Zawiadomienie o wyborze ofert - lekarze pielęgniarki

Transkrypt

Zawiadomienie o wyborze ofert - lekarze pielęgniarki
WSPRiTS/ZP/32/2008
Warszawa dn. 27.02.2008 r.
Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 08.02.2008 r. na świadczenie usług medycznych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w
sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592),
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w
Warszawie informuje, Ŝe w ww. postępowaniu najkorzystniejsze oferty złoŜyły:
- lekarze zespołów specjalistycznych
1. Magdalena Kokoszka – lekarz
- ratownictwo medyczne: pielęgniarki
1. Artur Florczak - pielęgniarz
- ratownicy medyczni
1. Tomasz Najmrodzki - ratownik
2. Jacek Kopyt - ratownik
3. Jarosław Kwiatkowski - ratownik
4. Jacek Piekarski - ratownik
5. Grzegorz Opałka - ratownik
6. Łukasz Rogala - ratownik
7. Maciej Krzywicki - ratownik
8. Ryszard Sporek – ratownik
9. Rafał Kosobucki – ratownik
10. Agnieszka Woźna – ratownik
11. Paweł Skwierczyński – ratownik
12. Leszek Bąbiak – ratownik
13. Jacek Kacprzak – ratownik
14. Jerzy Pędich – ratownik
15. Marcin Rochowicz – ratownik
16. Daniel Drozd – ratownik
17. Łukasz Polkowski – ratownik
18. Marcin Pietryka – ratownik
19. Sebastian Kowiecznikow – ratownik
20. Daniel Galiński – ratownik
21. Grzegorz Zawistowski - ratownik
Oferty, które zostały wybrane są najkorzystniejsze pod względem kryteriów przedstawionych w rozdz. IV
Szczegółowych Warunków Konkursu, a takŜe odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWK.
Podstawą do zawarcia umowy jest wypełnienie przez oferenta, który złoŜył najkorzystniejszą ofertę, projektu umowy.
W przypadku braku protestów, odwołań i skarg oferent, który złoŜył najkorzystniejszą ofertę obowiązany
jest podpisać umowę, zgodnie ze stawkami przedstawionymi w ofercie.