zarządzenie nr b/29/2003

Transkrypt

zarządzenie nr b/29/2003
ZARZĄDZENIE NR B/23/2003
Burmistrza Miasta Bieruń
z dnia 26.03.2003 r.
W sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu wieczystego użytkowania
nieruchomości
Na podstawie art. 30 ust.
8.03.1990 r. (tekst jednolity - Dz.
ust. 1 ustawy o gospodarce
(tekst jednolity - Dz. U. nr 46,
zmianami)
1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia
U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) oraz art. 74
nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r.
poz. 543 z 2000 r. wraz z późniejszymi
BURMISTRZ MIASTA BIERUŃ
postanawia:
1.
Udzielić Państwu Wioletcie i Krzysztofowi Panek 50-cio procentowej
bonifikaty w kwocie 81,21 zł od opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego działki nr 988/88 przeznaczonej pod budownictwo
mieszkaniowe.
2.
Powierzyć wykonanie zarządzenia Naczelnikowi
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wydziału
Ładu