście, 3 barwne tablice ilustracyjne. Opr. wtórna: ppł. Na s. VI i 1 dopiski
z r. 1980. Oprawa i k. przedtytułowa pobrudzone; wewnątrz stan bardzo dobry.
200
Sport
970 BARAN J., SIKORSKI W., WÓJCICKI A. – Piłka koszykowa. Podręcznik dla klubów sportowych, szkół, wojska, stowarzyszeń
P. W. Wskazówki dla instruktorów, sędziów
i graczy. Warszawa 1935 Główna Księgarnia
Wojskowa. 19,5 cm, s. X, [2], 174, [4], 59
ilustracji. Opr. wtórna: ppł. biblioteczne. Pieczątki: YMCA [skreślona] i Biblioteka Stowarzyszenia „Ognisko” Oddział w Warszawie.
80
971 DOBROWOLSKI
Władysław
kpt. – Lekka atletyka. Metodyka i trening,
z przedmową Płk. Dr. Osmólskiego Władysława. Okładkę i rysunki w tekście wykonał
Inż. Arch. Sosnowski Ludwik. Warszawa
1933 Centralny Instytut Wydawniczy Związ-
170
ku Strzeleckiego. 19 cm, s. 211, [1], 60 ilustr.
w tekście. Opr. wtórna: ppł. biblioteczne. Pieczątki j.w.
80
972 PIETKIEWICZ Konstanty – Nauka
pływania. Podręcznik metodyczny dla nauczycieli, uczniów i samouków, z przedmową Mariana Krawczyka. Warszawa-Wilno
1938 „Nasza Księgarnia”, Sp. Akc. Związku
Nauczycielstwa Polskiego. 20,5 cm, s. 315,
[5], 87 ilustracji. Brosz. wydawnicza z okł.
barwną, sygnowaną „KS.38”. Drobne ubytki
grzbietu broszury, zabrudzone okładki. Wewnątrz stan dobry.
100
973 OSMÓLSKI [Władysław] Kpt. Dr.
– Lekka atletyka. Zasady chodu, biegu, skoku
i rzutu podług M. C. Muhrpy’ego [!] i innych
źródeł. Warszawa 1920 Główna Księgarnia
Wojskowa. 15 cm, s. 118, [1]. Brosz. wydawnicza. Ślady zalania, plamy, zabrudzenia broszury i jej okładek. Rzadkie.
80
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Zdrowie
974 CZĄSTKA Antoni ks. – Zdrowie i życie ludzkie w szponach alkoholizmu. Wydanie 2-gie poprawione i uzupełnione. Rzeszów
1946 Bractwo Wstrzemięźliwości w Rzeszowie. Druk: Państwowe Zakłady Lotnicze
w Rzeszowie. 15,5 cm, s. 32. Brosz. wydawnicza, okł. z rysunkiem: szyję pocerowanego
łapserdaka z butlą w kieszeni oplata trójgłowa żmija.
60
975 INSTRUKCYA dla FELCZERÓW
(Przejrzana przez Radę lekarską, i przyjęta na
posiedzeniu ogólném Kommissyi Rządowéj
Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego). Warszawa [1838] s. 15,
[2], wzór tabeli: Wykaz dzieci którym zaszczepiono ospę za rok 183., [s.2]. Brosz. wydawnicza
w papierowych okładkach ochronnych. Tytuł
i tekst w jęz. rosyjskim i polskim. E XIX2, XI,
58-59 [pod rosyjskim tytułem Instrukcija fieldszeram].
60
976 JASIŃSKI Ignacy ks. – Nie pijmy wódki i żadnych napojów alkoholowych!
Zebrał… Warszawa 1930 nakład i własność
SS. Loretanek. Drukarnia Loretańska, Tamka
46. 18,5 cm, s. 32. Brosz. wydawnicza. Tylna
okł. broszury zabrudzona, może przez oponenta takiego radykalizmu.
50
977 KNEIPP Sebastjan, ks. – Jak pielęgnować dzieci zdrowe i jak leczyć chore podług…, Streścił Przyjaciel zdrowia. Warszawa
1901 nakładem i drukiem M. Arcta. 13 cm,
s. 48. Brosz. wydawnicza. Książki dla wszystkich treści popularno-naukowej, nr 14.
50
978 SPRINGER Jenny Dr. med. – LEKARZ ratujący zdrowie. Utrzymanie zdrowia
jest najważniejszą kwestią życia ludzkiego,
której ożywienie zostało opracowane na podstawie długoletnich studjów lekarskich przez
następujących lekarzy: Dr. med. SPRINGER,
praktyczny lek. Profesor SCHULTZ, dział
pharmakologji. Profesor LOEFLER, dział
homeopatji. Dr. med. SCHUESLER, dział
biochemji. Z 1000 ilustracjami oryginalnemi
68 tablicami i dodatkami kolorowymi opracowane przez: Dr. med. LAPITUS, prakt. lek.
w Warszawie Dr. med. POLAK, prakt. lek.
w Łodzi Dr. med. TOMJAK, prakt. lek. w Katowicach. T. I-II. Katowice 1928 Wydawnictwo
Międzynarodowego Instytutu Nakładowego
M. O. Groh. 24 cm, s. X, 404; 405-1025; 957
ilustr. w tekście, 69 tablic barwnych, kilkanaście tablic czarnobiałych. Opr. wydawnicza:
pł., tłoczenia, złocenia [reperowana; grzbiety
obu tomów nowe; plamy; minimalne ubytki
płótna w t. II]. Wewnątrz stan dobry.
120
979 ŚRODKI lecznicze „Hoechst” [katalog firmy farmaceutycznej]. Hoechst am
Main b.r. [lata trzydzieste XX w.] Druk Galewski i Dau, Warszawa. 15,5 cm, s. 168,
fot. 1. Brosz. wydawnicza.
50
980 ŚRODKI lecznicze „Motor” [katalog firmy farmaceutycznej]. Warszawa b.r. [l. 30-te XX
w. ] Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne Warszawskie Towarzystwo „Motor” Spółka Akcyjna.
17 cm, s. 136, [2], fotografie; papier kredowy.
Brosz. wydawnicza. Dołączony wydrukowany
na barwnej bibułce, apel: „P.P.Lekarzy – zwolenników naszych preparatów prosimy o wyraźne
zaznaczanie firmy Motor na receptach”.
60
981 ROZMOWA
przy
kieliszku.
Napisał Jarosław TYSZKOWSKI. Rzecz nagrodzona II-gą nagrodą w kwocie 1000 zł na
konkursie na „Pogadankę o cukrze dla ludności
wiejskiej i robotniczej”. [Warszawa 1931] b.w.
Drukarnia Narodowa w Krakowie. 19 cm, s.
15, [1]; 6 ilustracji i okładka projektu Kamila
MACKIEWICZA (1886-1931), sygn. i datowane 1931.
100
982 [VOGEL Alfred] Nauka o chorobach
dzieci (Paediatria). Podług Dzieła Prof. D-ra…
„Lehrbuch der Kinderkrankheiten” opracował
Dr Feliks SOMMER, lekarz ordynujący w oddziale niemowląt w szpitalu Dzieciątka Jezus
w Warszawie. Warszawa 1873 Biblioteka Umiejętności Lekarskich (Wydanie Redakcyi Gazety
Lekarskiéj), W drukarni Gazety Lekarskiéj Ulica
Ś-to Krzyzka Nr. 1343 (nowy 9). 22,5 cm, s. [2],
X, 672, ilustr. w tekście. Opr. psk z epoki.
200
171
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
983 FILIŻANKA ze spodkiem, z herbami:
Polski i Wettynów; porcelana, naśladownictwo Miśni, XIX w.
1 800
984 KOŚCIUSZKO
[popiersie
Naczelnika Tadeusza Kościuszki]. Polska, przełom XIX/XX w. Brąz, wysokość 11 cm na podstawie 7 x 7,8 cm.
650
985 „Tadeusz KOŚCIUSZKO” talerz,
Ćmielów, średnica 27 cm; porcelana malowana naszkliwnie, złocona, na odwrocie znaki fabryczne Ćmielowa, nr „211212”, „73”.
Przedstawia konny pomnik Kościuszki.
200
986 PAPIEROŚNICA z polską odznaką
lotniczą. Polska, lata 30-te XX w.; srebro pr.
„3”, waga 150 g.
600
172
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
988 [KRZESŁO-SCHODKI]
Drabinka biblioteczna pięcioszczeblowa składana
do formy krzesła, Zach. Europa, XIX/XX w.
Drewno: dąb, orzech (siedzisko). Zaplecek
snycerski w typie neorenesansowym, nogi toczone tralkowo; zapięcie (przy formie drabinki):stalowy haczyk; 2 zawiasy stalowe (jeden
poluzowany). Wysokość krzesła jak i drabinki 91 cm, siedzisko: 43,5 x 48 cm. Przykład
wielofunkcyjności chętnie stosowanej w meblarstwie; stylowy i praktyczny przedmiot do
biblioteki.
1 800
987 ZEGAREK kieszonkowy Omega, model Grand Prix Paris 1900, numer seryjny
5812000. Koperta trzydeklowa, sygnowana,
próba 800. Waga ok. 75 g, średnica koperty
49,5 mm, z uszkiem 68 mm. Mechanizm
sprawny, po przeglądzie zegarmistrzowskim.
Na zewnętrznej kopercie wygrawerowana dedykacja: „Kmdr. ppor. /Bogusławowi
Krawczykowi /Załoga ORP Wilk /1941 r.”.
Prawdopodobnie jest to prezent z okazji
urodzin. Bogusław Krawczyk (1906-1941),
dowódca legendarnego okrętu podwodnego
ORP „Wilk” (przeznaczonego do stawiania
min, zbudowanego w l. 1927-1930). Pierwszy polski okręt, który przedarł się do Anglii we wrześniu [20 IX] 1939 r. Za czyn ten
został odznaczony przez gen. Sikorskiego
Krzyżem Walecznych, a przez króla Jerzego
VI wysokim odznaczeniem Distinguished Service Order. W lipcu 1941 r. kapitan popełnił
samobójstwo.
3 600
989 PODPÓRKI do książek wykonane
z alabastru. Dwie damy w strojach z epoki
art déco, lata 20/30 XX w., Włochy. Autorem
jest czynny w okresie międzywojennym artysta Eugenio BATTIGLIA. Wysokość postaci:
24 cm, na podstawach (też alabastrowych)
10 x 10 cm. Rzeźby sygnowane „E. Battiglia /
Firenze” (z tyłu). Piękne, stylowe uzupełnienie wyposażenia domowej biblioteki.
3 600
173
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
WARUNKI SPRZEDAŻY
1. Przedmiotem aukcji są książki i obiekty kolekcjonerskie, powierzone przez Klientów
Domowi Aukcyjnemu.
2. Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, przedmiotów będących ich wyłączną własnościa, nie objętych postępowaniem sądowym i skarbowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania rozpoczynającymi licytacje.
4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez upoważnioną
osobę – Aukcjonera.
5. Aukcjoner ma prawo wycofać dowolne obiekty bez podania przyczyny, decyduje o tzw.
postąpieniu w licytacji, a także rozstrzyga sytuacje sporne.
6. Opisy zawarte w katalogu mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera przed
rozpoczęciem licytacji.
7. W licytacji biorą udział wyłącznie osoby, które posiadają numer licytacyjny. Odbiór
numeru licytacyjnego jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regułaminu aukcji i warunków
sprzedaży.
8. Osoby, które nie biorą osobiście udziału w aukcji, mogą dokonać zakupu za pośrednictwem organizatora, lub korespondencyjnie z podaniem oferowanej ceny – limitu, który pozostaje informacją ściśle poufną. Zgłoszenie udziału w aukcji za pośrednictwem organizatora
zobowiązuje Klienta do kupna obiektu co najmniej po cenie wywołania.
9. W zamówieniach korespondencyjnych prosimy podać nr katalogowy, nazwisko autora
i pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Informacje te mają charakter
ściśle poufny. Korespondencję prosimy kierować na adres: Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI,
05-822 Milanówek, ul. Grodeckiego 17, e-mail: [email protected], [email protected]
10. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia mlotkiem przez
Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
11. Do wartości kontraktu doliczamy 7% opłaty organizacyjnej.
12. Kupione przedmioty wysyłamy pocztą kurierską; można je także odebrać w siedzibie
Domu Aukcyjnego, w Milanówku, ul. Grodeckiego 17.
13. Całość należności za kupione przedmioty powinna być zapłacona gotówką lub przelewem, nie później niż po siedmiu dniach od daty Aukcji. Po tym terminie
Dom Aukcyjny ma prawo anulować kontrakt i obciążyć Nabywcę kosztami wynikłymi z tego tytułu. Wpłaty prosimy kierować na konto: Dzieła Sztuki, Maria Ochalska
66 1020 1097 0000 7902 0003 2409.
14. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania
całej wpłaty.
15. Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI gwarantuje zgodność opisu katalogowego ze stanem
faktycznym. W przypadku wykazania rażącej niezgodności stanu przedmiotu kupionego z opisem, nabywca ma prawo zwrotu takiego obiektu do 14 dni od daty aukcji.
16. Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne i ukryte
wady fizyczne wystawionych na aukcję przedmiotów.
17. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Archiwum Główne Akt Dawnych oraz
Muzea Narodowe mają prawo pierwokupu po najwyższej wylicytowanej cenie.
Dom Aukcyjny przypomina: zgodnie z obowiązującymi przepisami gromadzimy dane osobowe Klientów
dokonujących transakcji o wartości powyżej 15 000 euro.
174
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Indeks osobowy
ABRAMOWSKI Edward 885
ADAMSKA-ROUBA
Kazimiera 100
ALCYATO Jan Chrzciciel 568
ALEXANDER ab Alexandro 1
ANCZYC Władysław
Ludwik 143
ANDERS Władysław 569
ANDRIOLLI
Michał Elwiro 86
ANTONIEWICZ Jan
Bołoz 217, 244
ANTONIEWICZ Maria
Bołoz 864
ANTONIEWICZ Mikołaj
Bołoz 41
ARIOSTO Ludovico 42
ARON Raymond 570
ASNYK Adam 43
ASSERMET François 2
Atelier GIRS-BARCZ 664
BABIÉ de Bercenay F. 637
BAGIEŃSKI Stanisław 166
BANDROWSKI
Juliusz Kaden 44, 571
BANDURSKI Władysław 572
BAR Adam 399
BARAN J. 970
BARANKIEWICZ
Leopold 822
BARANOWSKI Józef 855
BARTŁOMIEJCZYK
Edmund 180, 784
BARYCKA Janina 573
BATOWSKI Zygmunt 198
BATTIGLIA Eugenio 989
BEKSIŃSKI Zdzisław 222
BELL Daniel 936
BELMONT Leo 45, 856
BELTRAND Jacques 831
BENIOWSKI Maurycy 3
BERENT Wacław 123
BEREZOWSKA
Maja 793, 805
BERMAN
Mieczysław 107, 199, 706,
745, 765
BIAŁOBŁOCKI Bronisław 46
BIEDRZYCKI Emil 47
BIEGAŃSKI Stanisław 869
BIEŃKOWSKI
Władysław 765
BIESIADECKI Franciszek 889
BILIŃSKA Maria 636
BLUMENTAL Nachman 749
BŁOTNICKI Franciszek
Ksawery 735
BOCHEŃSKI Aleksander 857
BOGDANOW
Aleksander 905
BOGUCKI Janusz 200
BOGUSŁAWSKI
Wojciech 541
BOGUSZ Marian 797, 798
BOJKO Szymon 201
BOROWSKI Tadeusz 50
BORYSZOWSKI Antoni 6
BOUCHET H. 946
BOURDALOŰE Louis 7
BOZIEWICZ Władysław 890
BRANDSTAETTER
Roman 400
BRAUN Jerzy 51
BREYER Stanisław 891
BRODZIŃSKI
Kazimierz 52, 53
BROSSIG Alfred 202
BRUMER Wiktor 401, 402
BRUS Włodzimierz 574
BRZECHWA Jan 144
BRZEZIŃSKI B. 282
BRZEZIŃSKI Józef 954, 955
BRZĘCZKOWSKI
Stanisław 579
BRZĘKOWSKI Jan 54
BRZOZOWSKI Tadeusz 282
BUCZKOWSKI Leopold 184
BUJAŃSKI Jerzy
Ronard 403, 413
BUKOWSKI Jan 572, 886
BURSKA Hanka 145
BURZYŃSKI Stanisław 892
BURZYŃSKI Zbigniew 893,
894
BUSSON Claude I. 956
BUTENKO Bohdan 191
BYSTROŃ Jan
Stanisław 895, 896
CARROLL Lewis 146
CARVER Robin 575
CASSONA Aleksander 471
CATHREIN Wiktor 576
CATULLUS Gajus Valerius 22
CAZES E. 577
CERVANTES Saavedra
Miguel de 785
CHATELAIN A. 627
CHESTERFIELD, lord 947
CHMIELOWSKI Piotr 55
CHMIELOWSKI Jordan 736
CHODŹKO Ignacy 48
CHOPIN
Fryderyk 897, 898, 899
CHROSTOWSKI Stanisław
Ostoja 594 695
CIECHANOWIECKI
Andrzej 203
CIEŚLEWICZ
Roman 204, 279, 787
CIUNDZIEWICKA Anna 963
CONRAD Joseph 56
COLERUS Egmont 147
CYBIS Jan 282
CYBULSKI Adam Łada 404
CYPRIAN Tadeusz 567
CYWIAK Józef 681
CZACKI Tadeusz 578
CZAPSKA Maria 579
CZĄSTKA Antoni 974
CZECHOW Antoni 405
CZECHOWSKA Julia 958
CZERKAWSKA M. 148
175
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
CZOŁOWSKI
Aleksander 580, 770
CZUCHNOWSKI
Marian 581
CZYŃSKI Jan 583
DANIŁOWICZ Ignacy 584
DANTE Alighieri 57, 786
DĄBROWSKI Jan 585, 586
DĄBROWSKI Wincenty 959
DEDINGER Johann 9
DESSELBERGER Jerzy 788
DESZKIEWICZ Jan N. 58
DIATŁOWICKI
Jerzy 857, 862, 868
DIERŻAWIN Konstantin 407
DIETRICH Adolf 273
DISSLOWA Maria 960
DŁUBAK Zbigniew 797
DMOWSKI Roman 589
DOBROWOLSKI
Władysław 971
DOBRZYCKI Jerzy 205
DOMAŃSKA Antonina 149
DOMAŃSKI Henryk 858
DRABIK Wincenty 408
DUBNOW Szymon 737
DUNIN Janusz 193
DUNSANY, lord
(E.J.M.D. Plunkett) 409
DWORZACZEK
Włodzimierz 590
DYAKOWSKI Bohdan 150
EIBISCH Eugeniusz 282
EISENBABH Artur 738
EJSMONDOWA
z Wieniawskich Maria 859
EILE Henryk 592
ELJASZ-RADZIKOWSKI
Stanisław 593
ELJASZ-RADZIKOWSKI
Walery 772-774
ERENBURG Ilja 59
ESTREICHER Karol 240, 410
EXTER Aleksandra 542
FABIERKIEWICZ
Wacław 687
FALCK Jeremiasz
206, 207, 220
FALKENSTEIN Karl 622
176
FEDKOWICZ Jerzy 282
FELDMAN Wilhelm 60
FENELON François 10
FERTNER Antoni 411
FIEDLER Arkady 594
FILLER Witold 787
FOCH,
Ferdinand, marszałek 595
FRANCISZEK z Asyżu, św. 61
FRIESE Ch. 596
FRIZON Pierre 5
FRYDERYK II, król Prus 11
GAŁCZYŃSKI Konstanty
Ildefons 62, 63, 788, 789
GARBIŃSKI Andrzej 597
GAWARECKI Sebestjan 598
GAWIŃSKI Antoni 150, 151
GERSNANN Rafał 867
GIERSZEWSKI
Stanisław 754
GIRARD Gabriel 12
GŁOWACKI Ignacy 13
GOCZAŁKOWSKI
Wojciech 600
GOETHE Johann
Wolfgang 84, 101
GOLDMAN B. I. 740
GOŹDZIKOWSKI
Wincenty 934
GÓRA B. 601, 602
GÓRSKI Leszek 171, 190
GRABIEC M. 569
GRABOWSKI Piotr 64
GRABSKI Stanisław 603
GRAESSE J. G. Théodore 208
GRODEK Andrzej 911
GRONOWSKI Tadeusz 550
GROTTGER Artur 41 819
GROTTOWA Kazimiera 210
GRŐLL Karol 249
GRUDZIŃSKI Stanisław 65
GRYGLEWICZ F. 152
GRZEGORZ z Sanoka 612
GUMIŃSKI Jan 912
HACKER Emil 66
HAHN Wiktor 414
HARLENDER Zdzisław 67
HAAR Leopold
i Zygmunt 824
HASIOR Władysław 224
HEIDRICH Andrzej 790
HERTZ Aleksander 415
HERZL Teodor 751
HISZPAŃSKA-NEUMANN
Maria 50, 810, 816
HŁASKOWA Jadwiga 68
HOFFMAN Heinrich 153
HOFFMANOWA Klementyna
z Tańskich 914
HOLEWIŃSKI Józef 99
HOLLENDER Tadeusz 47
HOŁUJ Tadeusz 468
HONDIUS Wilhelm 207
HORNOT Antoine 14
HOROWICZ Artur 122, 141
HUML Irena 211
IGNATIJ arcybp woroneski 604
ILLINICZ-ZAJDEL
Ludomir 178
IMBERT
de La Platière, S. 637
IRINEJ, archimandryta 604
IRZYKOWSKI
Karol 69 70 71
IWANOYKO Eugeniusz 206
IWASZKIEWICZ
Jarosław 790
IŻYCKI Władysław 72
JACQUEMIN Raphäel 820,
832, 834
JADWIGA,
królowa Polski 572
JAHL Władysław 897
JAKIMOWICZ Irena 212,
213
JAKLIŃSKI Józef A. 15
JANOWSKI Florian J.N. 16
JANOWSKI Louis 606
JANUSZ Bohdan 770
JAREMA Maria 282
JÁROSY Fryderyk 73
JARRY Alfred 74
JASICZEK Henryk 860
JASIŃSKI Ignacy 976
JASTRZĘBOWSKI
Wojciech 672
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
JAURÈS Jan 607
JAWOROWSKI Jerzy 804
JAWORSKI Franciszek 608
JAŹWIŃSKI Antoni 694
JURYŚ Roman 681
JUSZKIEWICZOWA
Maria 154
KAHN Albert 257
KALICKI Witold 168, 803
KALINOWSKI Piotr 611
KALLIMACH
Filip Buonaccorsi 612
KAMIEŃSKI Antoni 753
KANTOR Tadeusz 282, 543546
KARCZ Jerzy 618
KARPIŃSKI Franciszek
KARPIŃSKI Ignacy 613
KARPIŃSKI Światopełk76
KATARZYNA II, caryca 36,
657, 717
KAWALSKI Henryk 417
KAZIMIROWSKI
Eugeniusz 768
KERN Ludwik Jerzy 155,
791, 792
KĘDZIERSKI Apoloniusz 861
KILIAN Adam 156
KING W. 952
KISIELEWSKI
Jan-August 418
KLEIST Henryk 77
KNEIPP Sebastian 977
KOCHANOWSKI Jan 78,
793
KOMAR Michał 862
KONARSKA Janina 811
KONARSKI Szymon 732
KOPERA Feliks 248
KOPROWSKI Jan 79
KORCELLI Kazimierz 464
KORMAN Żanna 887
KORZENIOWSKI Józef 463
KOSSAK Juliusz 98, 280
KOSSAK Zofia 156, 157, 158
KOSTRZYCKI Mikołaj 621
KOSZTOWICZ
Mieczysław 965
KOŚCIUSZKO
Tadeusz 414, 622, 635, 660
823, 828, 829, 984, 985
KOTARBIŃSKI Józef 419
KOTKOWSKI Zygmunt 863
KOTLARCZYK
Mieczysław 531-534
KOWALCZYK
Mieczyslaw 801
KOWALEWSKA Zofia 644
KOZICKI Stanisław 623
KOZŁOWSKI Stefan 885
KRASICKI
Ignacy 794, 795, 796
KRASICKI St. 673
KRASIŃSKI Zygmunt 80
KRASNOWSKI Zbigniew 743
KRASSOWSKI Feliks 420
KRASZEWSKI
Józef Ignacy 48, 49, 81, 134,
135, 159, 624, 744, 864
KRAUSHAR Alexander 249,
250, 625
KRAWCZYK Bogusław,
komandor 987
KROMER Marcin 17
KROPOTKIN Piotr 626
KRUSIŃSKI Stanisław 907
KRZYWICKI Ludwik 46,
142, 686, 925, 926
KUBALA Ludwik 628, 629
KUCZBORSKA Irena 144
KUKIEL Marian 690
KUMANIECKI
Kazimierz W. 630
KWAPIŃSKI Jan 631
KWIATKOWSKI
Eugeniusz 632
LA CROIX François de 14
LAM Stanisław 39
LA PLACE Pierre A. 14
LARMESSIN Nicolas [IV]
de 830
LASKOWSKI Kazimierz 82
LECHOŃ Jan 83
LELEWEL Joachim 633
LEM Stanisław 142, 865, 866
LEPECKI Mieczysław B. 761
LEPSZY Leonard 251
LERMONTOW
Michał 856, 879
LESZCZYŃSKI
Stanisław, król 731
LEŚMIAN Bolesław 97
LEUSS Hans 634
LEWES Georg 84
LEWITT–HIM,
studio 654, 877
LEYNADIER Camille 635
LIGUORI Alphonso de 18
LIPIŃSKI Wacław 160
LISZT Franciszek 898
LOCKE John 19
LORENTOWICZ Jan 40
LUBOMIRSKI Teodor 20
LUDWIK XVI,
król Francji 637 709
LUTOSŁAWSKI Jan 638
LYALL Edna 161
ŁADA-STUDNICKA
Krystyna 282
ŁASZKIEWICZ Stefan 639
ŁEMPICKI Stanisław 782
ŁEPKOWSKI K. 640
ŁOPACIŃSKI Euzebiusz 253
ŁOŚ Wincenty 252
ŁOZA Stanisław 582
MACIĄG Ludwik 163
MACKIEWICZÓWNA M. 803
MAJCHRZAK Wiesław 815
MAKOWSKI Zbigniew 224
MALCZEWSKI Antoni 86
MALESZEWSKI Piotr 911
MALICKI Marian Jerzy 671
MANTEUFFEL Edward 812
MARCZAK-OBORSKI
Stanisław 797, 798
MARCZYŃSKI
Adam 226, 282
MAREKOWSKI Tadeusz 641
MARIE JOSEPHE
de Saxe 830
MARKOWSKA Wanda 162
MARTIALIS
Marcus Valerius 21
MAETERLINCK Maurycy 262
MEISSNER Andrzej 224
177
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
MELESVILLE 436
MENDELSONOWA
Maria 644
MENGER Antoni 645, 646
MĘKICKI Rudolf 254, 889
MICEWSKI Andrzej 868
MICKIEWICZ Adam 49, 87,
129, 134, 135, 163, 164, 647,
831, 927
MIERZEJEWSKI Jacek 267
MIKLASZEWSKI
Gwidon 165
MIKULSKI Kazimierz 282
MILEWSKA Elwira 191
MILSKA Anna 162
MIRABEAU
Gabriel Honoré 23
MŁODOŻENIEC
Jan 223, 799, 800, 802, 808
MOCHNACKI
Maurycy 648, 712
MODRZEJEWSKA
Helena 556
MONTAUT Henri de 826
MORAWSKA Zuzanna166
MORCINEK
Gustaw 167, 650
MORSTIN
Ludwik Hieronim 437, 465
MOŚCICKI Henryk 651
MOŚCICKI Ignacy 869
MROŻEK Sławomir 801
MRÓZ Daniel 791, 792
MUSZANKA Danuta 255
MYSTKOWSKI Zbigniew 88
NELSON George 257
NETHER D. H. 202
NIEMCEWICZ
Julian Ursyn 746
NIESIOŁOWSKI Tymon 282
NIETZSCHE Fryderyk 908
NIEWIADOMSKI
Eligiusz 258
NITTMAN T. M. 664
NOAKOWSKI Stanisław 259
NORWID Cyprian 89, 90,
91, 92
NOWACZYŃSKI
Adolf 93, 658
178
NOWAKOWSKI
Zygmunt 94, 690
NOWOSIELSKI Jerzy 282
OCZAPOWSKI Michał 966
ODYNIEC Edward
OLSZEWICZ Bolesław 636
OLSZEWSKI Marian 260
OLSZOWSKI Henryk 923
OMESSA
Charles i Henri 657
OMM P. 658
OPAŁEK Mieczysław 889
OPPMAN Artur 168, 803
ORDYŃSKI Ryszard 438
ORLICZ Michał 439
ORŁOWSKI
Aleksander 219, 249
ORŁOWSKI Stanisław 929
ORZECHOWSKI
Stanisław 628
ORZESZKOWA Eliza 95, 930
OSAJDA Józef 964
OSMÓLSKI Władysław 973
OSTROWSKA Bronisława 96
OSTROWSKI Antoni Jan 11
OSTROWSKI Kazimierz 282
OSTROWSKI Juliusz 870
OSSENDOWSKI
Ferdynand Antoni 170
PANAS Wojciech 282
PANNENKO Irena 660
PAPÉE Stefan 440
PASZKOWSKA W. 171
PASZOWSKI
Mieczysław 661
PAWLIKOWSKA
[-Jasnorzewska] Maria 804
PIĄTKOWSKI Henryk 261
PICON Gaëtan 662
PICHOR Stanisław 886
PIECHOCKI T. 778
PIETKIEWICZ
Konstanty 972
PIŁSUDSKA Wanda 869
PIŁSUDSKI
Józef 663, 664, 665, 733, 869
PLATER-ZYBERKÓWNA
Cecylia 932, 933
PLICHTA Andrzej 621
PŁOŃSKI Michał 202
PODKOWIŃSKI Marian 767
POE Edgar Allan 97
POL Wincenty 98
POŁOŻYŃSKI A. 673
PONIATOWSKI
Józef, książę 651
PONIATOWSKI Stanisław
August, król 252, 635
POPOWSKI Stefan 886
POSSELT Franz 25
POTOCKI Franciszek 832
POTOCKI
Franciszek Salezy 934
POTOCKI Wacław 805
PRONASZKO Zbigniew 282
PROPERTUS Sextus 22
PRÓCHNIK Adam 676
PRUS Bolesław 99
PRZEŹDZIECKI
Aleksander 888
PRZYBORA Jeremi 806
PRZYBOROWSKI
Walery 178
PRZYBYLSKI
Jan Stanisław 677
PRZYBYSZEWSKI
Stanisław 100
PRZYMANOWSKI
Janusz 179
PUŁASKI Kazimierz 731, 833
PRZYSTAŃSKI S. 937
PUSZKIN Aleksander 180,
784, 807
PUTRAMENT Jerzy 808
PUTZGER F. W. 854
RAABE Eugeniusz 922
RACZYŃSKI
Ignacy, arcybiskup 678, 679
RACZYŃSKI Stanisław 758
RADOWICKI Jerzy 473
RADZIEJOWSKI
Michał, prymas 26
RAFALSKI Walenty 920
RAJK Laszlo 680, 681
RAKOWSKI Kazimierz 682
RAMUZ
Charles Ferdinand 474
RAPACKI Wincenty 475
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
RECHNIEWSKI Tadeusz 683
REID Thomas Mayne 181
REMBOWSKI Jan 264
ROGOWICZ Wacław 478
RONISZ Wincenty 537
ROSENTHALOWA B. 101
ROSSET Edward 688
ROSTAFIŃSKI Jan 689
ROSTAFIŃSKI Józef 944
ROSTAND Edmond 479, 480
ROSTWOROWSKI
Karol Hubert 102, 103
ROZEN [?] 843
ROZWADOWSKI
Tadeusz 690
RUDNICKI Marek 793
RUDZKA-CYBISOWA
Hanna 282
RUFFER Józef 872
RULIKOWSKI
Mieczysław 481
RUSTAWELI Szota 809
RUSZCZYC Ferdynand 140
RUŚKIEWICZ Tomasz 691
RUTKOWSKI Szczęsny 267
RUTOWSKI Tadeusz 268
RYCHARSKI Lucjan T. 105
RYSZKIEWICZ
Świrysz J. 640
RZEWUSKI Henryk 104
SARYUSZ STOKOWSKA
Marzena 967
SĘP SZARZYŃSKI
Mikołaj 106
SAS Tytus 224
SAS-JAWORSKI Tytus 182
SAUVY Alfred 570
SCHILLER Leon 530, 549
SCHLEGEL Karol Fr. W. 909
SCHROEDER Artur 531, 532
SEIFERTOWIE
Anna i Franciszek 147
SÉVIGNÉ,
Madame de 27 692
SEYLER Georg Daniel 26
SICHULSKI Kazimierz 945
SIEDLECKI Franciszek 908
SIEDLECKI Michał 756
SIEKIERSKI Jan Fr. 28
SIEMASZKO Olga 159
SIEMIEŃSKI Lucjan 108
SIENKIEWICZ Henryk 262
SIERAKOWSKI Ignacy 29
SIKORSKI W. 970
SIMON Ludwik 533
SKARGA Piotr 782
SKARSZEWSKI Jan Żuk 694
SKARŻYŃSKI Jerzy 794,
804, 809
SKARŻYŃSKI Stanisław 695
SŁAWOJ SKŁADKOWSKI
Felicjan 873
SŁONIMSKI Antoni 38, 109
SŁOŃSKI Edward 110
SŁOWACKI Juliusz 111, 466
SMOKOWSKI Wincenty 135
SOBIESKA Marysieńka,
królowa 718
SOBIESKI Jan III, król 817
SOBIESKI Wacław 707
SOBIESZCZAŃSKI
Franciszek M. 273
SOLDADINI Paweł 31
SOLSKI Ludwik 534, 535,
536
SOŁTYK Roman 708
SOMMER Feliks 982
SOULAVIE Jean-Louis 709
SOWIŃSKI Leonard 132
SPRINGER Jenny 978
SROKOWSKI Jerzy 157, 158
STACHIEWICZ Piotr 572
STACHOWICZ Michał 205
STACHURSKI Marian 62, 154
STADNICKI Franciszek 32
STAFF Leopold 113
STANISŁAWSKI Jan 783
STARZEWSKA
z Habichtów 885
STARZYŃSKI Stefan 710
STAŻEWSKI Henryk 274,
282
STEFANOWSKI
Aleksander 786
STEFAŃSKI
Lech Emfazy 183
STEINHAUS Hugo 184
STERN J. 282
STERNAL Jan 968
STĘCZYŃSKI
Zygmunt Bogusz 600
STRASBURGER Janusz 810
STRUTYŃSKI Juliusz 114
STUDNICKI Juliusz 282
STYKA Adam 243
STYKA Jan 243, 262, 275
STYKA Tadeusz 243, 275
SUJKOWSKI Antoni 764
SURVILLE Clotilde de 115
SZANCER Jan Marcin 164,
775, 796
SZANIAWSKI Franciszek 116
SZAPIRO Bernard 683
SZCZECHURA Daniel 537
SZCZEŚNIAK Antoni B. 711
SZEKSPIR William 811
SZOTA Wiesław Z. 711
SZTABA Zygmunt 185
SZWACZ Bronisław 282
SZAYBO Rosław 928
SZYFMAN Arnold 549, 550
SZYMBORSKA Wisława 860,
874, 875, 879, 880
SZYMONOWIC Szymon 117
SZYSZKO-BOHUSZ
Adolf 265
ŚLIWIŃSKI Artur 712
ŚNIADECKA Ludwika 579
ŚNIADECKI Jędrzej 948
ŚWIERCZEWSKI
Eugeniusz 541
ŚWIERCZYŃSKI
Wacław 167
TAIROW Aleksandr 542
TARANCZEWSKI
Wacław 282
TARNOWSKI Stanisław 118,
119, 120
TARTAKOWER Arje 750
TATISZCZEW S. 713
TCHÓRZEWSKI Jerzy 282
TENNER Juliusz 555
TERLECKI Tymon 85, 556
179
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
TETMAJER-PRZERWA
Kazimierz 121, 122
THON Ozjasz 751
TIBULLUS Albius 22
TISCHLER Ignacy 950
TOŁSTOJ LEW 45
TOMASZEWSKI
Henryk 155, 789, 806
TOPOLSKI Feliks 124, 813
TRENTOWSKI
Bronisław F. 910
TREPIŃSKI Antoni 655
TREPKOWSKI Tadeusz 841,
842, 844, 899
TRETER Mieczysław 278
TRETIAK Józef 714
TROJAŃSKI Jan Kajetan 876
TRZPIS H. 123
TUWIM Julian 124, 812, 813
TYSZKOWSKI Jarosław 981
UJEJSKI Kornel 125
UNIECHOWSKI Antoni 127,
162, 795, 814
VOGEL Alfred 982
VORAGINE Jakub de 816
WACHALA Mieczysław 187
WAGNER Adolf 607
WAJWÓD Antoni 812
WALDORF Jerzy 858
WALENTYNOWICZ
Marian 179
WALISZEWSKI
Kazimierz 717, 718
WAŃKOWICZ Melchior 877
WASILEWSKI Leon 720
WASILEWSKI Zygmunt 721
WAŚKOWSKI Wacław 807
180
WAWRZYNOWICZ-BILLIP
Róża 846
WEJNERT Aleksander 777
WEYSSENHOFF Józef 126
WIECH 127, 128
WIEDYGIER Wacław 660
WIELOGŁOWSKI
Walenty 722
WILKOŃ Józef 785, 786
WILDER Thornton N. 815
WISZNICKI Mikołaj 170
WISZNOWSKI Tobiasz 106
WITKIEWICZ Stanisław 280
WITKIEWICZ Stanisław
Ignacy 557
WŁODARSKI Marek 282
WODYŃSKI Jan 282
WOJCIECHOWSKI
Konstanty 129
WORONICZ Jan Paweł 677
WÓJCICKI A. 970
WRÓBLEWSKI Bohdan 196,
836-840
WUJEK Jakub 4
WYCZÓŁKOWSKI Leon 255
WYSŁOUCH Seweryn 725
WYSPIAŃSKI Stanisław 66,
130
YOUNG Eduard 35
ZAGÓRSKI Jerzy 879
ZALESKA Maria Julia 188
ZALESKI Marcin 225
ZAMOYSKI Jan 834
ZAMOYSKI Stanisław 727
ZAREMBA Zygmunt 729
ZARUBA Jerzy 128
ZAWADA Roman 941
ZAWADZKA W. A. L. 969
ZBIERZCHOWSKI
Henryk 189
ZBROŻEK Piotr 730
ZBYSZEWSKI Karol 131,
731
ZDANOWICZ
Aleksander 132
ZECHENTER Witold 190
ZIARNKO Jan 5
ZIELEWICZÓWNA
Zofia 558
ZIELIŃSKI Stanisław 865,
866, 874, 875
ZIEMNY Aleksander 880
ZIEMSKI M. 778
ZIENKOWICZ Leon 568,
732
ZIMOROWICZ Józef 133
ZIMOROWICZ Bartłomiej
133
ZIMOROWICZ Szymon 133
ZNOSKO-BOROWSKIJ
Ewgenij 559
ZONN Włodzimierz 191
ZWOLIŃSKI Tadeusz 775
ŻELAZOWSKI Roman 563
ŻELEŃSKI Tadeusz Boy 69,
564
ŻEROMSKI Stefan 136, 137,
138, 565
ŻMICHOWSKA Narcyza 139
ŻMUDA Alfred 748, 749
ŻUŁAWSKI Jerzy 141, 566
ŻURAKOWSKA Zofja 192
ŻYGULSKI
Zdzisław (jun.) 285
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Indeks rzeczowy
ANTOLOGIE 38, 39, 40, 48, 49, 85, 124, 134,
135, 140, 655, 662
AWIACJA 594, 695, 836, 838, 893, 894, 986
KALENDARZE 605, 610, 821, 915, 916, 917
KODEKSY honorowe 890, 912
BIBLIA 4, 5
KOLEKCJONERSTWO 208, 210, 213, 235,
237, 239, 246, 247, 283, 285
BIBLIOGRAFIE 920
KRAKÓW 758
BIOGRAFIE 571, 572, 579, 581, 582, 585,
589, 590, 604, 612, 622, 624, 628, 644, 657,
660, 663, 664, 712, 731, 732
KSIĘSTWO WARSZAWSKIE 727
CYGANIE 584
CZASOPISMA 173-177, 397, 398, 406, 413,
421-424, 425-435, 483-529, 538-540, 739,
927, 942, 943
DEMOGRAFIA 688
KRÓLESTWO POLSKIE 588, 679, 691, 696705, 720, 728, 759, 853
LEGIONY Piłsudskiego 640 733
LWÓW 260, 268, 278, 608, 612, 629, 760
MAPY 627, 771, 848, 849, 850, 851, 852,
853, 854
DRUKI BIBLIOFILSKIE 689, 889, 901, 902,
918, 919, 931
MARYNISTYKA 580, 632, 989
DRUKI KONSPIRACYJNE 594, 685, 729
MONTE CASSINO 649, 824, 850
EKONOMIA 570, 574, 592, 627, 630, 652,
666, 726, 907, 949
MOTORYZACJA 837, 839, 840
EKSLIBRISY 901, 902
MEDYCYNA 22, 672, 974-982
MYŚLISTWO 689
EMIGRACJA 611, 653, 731
NAPOLEON, cesarz Francuzów 615, 727, 825,
827
EPISTOLOGRAFIA 11, 27, 637, 692
NIEMCY 655, 682, 685, 719, 738, 852
FEMINIZM 914, 921, 932, 933
OBOZY KONCENTRACYJNE 609, 650, 748
FILOZOFIA 627, 662, 891, 905-910
OPRAWY ARTYSTYCZNE i SYGNOWANE
2, 86, 98, 111, 115, 119, 258, 280, 566, 572,
584, 605, 624, 657, 696-705, 778, 819
GALICJA 605, 696-705, 727, 851
GDAŃSK i Wolne Miasto Gdańsk 599, 754
GEOGRAFIA 696-705, 752-758, 762-765,
768-771, 848-854
GRAFIKA polska 5, 41,48, 49, 98, 134, 135,
212, 215, 273, 600, 753, 758, 772-774, 777,
783
PAMIĘTNIKI 3, 571, 581 598, 600, 609, 631,
634, 639, 644, 650, 673, 683, 691, 695
PLAKAT POLSKI 201, 618 841, 842, 843,
844, 847, 899
PODOLE 762
HARCERSTWO i SKAUTING 913, 946
PODRÓŻE 3, 25, 30, 761
HERALDYKA 667, 668
POLESIE 763
HISTORIA POLSKI do 1939 r. 14, 17, 26,
568, 572, 575, 583, 586, 588, 590, 591, 592,
593, 596, 597, 601, 606, 608, 613, 615, 623,
624, 625, 627, 628, 629, 630, 632, 635, 641,
647, 651, 652, 663, 664, 679, 683, 691, 694,
696-705, 707, 708, 713, 714, 715, 720, 721,
724 725, 731, 732, 739
POLITYKA 574, 587, 592, 605, 626 , 630,
642, 645, 646, 653, 659, 662, 710, 729
HISTORIA EUROPY 635, 655, 692, 709, 854
POLSKA LUDOWA 602, 620, 642, 643, 653
656, 659, 669 670, 684, 706, 711, 716, 726,
741 780
POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA 915917
181
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 601
POWSTANIE CHOCHOŁOWSKIE 593
POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE 635,
660, 820
SZKOLNICTWO 578 592, 606, 630, 633,
694
ŚLĄSK 769
TATRY 150, 771-775
POWSTANIE LISTOPADOWE 592 600, 616,
617, 648, 674, 721, 730 817
TOWARZYSTWA i ORGANIZACJE 232, 560562 620, 625, 653, 691, 728, 847
POWSTANIE STYCZNIOWE 614, 744, 826
UKRAINA 711
PRAWO 8, 33, 591, 599, 613, 645, 724, 924
WARSZAWA 76, 279, 719, 776, 777, 846
POZNAŃ 766
WARSZTATY KRAKOWSKIE 211
PROCESY POLITYCZNE 621, 670, 675, 680,
681, 716
WERSAL, pałac 577
PROPAGANDA 618, 643, 647, 665, 684, 706,
716, 841, 842, 843, 847
PRUSY 596, 634, 655, 682, 696-705
RADIO i RADIOFONIA 671, 892
RELIGIA 7, 8, 9, 13, 18, 34, 36, 37, 231, 573,
604, 628, 638, 662, 721
ROSJA 36, 407, 412, 542, 585, 596, 629, 647,
657, 678, 679, 686, 687, 693, 713, 717, 720,
740
SAMODZIELNA BRYGADA STRZELCÓW
PODHALAŃSKICH 654
SATYRA 569, 945
SŁOWNIKI i ENCYKLOPEDIE 12, 169, 271,
272, 273, 582 696-705, 903, 904 906
WIELKIE KSIĘSTWO POZNAŃSKIE
i WIELKOPOLSKA 682, 778
WILNO, WILEŃSZCZYZNA 723, 779
I WOJNA ŚWIATOWA 571, 586, 591, 640,
733
II WOJNA ŚWIATOWA 197, 594, 609, 611,
619, 636, 649, 654, 673, 685, 711, 719, 723,
729, 738, 745, 747, 748, 749, 824
WOLNOMULARSTWO 881-884
WOJSKOWOŚĆ 643, 706 817, 820, 822, 826,
941, 952
WROCŁAW 281, 780 781
ZABORÓW 689
ZDROWIE 974-982
SOCJALIZM 576, 607, 645, 646, 676, 743,
887
ZEGARY 283
SOCJOLOGIA 592, 627, 666, 750, 907, 911
936
ZIEMIE ODZYSKANE 656
„SOLIDARNOŚĆ” 877, 951
SPÓŁDZIELCZOŚĆ 885
182
ZIEMIAŃSTWO 590, 638, 667, 668
ZŁOTNICTWO 203, 251
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
183
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
WYKAZ SKRÓTÓW
acc. = accessit (współwydane/y)
adl. = adligat (współoprawne/y)
akw. = akwaforta
b.a. = bez autora
b.m. = bez miejsca wydania
BN = Biblioteka Narodowa
b.r. = bez roku wydania
b.w. = bez wydawcy
brosz. = broszura
ded. = dedykacja
drzew. = drzeworyt
E. = Estreicher
egz. = egzemplarz
faksym. = faksymile, faksymilia
fot. = fotografie
ilustr. = ilustracje
j.w. = jak wyżej
k. = karta
k. tyt. = karta tytułowa
litogr. = litografia
łac. = łaciński/a/e
miedz. = miedzioryty
184
NK = Nowy Korbut
opr. = oprawa
pap. = papier
perg. = pergamin
pl. = plansza, karta
pł. = płótno
p.-p. = passe-partout
PSB = Polski Słownik Biograficzny
psk= półskórek
ppł. = półpłótno
pperg. = półpergamin
ryc. = rycina
rys. = rysował
ryt. = rytował
s. = strona/y
sygn. = sygnował/sygnatura
t. = tom
tabl. = tablica/e
tłocz. = tłoczenia
wol. = wolumin/y
współopr. = współoprawny
wyd. = wydanie/wydał
złoc. = złocenia
okl_336x235s5g12_184str.qxd
1/21/14
9:26 PM
Page 2
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
okl_336x235s5g12_184str.qxd
1/21/14
9:26 PM
Page 1
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
DOM AUKCYJNY
OKNA SZTUKI
AUKCJA 32 (182 )
16 lutego 2014
Maria i Andrzej Ochalscy
Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI
05-822 Milanówek
ul. Grodeckiego 17
WARSZAWA, 16 II 2014

Podobne dokumenty