Uchwała Nr 94/XII/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr 94/XII/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Łódź, dnia 19 kwietnia 2016 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Poz. 1776
Data: 2016-04-19 09:52:15
UCHWAŁA NR 94/XII/2016
RADY GMINY W ROGOWIE
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach;
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego,
psychologa, logopedy oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, poz. 1198, z 2015 r. poz. 357, poz. 1268 i poz. 1418)
Rada Gminy w Rogowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach, także nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela o liczbę godzin
zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem
określonym w poniższej tabeli:
Lp.
1.
2.
3.
Stanowisko kierownicze
Dyrektor przedszkola liczącego:
- do 3 oddziałów
- 4 i więcej oddziałów
Dyrektor szkoły liczącej:
- do 8 oddziałów
- 9-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły liczącej
- 12-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów
Tygodniowy wymiar zajęć
10
8
8
5
3
9
7
2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te
stanowiska, wymiar zajęć ustalony w ust. 1 obniża się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
3. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują zwiększenie zadań
w danym roku szkolnym, można zwolnić dyrektora lub wicedyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w ust. 1, w całości lub w części.
§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów szkolnych, psychologów i logopedów
wynosi 24 godziny.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
–2–
Poz. 1776
§ 3. 1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
według wzoru:
W = (x1 + x2): [(x1 :y1) + (x2 :y2)]
gdzie:
W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin,
x1,x2...- oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji
szkoły,
y1,y2...- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określona dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela.
2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że czas do 0,5 godziny pomija
się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną godzinę.
3. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych ustala się według zasad określonych w ust. 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogów.
§ 5. Traci moc uchwała nr 14/III/2000 Rady Gminy w Rogowie z dnia 13 kwietnia 2000 roku w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zasad zwalniania
od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz uchwała nr 13/III/2000
Rady Gminy w Rogowie z dnia 13 kwietnia 2000 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o rożnym wymiarze godzin.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący
Rady Gminy w Rogowie
Robert Góra