uchwala 13-11- UKD oraz odwolawcza dla studentów

Transkrypt

uchwala 13-11- UKD oraz odwolawcza dla studentów
SR-0002-13/11
Uchwała nr 13/2011
Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów
oraz Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Na podstawie art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365), uchwala się, co następuje:
§1
Powołuje się Uczelnianą Komisję Dyscyplinarną dla studentów w składzie:
1. dr hab. Mariusz Jedliński, prof. nadzw. – kierunek Logistyka
2. Krzysztof Komor – student Logistyki
3. mgr Małgorzata Wiszniowska – kierunek Architektura krajobrazu
4. Przemysław Sałatowski – student Architektury krajobrazu
5. dr Aleksandra Nowak – kierunek filologia
6. Agnieszka Tomczak – studentka filologii hiszpańskiej
7. mgr Małgorzata Radyńska – kierunek pedagogika
8. Patrycja Bąk – Borkowska – studentka pedagogiki
9. dr Mirosław Januszewski – kierunek Turystyka i Rekreacja
10. Damian Wróbel – student turystyki i rekreacji
11. dr Paweł Selera – kierunek Administracja
12. Paweł Bekier – student administracji
13. dr Jacek Szczurowski – kierunek BHP
14. Sylwia Widera – studentka BHP
15. dr Ryszard Kessler – kierunek Politologia
16. Zuzanna Pelech – studentka politologii
17. dr Gabriela Orłowska-Matuszewska – kierunek Kosmetologia
18. Joanna Oczkowicz – studentka kosmetologii
§2
Powołuje się Odwoławczą Uczelnianą Komisję Dyscyplinarną dla studentów w składzie:
1. dr inŜ. Wojciech Chmura – kierunek Logistyka
2. Joanna Adamek – studentka Logistyki
3. mgr inŜ. Anna Dzikowska – kierunek Architektura krajobrazu
4. Kamila Matkowska – studentka Architektury krajobrazu
5. mgr Urszula Michalska – kierunek filologia
6. Michał Rybczyński - student filologii angielskiej
7. mgr GraŜyna Kot-Strzelecka – kierunek pedagogika
8. Krzysztof Rogalewicz – student pedagogiki
9.
mgr Mirosław Kabat - kierunek Turystyka i Rekreacja
10. Sylwia Jędrysiak - studentka turystyki i rekreacji
11. mgr Marian Pierzynka – kierunek Administracja
12. Ewelina Herba – studentka administracji
13. dr inŜ. Andrzej Dąbrowski – kierunek BHP
14. Łukasz Wardawy – student BHP
15. mgr Małgorzata Babińska – kierunek Politologia
16. Katarzyna Gdesz – studentka politologii
17. dr Witold Diakowski – kierunek Kosmetologia
18. Weronika Moczko – studentka kosmetologii
§3
Traci moc Uchwała nr 26/2008 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów oraz Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla
studentów Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.