Komunikat Aktualizujący nr 5 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów

Transkrypt

Komunikat Aktualizujący nr 5 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów
Komunikat Aktualizujący nr 5
z dnia 11 lutego 2016 r.
do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
oraz 008 funduszu Medyczny Publiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
§1
W Prospekcie Emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 oraz
008 funduszu Medyczny Publiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zatwierdzonym przez Komisję
Nadzoru Finansowego w dniu 8 października 2015 r., zaktualizowanym komunikatami aktualizującymi
nr 1-4 (dalej: „Prospekt”), wprowadza się następujące zmiany:
1. w pkt B46 Prospektu wyrazy:
„Na Dzień Wyceny przypadający na 30 grudnia 2015 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na
Certyfikat Inwestycyjny wynosiła dziewięćdziesiąt dziewięć i 59/100 [99,59] złotych.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Na Dzień Wyceny przypadający na 29 stycznia 2016 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na
Certyfikat Inwestycyjny wynosiła dziewięćdziesiąt osiem i 68/100 [98,68] złotych.”;
2. w pkt 6.3.6. Prospektu wyrazy:
„Dzień
Wyceny
WANCI
2015-11-18
100,00
2015-11-24
100,02
2015-11-30
100,02
2015-12-18
99,34
2015-12-30
99,59”;
(PLN)
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Dzień
Wyceny
WANCI
2015-11-18
100,00
2015-11-24
100,02
2015-11-30
100,02
2015-12-18
99,34
2015-12-30
99,59
2016-01-29
98,68”;
(PLN)
3. w pkt 6.5.1.2. Prospektu wyrazy:
„Piotr Wałek - Młodszy Zarządzający Portfelem, doradca inwestycyjny (nr licencji 412).”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Piotr Wałek - Zarządzający Portfelem, doradca inwestycyjny (nr licencji 412).”;
4. w pkt 6.5.3.1.2. Prospektu, wyrazy:
„6) Pan Wojciech Pątkiewicz jako likwidator (wcześniej Członek Zarządu) Ibanq S.A. - spółka
zakończyła działalność i pozostaje w likwidacji;”;
„8) Pan Andrzej Sykulski jako Członek Zarządu Ibanq S.A. - spółka zakończyła działalność i pozostaje
w likwidacji.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„6) Pan Wojciech Pątkiewicz jako likwidator (wcześniej Członek Zarządu) Ibanq S.A. - spółka
zakończyła działalność i została wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS;”;
„8) Pan Andrzej Sykulski jako Członek Zarządu Ibanq S.A. - spółka zakończyła działalność i została
wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS.”;
5. w pkt 6.5.3.1.2. Prospektu, w części dotyczącej opisu doświadczenia Pana Wojciecha
Pątkiewicza, wyrazy:
„Od 2013 -2016 Ibanq Spółka Akcyjna w likwidacji – likwidator;
Od 2006 do 2013 Ibanq Spółka Akcyjna w likwidacji - Członek Zarządu;”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Od 2013 -2016 Ibanq Spółka Akcyjna – likwidator;
Od 2006 do 2013 Ibanq Spółka Akcyjna - Członek Zarządu;”;
6. w pkt 6.5.3.1.2. Prospektu, w części dotyczącej opisu doświadczenia Pana Andrzeja
Sykulskiego, wyrazy:
„Od 2006 do 2013 Ibanq Spółka Akcyjna w likwidacji - Członek Zarządu;”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Od 2006 do 2013 Ibanq Spółka Akcyjna - Członek Zarządu;”;
7. w pkt 6.5.3.1.3. Prospektu, w części dotyczącej opisu doświadczenia Pana Piotra Wałka,
wyrazy:
„Posiada tytuł Magistra Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i
Rachunkowość, ponadto od 2014 odbywa studia trzeciego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie.”;
„Od 2015 zatrudniony w Trigon TFI S.A. na stanowisku Młodszego Zarządzającego Portfelem doradcy inwestycyjnego nr licencji 412;”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Posiada tytuł Magistra Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i
Rachunkowość.”;
„Od 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku zatrudniony w Trigon TFI S.A. na stanowisku Młodszego
Zarządzającego Portfelem, doradcy inwestycyjnego (nr licencji 412).
Od 1 lutego 2016 roku zatrudniony w Trigon TFI S.A. na stanowisku Zarządzającego Portfelem,
doradcy inwestycyjnego (nr licencji 412).”;
8. w pkt 8. Prospektu wyrazy:
„Piotr Wałek (Zarządzający Portfelem Młodszy, doradca inwestycyjny - nr licencji 412)- dane
dotyczące Pana Piotra Wałka znajdują się w pkt 6.5.3.1.3.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Piotr Wałek (Zarządzający Portfelem, doradca inwestycyjny - nr licencji 412)- dane dotyczące Pana
Piotra Wałka znajdują się w pkt 6.5.3.1.3.”.
§2
Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.
§3
Komunikat Aktualizujący wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.

Podobne dokumenty