Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania

Transkrypt

Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania
TABL. 12(175).
TURYSTYCZNE OBIEKTY ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA
COLLECTIVE TOURIST ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS
WYSZCZEGÓLNIENIE
2000
2002
2003
SPECIFICATION
Obiekty (stan w dniu 31 VII) ..........
Hotele...............................................
Motele ..............................................
Pensjonaty .......................................
Domy wycieczkowe..........................
Schroniska .......................................
Schroniska młodzieżowe..................
Kempingi ..........................................
Pola biwakowe .................................
Ośrodki wczasowe ...........................
Ośrodki kolonijne..............................
Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe..............................................
Domy pracy twórczej........................
Zespoły ogólnodostępnych domków
turystycznych ................................
Ośrodki do wypoczynku sobotnioniedzielnego i świątecznego..........
Pozostałe obiekty .............................
Miejsca noclegowe (stan w dniu
31 VII)............................................
53518
53016
49590
w tym całoroczne ..........................
44319
47273
43866
Hotele...............................................
10977
13738
14171
812
112
4
85
23
23
37
10
14
169
15
819
147
6
51
15
15
35
11
7
166
15
57
7
63
6
44
29
19
193
18
235
Motele ..............................................
187
285
Pensjonaty .......................................
3005
1812
Domy wycieczkowe..........................
1294
1072
782
153
6
50
13
16
34
12
5
159
15
Facilities (as of 31 VII)
Hotels
Motels
Boarding houses
Excursion hostels
Shelters
Youth hostels
Camping sites
Tent camp sites
Holiday centres
Holiday youth centres
57 Training-recreational centres
5 Creative arts centres
25 Public tourist cottages
Weekend and holiday accommo17
dation establishments
215 Other facilities
Number of beds (as of 31 VII)
of which open all year
Hotels
264 Motels
1821 Boarding houses
956 Excursion hostels
Schroniska .......................................
1174
918
Schroniska młodzieżowe..................
1931
1710
1665
946 Shelters
Kempingi ..........................................
811
1575
1365 Camping sites
Youth hostels
Pola biwakowe .................................
1390
824
Ośrodki wczasowe ...........................
12360
11388
10821
640 Tent camp sites
Ośrodki kolonijne..............................
1373
1204
1333
Holiday youth centres
Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe..............................................
3862
4176
3949
Training-recreational centres
Domy pracy twórczej .......................
216
177
144 Creative arts centres
Zespoły ogólnodostępnych domków
turystycznych ................................
2268
1334
1383 Public tourist cottages
Ośrodki do wypoczynku sobotnioniedzielnego i świątecznego..........
1219
1053
1077
Weekend and holiday accommodation establishments
Other facilities
Holiday centres
Pozostałe obiekty .............................
11451
11750
9055
Korzystający z noclegów w tys.....
1515,4
1572,6
1592,2
w tym turyści zagraniczni ..............
290,8
320,8
371,6
Hotele...............................................
652,4
678,7
762,1
Hotels
Motele ..............................................
22,9
21,4
19,1
Motels
Pensjonaty .......................................
43,1
29,5
30,7
Boarding houses
Domy wycieczkowe..........................
34,6
31,7
32,6
Excursion hostels
Tourists accommodated in thous.
of which foreign tourists
TABL. 12(175).
TURYSTYCZNE OBIEKTY ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA (dok.)
COLLECTIVE TOURIST ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS (cont.)
WYSZCZEGÓLNIENIE
2000
2002
2003
SPECIFICATION
Schroniska .......................................
31,1
22,4
21,9
Shelters
Schroniska młodzieżowe..................
76,2
62,2
60,5
Youth hostels
Kempingi ..........................................
9,8
15,3
10,7
Camping sites
Pola biwakowe .................................
4,4
2,6
2,3
Tent camp sites
Ośrodki wczasowe ...........................
229,5
221,1
217,1
Holiday centres
Ośrodki kolonijne..............................
16,8
14,2
19,1
Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe..............................................
97,1
113,7
121,0
Domy pracy twórczej........................
4,9
4,8
4,4
Zespoły ogólnodostępnych domków
turystycznych ................................
25,5
14,5
12,8
Public tourist cottages
Weekend and holiday accommodation establishments
Ośrodki do wypoczynku sobotnioniedzielnego i świątecznego..........
15,9
13,1
10,2
Pozostałe obiekty .............................
251,3
327,5
267,7
Udzielone noclegi w tys. ..............
w tym turystom zagranicznym .......
Hotele...............................................
Motele ..............................................
Pensjonaty .......................................
Domy wycieczkowe..........................
Schroniska .......................................
Schroniska młodzieżowe..................
Kempingi ..........................................
Pola biwakowe .................................
Ośrodki wczasowe ...........................
Ośrodki kolonijne..............................
Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe..............................................
Domy pracy twórczej .......................
Zespoły ogólnodostępnych domków
turystycznych ................................
Ośrodki do wypoczynku sobotnioniedzielnego i świątecznego..........
Pozostałe obiekty .............................
5480,0
700,4
1306,9
28,4
201,2
107,1
71,4
171,5
22,9
11,6
1193,6
98,9
5178,6
792,4
1324,4
30,5
116,1
79,5
45,9
140,0
35,5
4,6
1043,9
78,6
4788,4
955,2
1526,4
25,6
118,1
108,5
42,1
134,8
25,7
5,0
947,4
105,6
376,2
15,4
429,1
15,1
431,0
14,7
119,5
59,0
54,9
64,4
1691,0
46,5
1729,8
46,4
1202,0
Holiday youth centres
Training-recreational centres
Creative arts centres
Other facilities
Nights spent (overnight stay)
in thous.
of which foreign tourists
Hotels
Motels
Boarding houses
Excursion hostels
Shelters
Youth hostels
Camping sites
Tent camp sites
Holiday centres
Holiday youth centres
Training-recreational centres
Creative arts centres
Public tourist cottages
Weekend and holiday accommodation establishments
Other facilities

Podobne dokumenty