2012 Informacja dot. transportu kolejowego

Transkrypt

2012 Informacja dot. transportu kolejowego
FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
NR 3
Nazwa organizatora publicznego transportu zbiorowego1):
wojewódzkie przewozy pasażerskie
Marszałek Województwa Mazowieckiego
CZĘŚĆ A
INFORMACJE DOTYCZĄCE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
transporcie kolejowym
W
ZA ROK 20 12
POZOSTAŁE
PRZEWOZY
WYKONYWANE:
przez operatora
przez
publicznego
przewoźników7)
transportu
zbiorowego
będącego
samorządowym
zakładem
budżetowym
przez
operatora
publicznego
transportu
zbiorowego
wybranego
w trybie
ustawy PZP5)
przez
operatora
publicznego
transportu
zbiorowego
wybranego
w trybie
ustawy
o koncesji6)
x
przez operatora publicznego transportu
zbiorowego wybranego w trybie bezpośredniego
zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na podstawie
art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym
ust. 1 pkt 1
lub ust. 2
ust. 1 pkt 2
ust. 1 pkt 3
ust. 1 pkt 4
x
x
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Liczba organizatorów:
— komunikacji miejskiej
— gminnych przewozów
pasażerskich
— powiatowych przewozów
pasażerskich
— wojewódzkich przewozów
pasażerskich
— międzywojewódzkich
przewozów pasażerskich
2
4)
PRZEWOZY O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WYKONYWANE:
Lp.
1
Miejsce na pieczątkę3):
Zakres wykonywanych przewozów2):
Liczba podmiotów wykonujących
publiczny transport zbiorowy:
— w komunikacji miejskiej
— w gminnych przewozach
pasażerskich
© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: [email protected]
3
4
5
— w powiatowych przewozach
pasażerskich
— w wojewódzkich przewozach
pasażerskich
— w międzywojewódzkich
przewozach pasażerskich
Liczba linii komunikacyjnych, na
których jest wykonywany
publiczny transport zbiorowy:
— w komunikacji miejskiej
— w gminnych przewozach
pasażerskich
— w powiatowych przewozach
pasażerskich
— w wojewódzkich przewozach
pasażerskich
— w międzywojewódzkich
przewozach pasażerskich
Łączny przebieg roczny na
wszystkich liniach komunikacyjnych
w kilometrach8):
— w komunikacji miejskiej
— w gminnych przewozach
pasażerskich
— w powiatowych przewozach
pasażerskich
— w wojewódzkich przewozach
pasażerskich
— w międzywojewódzkich
przewozach pasażerskich
Łączna liczba przewiezionych
pasażerów w danym roku kalendarzowym, liczona według liczby9):
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 - WKD
15 - KM
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
14100 000
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1 146 292
- WKD
16 046
986,424 KM
(pockm)
x
x
x
x
© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: [email protected]
a) sprzedanych biletów jednorazowych, gdzie jeden bilet
= 1 pasażer:
— w komunikacji miejskiej
— w gminnych przewozach
pasażerskich








x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: [email protected]
6
7
8
— w powiatowych przewozach
pasażerskich
— w wojewódzkich przewozach
pasażerskich
— w międzywojewódzkich
przewozach pasażerskich
b) sprzedanych biletów
miesięcznych, gdzie jeden bilet
miesięczny = 44 pasażerów:
— w komunikacji miejskiej
— w gminnych przewozach
pasażerskich
— w powiatowych przewozach
pasażerskich
— w wojewódzkich przewozach
pasażerskich
— w międzywojewódzkich
przewozach pasażerskich
Łączna liczba przewiezionych
pasażerów w danym roku
kalendarzowym10):
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
— od 9 do 17 miejsc
x
x
x
x
x
x
x
x
— od 18 do 50 miejsc
x
x
x
x
x
x
x
x
— powyżej 50 miejsc
Inne informacje11)
x
x
x
x
x
x
x
x
Łączna liczba autobusów, którymi
są wykonywane przewozy
w transporcie drogowym na
obszarze właściwości
organizatora, w tym o pojemności:
Park taborowy:
Szybka Kolej Miejska:
8 pociągów x 477 miejsc
4 pociągi x 653 miejsc
13 pociągów x 901 miejsc
6 pociągów x 903 miejsca
© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: [email protected]
Warszawska
- EZT EN94
- EZT EN95
- EZT EN97
Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.:
(typ 101Na)- 25 szt.
(typ 13WE) - 1 szt.
(typ 33WE) - 14 szt.
Koleje Mazowieckie Sp. z o.o.:
EZT EN57 - 144 szt.
EZT EN57KM - 5 szt.
EZT EN57AKM ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A. - 6 szt.
EZT EN57AKM NEWAG S.A. - 29 szt.
EZT EN71 - 1 szt.
EZT EN71KM - 5 szt.
EZT EW60 - 2 szt.
EZT ER75 Flirt - 10 szt.
EZT EN76 Elf - 16 szt.
Lokomotywy EU47 - 11 szt.
Wagony piętrowe sterownicze - 11 szt.
Wagony piętrowe środkowe - 26 szt.
Szynobusy jednoczłonowe SA135 - 4 szt.
Szynobusy jednoczłonowe VT 627 - 6 szt.
Szynobusy dwuczłonowe VT 628 - 4 szt.
9
Uwagi12)
x
© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: [email protected]
CZĘŚĆ B
DWORCE I PRZYSTANKI
UDOSTĘPNIONE DLA WSZYSTKICH OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW
NIEUDOSTĘPNIONE DLA
WSZYSTKICH OPERATORÓW
I PRZEWOŹNIKÓW
— własnością gmin
x
x
— w zarządzie gmin
x
x
— własnością lub w zarządzie innych
niż gmina podmiotów
6
— własnością powiatu
x
x
— w zarządzie powiatu
x
x
— własnością lub w zarządzie innych
niż powiat podmiotów
x
— własnością województwa
x
x
— w zarządzie województwa
x
x
10 Liczba dworców, w tym będące:
— własnością lub w zarządzie innych
niż województwo podmiotów
99
11 Liczba przystanków, w tym będące:
— własnością gmin
x
x
— w zarządzie gmin
x
x
— własnością lub w zarządzie innych
niż gmina podmiotów
40
— własnością powiatu
x
x
— w zarządzie powiatu
x
x
— własnością lub w zarządzie innych
niż powiat podmiotów
x
— własnością województwa
x
x
— w zarządzie województwa
x
x
— własnością lub w zarządzie innych
niż województwo podmiotów
© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: [email protected]
192
12 Inne informacje11)
Liczba dworców i przystanków, będące własnością lub w
zarządzie innych niż województwo podmiotów podane na
podstawie pisma PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr IES4e711-34/12 z dnia 29.06.2012 r.w sprawie danych dot.
odcinków linii kolejowych Województwa Mazowieckiego.
Wykazane uwzględnia również dworce/przystanki znajdujące
się poza terenem województwa mazowieckiego, które są
obsługiwane przez Operatora Spółkę Koleje Mazowieckie - KM
na podstawie umowy o świadczenie usługi publicznej
zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
x
13 Uwagi12)
Powyższe dane dotyczą 100% przewozów w Województwie Mazowieckim.
CZĘŚĆ C
14
15
INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZATORÓW PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Zawarte porozumienia
Województwo mazowieckie zawarło porozumienia z województwami: kujawsko-pomorskim i
międzygminne lub powiatów oraz
podlaskim, na podstawie których świadczone są na terenie Mazowsza usługi przez
utworzone związki międzygminne
spółki:
lub powiatów na obszarze
1. Arriva RP Sp. z o. o. (granica województwa mazowieckiego – Sierpc);
właściwości marszałka
2. Przewozy Regionalne (granica województwa mazowieckiego – Siedlce [Siedlce –
województwa13)
Czeremcha]);
Oprócz powyżej wymienionych porozumień zawarte są umowy w ramach Wspólnego Biletu
dotyczące realizacji przez ZTM usług wykonywanych liniami kolejowymi uruchamianymi
przez spółki:
•"Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. (na terenie gmin: Sulejówek, Legionowo,
Jabłonna, Lesznowola, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków oraz
pow. wołomiński);
•Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. (na terenie gminy Michałowice).
Łączna liczba gmin oraz powiatów 356
położonych na obszarze właściwości
marszałka województwa14)
© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: [email protected]
16
Łączna liczba gmin (porozumień, 1
związków międzygminnych) oraz
powiatów (porozumień, związków
powiatów),
które
przekazały
informacje na temat przewozów
wykonywanych
w
określonym
rodzaju transportu
(data i podpis właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego)
© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: [email protected]
POUCZENIE
1. Formularz należy wypełnić w następujący sposób:
— w niewypełnionych rubrykach należy wstawić znak „X",
— w niewypełnionych ze względu na brak danych rubrykach należy wpisać: „brak danych".
2. W przypadku gdy na obszarze właściwości danego organizatora publicznego transportu zbiorowego wykonywane są przewozy w ramach różnych rodzajów
transportu, organizator ten powinien przekazać informacje dotyczące przewozów wykonywanych w zakresie każdego rodzaju transportu na odrębnych formularzach.
OBJAŚNIENIA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Należy wpisać właściwego marszałka województwa; w przypadku porozumienia województw należy wskazać, że podany organizator jest organizatorem, któremu powierzono zadanie organizacji
publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między województwami; należy wymienić wszystkie województwa wchodzące w skład porozumienia województw w pkt 9 formularza
(„Uwagi").
W przypadku przewozu wykonywanego na obszarze:
— województwa wpisać odpowiednio: wojewódzkie przewozy pasażerskie albo międzywojewódzkie przewozy pasażerskie,
— porozumienia województw wpisać odpowiednio: wojewódzkie przewozy pasażerskie.
Należy umieścić pieczątkę województwa.
Wstawić odpowiednio:
— transporcie drogowym,
— transporcie kolejowym,
— transporcie innym szynowym,
— transporcie linowym,
— transporcie linowo-terenowym,
— transporcie morskim,
— żegludze śródlądowej.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
Należy podać informacje dotyczące przewozów niebędących przewozami o charakterze użyteczności publicznej wykonywanymi na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu (w transporcie
drogowym do dnia 31 grudnia 2016 r., na podstawie zezwolenia na wykonywanie krajowych regularnych przewozów osób w transporcie drogowym).
Dotyczy przewozów wykonywanych w transporcie drogowym, kolejowym oraz innym szynowym.
Dotyczy przewozów wykonywanych w transporcie drogowym.
Uzupełnić w przypadku, gdy formularz dotyczy przewozów wykonywanych w transporcie innym niż transport drogowy.
Inne informacje dotyczące publicznego transportu zbiorowego, które organizator uzna za zasadne.
Należy wskazać, jakiego zakresu (w liczbie i procentach) przewozów, w stosunku do wszystkich przewozów, dotyczą podane dane — w przypadku nieposiadania przez właściwego organizatora
wszystkich danych dotyczących przewozów wykonywanych na obszarze właściwości tego organizatora.
Uzupełnić w przypadku, gdy takie porozumienia lub związki zostały zawarte bądź utworzone, ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład danego porozumienia lub
numeru wpisu danego związku w rejestrze związków prowadzonym przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
Porozumienie międzygminne oraz związek międzygminny uznaje się za jedną gminę; porozumienie powiatów oraz związek powiatów uznaje się za jeden powiat.
Opis formularza:
— format A-4, poziomo.
© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty