Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Kreatywnie o przyszłości

Transkrypt

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Kreatywnie o przyszłości
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Kreatywnie o przyszłości”
Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Polityki Społecznej
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
pokój nr 412
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU „KREATYWNIE O PRZYSZŁOŚCI”
(proszę wypełniać pismem DRUKOWANYM)
Imię i nazwisko Uczestnika
Adres Uczestnika
(ulica, numer lokalu, kod pocztowy,
miejscowość)
Nr telefonu i e-mail Uczestnika
Nazwa szkoły gimnazjalnej
i klasa
Adres szkoły gimnazjalnej
Imię i nazwisko Rodzica lub
Opiekuna prawnego
KATEGORIA*
Praca plastyczna
* postawić znak X przy właściwej
kategorii
Praca literacka
Fotografia
1. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie „Kreatywnie o przyszłości”, realizowanym w ramach Projektu
Informacyjno-Promocyjnego „Młodzi – Kreatywni”, na zasadach określonych Regulaminie Konkursu.
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej
Organizatora www.czestochowa.pl i akceptuję jego postanowienia.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby Konkursu - wyłonienia zwycięzcy,
ogłoszenia wyników na stronie internetowej www.czestochowa.pl oraz na Gali, przyznania nagrody,
publikacji sprawozdań i materiałów informacyjnych z działań realizowanych w Projekcie.
4. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, mam prawo dostępu
do treści swoich danych i ich poprawiania.
5. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż administratorem danych osobowych udostępnionych
przez Uczestników Konkursu jest Organizator tj. Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13,
42-217 Częstochowa.
6. Oświadczam, że złożona przeze mnie praca jest mojego autorstwa, nie narusza praw osób trzecich
i nie była zgłoszona w innym konkursie.
.................................................................
!
czytelny podpis uczestnika Konkursu
Potwierdzam oświadczenie woli niepełnoletniego uczestnika Konkursu:
..................................................................
!
data ..................................
czytelny podpis opiekuna prawnego
niepełnoletniego uczestnika Konkursu
Załączniki do zgłoszenia:
1) Praca konkursowa
2) Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu „Kreatywnie o przyszłości”