2. przedmiar budowlanka

Komentarze

Transkrypt

2. przedmiar budowlanka
STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT
Temat nr : OR1-BUD-1112
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 8.1
P RZ E DMI AR ROBÓT
Zadanie :
Prace budowlane
Obiekt :
Obiekt sportowy
Adres :
ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, dz. 289/7 , 59-300 Lubin
Prace budowlane związane z remontem trybun, oświetleniem i ogrodzeniem terenu obiektu sportowego
przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie kod CPV 45212200-8
Inwestor :
Wykonawca :
Powiat Lubiński
ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin
do wyłonienia w postępowaniu przetargowym
Jednostka autorska : Przedsiębiorstwo "BUDMAR" M.A. Adamscy, ul.Śniadeckich 12A, 64-100 Leszno
Opracował : mgr inŜ. Beata Raburska
Data : 2009-09-01
-1-
1
S PI S DZ I AŁ ÓW PRZ EDMI ARU
Temat nr : OR1-BUD-1112
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 8.1
Zadanie : Prace budowlane
Obiekt : Obiekt sportowy
Adres : ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, dz. 289/7 , 59-300 Lubin
Prace budowlane związane z remontem trybun, oświetleniem i ogrodzeniem terenu obiektu sportowego
przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie kod CPV 45212200-8
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU
Lp.
Opis stanu / elementu
A STAN : Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45111100-9
A.a ELEMENT : Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45111100-9
B STAN : Instalowanie ogrodzeń - kod CPV 45341000-9
B.b ELEMENT : Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0
B.c ELEMENT : Fundamenty ogrodzenia- kod CPV 45262210-6
B.d ELEMENT : Wznoszenie ogrodzeń - kod CPV 45342000-6
C STAN : Nawierzchnie - kod CPV 45233200-1
C.e ELEMENT : Nawierzchnia z kostki betonowej: kod CPV 45233000-9
C.f ELEMENT : Nawierzchnia terenu zielonego: kod CPV 45233000-9
D STAN : Trybuny - kod CPV 45000000-7
D.g ELEMENT : Roboty budowlane na trybunach: kod CPV 45000000-7
D.h ELEMENT : Nowe schody na trybunach: kod CPV 45000000-7
D.i ELEMENT : Remont istniejących schodów na trybunach: kod CPV 45000000-7
- - - Koniec wydruku spisu działów przedmiaru - - -
-2-
2
Str: 1
P RZ EDMI AR ROBÓT
Temat nr : OR1-BUD-1112
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 8.1
Zadanie : Prace budowlane
Obiekt : Obiekt sportowy
Adres : ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, dz. 289/7 , 59-300 Lubin
Prace budowlane związane z remontem trybun, oświetleniem i ogrodzeniem terenu obiektu sportowego
przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie kod CPV 45212200-8
Str: 1
Lp.
Podstawa kalkulacji
/ Opis pozycji
Ilość
Jedn. miary
A. STAN : Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45111100-9
A.a. ELEMENT : Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45111100-9
1. KNR 201-0103-05-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 46-55 cm
34,000 szt
2. KNR 201-0105-05-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa
Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 46-55 cm
34,000 szt
3. KNR 201-0109-01-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa
Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników: gęstych
0,150 ha
4. KNR 404-0814-04-00 IGM Warszawa
Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o średnicy : - 38 - 50 mm- demontaŜ znicza
50,000 szt
5. KNR 404-0305-04-00 IGM Warszawa
Rozebranie belek podwalinowych jako niezaleŜnych konstrukcji, przy grubości węŜszego boku : - do 20 cm
Opis pozycji obmiaru
4,860 m3
WyraŜenie arytmetyczne
Wynik
(95,90+2*3,1415*38-4,20*2-1,25*2)*0,10*0,15 =
Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku
Razem obmiar =
6. KNR 404-0302-01-00 IGM Warszawa
Rozebranie ław o grubości/wysokości/: - do 70 cm
4,860
4,860
16,460 m3
Opis pozycji obmiaru
WyraŜenie arytmetyczne
Wynik
(95,90+2*3,1415*38-4,20-1,25)*0,10*0,5 =
16,460
Razem obmiar =
16,460
7. KNR 225-0312-03-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa
Rozebranie bram i furtek z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi z: rur lub kształtowników
stal.
Opis pozycji obmiaru
12,600 m2
WyraŜenie arytmetyczne
furtki :
bramy :
8. KNR 225-0309-02-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa
Rozebranie ogrodzenia panelowego.na słupkach stalowych
Opis pozycji obmiaru
Wynik
1,25*1,20*2 =
4*1,20*2 =
3,000
9,600
Razem obmiar =
12,600
388,500 m2
WyraŜenie arytmetyczne
Wynik
(95,90+2*3,1415*38-4,20*2-1,25*2)*1,20 =
Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku
9. KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa
Rozebranie obrzeŜy na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm
-3-
3
Razem obmiar =
560,550 m
388,500
388,500
P RZ EDMI AR ROBÓT
Temat nr : OR1-BUD-1112
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 8.1
Prace budowlane związane z remontem trybun, oświetleniem i ogrodzeniem terenu obiektu sportowego
przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie kod CPV 45212200-8
STAN : A. Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45111100-9
ELEMENT : A.a. Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45111100-9
Lp.
Podstawa kalkulacji
Str: 2
/ Opis pozycji
Opis pozycji obmiaru
Ilość
Jedn. miary
WyraŜenie arytmetyczne
przy ogrodzeniu :
pod trybunami :
nad trybunami :
Wynik
(95,90+2*3,1415*38-4,20*2-1,25*2) =
127+2 =
107,80 =
Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku
Razem obmiar =
10. KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa
Rozebranie chodników,z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej
Opis pozycji obmiaru
560,550
409,600 m2
WyraŜenie arytmetyczne
Wynik
częśc dolna pod trybunami :
3,20*(10+10+108) =
409,600
Razem obmiar =
409,600
11. KNR 401-0108-11-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem,
na odległość: do 1 km
Opis pozycji obmiaru
323,750
129,000
107,800
61,750 m3
WyraŜenie arytmetyczne
Wynik
26*1*0,5*0,5+4,86+16,46+560,55*0,08*0,30*1+409,6*0,05 =
Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku
Razem obmiar =
12. KNR 401-0108-12-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem,
na odległość: za kaŜdy następny 1 km
61,750 m3
13. kalk.indywid.
Koszty składowania gruzu na składowisku odpadów
61,750 m3
61,750
61,750
B. STAN : Instalowanie ogrodzeń - kod CPV 45341000-9
B.b. ELEMENT : Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0
14. KNR 201-0312-10-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m: grunt kat. III
Opis pozycji obmiaru
136,000 szt
WyraŜenie arytmetyczne
Wynik
Dokładność obliczeń obmiaru - do liczby całkowitej
15. KNR 401-0108-06-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem
gruntu kategorii: III
Opis pozycji obmiaru
324/2,5+6 =
136,000
Razem obmiar =
136,000
13,460 m3
WyraŜenie arytmetyczne
Wynik
136*0,30*0,30*1,10 =
Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku
16. KNR 401-0108-08-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za kaŜdy 1 km powyŜej
pierwszego
-4-
4
Razem obmiar =
13,460 m3
13,460
13,460
P RZ EDMI AR ROBÓT
Temat nr : OR1-BUD-1112
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 8.1
Prace budowlane związane z remontem trybun, oświetleniem i ogrodzeniem terenu obiektu sportowego
przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie kod CPV 45212200-8
STAN : B. Instalowanie ogrodzeń - kod CPV 45341000-9
ELEMENT : B.b. Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0
Lp.
Podstawa kalkulacji
Str: 3
/ Opis pozycji
Ilość
17. kalk.indywid.
Opłata za składowisko odpadów
Jedn. miary
13,460 m3
B.c. ELEMENT : Fundamenty ogrodzenia- kod CPV 45262210-6
18. KNR 202-1101-01-01 IOZiEPB ORGBUD W-wa
Podkłady na podłoŜu gruntowym, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 7,5
Opis pozycji obmiaru
1,220 m3
WyraŜenie arytmetyczne
Wynik
136*0,30*0,30*0,10 =
Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku
Razem obmiar =
19. KNR 202-0203-01-03 IOZiEPB ORGBUD W-wa
Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykłego B-20 o objętości: do 0,5 m3
Opis pozycji obmiaru
1,220
1,220
12,240 m3
WyraŜenie arytmetyczne
Wynik
136*0,30*0,30*1,0 =
12,240
Razem obmiar =
12,240
B.d. ELEMENT : Wznoszenie ogrodzeń - kod CPV 45342000-6
20. KNR 202-1802-04-00 WACETOB Warszawa
Ogrodzenia z paneli 3D, na słupkach stalowych o rozstawie 2,63 m obsadzonych w gniazdach cokołów
przy wysokości siatki: 2,0 m i słupkach z kształtowników walcowanych
Opis pozycji obmiaru
323,750 m
WyraŜenie arytmetyczne
Wynik
95,90+2*3,1415*38-2*4,20-2*1,25 =
Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku
Razem obmiar =
21. KNR 223-0402-02-00 GKKFiS
Zawieszenie na gotowych słupkach bram stalowych, o wymiarach 400x220 cm
2,000 szt
22. KNR 223-0402-03-00 GKKFiS
Zawieszenie na gotowych słupkach furtek stalowych, o wymiarach 120x200 cm - w środku przęsła
2,000 szt
323,750
323,750
23. KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa
323,750 m
Podwalina betonowa 2390mm 20x5 cm, na podsypce: piaskowej osadzona w dwóch łacznikach betonowych
osadzonych na słupku
C. STAN : Nawierzchnie - kod CPV 45233200-1
C.e. ELEMENT : Nawierzchnia z kostki betonowej: kod CPV 45233000-9
24. KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa
Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV
Opis pozycji obmiaru
269,300 m
WyraŜenie arytmetyczne
pod trybunami :
nad trybunami :
-5-
5
Wynik
127+2 =
107,80+1,50*2+29,50 =
129,000
140,300
Razem obmiar =
269,300
P RZ EDMI AR ROBÓT
Temat nr : OR1-BUD-1112
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 8.1
Prace budowlane związane z remontem trybun, oświetleniem i ogrodzeniem terenu obiektu sportowego
przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie kod CPV 45212200-8
STAN : C. Nawierzchnie - kod CPV 45233200-1
ELEMENT : C.e. Nawierzchnia z kostki betonowej: kod CPV 45233000-9
Lp.
Podstawa kalkulacji
Str: 4
/ Opis pozycji
Ilość
25. KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
Ławy pod krawęŜniki: betonowe z oporem
Jedn. miary
18,180 m3
Opis pozycji obmiaru
WyraŜenie arytmetyczne
Wynik
269,30*(0,30*0,15+0,15*0,15) =
Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku
Razem obmiar =
26. KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa
ObrzeŜa betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową
269,300 m
27. KNNR 006-0103-03-00 MRRiB
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie
w gruncie kat.II-VI przy uŜyciu: równiarki i walca wibracyjnego
570,660 m2
Opis pozycji obmiaru
WyraŜenie arytmetyczne
częśc dolna - pod trybunami :
część górna - nad trybunami :
18,180
18,180
Wynik
3,20*(10+10+107,80) =
1,50*107,80 =
408,960
161,700
Razem obmiar =
570,660
28. KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa
570,660 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej 5cm
Opis pozycji obmiaru
WyraŜenie arytmetyczne
częśc dolna pod trybunami :
część górna trybun :
Wynik
3,20*(10+10+107,80) =
1,50*107,80 =
408,960
161,700
Razem obmiar =
570,660
C.f. ELEMENT : Nawierzchnia terenu zielonego: kod CPV 45233000-9
29. KNR 401-0108-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Dowóz ziemi urodzajnej samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z
załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III
Opis pozycji obmiaru
64,800 m3
WyraŜenie arytmetyczne
wzdłuŜ ogrodzenia :
Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku
Wynik
324*2*0,10 =
64,800
Razem obmiar =
64,800
30. KNR 401-0108-08-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa
Dodatek do przywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za kaŜdy 1 km powyŜej
pierwszego (docelowo 5km)
64,800 m3
31. KNR 221-0218-04-00 MBGPiK
Rozścielenie ziemi urodzajnej na skarpach o nachyleniu do 1:2, sposobem ręcznym z: przerzutem
64,800 m3
Opis pozycji obmiaru
WyraŜenie arytmetyczne
wzdłuŜ ogrodzenia :
Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku
32. KNR 221-0401-04-00 MBGPiK
Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawoŜeniem, w gruncie : kat.I-II
-6-
6
Wynik
324*2*0,10 =
64,800
Razem obmiar =
64,800
648,000 m2
P RZ EDMI AR ROBÓT
Temat nr : OR1-BUD-1112
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 8.1
Prace budowlane związane z remontem trybun, oświetleniem i ogrodzeniem terenu obiektu sportowego
przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie kod CPV 45212200-8
STAN : C. Nawierzchnie - kod CPV 45233200-1
ELEMENT : C.f. Nawierzchnia terenu zielonego: kod CPV 45233000-9
Lp.
Podstawa kalkulacji
Str: 5
/ Opis pozycji
Opis pozycji obmiaru
Ilość
Jedn. miary
WyraŜenie arytmetyczne
Wynik
324*2 =
648,000
Razem obmiar =
648,000
D. STAN : Trybuny - kod CPV 45000000-7
D.g. ELEMENT : Roboty budowlane na trybunach: kod CPV 45000000-7
33. KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa
Przygotowanie podłoŜa poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Opis pozycji obmiaru
611,860 m2
WyraŜenie arytmetyczne
powierzchnia pozioma :
powierzchnia pionowa :
Wynik
(0,77*6+0,27)*(7,68*4+6,58*8) =
(0,35*7)*(7,68*4+6,58*8) =
Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku
34. KNR 401-0704-02-00 WACETOB Warszawa
Gruntowanie zaprawą cementową (warstwa sczepna) powierzchi z cegły, betonu lub płyt wiórowych
Opis pozycji obmiaru
Razem obmiar =
Wynik
(0,77*6+0,27)*(7,68*4+6,58*8) =
(0,35*7)*(7,68*4+6,58*8) =
Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku
35. KNR 401-0203-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Uzupełnienie betonem zwykłym z kruszywa naturalnego B-25 Ŝelbetowych monolitycznych elementów
konstrukcyjnych: schodów prostych (30% powierzchni)
Opis pozycji obmiaru
611,860
611,860 m2
WyraŜenie arytmetyczne
powierzchnia pozioma :
powierzchnia pionowa :
407,630
204,230
Razem obmiar =
407,630
204,230
611,860
5,510 m3
WyraŜenie arytmetyczne
Wynik
Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku
611,86*0,30*0,03 =
5,510
Razem obmiar =
5,510
36. KNR 202-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
25,340 m3
Stopnie betonowe schodów zewnętrznych na gotowym podłoŜu- beton B-25 - elementy betonowe pod siedziska
Opis pozycji obmiaru
WyraŜenie arytmetyczne
elementy podwójne :
elementy potrójne :
Wynik
1,07*0,31*0,143*280 =
1,62*0,31*0,143*168 =
Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku
37. KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa
Nawierzchnie na trybunach z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej,
Opis pozycji obmiaru
Razem obmiar =
WyraŜenie arytmetyczne
38. kalk.indywid.
MontaŜ siedzisk Novanta 1
Wynik
Razem obmiar =
1 064,000 kpl
-7-
7
25,340
245,250 m2
0,77*(7,68*4+6,58*8)*6+0,27*(7,68*4+6,58*8)-1,07*0,284*280-1,62*0,284*168 =
Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku
13,280
12,060
245,250
245,250
P RZ EDMI AR ROBÓT
Temat nr : OR1-BUD-1112
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 8.1
Prace budowlane związane z remontem trybun, oświetleniem i ogrodzeniem terenu obiektu sportowego
przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie kod CPV 45212200-8
STAN : D. Trybuny - kod CPV 45000000-7
ELEMENT : D.g. Roboty budowlane na trybunach: kod CPV 45000000-7
Lp.
Podstawa kalkulacji
Str: 6
/ Opis pozycji
Ilość
39. KNR 201-0312-10-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m: grunt kat. III
Opis pozycji obmiaru
Jedn. miary
43,000 szt
WyraŜenie arytmetyczne
Wynik
Dokładność obliczeń obmiaru - do liczby całkowitej
40. KNR 202-0203-01-03 IOZiEPB ORGBUD W-wa
Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykłego B-20 o objętości: do 0,5 m3
Opis pozycji obmiaru
84/2+1 =
43,000
Razem obmiar =
43,000
2,150 m3
WyraŜenie arytmetyczne
Wynik
41. KNR 202-1209-01-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa
Balustrady z pochwytem stalowym, z osadzeniem i pomalowaniem farbą olejną
Opis pozycji obmiaru
43*0,25*0,25*0,80 =
2,150
Razem obmiar =
2,150
83,360 m
WyraŜenie arytmetyczne
Wynik
7,68*4+6,58*8 =
83,360
Razem obmiar =
83,360
D.h. ELEMENT : Nowe schody na trybunach: kod CPV 45000000-7
42. KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa
Przygotowanie podłoŜa poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Opis pozycji obmiaru
110,100 m2
WyraŜenie arytmetyczne
powierzchnia pozioma :
powierzchnia pionowa :
Wynik
(0,77*6+0,27)*(1,50*10) =
(0,35*7)*(1,50*10) =
Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku
43. KNR 401-0704-02-00 WACETOB Warszawa
Gruntowanie zaprawą cementową (warstwa sczepna) powierzchi z cegły, betonu lub płyt wiórowych
4,790 m3
WyraŜenie arytmetyczne
Wynik
0,14*0,38*6*1,50*10 =
Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku
45. KNR 401-0704-02-00 WACETOB Warszawa
Gruntowanie zaprawą cementową (warstwa sczepna) powierzchi z cegły, betonu lub płyt wiórowych
Opis pozycji obmiaru
Razem obmiar =
46. KNNR 006-0107-03-00 MRRiB
Wyrównanie stopni istniejących schodów mieszanką betonową B-20, przy grubości warstwy 3,5cm
8
4,790
4,790
69,300 m2
WyraŜenie arytmetyczne
-8-
110,100
110,100 m2
44. KNR 202-0101-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Stopnie z bloczków betonowych M6 na zaprawie: cementowej
Opis pozycji obmiaru
Razem obmiar =
73,350
36,750
Wynik
0,385*12*(1,50*10) =
69,300
Razem obmiar =
69,300
2,430 m3
P RZ EDMI AR ROBÓT
Temat nr : OR1-BUD-1112
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 8.1
Prace budowlane związane z remontem trybun, oświetleniem i ogrodzeniem terenu obiektu sportowego
przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie kod CPV 45212200-8
STAN : D. Trybuny - kod CPV 45000000-7
ELEMENT : D.h. Nowe schody na trybunach: kod CPV 45000000-7
Lp.
Podstawa kalkulacji
Str: 7
/ Opis pozycji
Opis pozycji obmiaru
Ilość
Jedn. miary
WyraŜenie arytmetyczne
Wynik
0,385*12*(1,50*10)*0,035 =
Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku
Razem obmiar =
47. KNR 202-0902-01-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa
Tynki zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych , wykonane: ręcznie
Opis pozycji obmiaru
2,430
2,430
34,130 m2
WyraŜenie arytmetyczne
Wynik
Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku
0,175*13*(1,50*10) =
34,130
Razem obmiar =
34,130
D.i. ELEMENT : Remont istniejących schodów na trybunach: kod CPV 45000000-7
48. KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa
Przygotowanie podłoŜa poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Opis pozycji obmiaru
68,720 m2
WyraŜenie arytmetyczne
schody środkowe :
schody skrajne :
Wynik
(0,385+0,175)*13*3,40 =
(0,385+0,175)*13*(3,40+2,64) =
Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku
Razem obmiar =
49. KNR 401-0704-02-00 WACETOB Warszawa
Gruntowanie zaprawą cementową (warstwa sczepna) powierzchi z cegły, betonu lub płyt wiórowych
Opis pozycji obmiaru
2,830 m3
WyraŜenie arytmetyczne
Wynik
0,385*13*3,40*0,06 =
0,385*13*(3,40+2,64)*0,06 =
Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku
Razem obmiar =
51. KNR 404-0804-01-00 IGM Warszawa
Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, przez pocięcie palnikiem tlenowym
6,000 m
52. KNR 202-1207-04-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa
Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, z ustawieniem,
zmontowaniem i dwukrotnym pomalowaniem farbą olejną
6,000 m
--- Koniec wydruku przedmiaru ---
-9-
9
68,720
68,720 m2
50. KNNR 006-0107-03-00 MRRiB
Wyrównanie stopni istniejących schodów mieszanką betonową B-20, przy grubości warstwy 6cm
schody środkowe :
schody skrajne :
24,750
43,970
1,020
1,810
2,830