P-55-2012 Opis - Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa

Transkrypt

P-55-2012 Opis - Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa
ul. Janickiego 20B, 60-542 Pozna ,
tel./fax: (061)843-28-01/03
Inwestor
Radomski Szpital Specjalistyczny
Im. Dr Tytusa Cha ubi skiego
26-610 Radom, ul. Tochtermana 1
Temat opracowania
Opis instalacji przyzywowej Oddzia u Chorób
Wewn trznych z Odcinkiem Gastroenterologii
1 Dnia i Odcinkiem Alergologii Radomskiego
Szpitala Specjalistycznego
Stadium dokumentacji
Bran a
Projekt wykonawczy
Elektroinstalacyjna
Autorzy
Imi i nazwisko
Bran a/Zakres
Jerzy Witkowski
Elektryczna
mgr in . Krzysztof Rechnia
Elektryczna
Sprawdzi :
Zawarto
dokumentacji
Opis techniczny
1. Strona tytu owa
2. Opis techniczny
3. Rysunek
Data
Pozna , 07 2010 r.
Nr uprawnie proj.
UAN/N/7210/86
Instalacj zaprojektowano w oparciu o cyfrowy (2
y) niskonapi ciowy
system przywo awczy Mediopt. Podstaw systemu s mikroprocesorowe
CENTRALKI z wy wietlaczem ciek okrystalicznym, na których wskazywane s
wszystkie zdarzenia zachodz ce w systemie. Wszystkie opisy powinny by w
zyku polskim (wymóg ustawowy). Centralki umie ci w pomieszczeniach
dy urek piel gniarek i pokojach lekarskich (1.12, 1.14, 1.17, 1.36).
Przywo ania od pacjentów inicjowane s z przycisków lub manipulatorów
gruszkowych umieszczonych przy
kach. Gniazda przycisków montowa w
cianie w puszkach p/t lub w zestawach medycznych. W toaletach dost pnych
dla chorych lub niepe nosprawnych umie ci przyciski sznurkowe na wysoko ci
h=2,20m. Przyciski przywo awczo-kasuj ce zlokalizowa wewn trz sal/toalet na
wysoko ci wy czników o wietlenia ogólnego w pobli u drzwi wej ciowych.
Personel piel gniarski powinien mie mo liwo wezwania lekarza dy urnego
dodatkowym przyciskiem alarmowym. W pokoju lekarza dy urnego umie ci
sygnalizator optyczno-d wi kowy. W systemie powinny znajdowa si lampki
sygnalizacyjne umieszczone nad drzwiami sal chorych/toalet widoczne dla
personelu znajduj cego si poza dy urk . System przywo awczy powinien mie
mo liwo rejestracji/archiwizowania zdarze oraz mo liwo po czenia z
innymi oddzia ami aby prawid owo kierowa ruchem personelu.
Instalacj prowadzi w korytkach w suficie podwieszanym lub p/t w rurkach
typu peszel. Pacjent dokonuje wezwania manipulatorem gruszkowym
umieszczonym w gnie dzie przycisku gruszkowego bezpo rednio na cianie lub
w zestawie nad kowym. Przywo anie wskazywane jest na centralce systemu
umieszczonej w dy urce piel gniarskiej przy czym piel gniarka otrzymuje
dok adne wskazanie numeru sali oraz
ka pacjenta – dodatkowo je li
wezwanie pochodzi z toalety przy adresie pojawia si opis WC. Nad drzwiami
wej ciowymi do sal pacjentów znajduj si trójkolorowe lampki sygnalizacyjne
wskazuj ce wszystkie wezwania w systemie oraz reakcje personelu i tak
wezwanie od pacjenta sygnalizowane jest pojawieniem si koloru czerwonego
oraz sygna em d wi kowym o ma ej cz stotliwo ci, potwierdzenie obecno ci
piel gniarki powoduje zmian koloru na zielony oraz zanik sygna u
wi kowego. Wezwanie dodatkowej pomocy powoduje miganie lampki w
kolorze zielonym i czerwonym jednocze nie oraz sygna d wi kowy o
zwi kszonej cz stotliwo ci, alarmowe wezwanie lekarza powoduje bardzo
intensywne miganie lampki w kolorze czerwonym oraz silne sygna y akustyczne
wysokiej cz stotliwo ci. Wezwanie alarmowe – lekarskie ma najwy szy
priorytet i na Centralce systemu zajmuje pierwsze miejsce, dodatkowo w
dy urce lekarskiej uaktywnia si sygnalizator optyczno d wi kowy zmuszaj c
lekarza do reakcji. Lekarz mo e zlokalizowa adres wezwania na centralce
systemu lub opcjonalnie na salowym wy wietlaczu ciek okrystalicznym po jego
aktywacji, za jego pomoc lekarz mo e równie wezwa do siebie dy uruj
piel gniark . Z toalet pacjenci przywo uj personel za pomoc przycisku
2
sznurkowego. Piel gniarka, która zlokalizowa a wezwanie po przybyciu do sali
pacjenta potwierdza obecno na przycisku przywo awczo-odwo awczym lub
salowym wy wietlaczu ciek okrystalicznym, za pomoc tych elementów mo e
równie wezwa dodatkow pomoc piel gniarsk lub wezwa dy uruj cego
lekarza za pomoc przycisku lekarskiego zintegrowanego z przyciskiem
przywo awczo-odwo awczym lub salowym wy wietlaczem LCD. Po
potwierdzeniu obecno ci piel gniarki w sali pacjenta lub toalecie wszystkie
wezwania zachodz ce w systemie zostan przekazane do tej sali a przycisk
przywo awczo-odwo awczy poinformuje piel gniark akustycznie i zacznie
cyklicznie miga , je li b dzie to salowy wy wietlacz LCD to zostanie on
dodatkowo pod wietlony i znajdzie si na nim informacja z adresem wezwania z
innej sali, w tej wersji piel gniarka nie b dzie musia a lokalizowa wezwania na
centralce w dy urce lub na lampce systemowej na korytarzu.
System dokonuje autokontroli w ustalonych przez u ytkownika godzinach i
dokonuje sprawdzenia funkcjonowania, o wszystkich uszkodzeniach i
nieprawid owo ciach informuje na centralce systemu, równie wszystkie
przerwy w instalacji i wyj cie manipulatora z gniazda przycisku spowoduje
pojawienie si informacji na wy wietlaczu Centralki Systemu. Wszystkie
wezwania i komunikaty pozostaj aktywne w systemie a do ich odwo ania.
Opcjonalnie mo na dokonywa przekazywania wezwa na Pager personelu
znajduj cego si chwilowo poza oddzia em. Równie pacjenci, którzy mog si
porusza a powinni znajdowa si pod nadzorem mog zosta wyposa eni w
nadajnik jednokana owy i z niego dokona wezwania w obr bie oddzia u.
Centralki systemu maj mo liwo po czenia ze sob i przekazywania wezwa
mi dzy s siednimi oddzia ami. Do dyspozycji u ytkownika jest równie
program rejestruj cy zdarzenia w systemie. Wszystkie elementy systemu s
adresowane miejscowo i zachowuj ustawienia po zaniku napi cia Zegar
centralki zabezpieczony jest bateria litow o wysokiej trwa ci. Zasilacze
nale y instalowa w poszczególnych tablicach rozdzielczych.
3