Zwiedzanie Edynburga w trzy dni - proszę o

Transkrypt

Zwiedzanie Edynburga w trzy dni - proszę o
Zwiedzanie Edynburga w trzy dni - proszê o pomoc
Autor: Witold - 2011/02/02 21:27
_____________________________________
Cze¶æ,
Jak w temacie. W najbli¿szym czasie bêdê móg³ po¶wiêciæ 3 dni na zwiedzanie Edynburga. Szukam apartamentu dla
dwóch osób i pomys³ów gdzie siê udaæ. Bêdê zobowi±zany za wszelkie rady.
Z góry dziêkujê
Witold
============================================================================
Odp.:Zwiedzanie Edynburga w trzy dni - proszê o pomoc
Autor: the artysta - 2011/02/02 22:01
_____________________________________
a kiedy to bedzie? bo mozna imprezy dobre polecic od razu:)
jakie klimaty cie interesuja najbardziej? town?city?ruiny?przyroda?wies?kurort?
polecam przewodnik edinburgh.com.pl/przewodnik tam jest sporo edynburgu: craigmillar, portobello, cramond.
moim ulubionym jest chyba zamek na craigmillar.
duzo by pisac. co cie kreci najbardzie?
============================================================================
Odp.:Zwiedzanie Edynburga w trzy dni - proszê o pomoc
Autor: Witold - 2011/02/03 10:40
_____________________________________
Aloha :) Dziêkujê za odpowied¼.
Interesuje nas stare miasto w Edynburgu i to co znajduje siê w jego pobli¿u. Zamki jak najbardziej tak, muzea, ró¿ne
fajne miejskie zak±tki, które ciê¿ko odnale¼æ bêd±c w mie¶cie pierwszy raz, a s± na tyle "miodne", ¿e warto w nich pobyæ.
Termin: przysz³y poniedzia³ek do czwartku rano.
pozdrawiam
Witold
============================================================================
Odp.:Zwiedzanie Edynburga w trzy dni - proszê o pomoc
Autor: lakoma - 2011/02/03 12:38
_____________________________________
Akurat w przewodniku nic nie ma na temat starego miasta, niestety.
Na zamek warto, ale drogo, z tym, ¿e ja tam z regu³y spêdzam z go¶æmi dobre kilka godzin, szczególnie w dzieñ
powszedni, kiedy nie ma t³umów. O 13 mo¿na zobaczyæ jak strzelaj± z one o'clock gun. Wysy³am wszystkich do Muzeum
Wojny na poszukiwanie polskich medali :)
Niespecjalnie warto do Hollyroodhouse Palace (edynburska siedziba królowej, dok³adnie na drugim koñcu Royal Mile),
bo za wygórowan± cenê przegonili nas jedynie po paru komnatach i w³a¶ciwie op³aca³o siê tylko dlatego, ¿e dali
zajrzeæ do zrujnowanej kaplicy.
Do Muzeum na Chambers Street za absolutn± darmochê bardzo siê op³aca :) Owieczkê Dolly mo¿na zobaczyæ
(miêdzy innymi).
Na Scott Monument wej¶æ koniecznie (niektórzy mieszkaj± w Edynburgu od lat i nie wiedzieli, ¿e mo¿na wej¶æ ;P) Wszystko
widaæ jak na d³oni :) Podobnie z Calton Hill.
By³ kto¶ w podziemiach? Bo ja, wstyd przyznaæ, nie. S± przynajmniej dwie opcje zwiedzania: Mary King's Close i
Edinburgh Dungeon (mozna wygooglowaæ).
Forum Portalu Edinburgh.com.pl - Edinburgh.com.pl - Polska Spo³eczno¶æ w Szkocji
FireBoard Forum Component version: 1.0.4
Generated: 9 March, 2017, 01:57
National Galleries? Je¶li Was to interesuje. Bo Portrait Gallery chyba jeszcze zamkniêta, co?
Na Royal Mile jest jeszcze Museum of Childhood i Museum of Edinburgh (nie by³am, niestety, w ¿adnym). A tak¿e
Camera Obscura i Scotch Whiskey Experience (pierwsz± polecam, w drugim nie by³am). Dynamic Earth - tak, je¶li
macie ¿y³kê naukow± (okolice parlamentu).
W Surgeon's Hall jest Muzeum Medycyny, do którego wci±¿ nie moge dotrzeæ, kiedy¶ by³o otwarte w jakich¶ g³upich
porach, ale teraz zdajê siê jest czynne d³u¿ej.
Na Royal Mile mo¿na zajrzeæ do St Giles Cathedral. I w okolicy do Museum on the Mound, oryginalnej siedziby Bank of
Scotland, gdzie s± fajne zabytkowe bankowe zbiory (np. stare ksiêgi, stare sejfy i bardzo stare bankowe skrzynie) oraz
milion funtów... do obejrzenia ;)
Craigmillar jest kawa³ek od Centrum - by³am, ale gdybym mia³a wybieraæ, to pojecha³abym 15 do Rosslyn Chapel. Albo
nawet poci±giem do Falkirk :)
Osobi¶cie go¶ci w Edynburgu prowadzam na chybi³ trafi³ trochê, zale¿nie od go¶cia :) Niektórych ci±gnê do
Bobby'ego, innych szlakiem Elephant House, Spoon (bo tam JK Rowling wiêcej pisa³a, tylko restauracji z tamtych
czasów ju¿ nie ma) i Balmoral Hotel. Na jakie¶ piwo na Grass Markecie (White Hart to ponoæ jeden z najstarszych pubów w
mie¶cie, najstarszy jest gdzie¶ w Duddington, kiedy¶ wygrzeba³am info, ale wci±¿ nie mogê dotrzeæ). Do parlamentu
(latem jest Festival of Politics i Parlament jest otwarty dla zwiedzaj±cych). Fanów rodziny królewskiej do Royal Yacht
Britannia (daleko od starego miasta, ale autobusem 22 bardzo ³atwo dojechaæ). A fanów turystyki górskiej na Arthur's Seat.
W sierpniu mo¿na nawet zajrzec do obserwatorium astronomicznego na Blacford Hill (wiem, ze mo¿na, ale mimo, i¿
pracujê obok, to nigdy nie by³am), tylko trzeba siê wcze¶niej umówiæ - zdajê siê w pi±tki s± wieczory otwarte dla publiki
:) Jedn± go¶ciówê wziê³am na dziedziniec Old College ;) I ca³e tabuny do herbaciarni Ephemeris ;) Szkocicê to nawet
zakamarkami na piechotê z Hollyrood Park :)
Nie wiem, co to s± "fajne, miejskie zak±tki" - dla ka¿dego pewnie co innego. Ostatni raz szlaja³am siê po Centrum
miasta pewnie, jak moja siostra by³a z wizyta w czerwcu zesz³ego roku :) Moje zak±tki to ostatnio pa¶niki s± ;)
============================================================================
Odp.:Zwiedzanie Edynburga w trzy dni - proszê o pomoc
Autor: Witold - 2011/02/08 22:31
_____________________________________
Dziêkujê :*
Genialna jeste¶ :)
============================================================================
Odp.:Zwiedzanie Edynburga w trzy dni - proszê o pomoc
Autor: the artysta - 2011/02/09 15:49
_____________________________________
~Lakoma, ile caouncil ci zaplacil za tego posta:) ;)
w roslin chappel po latach sciagnieto rusztowanie z dachu. w koncu mozna zboaczyc kaplice w calosci. poza tym jest
tam roslin glen i zamek. raj dla denrofilow i innych kochajacych prastare taxus baccata.
http://www.edinburgh.com.pl/content/view/52/146/
ja ciagle jestem fanem zamku na craigmillar. stare taxus baccata tez tam sa:)
http://www.edinburgh.com.pl/content/view/58/146/
bardzo atmosferyczne miejsce.
polecam tez dlooogi (kilkugodzinny) spacer z south queensferry
(mosty)http://www.edinburgh.com.pl/content/view/440/146/
plazami, skalami, parkami, palacami i zamkami, stadem 'famous groose' az do almond river, przez most i do cramond do
cramond inn na genialne wheet bear za 1.73
http://www.edinburgh.com.pl/content/view/54/146/
tylko do tego trzeba caly dzien i dobra pogode.
w samym edi komplex modern art galleries wraz dean village i the landform. to sa najmaczniejsze miejskie zakatki. od
sredniwiecza po andy warholla.
pzdr.
Forum Portalu Edinburgh.com.pl - Edinburgh.com.pl - Polska Spo³eczno¶æ w Szkocji
FireBoard Forum Component version: 1.0.4
Generated: 9 March, 2017, 01:57
daj znac gdzie trafiles i co ci sie podobalo.
============================================================================
Odp.:Zwiedzanie Edynburga w trzy dni - proszê o pomoc
Autor: lakoma - 2011/02/09 17:14
_____________________________________
Witold napisa³:
Dziekujê :*
Genialna jestes :)
Przez skromno¶æ nie zaprzeczê :)
the artysta napisa³:
Lakoma, ile caouncil ci zaplacil za tego posta
Council nic, ale jak mi Jarucha da cukierka, to moge z tego zrobic wpis do przewodnika. ;)
============================================================================
Odp.:Zwiedzanie Edynburga w trzy dni - proszê o pomoc
Autor: Witold - 2011/02/10 14:35
_____________________________________
Dziêkujê Wam za odpowiedzi i rady :)
Skoncentrowali¶my siê na starym mie¶cie. Z³azili¶my wiêkszo¶æ uliczek :) Zwiedzili¶my dok³adnie Zamek (z 6 godzin
tam siedzieli¶my), jest ¶wietny!
Zobaczyli¶my camere obscure (jestem nieco rozczarowany: licz± sobie ca³kiem drogo, a po za labiryntem luster,
tunelem no i oczywi¶cie camera obscura zbyt wiele atrakcji tam nie znalaz³em :) ).
Wpadli¶my do podziemi. Z dwóch wymienionych przez ³akom± wybrali¶my Mary King Close (drugi koncentrowa³ siê
bardziej na mumiach, strachach i tego rodzaju badziewiach), która odtwarza XVII-wieczny Edynburg. ¦wietne, polecam
tym, którzy lubi± siê nie tylko dowiedzieæ ale i "poczuæ" :)
Dzi¶ jeszcze zobaczy³em Szkockie Muzeum Narodowe. To temat na osobny post, ale zdecydowanie warto wpa¶æ.
Generalnie Edynburg jest piêknym miastem w którym zdecydowanie warto pobyæ trochê d³u¿ej ni¿ kilka dni.
pozdrawiam i dziêki jeszcze raz :)
A je¶li kto¶ zainteresowany szczegó³ami edynburskich doznañ zapraszam na bloga http://kraina-kiltow.pl na którym
bêdê sukcesywnie publikowa³ wra¿enia z pobytu :)
Witold
============================================================================
Odp.:Zwiedzanie Edynburga w trzy dni - proszê o pomoc
Autor: star - 2011/02/28 23:32
_____________________________________
http://www.trivago.pl/edynburg-41579
tu znajdziesz arówno najlepsz± przegl±darke i porónywarkê cen hoteli jak i wszystki atrakcje Edynburaj w jednym. Gor±co
polecam!!
============================================================================
Forum Portalu Edinburgh.com.pl - Edinburgh.com.pl - Polska Spo³eczno¶æ w Szkocji
FireBoard Forum Component version: 1.0.4
Generated: 9 March, 2017, 01:57