wyjaśnienia 1 - Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w

Transkrypt

wyjaśnienia 1 - Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w
UNIWERSYTECKI DZIECIECY SZPITAL KLINICZNY
im. L. Zamcnhofa w Bialymstoku
15-274 Bialystok, uL Was/yngtoiia 17; tel. (85)7450595, fax (85) 7450595
Bialystok, 2016-06-21
Wszyscy uczestnicy
postepowania przetargowego
PN-23/16/5/1
Dotyczy:
przetargu
nieograniczonego
PN-23/16/5
na
dostawy
sprzetu
medycznego
jednorazowego uzytku
Informujemy, iz do Zamawiaja.cego wplynejy zapytania o przytoczonej ponizej tresci.
Na mocy art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015r. poz. 2164) udzielamy wyjasnien do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
Tres'cpytaii:
Pytania dotycza.ce opisu przedmiotu zamowienia:
1.
Pakiet 1 poz. 1: Zwracamy si? do Zamawiaja.cego o dopuszczenie
igly z przedfuzaczem 30 cm
speJniajqca^wszystkie wymagania SIWZ.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
2.
Pakiet nr 2 poz. 1: Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie:
Kaniula dozylna
bezpieczna
22G
dh 25 mm z portem, wykonana z poliuretanu, posiadaja.ca min. 4 paski kontrastuja,ce w promieniach
RTG, dodatkowy port gorny z
korkiem samodomykaja.cym
za pobiegaja.ca
skrzydetka zapewniaja^ce dobra^ stabilizacj^
wyplywowi
krwi,
sie. typu ,,clik", zastawka bezzwrotna
kaniuli,
automatyczna
niemetalowa, trwale zamykaja.ca ostrze igty ostonka, eliminuja.ca ryzyko kontaktu z krwia, pacjenta
i zranienta personelu po wycofaniu igly.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
3.
Pakiet nr 2 (kaniule): Prosimy o dopuszczenie do poste,powania kaniul z PTFE {Teflon podwojnie
cczyszczony) oraz posiadaja^e 3 szerokie paski radiocieniuja_ce. Pozostale parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
4.
Pakiet 2: Ze wzgle.du na rozne techniki i sposoby zabezpieczenia kaniul, prosimy Zamawiajacego
o sprecyzowanie czy dla ochrony przed ekspozycja. zawodowa^ w postaci przypadkow nieprzewidzianej
ekspozycji na krew po wycofaniu igty innych niz zaklucie kaniula ma posiadac automatyczna. oslonke.
wyposazona^w kapilary?
Odpowiedz: Zamawiaja.cy dopuszaa.
5.
Pakiet nr 3 poz,
1: Prosimy Zamawiaja.cego o dopuszczenie:
Kaniula dozylna
bezpieczna
22G
dt. 25 mm bez portu, do podawania plynow i lekow, z automatycznie zamykaja.cym siq zabezpieczeniem
ostrza igly po wyje_ciu z kaniuli (plastikowy zatrzask chronia.cy ostry koniec igly bezposrednio po jej
usuniQciu
z
naczynia),
wykonana
z
poliuretanu,
posiadajajca
wtopione
paski
kontrastuja.ce
w promieniach RTG, z zastawka antyzwrotna pelnia.ca. role, hydrofobowej membrany hemostatycznq,
skrzydetka
zapewniaja.ce
dobra.
stabilizacje,
kaniuli,
bez
bocznych
prowadnic
ograniczaja.cych
manewrowanie kaniula. podczas wktuwania sie. do naczynia, miedzynarodowy kod kolorow.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
6.
Pakiet nr 4 poz. 1: Kaniula dozylna 24G bez portu wykonana z poliuretanu, przeptyw 13 ml/min,
wyposazona w uchwyt ulatwiaja.cy wprowadzenie kaniuli do zyty, igta z trojptaszczyznowym scieciem,
przezroczysta komora kontrolna, elastyczne skrzydelka o rozstawie 20-22 mm, gtadka powierzchnia
kaniuli,
cienkoscienny
cewnik
kaniuli
posiadajacy
paski
kontrastuja.ce
w
promieniach
RTG,
atraumatyczna koncowka cewnika w ksztatcie stozka, wyposazona w zastawke. antyzwrotna. petnia.ca.
role, filtra hydrofobowego, sterylna, nietoksyczna, apirogenna, pakowana pojedynczo, opakowanie
jednostkowe umozliwiaja.ce aseptyczne wyjejrie - listki do otwierania min. 5 mm.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
7.
Pakiet nr 4 poz. 1: Kaniula dozylna 24G z portem wykonana z PTFE, przeptyw min. 18 ml/min,
wyposazona w uchwyt ulatwiajajcy wprowadzenie kaniuli do zyly, igla z trojptaszczyznowym scie/riem,
przezroczysta komora kontrolna, elastyczne skrzydelka o rozstawie 20-22 mm i gtadkiej powierzchni
po stronie przylegajacej do skory, giadka powierzchnia kaniuli, cienkoscienny cewnik kaniuli posiadajacy
paski kontrastuja.ce w promieniach RTG, atraumatyczna koncowka cewnika w ksztatde stozka, filtr
hydrofobowy, sterylna, nietoksyczna, apirogenna, pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe
umozliwiaja.ce aseptyczne wyje/rie - listki do otwierania min. 5 mm.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
8.
Pakiet 5 poz. 1: Zwracamy siej do Zamawiaja.cego o dopuszczenie ponizszych kaniul, ktore sa. kaniulami
rownowaznymi:
Kaniule z poliuretanu do dfugotrwatego podawania ptynow i lekow z dodatkowym portem oraz
z automatycznym zabezpieczeniem ostrza igty po wyjedu z kaniuli (z automatycznym metalowym
zatrzaskiem
chroni^cym
ostry
koniec
igfy
bezposrednio
po
jej
usuniedu
z
naczynia),
z samodomykajacym sie zaworem portu gornego, z 4 wtopionymi paskami kontrastujacymi, z ff/trem
hydrofbbowym,
w
rozmiarach
22-14G.
Ne
posiadajaca
bocznych
prowadnic
ograniczajacych
manewrowanie kaniufa podczas wktuwania sie do naczynia, port boczny umiejscowiony bezposrednio
nad skrzydefkami, mechanizm zapobiegajacy przypadkowemu otwieraniu sie koreczka portu bocznego
aktywowany ruchem obrotowym, nazwa producenta bezposrednio na kaniuli, miedzynarodowy kod
kolorow, rozmiary:
18G dt. 33 mm (przepiyw 103 ml/min).
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
9.
Pakiet 5: Ze wzgledu na rozne techniki i sposoby zabezpieczenia kaniul, prosimy Zamawiajacego
o sprecyzowanie czy dla ochrony przed ekspozycja. zawodowa. w postaci przypadkow nieprzewidzianej
ekspozycji na krew po wycofaniu igty innych niz zaklucie kaniula ma posiadac automatyczna. ostonke.
wyposazona. w kapilary?
Odpowiedz: Zamawiajajcy dopuszcza.
10. Pakiet 6 poz. 2: Zwracamy sie. do Zamawiajacego o dopuszczenie cewnika do odsysania rozm. 6 i 8
dlugosc 40 cm spetniaja.cych resztQ postawionych wymagan SIWZ.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
11. Pakiet 6 poz. 2: Zwracamy sie, do Zamawiajacego o dopuszczenie cewnika do odsysania rozm. 10,12,
14 o dtugosci 50 cm spetniaja.cych reszte. postawionych wymagan SIWZ.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
12. Pakiet 6 poz. 2: Prosimy Zamawiaja.cego o wyjasnienie czy nie zaszta oczywista omytka i Zamawiaja.cy
oczekuje cewnika o zmrozonej powierzchni - nie przyklejaja.cego sie. do wnefrza rurki intubacyjnej lub
tacheostomijnej o matych otworach boanych o tegodnych krawe/Jziach, ktorych suma powierzchni jest
mniejsza od tagodnie zaokrajlonego otworu centralnego - takie rozwia.zanie powoduje, ze cennik
odsysa otworem centralnym i nie przysysa sie. do btony sluzowej powoduja.c jej krwawienia.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
13. Pakiet 6 poz. 2: Prosimy Zamawiaja.cego o dopuszczenie cewnikow do odsysania pakowanych
w zbiorcze opakowanie - karton do 100 szt
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
14. Pakiet 6 poz. 3: Zwracamy sie. do Zamawiajacego o wylaczenie powyzszej pozycji do oddzielnego
pakietu co pozwoli na zbzenie waznej i konkurencyjnej oferty.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
15. Pakiet 6 poz. 3: Prosimy Zamawiajacego o wylaczenie pozycji z pakietu 6, w celu ztozenia waznej
i konkurencyjnej cenowo oferty przez wieksze grono Wykonawcow.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
16. Dotyczy pakietu 9: Czy Zamawiajacy wyrazi zgod? na zaoferowanie workow o pojemnosci 2000ml
wyskalowane co 100ml z dodatkowa. skala. do marych obje.tosci?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
17. Pakiet 11, Pozyqa 1-2: Czy Zamawiajacy dopusci pojemniki histopatologiane z zakr^tka. wciskana.?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
18. Pakiet 11, Pozycja 1: Zwracam siQ z prosba. o dopuszczenie pojemnika histopatologicznego
o pojemnosci ok 500 ml.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza pojemniki o pojemnosci 500 ml, przy zachowaniu pozostatych
parametrow okreslonych w SIWZ.
19. Pakiet 11,
Pozyqa
2: Zwracam sie. z prosba. o dopuszczenie pojemnika histopatologicznego
o pojemnosci ok 120ml.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
20. Pakiet 11,
Pozycja 2:
Zwracam
sie. z prosba. o dopuszczenie pojemnika
histopatologicznego
o pojemnosci ok 200 ml.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza pojemniki o pojemnosci 200 ml, przy zachowaniu pozostatych
parametrow okreslonych w SIWZ.
Pytania dotycza.ce wzoru umowy:
21. Dotyczy § 2 ust7 wzoru umowy: Nalezy nadmienic, iz wskazany w w/w postanowieniu umownym
termin 3 dni na uzupelnienie brakow ilosdowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport)
terminem zbyt krotkim, co w praktyce moze prowadzic do niemozliwosci wywiazania si^ przez Wykonawce.
z natozonego obowiazku.
Wykonawca zwraca siq z prosba. o wydtuzenie przedmiotowego terminu do 5 (pi^ciu) dnl.
Odpowiedz: Zamawiaja^cy nie wyraza zgody.
22. Dotyczy
§
4
ustla
wzoni
umowy:
Zamawiaja^cy
moze
obcia.zyc
dostawce.
karami
umownymi
w wysokosci 5% wartosci brutto umowy w przypadku odstaj)ienia od umowy.
Naszym zdaniem , kary umowne winny bye naliczane od wartosci niezreaiizowanej umowy podobnie jak
odsetki za zwtoke. w platnosciach naliczane sa^ od wartosci niezaplaconych faktur w terminie a nie
od wartosci wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia ze strony umowy nie sq rownoprawne.
Prosimy zatem aby kary umowne naliczane byly tylko od wartosci nie wykonanej w terminie umowy.
Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie wyraza zgody.
23.
Dotyczy § 4 ust.lb wzoru umowy: Zamawiaja.cy moze obciazyc dostawce. karami umownymi:
[...b) w wysokosci 2% wartosci umowy brutto w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcy
postanowieri niniejszej umowy, w szczegolnosci w przypadku: niezgodnosci dostaw z zamowieniem,
niezgodnosci dostaw z fakturaj odmowie realizacji dostawy, stosowaniu zmienionych cen, zalatwianiu
reklamacji w sposob niezgodny z zapisami umowy itp."]
Ustalona
przez
zamawiajacego kara
umowna
w wysokosci
2%
sprawia,
ze
strony umowy nie sa.
rownoprawne, poniewaz w wypadku nieterminowosci w pfatnosciach Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
odsetki jedynie w wysokosci ustawowej tj. 0,1%- Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.l ustawy Prawo
Zamowieii Publicznych, oraz z art. 5 KC - ,,Nie mozna czynic ze swego prawa uzytku, ktory bytby sprzeczny
ze
spoteczno-gospodarczym
przeznaczeniem
tego
prawa
iub
z
zasadami
wspolzycia
spotecznego."
i art. 353 KC - tj niezgodnosci umowy z zasadami wspolzycia spotecznego, przez co narusza cywilnoprawna.
rownosc stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespotu Arbitraw z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04,
ktory stwierdza, iz wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygorowane kary
umowne naruszaja. takze jedna, z naaelnych zasad PZP zawarta^ w art. 7 ust. 1 - zasade. uczciwej
konkurencji. Wnosimy zatem o zmiane. wysokosci w/w kar umownych do wysokosci 0,2%.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
24.
Dotyczy § 6 ust.l wzoni umowy: Nawia^zuja.c do projektu umowy stanowia.cej element SIWZ wnosimy
o dokonanie modyfikaqi ww uste.pu umowy poprzez dopisanie tresci o nast^puja^cym brzmieniu:
[1. W przypadku vvystajjienia raza.cych uchybieri ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji umowy,
a w szczegolnosci nieterminowych Iub niezgodnych pod wzgledem asortymentu ba.dz ilosci dostaw, a takze
powtarzajqeych
si?
uchybien
w
zakresie
jakosci
dostarczanych
towarow
Iub
terminow
waznosci,
Zamawiaja.cy moze rozwia.zac umowe. w trybie natychmiastowym, stosuja.c § 4 ust.l pkt a) niniejszej
umowy, po wczesniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do nalezytego wywia.zania sie. z zapisow
umowy"].
Pozostawienie ww paragrafu w niezmienionej formie powoduje znaczqca^ dysproporcji w ewentualnych
roszczeniach stron, w zwia.zku z czym wnioskujemy jak na wst^pie.
Odpowiedz: Zamawiaja_cy nie wyraza zgody.