Jezus przebacza nam i my przebaczajmy

Transkrypt

Jezus przebacza nam i my przebaczajmy
Lipiec
2016
Jezus przebacza nam
i my przebaczajmy
Szymon, faryzeusz, zaprasza Jezusa na posi³ek
do swojego domu. Jezus wchodzi do domu
faryzeusza i siada przy stole.
Pewna grzeszna kobieta z tamtego miasta
przychodzi z naczyniem pe³nym pachn¹cego
olejku i zaczyna myæ nogi Jezusowi swoimi
³zami. Potem suszy je swoimi w³osami, ca³uje
i namaszcza pachn¹cym olejkiem.
Pewnego dnia rozgrywaliœmy mecz pi³ki
no¿nej i wygrywaliœmy. Ci, którzy
przegrywali, nie byli zadowoleni i zaczêli
mnie faulowaæ, potr¹caj¹c ³okciem.
Upad³em, rani¹c siê w klatkê piersiow¹.
Rozp³aka³em siê i domaga³em siê
karnego, ale siê nie zgodzili.
Zdenerwowa³em siê
i postanowi³em faulowaæ tak jak oni.
„B¹dŸcie dla siebie nawzajem dobrzy
i mi³osierni. Przebaczajcie sobie,
tak jak i Bóg wam przebaczy³
w Chrystusie” (Ef 4, 32)
Jezus, zwracaj¹c siê do Szymona, mówi: „S¹ jej
odpuszczone liczne grzechy, poniewa¿ bardzo
umi³owa³a”. Potem zwraca siê do kobiety:
„Odpuszczone s¹ twoje grzechy. Twoja wiara ciê
ocali³a, idŸ w pokoju”. (£k 7, 36-50).
Ale, myœl¹c o Jezusie w nich,
przebaczy³em. Po meczu nadal
pozostaliœmy przyjació³mi. (Michel, Francja)