Załącznik nr 4 Wzór umowy dot, zadania 1

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 4 Wzór umowy dot, zadania 1
TL5/241A-036/17/13 – Umowa o świadczenie usług gospodarki zielenią
(Wzór umowy dotyczącej Zadania Nr 1)
Umowa Nr TL/…../2013
zawarta w Lublinie w dniu ……………….. pomiędzy Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Puławska 28, 20-822 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI
Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000050205, REGON: 430980913, NIP: 71201-50-496, wysokość kapitału zakładowego 102 225 000,00 zł, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:
…………………………
a …………………………………………………………….. , zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje:
………………………….
po przeprowadzeniu przetargu otwartego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie składają oferty wszyscy
zainteresowani wykonawcy, zgodnie z §7 ust.1. pkt.1 lit. a, w związku z §3 ust.1 pkt.1 i §5 ust.1 pkt.1 „Wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień w ramach działalności sektorowej oraz zamówień nie objętych przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)
w zakresie nabywania na rzecz LPEC Sp. z o.o. dostaw, usług i robót budowlanych”
§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz zamawiającego usług gospodarki zielenią, w związku z prowadzonymi przez zamawiającego robotami ziemnymi w ramach planu IMR na 2013 i 2014 rok, w zakresie odtwarzania trawników.
2. Roboty odtworzeniowe po robotach budowlano-montażowych wykonywane będą na podstawie otrzymanego
od zamawiającego zlecenia sporządzonego w oparciu o decyzję Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Lublin, w terminie określonym przez zamawiającego.
3. Poszczególne zadania będą zlecane przez zamawiającego wykonawcy pisemnie z wyprzedzeniem co najmniej
2 dni roboczych, przy czym za skuteczne uznaje się zlecenie wysłane faksem lub e-mailem.
4. Teren przed wykonaniem usługi odtworzenia trawnika będzie wstępnie oczyszczony i wyrównany przez wykonującego budowę.
5. Usługa odtworzenia trawników będzie obejmowała:
1) Uprawę gleby,
2) Wyprofilowanie terenu z ewentualnym dowiezieniem brakującej ziemi,
3) Zagrabienie,
4) Rozrzucenie warstwy (około 2 cm) torfu ogrodniczego,
5) Wysianie nasion traw gazonowych wraz z wałowaniem,
6) Wywiezienie powstałych w trakcie wykonywania usługi odtworzenia trawnika zanieczyszczeń.
6. Usługa gwarancyjnej pielęgnacji odtworzonego trawnika przez okres 24 miesięcy będzie obejmowała:
1) Odpowiednie nawożenie odtworzonego trawnika,
2) Niezbędne podlewanie w okresie braku opadów,
3) Koszenie trawy, zebranie i wywiezienie skoszonego siana,
4) Wykonanie dosiewek trawy w miejscach, gdzie trawa nie przyjęła się,
5) Usuwanie zbędnych chwastów w obrębie wykonanego trawnika.
7. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy wszystkie konieczne materiały i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności nasiona traw gazonowych, humus, torf o odpowiednim wskaźniku
ph, właściwe nawozy (jeżeli będą konieczne), itp.
8. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zlecenia zobowiązany jest zagospodarować powstałe odpady zgodnie z
przepisami określonymi w ustawie z dnia 12 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21) oraz wypełnić
kartę przekazania odpadu stanowiącą Załącznik Nr 3 do umowy. Wypełnioną kartę przekazania odpadów wykonawca przekazuje zamawiającemu.
9. Jeżeli wykonawca stwierdzi na etapie wprowadzenia na budowę konieczność wykonania prac dodatkowych,
nie ujętych w specyfikacji warunków zamówienia, spisze na tę okoliczność notatkę z kierownikiem budowy.
Wykonanie czynności dodatkowych wykonawca opisze w protokole obmiaru prac po wykonaniu przedmiotu
zlecenia.
10. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zlecenia sporządzi i przedłoży kierownikowi budowy lub inspektorowi
nadzoru zamawiającego protokół odbioru, osobno dla każdego zadania określonego w zleceniu, z wykorzystaniem druku dostarczonego przez zamawiającego, stanowiącego załącznik do umowy.
Strona 1 z 3
TL5/241A-036/17/13 – Umowa o świadczenie usług gospodarki zielenią
11. Do protokołu odbioru wykonawca dołączy mapkę sieci ze wskazaniem na niej wykonanego trawnika z podaniem metrów kwadratowych.
12. Prawidłowo sporządzony protokół odbioru, podpisany przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru zamawiającego będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu zlecenia, osobno
dla każdego zadania w nim określonego.
13. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przy realizacji niniejszej umowy „Zasad postępowania wykonawców działających na zlecenie LPEC Sp. z o.o.”, stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
14. Wykonawca w terminie 3 dni od daty zakończenia prac stanowiących przedmiot umowy (lub jego część) zgłosi
je zamawiającemu do odbioru.
15. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace stanowiące przedmiot umowy, wymienione w §1 ust.1, na własne ryzyko, przy użyciu własnych materiałów i własnego sprzętu, przy czym zapewnia, że wszystkie prace zostaną wykonane z należytą starannością, przy zachowaniu technicznych i jakościowych standardów wymaganych w tego typu usługach oraz zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa, odnoszącymi się do
zagadnień związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
16. Z odbioru robót wykonanych przez wykonawcę sporządzony zostanie protokół odbioru robót stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. Podstawą do jego podpisania przez przedstawiciela zamawiającego będzie
wcześniejsze dokonanie odbioru przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, jeżeli taki odbiór
będzie wymagany. Protokół odbioru podpisany przez strony umowy wraz z fakturą VAT stanowić będzie podstawę do zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.
17. Osobami, ze strony zamawiającego, upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcą w sprawach realizacji
przedmiotu umowy są:
1) Piotr Maleszyk – Kierownik Działu Eksploatacji, tel. (81) 4520 329, mob. 602418366,
2) Andrzej Rusek – Kierownik Działu Sieci, tel. (81) 4520 334, mob. 602605522,
3) Ewa Durajska – Specjalista w Dziale Administracyjnym, tel. (81) 4520 370,
lub inne osoby przez nich wskazane.
§2
1. Na wykonane roboty wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru wykonanych robót potwierdzonego podpisaniem przez wykonawcę
i zamawiającego protokołu odbioru robót. Przed podpisaniem protokołu wykonawca dostarczy zamawiającemu
pisemny dokument gwarancyjny.
2. W okresie obowiązywania gwarancji wykonawca zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszystkie ujawnione
wady, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od chwili ich zgłoszenia przez zamawiającego.
3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust.2 zamawiający usunie zgłoszone wady we własnym zakresie na koszt wykonawcy.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust.1, wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie
brutto wynikającej z ilości wykonanego na podstawie zlecenia przedmiotu umowy pomnożonej przez stawkę
za wykonanie 1 m2 trawnika, która na podstawie oferty wykonawcy złożonej w dniu ………………..…. wynosi
……………………….… złotych brutto.
2. Należne wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto wykonawcy podane na fakturze, w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Faktury VAT wystawiane będą każdorazowo w oparciu o sporządzone protokoły odbioru, o których mowa w §1
ust.16 niniejszej umowy.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z faktury VAT zamawiający może zostać obciążony
odsetkami w wysokości ustawowej.
5. Datą zapłaty faktury będzie data uznania konta wykonawcy.
§4
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy Strony mogą naliczyć
kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:
a) w wysokości 2 000,00 zł brutto, gdy zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn nie leżących po stronie zamawiającego,
b) w wysokości 1% wartości brutto danego zlecenia za każdy dzień opóźnienia w terminie jego realizacji,
Strona 2 z 3
TL5/241A-036/17/13 – Umowa o świadczenie usług gospodarki zielenią
2) Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 2 000,00 zł netto w przypadku odstąpienia
przez wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
2. Niezależnie od postanowień zawartych w ust.1 strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych
prawa cywilnego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§5
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2014r.
§7
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca będzie
mógł żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust.1 zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli
wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej
pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie i terminie określonym w tym piśmie.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli zamawiający, pomimo pisemnego wezwania
i upływu zakreślonego w nim terminu, nie wykonuje zobowiązań względem wykonawcy wynikających z niniejszej umowy.
4. W przypadkach określonych w ust.1 do 3 wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.
6. Strona może odstąpić od umowy w ciągu 7 dni od daty pozyskania informacji o zajściu zdarzenia uzasadniającego odstąpienie, o którym mowa w ust.2 i ust.3.
§8
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Wewnętrznego regulaminu
udzielania zamówień w ramach działalności sektorowej oraz zamówień nie objętych przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) w zakresie nabywania na rzecz LPEC Sp. z o.o. dostaw, usług i robót budowlanych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne w
Lublinie, właściwe ze względu na siedzibę zamawiającego.
3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
§9
1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. Załącznikami do umowy są:
1) Załącznik Nr 1 – Instrukcja dla wykonawcy „Zasady postępowania wykonawców działających na zlecenie
LPEC Sp. z o.o.”
2) Załącznik Nr 2 – Wzór protokołu odbioru.
3) Załącznik Nr 3 – Wzór karty przekazania odpadu.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
Strona 3 z 3