Kraty pomostowe

Transkrypt

Kraty pomostowe
decmet
66-131 Cigacice , Kolejowa 4 tel./fax : +48 68 456 68 90 / 91
e-mail : [email protected] , www:decmet.pl
Kraty pomostowe
Zastosowanie
Wycieraczki
Wykonujemy kraty
wg. wymiarów
i rysunków
klienta.
- pomosty ,
- chodniki
pomostów,
-ci¹gi
komunikacyjne,
-przykrycia
kana³ów
i
otworów
na
powierzchniach
- ró¿nego
typu
wycieraczki
Spe³niamy
oczekiwania
w
zakresie
wielkoœci krat,
ich kszta³tu,
obci¹¿enia
i
sposobu
zamocowania.
Platformy , pod³ogi pomostów
Kraty
typu
Mostostal
Przykrycia kana³ów
Ci¹gi komunikacyjne
np schody

Podobne dokumenty