Podatkowe Espresso 40/2016

Transkrypt

Podatkowe Espresso 40/2016
10 listopada 2016
Podatkowe Espresso 40/2016
W numerze:
Orzeczenie tygodnia
Wy rok WSA w Poznaniu w sprawie ustalenia źródła przychodu z tytułu podziału przez wydzielenie
Express podatkowy
CIT: Odsetki od kredytu zaciągniętego przez spółkę, której zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZPC)
została nabyta przez bank, stanowią koszty uzyskania przychodu tego banku
V A T: Wy nagrodzenie za powstrzymywanie się od czynności konkurencyjnych podlega VAT
V A T: Darowizna znaku towarowego, niezwiązana z działalnością gospodarczą darczyńcy, podlega VAT
Legislacja
Pakiet „100 zmian dla firm” zaakceptowany przez rząd
PwC w prasie
Warto się starać o zwrot podatku od nieruchomości od firm
Orzeczenie tygodnia
Wy rok WSA w Poznaniu
w sprawie ustalenia źródła
przychodu z tytułu
podziału przez wydzielenie
W wy roku wydanym dnia
03.11.2016 r. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Poznaniu
orzekł, iż w przypadku podziału
przez wydzielenie, przychód
spółki przejmującej, będącej
jednocześnie udziałowcem
w spółce dzielonej, należy
kwalifikować jedynie jako
przychód z udziału w zyskach
osób prawnych. Tym samym,
w opinii sądu, do opisanej
sy tuacji należy zastosować
przepisy ustawy o CIT, które
wskazują na możliwość objęcia
takiego przychodu zwolnieniem
podatkowym, przy założeniu
spełnienia przesłanek
opisanych w art. 22 ust. 4
ustawy.
Express podatkowy
CIT: Odset ki od kredytu
zaciągniętego przez spółkę,
kt órej zorganizowana część
przedsiębiorstwa (ZPC)
zost ała nabyta przez bank,
st anowią koszty uzyskania
przy chodu tego banku
W dniu 08.11.2016 r. Naczelny
Sąd Adm inistracyjny wydał
wyrok, w którym stwierdził,
że w sy tuacji, gdy majątek
wniesiony w ramach przejęcia
zorganizowanej części
przedsiębiorstwa spółki służy
osiągnięciu przychodu
przejmującemu bankowi, to
również powstające po dniu
nabycia koszty, związane
z obsługą przejętych zobowiązań
powinny, zgodnie przepisami
ustawy o CIT, stanowić koszt
podatkowy powiązany
z uzy skanymi przez bank
przy chodami. W konsekwencji,
zdaniem sądu, przejęcie długu
spółki przez bank, dokonane
w ramach przejęcie
zorganizowanej części
przedsiębiorstwa, implikuje
m ożliwość zaliczania odsetek
naliczonych i zapłaconych przez
bank po dniu nabycia do kosztów
uzy skania przychodów banku.
www.pwc.pl/podatki
Podatkowe espresso 40/2016
VAT: Wynagrodzenie
za powstrzymywanie się od
czynności
konkurencyjnych podlega
VAT
W dniu 08.11.2016 r. Dyrektor
Izby Skarbowej w Katowicach
(w im ieniu Ministra Finansów)
wy dał interpretację
indywidualną, w której orzekł,
że czynność polegająca na
powstrzymaniu się od
działalności konkurencyjnej
w zam ian za wynagrodzenie ma
charakter odpłatny, a otrzymane
wy nagrodzenie stanowi
ekwiwalent za konkretną usługę.
Z kolei beneficjentem usługi,
z uwagi na uzyskane w ten
sposób zobowiązanie
nieprowadzenia przez
pracownika działalności
konkurencyjnej jest spółka,
z którą pracownik miał zawartą
um owę. W konsekwencji organ
uznał, że otrzymywane
wy nagrodzenie, związane
z prowadzoną działalnością
gospodarczą, stanowi
świadczenie usług podlegające
opodatkowaniu podatkiem od
towarów i usług.
VAT: Darowizna znaku
towarowego, niezwiązana
z działalnością
gospodarczą darczyńcy,
podlega VAT
W interpretacji indywidualnej
wy danej dnia 27.10.2016 r.
Dy rektor Izby Skarbowej
w Katowicach (w imieniu
Ministra Finansów) uznał,
że darowizna znaku towarowego
na podstawie przepisów ustawy
o VAT będzie zrównana z
odpłatnym świadczeniem usług
i będzie podlegać opodatkowaniu
podatkiem VAT. Organ wskazał
bowiem, że darowizna taka nie
będzie m iała związku
z działalnością gospodarczą
darczyńcy. Związana będzie ona
natomiast z działalnością
podm iotu obdarowanego, gdyż to
on w przy szłości będzie w pełni
korzy stać z przedmiotowego
znaku towarowego. Sytuacji nie
zm ienia również fakt,
że darczyńca jest wspólnikiem
podm iotu obdarowanego
i w ramach tego podm iotu
prowadzi działalność.
Ustawa zostanie skierowana
do dalszy ch prac w parlamencie.
Legislacja
Warto się starać o zwrot
podatku od nieruchomości
od firm
Pakiet „100 zmian dla
firm ” zaakceptowany przez
rząd
W dniu 08.11.2016 r. Rada
Ministrów przyjęła projekt
ustawy o zm ianie niektórych
ustaw w celu poprawy otoczenia
prawnego przedsiębiorców.
Na podstawie niniejszego
projektu zostanie zmienionych
osiem naście ustaw obejmujących
takie obszary jak: prawo
o swobodzie działalności
gospodarczej, prawo pracy,
prawo finansowe, prawo
budowlane, prawo ochrony
środowiska czy też prawo
doty czące dozoru technicznego.
Planowana nowelizacja stanowi
elem ent pakietu ułatwień dla
przedsiębiorców „100 zm ian dla
firm ”. Pakiet ten jest pierwszym
etapem realizacji „Planu na rzecz
odpowiedzialnego rozwoju”,
przy jętego przez rząd 16 lutego
2 016 r.
Jako cel nowelizacji wskazywany
przez rząd jest zwiększenie
konkurencyjności polskiej
gospodarki poprzez uproszczenie
i poprawę warunków prawnych
wy konywania działalności
gospodarczej. Cel ten zostanie
osiągnięty poprzez redukcję
niektórych obowiązków
adm inistracyjnych,
wprowadzenie regulacji
wspierających rozwój
przedsiębiorczości
i zwiększających efektywność
pracy, usprawnienie procesu
inwestycyjnego oraz
zm niejszeniu uciążliwości
kontroli działalności
gospodarczej.
Ustawa ma wejść w życie – co do
zasady – z dniem 1 stycznia 2 017
r.
PwC w prasie
Przedsiębiorcy często nadpłacają
podatek, głównie w wyniku
błędów w jego oszacowaniu –
twierdzą eksperci PwC.
Ustawa o podatkach i opłatach
lokalnych obowiązuje już od 2 5
lat. Jednak w opinii doradców
podatkowych po tym
ćwierćwieczu realia biznesu
zm ieniły się na tyle, że w wielu
kwestiach potrzebna jest
gruntowna zm iana przepisów.
Zanim do tego dojdzie, firmy
m ogą wykorzystać możliwości
odzy skania nadpłaconego
podatku. (…)
Według ekspertów PwC, warto
się przy jrzeć firmowym
zobowiązaniom, zwłaszcza gdy
przedsiębiorca posiada kilka
nieruchomości w różnych
gm inach. Choć mogą one
wy dawać różne interpretacje
(np. co do tego, czy dany obiekt
jest bu dowlą podlegającą
opodatkowaniu), to obserwując
m .in. orzecznictwo sądowe
doty czące tego podatku, m ożna
w końcu uzyskać korzystne
rozstrzygnięcie. Eksperci PwC
chwalą się, że w ten sposób udało
im się uzyskać zwroty
nadpłaconego podatku, nawet
ponad 17 mln zł.
Artykuł ukazał się
w „Rzeczpospolitej” w dniu
09.11.2016 r.
Pełna treść artykułu
pwc
Podatkowe espresso 39/2016
Polecamy
2 2 .11.2016
Webinarium
8 .11.2016
Raport PwC
2 6 .1 0 .2 0 1 6
Tax & Legal
Alert
Podatek od
nieruchomości dziś i
jutro
Podatek od
nieruchomości – 25 lat
ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych
Rada Ministrów zajmie
się poprawą „otoczenia
prawnego”
przedsiębiorców
Podcza s webinarium om ówimy:
- Ja ka jest specyfika podatku od
n ieruchom ości w Polsce
- Ja ki jest udział podatku od
n ieruchom ości w dochodach
polskich gmin
- Czy kształt obowiązującej od
2 5 lat ustawy o podatkach od
n ieruchom ości i opłatach
loka lnych jest wystarczający?
- Ja kie są r ozwiązania
u sprawniające działania
poda t ku od n ieruchom ości w
Polsce.
W edług autorów raportu
w iększość przedsiębiorców m oże
odzy skać ok. 15-20%
n a dpłaconego podatku od
n ieruchom ości. Biorąc pod
u wagę fakt, że nadpłacony
poda t ek od n ieruchom ości
m ożna odzy skać do pięciu lat
w st ecz oznacza t o, że średnia
łą czna kwota m ożliwej do
odzy skania nadpłaty m oże
odpow iadać równowartości
ca łkowitego rocznego
zobow iązania.
Pr ojekt przewiduje zm iany m .in.
w u stawie o sw obodzie
dzia łalności gospodarczej, w
pr awie pracy i ubezpieczeń
społecznych, w prawie
bu dowlanym, prawie
t echnicznym, prawie handlowym
or a z finansowym i ochrony
śr odowiska. Ustawa ma wejść w
ży cie – co do za sady – z dn iem 1
st y cznia 2017 r .
W ięcej informacji…
W ięcej informacji…
Więcej informacji...
Porozmawiajmy
dr Sławomir Krempa
Partner
+48 22 746 6874
[email protected]om
T omasz Misiak
Starszy menedżer
+48 502 18 4858
[email protected]
Maciej Stępień
Młodszy Menedżer
+48 519 504 696
[email protected]
Zastrzeżenie prawne: Publikacja ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowej w rozumieniu polskich przepisów, w szczególności Ustawy z dnia 5
lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej publikacji bez uprzedniego uzyskania
profesjonalnej porady.
© 2016 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy
wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.