PRZEDMIAR ROBÓT

Transkrypt

PRZEDMIAR ROBÓT
Strona tytułowa dla przedmiaru
PRZEDMIAR ROBÓT
Inwestycja:
Zespół Szkół Technicznych
Budowa nowych i remont istniejących piłkochwytów
Adres:
Kościuszki
44-200 Rybnik
Kod CPV 1:
Nazwa wg CPV 1:
45342000-6
Wznoszenie ogrodzeń
Inwestor:
Adres:
Miasto Rybnik
Chrobrego 2
44-200 Rybnik
Wykonawca:
Adres:
Sporządził:
Piotr Wieczorek, IMI
Sprawdził:
Data opracowania
październik 2008
Inwestor
ZST
Przedmiar
ZST
Lp
Kod
Opis, lokalizacja i wyliczenia
Jm.
Ilości
składowe
Razem
1
2
3
4
5
6
1
1.1
1.2
1.3
1.4
NOWY PIŁKOCHWYT
kalk. ind.
kalk. ind.
kalk. ind.
kalk. ind.
1.5
kalk. ind.
1.6
kalk. ind.
1.7
kalk. ind.
1.8
kalk. ind.
1.9
kalk. ind.
1.10
KNR 4-01
0108-0700
1.11
KNR 4-01
0108-0800
2
Trasowanie fundamentów, wykop lub wiercenie,
betonowanie tulei i fundamentów zastrzałów (0,3*0,3*1,0 m
w rozstawie co 3,0 m)
szt.
2*10+2*2
szt.
Tuleja mocująca słup w fundamencie; dł. 500 mm
szt.
20
szt.
Słup stalowy, ocynkowany, kwadratowy 80x80 mm;
wysokość po zamontowaniu w tulei 5,0 m
szt.
2*10
szt.
Zastrzał stabilizujący słupy zewnętrzne
szt.
2*2
szt.
Elementy mocujące siatkę (linki stalowe, śruby rzymskie);
komplet stanowią elementy dla piłkochwytu o wymiarach
27,0 x 5,0 m
kpl
2
kpl
Siatka bezwęzłowa z polipropylenu; oczka max. 12x12 cm,
splot gr. 4 mm; kolor zielony
m2
2*27,0*5,0
m2
Karabińczyki stalowe, ocynkowane; łączenie siatki z linką
stalową w poziomie
szt.
2*270
szt.
Haczyki PP; łączenie siatki ze słupem w pionie
szt.
1*270
szt.
MontaŜ piłkochwytu
m2
270,0
m2
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km. Kategoria gruntu IV
m3
24*0,3*0,3*1,0
m3
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na kaŜdy
następny 1 km
Krotność = 9
m3
2,16
m3
KNR 2-25
0307-0300
2.2
kalk. ind.
2.3
KNR 4-01
0102-0600
Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych
obetonowanych [ANALOGIA - demontaŜ siatki i linek
piłkochwytu]
m2
100,0*5,0
20,000
20,000
20,000
20,000
4,000
4,000
2,000
2,000
270,000
270,000
540,000
540,000
270,000
270,000
270,000
270,000
2,160
2,160
2,160
2,160
m2
KNR 4-01
0201-0300
KNR 4-01
0203-0100
500,000
500,000
Usztywnienie słupów zastrzałami na czas wzmacniania
fundamentów
31,000
31
2.5
24,000
REMONT PIŁKOCHWYTU ISTNIEJĄCEGO
2.1
2.4
24,000
31,000
Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości
dna do 1,5 m i głębokości do 3,0 m w gruncie suchym lub
wilgotnym. Kategoria gruntu IV [odkopanie słupów dla
wykonania nowych stóp fundamentowych]
m3
31*(0,3*0,3*1,0)
m3
Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej stóp
fundamentowych [deskowanie głowic stóp fundamentowych
m2
31*(4*0,3*0,5)
m2
Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych z
betonu monolitycznego ław i stóp fundamentowych
m3
31*(0,3*0,3*1,2)
m3
2,790
2,790
18,600
18,600
3,348
3,348
Przedmiar
ZST
Lp
Kod
Opis, lokalizacja i wyliczenia
Jm.
Ilości
składowe
Razem
1
2
3
4
5
6
2.6
KNR-W 2-05
0208-0400
2.7
KNR 4-01
1212-2900
2.8
KNR 4-01
1212-3200
MontaŜ konstrukcji stalowej podparć,zawieszeń i osłon o
masie elementu do 50 kg [dodatkowy słupek z profilu
40x40 mm mocowany do kaŜdego słupa; dł. 5,50 m, ostatni
metr nachylony pod kątem ok. 30st.; mocowanie do
istniejącego słupa za pomocą 6 wsporników z profilu j.w.]
(31*5,5+31*6*0,15)*3,9*0,001
2.9
KNR 4-01
1212-2801
2.10
KNR 4-01
1212-3101
2.11
KNR-W 2-25
0307-0100
2.12
KNR 4-01
0108-0700
2.13
KNR 4-01
0108-0800
t
t
Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do
50 mm [analogia - dodatkowe słupki i wsporniki)
m
31*(5,5+6*0,15)
m
Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy
ponad 50 do 100 mm
m
31*5,0
m
Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o
średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową
m
198,4
m
Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o
średnicy ponad 50 do 100 mm farbą ftalową nawierzchniow
ą
m
155,0
m
Budowa ogrodzeń z siatki na słupkach z rur stalowych
obetonowanych [montaŜ siatki na gotowych słupach oraz
malowanie]
m2
100,0*5,5
m2
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km. Kategoria gruntu IV
m3
2,79
m3
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na kaŜdy
następny 1 km
Krotność = 9
m3
2,79
m3
0,774
0,774
198,400
198,400
155,000
155,000
198,400
198,400
155,000
155,000
550,000
550,000
2,790
2,790
2,790
2,790