zapytanie ofertowe- warsztaty psychologiczne

Transkrypt

zapytanie ofertowe- warsztaty psychologiczne
Człowiek- najlepsza inwestycja
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Suchań poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej
Integracji do przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu „Integracja
społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych nt.
podnoszenia umiejętności wychowawczych rodziców dzieci z problemami wychowawczymi
mających wpływ na wyniki w nauce, jak zachować dobre relacje rodzic – dziecko, radzenia
sobie ze stresem, poprawa wizerunku (autoprezentacja) mającego wpływ na efektywniejsze
poszukiwanie pracy.
Liczba osób : 14 osób zrekrutowanych na podstawie formularzy rekrutacyjnych
Termin realizacji: od 29 do 30 października 2012r oraz od 5 do 4 listopada 2012r , łącznie
24 godziny szkoleniowe. Zajęcia miałyby się odbywać w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Suchaniu ul. Pomorska 72 (sala narad). Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom
poczęstunek w trakcie trwania zajęć tj. kawa, herbata, woda mineralna, cukier, ciastka, pełny
obiad, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie , zaświadczenia o ukończonych warsztatach oraz
zorganizuje zabiegi kosmetyczne w ramach autoprezentacji.
Płatności będą dokonywane w ciągu 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionych faktur,
dokumentów określonych w umowie.
W ramach umowy na realizację szkolenia wykonawca zostanie zobowiązany min.:
1. do oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie z
wytycznymi POKL;
2. do archiwizacji wszystkich dokumentów (logowania zgodnie z
związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020r;
wytycznymi POKL)
3. do umożliwienia przeprowadzenia kontroli projektu przez Starostwo Powiatowe jak i inne
instytucje wyznaczone przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy) ;
4. udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów
w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych, prezentacji dot.
realizowanego szkolenia;
5. do zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi
dot. oznaczania projektów w ramach POKL;
Projekt „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6. wydania zaświadczeń po ukończonych warsztatach (zawierającego niezbędne logotypy wg
wytycznych dot. oznaczania projektów w ramach POKL).
Oferta powinna zawierać :
1. Program szkolenia z uwzględnieniem ilości godzin szkoleniowych;
2. Wzór zaświadczenia o ukończonym szkoleniu;
3. Ofertę cenową brutto na uczestnika projektu ( min. cenę za kurs , poczęstunek,
ubezpieczenie uczestników, materiały szkoleniowe, itp.)
4. Dane instytucji szkoleniowej uprawniającej do przeprowadzenia szkoleń.
Kryterium wyboru ofert: cena
Oferty cenowe należy przesłać do 23 października 2012r. na adres: Ośrodek Pomocy
Społecznej w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, lub e-mailem : [email protected]
Osoba do kontaktu: Pani Danuta Jaworska – koordynator projektu tel. 91 562 40 15 wew. 32
lub Pani Anna Zawiślak- pracownik socjalny tel. 91 562 40 15 wew. 37.
Projekt „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty