Br.0012.69.2013 Protokół Nr 33/13 z posiedzenia Komisji Rodziny

Transkrypt

Br.0012.69.2013 Protokół Nr 33/13 z posiedzenia Komisji Rodziny
Br.0012.69.2013
Protokół Nr 33/13
z posiedzenia Komisji Rodziny, Ochrony Zdrowia,
Spraw Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z 19 listopada 2013 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w pokoju nr 15 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy
ul. Kopernika 1 w godzinach 15.05 – 15.45. Według listy obecności obecni byli:
Przewodnicząca Komisji – Grażyna Teresa Rzepniewska, Zastępca Przewodniczącego
Komisji – Ignacy Grzybowski, Zastępca Burmistrza Miasta – Walentyna Szymczuk,
Sekretarz Miasta – Tamara Korycka, Główna Księgowa – Ludmiła Korzeniewska (lista
obecności stanowi załącznik nr 1).
Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Komisji – Grażyna Teresa Rzepniewska,
która na wstępie powitała wszystkich zebranych i odczytała porządek obrad.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady sesji.
2. Sprawy różne
 przyjęcie protokołu.
Dotyczy punktu nr 1
Informacja na temat sytuacji gospodarczo-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.
Przewodnicząca Komisji – Grażyna Teresa Rzepniewska stwierdziła, że w informacji
niepotrzebnie wraca się do lat 2006-2007, ponieważ informacje te chyba były już
przedkładane. Sprawozdanie powinno być tylko za 2013 r.
Zastępca Przewodniczącej Komisji – Ignacy Grzybowski powiedział, że jest
zainteresowany tym, ile gminy dopłaciły, Bielsk nie jest wymieniony.
Przewodnicząca Komisji – Grażyna Teresa Rzepniewska potwierdziła, że nie ma
informacji ile poszczególne gminy dołożyły. W związku z powyższym zwróciła się z prośbą o
uzupełnienie przedłożonej informacji o dane nt. ilości środków przekazanych przez
poszczególne gminy, Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim na rzecz SP
ZOZ w latach 2012-2013.
Zastępca Przewodniczącej Komisji – Ignacy Grzybowski zwrócił się prośbą
o przedłożenie informacji nt. kosztów związanych z zamontowaniem 120 solarów. Zapytał
również ile solary te dają energii? Radny poprosił o wyjaśnienie, czy oszczędność energii
cieplnej i elektrycznej w granicach 30%-50% wynika z zamontowania solarów, czy z
biomasy? Powiedział, że jak szpitalowi się opłaciło to zamontować, to dlaczego u nas na
pływalni nie można tego zamontować?
Wobec braku innych uwag i pytań Przewodnicząca Komisji uznała, iż Komisja zapoznała się
z przedłożoną informacją.
2
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Komunalnemu sp. z o.o.
w Bielsku Podlaskim prowadzenia miejskiego składowiska odpadów stałych.
Przewodnicząca Komisji – Grażyna TeresaRzepniewska zapytała, czy chodzi o to aby po
zamknięciu składowiska Przedsiębiorstwo Komunalne dokonało rekultywacji?
Zastępca Burmistrza Miasta – Walentyna Szymczuk poinformowała, że w 2005 r. została
podjęta uchwała dotycząca tego, że nowe składowisko będzie zarządzane przez
Przedsiębiorstwo Komunalne, ale w uchwale tej nie zostało zapisane, że wykonanie
rekultywacji po zakończeniu tego składowiska będzie należało do Przedsiębiorstwa
Komunalnego. W związku z tym, że Przedsiębiorstwo Komunalne do wszystkich cen jakie
ustalało od 2006 r. po dzień dzisiejszy doliczało koszt rekultywacji składowiska, to teraz aby
to było czytelne i jednolite w uchwale należy wpisać, że rekultywacja składowiska będzie
odbywała się na koszt Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Zastępca Przewodniczącej Komisji – Ignacy Grzybowski powiedział, że na poprzedniej
komisji wstrzymał się od głosu i teraz też nie wie jak postąpić. Uważa, że dodawanie tego
zapisu jest bez sensu ponieważ rekultywacja jest wpisana w ustawie i na tej podstawie muszą
to zrobić.
Zastępca Burmistrza Miasta – Walentyna Szymczuk uważa, że aby wszystko było bardziej
czytelne dobrze będzie jak zostanie to wpisane w uchwale.
Zastępca Przewodniczącej Komisji – Ignacy Grzybowski powiedział, że to wszystko jest
bez sensu. Teraz płacimy za śmieci, ale miasta nie obchodzi co firma z nimi robi. Zdaniem
radnego na wysypisko, którego dotyczy powyższy projekt uchwały nie wywozi się już śmieci,
a gruz itp. Uważa, że przyjdzie taki okres, że wcześniej zawiezione śmieci trzeba będzie
wyciągać i spalać. Zapytał, po co w takim razie zawalać je teraz gruzem itp.?
Zastępca Burmistrza Miasta – Walentyna Szymczuk poinformowała, że śmieci nikt nie
zawala. Składowisko jest w dalszym ciągu składowiskiem czynnym i jeżeli ktoś zamawia
w Przedsiębiorstwie Komunalnym kontener na odpady budowlane, to są one później
wywożone właśnie na to składowisko.
Zastępca Przewodniczącej Komisji – Ignacy Grzybowski stwierdził, że Kierownik Ref. Gk
– Bogdan Sokołowski mówił, że na składowisko wywozi się już tylko gruz, bo składowisko
jest już nieczynne.
Zastępca Burmistrza Miasta – Walentyna Szymczuk powiedziała, że odpady, które są
posegregowane są przewożone do tymczasowej instalacji w Hajnówce, jest tam tymczasowa
instalacja zastępcza na okres dopóki nie powstanie nasza prawdziwa instalacja na terenach
wsi Augustowo.
Zastępca Przewodniczącej Komisji – Ignacy Grzybowski zapytał, kiedy to ma powstać?
Zastępca Burmistrza Miasta – Walentyna Szymczuk poinformowała, że w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami jest zapisane, że powstanie.
Zastępca Przewodniczącej Komisji – Ignacy Grzybowski powiedział, że czytał w gazecie,
iż to co teraz jest zapisane trzeba będzie później wyciągać i spalać. W związku z tym zapytał,
po co teraz się to zasypuje?
Protokół Nr 33/13 z posiedzenia Komisji Rodziny, Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Bielsk Podlaski z 19 listopada 2013 r.
3
Zastępca Burmistrza Miasta – Walentyna Szymczuk stwierdziła, że nikt tego nie zasypuje,
nie robi rekultywacji. Nie jest powiedziane, że rekultywacja robiona jest już teraz.
Zastępca Przewodniczącej Komisji – Ignacy Grzybowski powiedział, że Kierownik Ref.
Gk – Bogdan Sokołowski mówił, iż wszytko jest zasypywane gruzem, nic innego tam nie
idzie, ponieważ jest wożone do Hajnówki.
Zastępca Burmistrza Miasta – Walentyna Szymczuk jeszcze raz zaznaczyła, że nic tam nie
jest zasypywane, jak kontener przywiezie gruz to jest on tam układany, nie są zasypywane
nim pozostałe śmieci.
Zastępca Przewodniczącej Komisji – Ignacy Grzybowski stwierdził, że podobno była tam
jakaś maszyna do kruszenia.
Zastępca Burmistrza Miasta – Walentyna Szymczuk powiedziała, że o tym nie wie.
Zapytała, kto tą maszynę brał?
Zastępca Przewodniczącej Komisji – Ignacy Grzybowski stwierdził, iż to Kierownik Ref.
Gk mówił, że taka maszyna tam była.
Zastępca Burmistrza Miasta – Walentyna Szymczuk zapytała skąd byłoby tyle gruzu, że
trzeba było ściągać kruszarkę? Stwierdziła, że być może taka maszyna tam była, ale nic o tym
nie wie, można poprosić Kierownika Ref. w celu wyjaśnień.
Zastępca Przewodniczącej Komisji – Ignacy Grzybowski powiedział, że nie ma potrzeby
proszenia Kierownika Ref. Gk, ponieważ radny wie co on mówił, było już to wyjaśniane.
Stwierdził, że jest zawarta umowa na podstawie której składowisko powierza się
Przedsiębiorstwu Komunalnemu, a dodawanie zapisu o rekultywacji to dla nich tylko
przypomnienie, bo oni muszą i tak rekultywować składowisko. Powiedział też, że to
składowisko jest już bliskie końca.
Zastępca Burmistrza Miasta – Walentyna Szymczuk uważa, że składowisko wcale nie jest
bliskie końca, ponieważ jest ono określone na 10 lat, a w roku 2006 zaczęliśmy na nim
składować, czyli jeszcze trochę miejsca jest. W związku z tym, że obecnie nie wozi się już
tam śmieci, to będzie miejsce.
Zastępca Przewodniczącej Komisji – Ignacy Grzybowski stwierdził, iż dwa lata temu
prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego mówił, że składowisko wystarczy tylko na dwa lata.
Zastępca Burmistrza Miasta – Walentyna Szymczuk wtrąciła, że na wysypisku już nie
składuje się odpadów.
Zastępca Przewodniczącej Komisji – Ignacy Grzybowski zapytał, czy ziemia pod
składowiskiem będzie własnością Przedsiębiorstwa Komunalnego?
Zastępca Burmistrza Miasta – Walentyna Szymczuk wyjaśniła, że ta ziemia nigdy nie była
Przedsiębiorstwa Komunalnego, ziemia była otrzymana od wojewody decyzją
z przeznaczeniem na składowisko odpadów stałych.
Protokół Nr 33/13 z posiedzenia Komisji Rodziny, Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Bielsk Podlaski z 19 listopada 2013 r.
4
Zastępca Przewodniczącej Komisji – Ignacy Grzybowski zapytał, czyją własnością jest
ziemia?
Zastępca Burmistrza Miasta – Walentyna Szymczuk poinformowała, że składowisko
mieści się na terenie gruntów wsi Augustowo, a powierzone jest dla Urzędu Miasta.
Zastępca Przewodniczącej Komisji – Ignacy Grzybowski powiedział, że w materiale
napisane jest, że „przekazanie obiektu składowiska nastąpi w drodze protokołu
zdawczoodbiorczego”. Zapytał, czy w związku z tym przekaże się to Przedsiębiorstwu
Komunalnemu?
Zastępca Burmistrza Miasta – Walentyna Szymczuk powiedziała, że przekazanie
obiektu/składowiska już nastąpiło.
Zastępca Przewodniczącej Komisji – Ignacy Grzybowski stwierdził, iż w dokumencie jest
zapis „nastąpi”.
Zastępca Burmistrza Miasta – Walentyna Szymczuk poinformowała, że wyjaśni to z
radczynią.
Przewodnicząca Komisji – Grażyna Teresa Rzepniewska powiedziała, że myślała, iż jest
to przepisanie tego co było, tylko dodany jest § 1.2. Zapytała, czy § 2 był w poprzedniej
uchwale?
Zastępca Burmistrza Miasta – Walentyna Szymczuk powiedziała, że był, tylko, że słowo
„nastąpi” powinno być zmienione na „nastąpiło”.
Zastępca Przewodniczącej Komisji – Ignacy Grzybowski powiedział, że dokument jest
niejasny, nie jest wiadome co jest wożone na składowisko
Zastępca Burmistrza Miasta – Walentyna Szymczuk stwierdziła, że nic tam nie jest
wożone, ponieważ wszystko jest wożone do Hajnówki.
Wobec braku innych uwag i pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt
uchwały.
Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni
członkowie wstrzymali się od głosu ( za – 0, prz. -0, wstrz. -2).
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r.
Przewodnicząca Komisji – Grażyna Teresa Rzepniewska otworzyła dyskusję w
przedmiotowej sprawie.
Wobec braku uwag i pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt
uchwały.
Komisja pozytywnie ( za -2, prz. - 0, wstrz.- 0) zaopiniowała projekt uchwały.
Protokół Nr 33/13 z posiedzenia Komisji Rodziny, Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Bielsk Podlaski z 19 listopada 2013 r.
5
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2014
rok dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik”.
Przewodnicząca Komisji – Grażyna Teresa Rzepniewska powiedziała, że była wczoraj w
jednym zakładzie pracy i jedna z pracujących tam osób zgłosiła problem dot. Pływalni
Wodnik. Osoba ta ma karnet na basen i kilkukrotnie chcąc wejść na basen okazało się że
basen duży, albo mały był zarezerwowany, a rodziny nie mały szans dostać się na basem.
Zastępca Przewodniczącej Komisji – Ignacy Grzybowski wtrącił, że być może osoba ta
akurat tak trafiła, ponieważ basen przecież nie ma dużego obłożenia.
Zastępca Burmistrza Miasta – Walentyna Szymczuk powiedziała, że na sesji będzie
Dyrektor Pływalni i wtedy będzie można zapytać.
O godz. 15:25 do grona obradujących dołączyła Sekretarz Miasta – Tamara Korycka.
Wobec braku innych uwag i pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt
uchwały.
Komisja pozytywnie ( za -2, prz. - 0, wstrz.- 0) zaopiniowała projekt uchwały.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”.
Przewodnicząca Komisji – Grażyna Teresa Rzepniewska otworzyła dyskusję w
przedmiotowej sprawie.
Zastępca Przewodniczącej Komisji – Ignacy Grzybowski zapytał, czy jest opracowany
wzór tego medalu?
Sekretarz Miasta – Tamara Korycka poinformowała, że szukano osób, które mogłyby
wykonać taką wizualizację. Były wytyczne co ma znaleźć się w projekcie itp.
Pokazała zebranym wersję komputerową projektu.
Przewodnicząca Komisji – Grażyna Teresa Rzepniewska stwierdziła, że z przedłożonego
dokumentu wynika, że Kapituła jeszcze nie jest powołana.
Sekretarz Miasta – Tamara Korycka potwierdziła, że jeszcze nie jest powołana.
Przewodnicząca Komisji – Grażyna Teresa Rzepniewska powiedziała też, że nie określono
liczby osób.
Sekretarz Miasta – Tamara Korycka wyjaśniła, iż liczba osób nie została określona,
zostały wymienione środowiska z jakich mogą pochodzić członkowie Kapituły.
Przewodnicząca Komisji – Grażyna Teresa Rzepniewska uważa, że być może warto
określić, ile ta Kapituła ma zawierać osób, chodzi o to, aby nie było wielu członków.
Sekretarz Miasta – Tamara Korycka poinformowała, że przejrzała bardzo dużo takich
uchwał i między innymi jest uchwała w Białystoku dot. nadania honorowej odznaki, jest tam
również Kapituła i nie ma określonej liczby osób.
Protokół Nr 33/13 z posiedzenia Komisji Rodziny, Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Bielsk Podlaski z 19 listopada 2013 r.
6
Wobec braku innych uwag i pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt
uchwały.
Komisja pozytywnie ( za -2, prz. - 0, wstrz.- 0) zaopiniowała projekt uchwały.
Dotyczy punktu nr 2
Przyjęcie protokołu nr 32/12 z 22 października 2013 r.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Komisja przyjęła ( za –2, prz. – 0, wstrz. - 0) Protokół Nr 32/13.
Przewodnicząca Komisji – Grażyna Teresa Rzepniewska będąc przy sprawach różnych
powiedziała, że chyba głośno na sesji powie o oświetleniu, dwa miesiące zgłasza i nic nie jest
naprawione.
Zastępca Przewodniczącej Komisji – Ignacy Grzybowski powiedział, że zgłaszał
interpelację nt. migającej lampy przy ul. Kilińskiego i otrzymał odpowiedź, że zostało to
przekazane, a ta lampa dalej miga. Z tą lampą jest tak, że ona czasem świeci, a czasem miga
i chyba jak firma przyjeżdża to nie miga.
Zastępca Burmistrza Miasta – Walentyna Szymczuk poinformowała, że to o czym mówi
Przewodnicząca Komisji było już zgłaszane.
Zastępca Przewodniczącej Komisji – Ignacy Grzybowski poruszył temat opłat za śmieci
ponoszonych przez rodziny wielodzietne.
Zastępca Burmistrza Miasta – Walentyna Szymczuk poinformowała, że Pan Burmistrz
mówił, iż rozważy ten temat, ale to nie jest takie proste jak się wydaje. Ludzie różne wpłacali,
jedni za okres 3 miesięcy, inni za okres pół roku, a niektórzy mieszkańcy zaczęli wpłacać
dopiero teraz, inni w ogóle nie płacą.
Przewodnicząca Komisji – Grażyna Teresa Rzepniewska stwierdziła, że to czy ktoś płaci,
czy nie nie powinno mieć nic wspólnego z bonifikatą dla rodzin wielodzietnych. Zaznaczyła,
że walczy o te rodziny, w których jest od 5 osób wzwyż.
Zastępca Burmistrza Miasta – Walentyna Szymczuk powiedziała, że rozumie, ale śmieci
po stronie dochodów i po stronie wydatków powinny się zgadzać, wiec trzeba mieć pieniądze,
aby nie dokładać do tego interesu.
Wobec braku innych spraw Przewodnicząca Komisji – Grażyna Rzepniewska zakończyła
obrady i podziękowała zebranym za udział w posiedzeniu.
Protokołowała:
M. Germaniuk
Przewodnicząca Komisji
Rodziny, Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Grażyna Teresa Rzepniewska
Protokół Nr 33/13 z posiedzenia Komisji Rodziny, Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Bielsk Podlaski z 19 listopada 2013 r.