Załącznik nr 1

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 1
OGŁOSZENIE Nr GN. 9. 2016
BURMISTRZA DREZDENKA
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste poł. na terenie miasta i gminy
Drezdenko.
Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zmianami )
Burmistrz Drezdenka
ogłasza co następuje
I.
z zasobu nieruchomości Gminy Drezdenko przeznaczone zostały do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości:
Przeznaczona do:
Lp.
Oznaczenie w Powierzchnia
Nr
ewidencyjny księdze wieczyw m2
stej
KW
Nr
nieruchomośc
(udział)
i
1
1.
2
569
3
GW1K/000132
84/6
4
268 udz.
28/100
2.
734/3
GW1K/000289
60/7
144
3.
104/1
GW1K/000248
49/5
1400
Położenie
nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie miejscowym
5
Drezdenko ul.
Wiejska 25/3
6
Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytk.
19,90 m2 , pomieszczenia przynależne:
pomieszczenie gospodarcze o pow.
użytk. 5,40m2
7
Brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Budynek mieszkalny nr 25A o pow.
Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/346/02
użytk. 83,21m2 , pomieszczenia
Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia
przynależne: pom gospodarcze o pow.
28.05.2002r. w sprawie miejscowego
użytk. 15,16m2, pom. gospodarcze o
planu zagospodarowania
pow. użytk.23,61m2, garaż o pow.
przestrzennego dla miejscowości
użytk.31,92m2 , Kotłownia o pow.
Drezdenko „Twierdza’ OGŁOSZONĄ
użytk. 14,70m2, pom. gospodarcze o
W Dz.Urz.Woj. Lubuskiego Nr 69 poz.
pow. użytk. 8,48m2, pom. gospodarcze
884 z dnia 16.07.2002r. działka nr
o pow.użytk.17,91m2
734/3 położona jest na terenie
oznaczonym symbolem zapisu: Tereny
z przeznaczeniem na zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną
pierzejową o niskiej intensywności z
dopuszczeniem usług komercyjnych.
Stare Bielice nr 32
Budynek mieszkalny nr 32 o pow.
Brak miejscowego planu
użytk.105,40m2 , pomieszczenia
zagospodarowania przestrzennego
przynależne: pom. gospodarcze o pow.
użtyk. 11,7m2, pom. gospodarcze o
pow. użytk.10,0m2, garaż o pow. użytk.
10,90m2, pom. gospodarcze o
pow.użytk.23,40m2, kuchnia letnia o
pow.użytk.12,80m2
Drezdenko ul.
Marszałkowska
25A
Oddania
w najem
lub
dzierżawę
Sprzedaży
Wieczystego
Użytkowania
8
Lokal
9
Działka
10
-
Budynek
Działka
-
-
Budynek
Działka
-
-
4.
436/9
Gw1k/0003048
4/3
524
Osów – budynek
handlowousługowy.
Budynek o funkcji handlowousługowej wolnostojący parterowy z
poddaszem nieużytkowym o pow.
użytk. 43,75m2
5.
367/6
GW1K/000289
05/4
22
Drezdenko ul.
Kościuszki nr 36
Garaż murowany o pow. użytk.
18,35m2
Termin
zagospodarowania
Budynek
Działka
-
-
Budynek
Działka
-
-
Opłaty wg stawek
procentowych
Wartość
gruntu w
zł.
pierwsza
roczna
aktuali
zacja
11
12
13
14
15
-
4.693,00
25% plus
podatek
VAT 23%
1% plus
podatek
VAT
23%
-
-
-
Zgodnie z uchwałą Nr LVI/422/2014
Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia
24.09.2014r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Osów
gmina Drezdenko ogłoszoną w Dz.Urz.
Woj. Lubuskiego poz. 1710 z dnia
30.09.2014r. działka położona jest na
terenie oznaczonym symbolem zapisu:
U-tereny zabudowy usługowej.
Działka nie jest objęta miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego i nie znajduje się w
obszarze obowiązkowego sporządzenia
planu na podstawie studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy Drezdenko; dla przedmiotowej
działki w terminie od 1 stycznia 2002
r. nie została wydana decyzja o
ustaleniu warunków zabudowy,
natomiast decyzje wydane przed 2002r.
posiadały okresowy termin ważności 2
lata.W studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Drezdenko
zatwierdzonym uchwała Nr
XLVIII/318/10 Rady Miejskiej w
Drezdenku z dnia 25.02.2010r. działka
położona jest na terenach: tereny o
wiodącej funkcji mieszkaniowej z
towarzyszącymi usługami.
9.524,00
-
Terminy
wnoszenia opłat
16
1.
2.
-
Pierwsza opłata najpóźniej w dniu
zawarcia umowy notarialnej.
Roczna do 31 marca każdego roku
.-
Aktualizacja opłat
Okres
umowy
Cena
nieruchomości
(lokalu) w zł.
Termin do złożenia
wniosku
przez osoby
wymienione w art.
34 ust.1 pkt. 1i 2
17
18
19
20
Nie częściej niż raz na trzy
lata.
99 lat
Lokal mieszkalny:
31.993,00
6 tygodni licząc od
dnia wywieszenia
wykazu
-
Własność
Budynek
mieszkalny:
168.677,00
6 tygodni licząc od
dnia wywieszenia
wykazu
-
23.576,00
-
-
-
-
-
Własność
-
19.812,00
-
-
-
-
-
Własność
-
-
-
-
-
-
-
Własność
II.
Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drezdenku:
Budynek
mieszkalny:
28.193,00
Budynek
usługowo –
handlowy:
41.300,00
Garaż wraz z
działką :
5.753,00
6 tygodni licząc od
dnia wywieszenia
wykazu
6 tygodni licząc od
dnia wywieszenia
wykazu
6 tygodni licząc od
dnia wywieszenia
wykazu