Pobierz

Komentarze

Transkrypt

Pobierz
Załącznik nr 8 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym instruktarzem personelu,
następującej aparatury naukowo – badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej:
ZBIORNIK DO PRZECHOWYWANIA PRÓBEK BIOLOGICZNYCH
W PARACH CIEKŁEGO AZOTU Z WYPOSAŻENIEM
1. OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI
Lp.
Nazwa parametru/ funkcji/ warunku
1
Zbiornik do przechowywania próbek biologicznych w parach ciekłego azotu wraz z
wyposażeniem.
Ilość: 2 szt.
2 Zbiornik zasilający ciekłym azotem.
Ilość: 1 szt.
3 Detektor stężenia tlenu
Ilość: 1 szt.
4 Rękawice, fartuch i maska ochronna do pracy z ciekłym azotem.
Ilość: 2 kpl.
Minimalne parametry techniczne:
Zbiornik do przechowywania próbek biologicznych w parach ciekłego azotu.
5 Jeden zbiornik powinien pomieścić minimum 16000-20000 próbek biologicznych o
objętości materiału równej 2 ml.
6 Pojemność zbiornika minimum 230 l.
7 Waga pustego zbiornika nie powinna być większa niż 150 kg.
8 Waga pełnego zbiornika nie powinna być większa niż 350 kg.
9 Maksymalne wymiary zbiornika: wysokość: 1200 mm +/- 5%, średnica zewnętrzna:
900 mm +/- 5%.
10 Wykonany ze stali nierdzewnej posiadający minimum dwa uchwyty oraz kółka do
łatwego przemieszczania zbiornika.
11 Przechowywanie próbek biologicznych w parach ciekłego azotu.
12 Utrzymanie temperatury nie wyższej niż -190ºC w całej komorze i pod pokrywą
zbiornika.
13 Zbiornik wyposażony w dwa niezależne kanały pomiaru temperatury w celu dokładnej kontroli temperatury w całej przestrzeni zbiornika.
14 Kontrola temperatury wewnątrz zbiornika z dokładnością +/- 0,1ºC.
15 Możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu alarmującego o nieprawidłowej
temperaturze.
16 Kontrola poziomu azotu w zbiornikach za pomocą pomiaru różnicowego ciśnienia,
wraz z wyświetlaniem poziomu ciekłego azotu.
17 Dokładność pomiaru ciśnienia w zbiornikach nie gorsza niż +/- 0,5%.
18 W pełni zautomatyzowany system napełniania zbiorników ciekłym azotem i kontroli
temperatury.
19 Programowanie procesu napełniania zbiornika w określonym czasie.
20 Alarmowanie o zmianach temperatury oraz poziomu ciekłego azotu.
Strona 1 z 3
21
22
Ilość możliwych do przechowywania danych w pamięci zbiornika: 30 000 pozycji.
System wyposażony w zasilanie awaryjne na okoliczność braku zasilania z sieci elektroenergetycznej do 72 godzin
23 Zbiornik wyposażony w raki do przechowywania pudełek z materiałem biologicznym.
24 Wyposażony w niezbędny asortyment umożliwiający uruchomienie urządzenia.
Minimalne parametry techniczne:
Zbiornik zasilający ciekłym azotem.
25 Pojemność zbiornika minimum 230 l.
26 Zbiornik niskociśnieniowy wykonany ze stali nierdzewnej.
27 Zbiornik musi posiadać kółka do swobodnego transportu.
28 Maksymalne wymiary zbiornika: wysokość: 1400 mm +/- 5%, średnica zewnętrzna:
700 mm +/- 5%.
29 Waga zbiornika wypełnionego ciekłym azotem nie większa niż 320 kg +/- 5 %
Minimalne parametry techniczne:
Detektor stężenia tlenu.
30 Cyfrowy czujnik przeznaczony do wykrywania gazu w pomieszczeniu poprzez wyświetlenie stężenia gazu. Zapewnia alarm, gdy stężenie gazu osiągnie poziom powyżej wartości zadanej
31 3-poziomowy sygnał alarmowy dla niskiego średniego i wysokiego stężenia gazu w
pomieszczenia
Warunki dostawy i gwarancji
32 Gwarancja minimum 24 miesiące.
33 Cena zawiera transport, instalację, montaż i uruchomienie.
34 Szkolenie z zakresu użytkowania dla trzech osób.
35
Czas dostawy – do 56 dni od daty złożenia zamówienia w tym realizacja montażu,
instalacji, uruchomienia, przeprowadzenie instruktażu, powiększony o czas przeznaczony na testowanie sprzętu – 1 dzień roboczy, do czasu podpisania Protokołu odbioru przez Zamawiającego.
36
37
Czas naprawy w warunkach gwarancji – do 48 h, w przypadku gdy termin naprawy
ulega wydłużeniu, firma zobowiązuje dostarczyć zamiennik na okres naprawy.
Zamawiający określi warunki transportu pomiędzy wejściem do budynku głównego
a pomieszczeniem docelowym tak aby nie doszło do naruszenia konstrukcji posadzki
w ciągu komunikacyjnym. Dostawca zobowiązuję się do wniesienia zbiorników do
pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, rozpakowania sprzętu oraz usunięcia materiałów pakowych.
2. Kryteria oceny:
a) CENA: waga 90%
b) oczekiwane warunki gwarancji: waga 10%
Lp.
Warunki oczekiwane przez Zamawiającego
Punktacja
(maksymalna ilość
punktów)
Strona 2 z 3
1.
Za przedłużenie gwarancji o każdy rok – 5pkt
Maksymalna suma punktów
10
10
Strona 3 z 3