TYTANIUM Rental Sp. z o.o. ul. Rokicińska 142, 92

Transkrypt

TYTANIUM Rental Sp. z o.o. ul. Rokicińska 142, 92
TYTANIUM Rental Sp. z o.o.
ul.Rokicińska 142, 92-412 Łódź
tel./fax:42 672 61 02
…………………………………………..
Pieczęć firmowa
e-mail: [email protected]
……………………………………..
Miejscowość, data
ZAMÓWIENIE
Firma: ……………………………………..……………………………………..……………………………………..
……………………………………..……………………………………..
NIP: .……………………………..……
1. Osoba wynajmująca / upoważniona do odbioru*: ……………………………………..…………………………………….
Dowód osobisty, seria ………Nr…………………… Telefon:………………………… E-mail:…………………………...
2. Osoba wynajmująca / upoważniona do odbioru*: ……………………………………..…………………………………….
Dowód osobisty, seria ………Nr…………………… Telefon:………………………… E-mail:…………………………...
Lp
Model urządzenia
Sztuk
Planoway okres wynajmu
1
2
3
4
5
6
7
Termin realizacji: ………………………..………………………..…………………….…..............................
Obiekt / miejsce dostawy: ………………..………………………..………………………...........................
Środek transportu: własny/ po stronie wynajmującego*
Miejsce zwrotu: ………………………...................................…………….....…..………………………..
Ustalony koszt transportu: ……………........................................………………………………………
Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………
Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Umów Najmu i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz akceptuje je w całości,
a także potwierdza, iż dane wskazane w zamówieniu są poprawne i będą podstawą do wystawienia faktury VAT.
...………………………………………………
Czytelny podpis ZAMAWIAJĄCEGO - imię i nazwisko
osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań
w imieniu firmy zgodnie z reprezentacją
...………………………………………………
Czytelny podpis WYNAJMUJĄCEGO - imię i nazwisko
*niepotrzebne skreślić
TYTANIUM Rental Sp. z o.o. ul. Rokicińska 142, 92-412 Łódź, Polska NIP PL 729-268-28-59 REGON 100939530
Rejestr: Sąd Rejonowy dla m. Łodzi -Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000362976
Kapitał Zakładowy 6 691 600,00 PLN