Szkolny zestaw tematów do egzaminu ustnego

Transkrypt

Szkolny zestaw tematów do egzaminu ustnego
Szkolny zestaw tematów do ustnego egzaminu
maturalnego z języka polskiego w sesji 2014
I. LITERATURA
1. Literacki obraz młodości. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.
2. Literackie obrazy powrotów. Zaprezentuj i przeanalizuj przykłady scen, dokumentujących
powrót bohatera literackiego do domu, kraju, środowiska.
3. Na wybranych przykładach różnych epok omów ewolucję dramatu jako gatunku literackiego.
4. Kreacje ojca w wybranych utworach literackich. Na podstawie przeprowadzonych analiz
scharakteryzuj wybrane postacie.
5. Literatura jako świadectwo przemian zachodzących w Polsce. Przeanalizuj problem
na przykładzie wybranych utworów.
6. Postać historyczna a bohater literacki. Porównaj literackie kreacje wybranych postaci
historycznych z naukową wiedzą na ich temat na podstawie wybranych utworów.
7. Groteska i satyra jako metody kreowania świata przedstawionego w dziele literackim. Omów
zagadnienie na podstawie analizy wybranych tekstów.
8. Radość i smutek wspomnień. Dokonaj charakterystyki wybranych bohaterów literackich,
dla których wspomnienia z dzieciństwa lub młodości są ważne.
9. Portrety władców. Porównaj ich postawy w oparciu o analizę wybranych tekstów literackich.
10. Obraz człowieka zagubionego w literaturze. Scharakteryzuj bohaterów, którzy poszukują sensu
swego życia, opierając się na analizie i interpretacji wybranych utworów.
11. Literatura w poszukiwaniu obrony przed złem. Przedstaw zagadnienie, analizując postawy
bohaterów wybranych utworów.
12. Sytuacja polityczna kraju w okresie zaborów. Omów zagadnienie, analizując teksty literackie
XVIII, XIX i XX wieku.
13. Emigrant jako bohater literacki. Scharakteryzuj go, analizując utwory literatury polskiej.
14. Portret polskiego chłopa. Scharakteryzuj różne jego warianty w wybranych dziełach literackich.
15. Rozmowy człowieka z Bogiem. Przeanalizuj literackie ujęcie tego problemu, odwołując się
do wybranych utworów.
16. Radość życia, jej źródła i przejawy. Dokonaj analizy literackich sposobów obrazowania takiej
postawy człowieka wobec życia.
17. Ewolucja pojęcia patriotyzmu. Przedstaw to zagadnienie w oparciu o wybrane teksty z literatury
polskiej XIX i XX wieku.
18. Autobiografia jako tworzywo literackie w dziełach różnych epok. Przedstaw to zjawisko
na wybranych przykładach.
19. Epistolografia i jej funkcje w dziele literackim. Omów zagadnienie, opierając się
na analizie i interpretacji wybranych tekstów.
20. Różne drogi prowadzące do świętości. Omów zagadnienie na przykładach bohaterów
wybranych dzieł literackich.
21. Dydaktyzm jako funkcja utworu literackiego. Dokonaj analizy problemu, opierając się
na przykładach wybranych dzieł.
22. Dekalog człowieka współczesnego. Zaprezentuj najistotniejsze wskazania moralne
współczesności, interpretując wybrane utwory liryczne.
23. Postacie lekarzy w literaturze. Scharakteryzuj różne postawy lekarzy wobec ich powołania
i obowiązków na wybranych przykładach literackich.
24. Dom rodzinny i jego wpływ na kształtowanie osobowości mieszkańców. Przedstaw zagadnienie,
analizując wybrane utwory literackie.
25. Obraz rewolucji w literaturze. Omów zagadnienie w oparciu o interpretacje wybranych
utworów.
1
26. Od filaretów do Kolumbów… Przedstaw i przeanalizuj wybrane programy młodych
i ich manifesty literackie.
27. Postacie fantastyczne w literaturze. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w oparciu o analizę
i interpretację wybranych utworów.
28. Dylematy moralne bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
utworów różnych epok.
29. Omów sposoby wyrażania uczuć na wybranych tekstach literackich różnych epok.
30. Przedstaw odwołania do tradycji literackiej baroku w twórczości pisarzy następnych epok,
opierając się na analizie i interpretacji wybranych utworów.
31. Portret prawdziwego przyjaciela. Scharakteryzuj go na podstawie analizy wybranych
przykładów literackich.
32. Różne kreacje duchownych w literaturze. Przeanalizuj ich funkcję w społeczeństwie
na przykładach wybranych utworów.
33. Różne obrazy gór w literaturze. Porównaj sposoby ich kreowania w wybranych utworach.
34. Portrety cudzoziemców i przedstawicieli mniejszości narodowych w literaturze polskiej. Omów
je, analizując wybrane utwory.
35. Piękno przyrody w literaturze. Porównaj sposoby jej kreowania w wybranych utworach różnych
epok.
36. Pisarz – jego życie i praca – na kartach literatury. Omów sposób prezentowania postaci literata
w wybranych utworach.
37. Strój jako istotny element charakterystyki bohatera literackiego. Zaprezentuj przykłady,
analizując wybrane utwory.
II. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
38. Artysta jako bohater literacki. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
39. Mity antyczne jako źródło inspiracji dla literatury i innych dziedzin sztuki. Przedstaw
funkcjonowanie wybranego motywu mitologicznego, analizując celowo dobrany materiał
literacki, filmowy, malarski.
40. Walka zbrojna - heroizm i okrucieństwo. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady
dzieł literatury i filmu.
41. Motyw maski i maskarady w literaturze i filmie. Przedstaw funkcjonowanie motywu
na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów.
42. Sen jako motyw literacki, malarski, filmowy … Zaprezentuj przykłady realizacji motywu snu
na podstawie analizy i interpretacji wybranych tekstów kultury.
43. Portret matki w literaturze oraz w malarstwie lub w filmie. Zaprezentuj jej różne kreacje
na wybranych tekstach kultury.
44. Porównaj sposoby ukazywania miasta jako przestrzeni życiowej w wybranych dziełach
literackich, malarskich, filmowych.
45. Historia Polski zawarta w słowach, na płótnie malarskim, na taśmie filmowej... Przedstaw
zagadnienie na podstawie analizy i interpretacji dzieł literatury i innych dziedzin sztuki.
46. Portret człowieka ubogiego. Omów na wybranych przykładach literatury i innych dziedzin
sztuki sposoby kreacji takiego bohatera.
47. Na wybranych przykładach dzieł literackich i innych dziedzin sztuki omów sposoby
funkcjonowania motywu starości.
48. Omów funkcjonowanie motywu uczty na wybranych przykładach literackich oraz na innych
dziełach sztuki.
49. Dialog z tradycją romantyczną w literaturze i innych dziedzinach sztuki późniejszych epok.
Omów zagadnienia na wybranych przykładach.
50. Cztery pory roku i ich przemiany. Omów zagadnienie na podstawie analizy
i interpretacji dzieł literatury i innych dziedzin sztuki.
51. Przedstaw obraz rycerza w literaturze i innych dziedzinach sztuki, posługując się przykładami
z różnych epok.
52. Obraz Tatr w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw różne sposoby ujęcia tematu
w oparciu o analizę i interpretację wybranych tekstów kultury.
53. Zaprezentuj rolę inspiracji biblijnych we współczesnej literaturze i filmie na podstawie analizy
i interpretacji wybranych dzieł.
2
54. Różne oblicza mędrca, naukowca, uczonego. Omów sposoby kreowania takiego bohatera
na wybranych przykładach dzieł literackich i innych dziedzin sztuki.
55. Różne sposoby sprawowania władzy. Przeanalizuj problem na wybranych dziełach literackich
i filmowych.
56. Dzieła literatury polskiej jako inspiracja dla filmów Andrzeja Wajdy. Przeanalizuj zagadnienie w
oparciu o wybrane przykłady.
57. Obraz Sarmaty w literaturze i malarstwie. Omów wizerunek polskiego szlachcica, posługując
się przykładami wybranych dzieł.
58. W wybranych dziełach literackich i malarskich przeanalizuj i porównaj obraz polskiej wsi.
59. Aktor jako interpretator tekstu literackiego. Zaprezentuj kreacje wybitnych aktorów
w filmowych adaptacjach literatury polskiej na podstawie analizy i interpretacji wybranych
przykładów dzieł.
60. Literatura i inne dziedziny sztuki jako narzędzia propagandy w wiekach XVIII-XX. Zaprezentuj
zagadnienie na przykładzie wybranych tekstów kultury.
61. Motyw maski i maskarady w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zaprezentuj zagadnienie
na podstawie analizy i interpretacji wybranych tekstów kultury.
62. Omów na wybranych przykładach literackich i innych dziedzin sztuki różne kreacje Żyda.
63. Bogurodzica, Królowa, Madonna – wizerunek Maryi w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
Omów zagadnienie w oparciu o wybrane dzieła różnych epok.
64. Teksty kultury polskiej jako zapis zbrodni rosyjskiego despotyzmu i sowieckiego totalitaryzmu.
Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady literackie, malarskie, filmowe.
65. Warszawa – stolica Polski – w literaturze i innych dziełach sztuki. Zaprezentuj problem,
dokonując analizy wybranych tekstów kultury.
66. Motyw anioła w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów sposoby realizacji motywu,
analizując i interpretując wybrane teksty kultury.
67. Portret pracodawcy, zarządcy, dyrektora. Omów ich wizerunki na wybranych przykładach
literatury i innych dziedzin sztuki.
68. Literackie i filmowe obrazy małżeństw. Przedstaw sposoby ich ukazania, analizując celowo
dobraną literaturę i różne sceny filmowe.
69. Zwierzę jako towarzysz człowieka – obraz zawarty w literaturze i innych tekstach kultury.
Porównaj sposób realizacji tego motywu w wybranych dziełach.
70. Omów na wybranych przykładach literackich i innych dziedzin sztuki różne ujęcia motywu
tańca.
71. Na podstawie analizy wybranych przykładów porównaj sposoby przedstawiania powstań
narodowych w literaturze, malarstwie i filmie.
72. Symbolika koloru. Omów ją, analizując sposób jego przedstawiania w wybranych dziełach
literackich i innych tekstach kultury (np. malarskich, rzeźbiarskich, filmowych, teatralnych).
73. Dialog z tradycją romantyczną w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na wybranych
przykładach.
74. Symbol – klucz do wyobraźni. Omów funkcjonowanie wybranych motywów symbolicznych
w literaturze i malarstwie.
75. Przeanalizuj wpływ dramatów Wiliama Szekspira na literaturę i inne dziedziny sztuki
w oparciu o wybrane teksty kultury.
III. JĘZYK
76. Komizm słowny w wybranych utworach literackich. Dokonaj analizy mechanizmów błędów
językowych, które są jego źródłem.
77. Omów wyróżniki stylu artystycznego i określ ich funkcje w różnych utworach poetyckich.
78. Zjawiska polisemii i homonimii w aforyzmach. Zaprezentuj zagadnienie, opierając się
na analizie wybranych tekstów.
79. Przeanalizuj różne typy stylizacji językowej i określ ich funkcje na przykładzie wybranych
utworów literackich.
80. Środki stylistyczne w języku propagandy. Zaprezentuj zagadnienie w oparciu o analizę
wybranych wystąpień współczesnych polityków.
81. Najpopularniejsze nazwiska polskie i ich pochodzenie. Zaprezentuj procesy słowotwórcze, które
są widoczne w ich formułowaniu.
3
82. W jaki sposób w znanych Ci tekstach epoki staropolskiej realizowana jest funkcja impresywna?
Przedstaw problem, odnosząc się do wybranych przykładów.
83. Dokonaj analizy wybranych haseł reklamowych z okresu ostatniego roku. Zaprezentuj środki
stylistyczne, wykorzystywane do ich tworzenia.
84. Błędy frazeologiczne w wypowiedziach dziennikarskich. Scharakteryzuj je na podstawie analizy
zebranego materiału językowego.
85. Język jako środek manipulacji odbiorcą. Omów zagadnienie, wykorzystując przykłady
z literatury i prasy.
86. Analizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku
polskim.
87. Rap – potok pustych słów czy forma wyrażania myśli i uczuć? Przeanalizuj język wybranych
przykładów.
88. Scharakteryzuj cechy języka i stylu wybranych postaci literackich.
89. Omów charakterystyczne cechy języka internautów. Przeanalizuj je na podstawie
zgromadzonego materiału badawczego.
90. Dokonaj analizy wybranych tytułów w prasie codziennej. Omów sposoby ich tworzenia ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych przez autorów środków stylistycznych.
91. Funkcje neologizmów w literaturze dawnej i współczesnej. Przeanalizuj zagadnienie, odwołując
się do wybranych przykładów.
92. Sztuka przemawiania. Przedstaw podstawowe zasady retoryki i omów zastosowanie środków
prozodycznych, opierając się na odpowiednio dobranych tekstach różnych epok.
93. Analizując celowo dobrane przykłady, omów mowę ciała w procesie komunikacji. Porównaj siłę
niewerbalnych sposobów oddziaływania na odbiorcę ze środkami językowymi.
94. Nowomowa i kolokwializmy w poezji współczesnej. Zaprezentuj sposoby wykorzystywania
cech języka oficjalnego i potocznego przez poetów drugiej połowy XX wieku, w oparciu
o analizę wybranych utworów.
95. Żargon uczniowski w Twojej szkole. Scharakteryzuj go na podstawie zebranego materiału
językowego.
Zestaw tematów dostępny jest na stronie internetowej szkoły http://zstu.pl/
4